Andrej Sluga

vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Krško

Andrej Sluga je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Zaposlen je na Mestni občini Krško kot vodja oddelka za gospodarske
dejavnosti. V preteklosti je opravljal dela s področja javnega naročanja in zagotavljanja izvajanja javnih služb, od leta 2010 pa je
opravljal dela in naloge vodje oddelka za družbene dejavnosti, kjer je bil kot vodja projektov zadolžen za vzpostavitev socialne
infrastrukture, kar je zajemalo tako pridobivanje potrebnih sredstev kot tudi samo vodenje projektov. V času dela na področju družbenih
dejavnosti je bil kot predsednik komisije za socialo in zdravstvo pri Skupnosti občin Slovenije imenovan tudi za člana delovne skupine za
pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi, oblikovane na Ministrstvu za zdravje. Kot predavatelj je aktivno sodeloval na več posvetih s
področja dolgotrajne oskrbe, v okviru raziskovalnega dela se osredotoča na skladen regionalni razvoj in naloge lokalne skupnosti,
posebno pozornost pa namenja izzivom romske skupnosti.

Vloga Mestne občine Krško v zagotavljanju dolgotrajne oskrbe

Slovenija je ena najhitreje starajočih se družb, saj se vse bolj povečuje delež prebivalstva, starejšega od 65 ali celo 85 let, med katerim
je velik delež tistih, ki že potrebujejo ali bodo v bližnji prihodnosti potrebovali pomoč drugih. Kot odgovor na izziv starajoče družbe se kaže dolgotrajna oskrba kot nova veja socialne varnosti, opredeljujemo pa jo kot sistem storitev in ukrepov, namenjenih osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti,
pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih
dnevnih opravil. V okviru predavanja bo Andrej Sluga osvetlil razloge, zaradi katerih se bo potreba po dolgotrajni oskrbi večala, predstavil vlogo
lokalne skupnosti v obstoječem sistemu socialne varnosti starejših ter predstavil aktivnosti, ki jih je v preteklosti na tem področju izvajala Mestna občina Krško.