Andrej Brezavšček

odvetnik in ustanovni partner Odvetniške pisarne Brezavšček Žgavec

V imenu družbe za ravnanje z odpadno embalažo in številnih proizvajalcev je Andrej Brezavšček skupaj s sodelavci vložil pobudo za oceno ustavnosti nekaterih določb Zakona o varstvu okolja – ZVO-2 (Ur. l. RS, št. 44/22), na podlagi katere je Ustavno sodišče zadržalo določbe, ki na področje proizvajalčeve razširjene odgovornosti prinaša zakonski monopol ene organizacije v lasti proizvajalcev. Je avtor številnih člankov na temo proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kjer to področje umešča v pravo Evropske unije. Na tem področju svetuje mednarodnemu podjetju, ki upravlja številne skupne načrte ravnanja z odpadki, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost.

Občine morajo sprejeti akt o ceni ločenega zbiranja in prevoza odpadne embalaže – kako in na kakšen način

Stroške ločenega zbiranja in prevoza odpadkov iz proizvodov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO), morajo v skladu z Direktivo o odpadkih kriti proizvajalci. Aprila 2022 sprejet Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Ur. l. RS, št. 44/22) je v slovenski notranji pravni red prenesel ureditev, v katerem morajo proizvajalci kriti vse stroške zbiranja in obdelave odpadkov v sistemu PRO. V Sloveniji zbiranje odpadne embalaže v sistemu od vrat do vrat zagotavlja 64 izvajalcev obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (IJS), sistem izvajanja proizvajalčeve razširjene odgovornosti pa izvaja šest družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Na predavanju bo odvetnik Andrej Brezavšček prikazal, kako lahko IJS zaračuna stroške ločenega zbiranja in prevoza odpadne embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo in izzive, s katerimi se bodo pri sprejemanju akta o ceni soočale občine.