Maja Pogačar

Generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje, Ministrstvo za javno upravo RS

Maja Pogačar je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom in generalna direktorica Direktorata za stvarno premoženje na Ministrstvu za javno upravo. Ima 16 let delovnih izkušenj s področja stvarnega premoženja države in lokalnih skupnosti, od tega skoraj polovico na vodilnih mestih. Med drugim je publicirala strokovne članke s tega področja in predavala na različnih strokovnih srečanjih.

Brezplačen prenos nepremičnega premoženja na občine?

Neodplačen prenos premoženja v breme državnega proračuna je izjema od načela gospodarnosti. Kdaj je mogoč, pod kakšnimi pogoji in katera zakonodaja ga dopušča? Kdaj uporabiti sistemski predpis, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Ur l. RS št. 11/18 in 78/18) in kako je to področje urejeno v Strategiji ravnanja z nepremičnim premoženjem iz leta 2009? Predstavljen bo pogled na to tematiko z več vidikov. Tako z vidika nosilca sistema ravnanja, kot pogled izvajalca predpisa in pogled nadzornika, torej dajalca soglasij k brezplačnim prenosom. Koliko tovrstnih prenosov je in kakšni so izzivi, tudi za prihodnost.