Usposabljanje pooblaščencev

za preprečevanje mobinga


4. in 10. december 2019

1. srečanje: 9.00 - 16.00
2. srečanje: 9.00 - 15.00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Ukrepi za boj proti mobingu


Mobing – psihično in čustveno nasilje na delovnem mestu (trpinčenje) smo prepovedali in uzakonili v noveli ZDR v 6. a členu. Zanj je predpisana odškodninska odgovornost delodajalca, če ta ne stori vsega, kar je v njegovi moči, da do mobinga ne bi prišlo. Sredi gospodarske krize, ki se je razširila tudi na krizo vrednot, se je tveganje za pojav mobinga v organizaciji povečalo.

Mobing pomeni velike posledice za posameznika, zaposlene in organizacijo, ker se izraža v uspešnosti
in tudi stroškovni učinkovitosti organizacij.

Zato je večina organizacij že sprejela ukrepe za boj proti mobingu in določila tudi tako imenovanega pooblaščenca za preprečevanje mobinga, osebo, ki ji zaposleni lahko zaupajo poskuse mobinga oziroma ga prijavijo in ki je usposobljena, da ob odkritem mobingu ukrepa v skladu s pooblastili oziroma preda zadevo v reševanje pristojnim organom ter da ustrezne informacije žrtvi mobinga.


DELO ORGANIZACIJSKEGA POOBLAŠČENCA ZA PREPREČEVANJE MOBINGA

Pooblaščenec za preprečevanje mobinga sprejema pritožbe v zvezi z mobingom, pisno ali osebno. Pri tem je pomembno, da sprejema le ene vrste pritožb, torej pritožbe v zvezi z mobingom, ne tudi drugih.

Na vsako prejeto pritožbo, bodisi v pisni bodisi v ustni obliki, se odzove tako, da osebo, ki je pritožbo vložila, povabi na osebni razgovor. Če v pogovoru glede na svoje strokovno znanje in kompetence ugotovi in presodi, da resnično obstaja sum za mobing, si primer zapiše na vnaprej strukturiranem obrazcu, ki mu doda tudi osebna opažanja in ga predloži posebej za to sestavljeni komisiji v reševanje. Če presodi, da je sum neznaten, osebi svetuje in ji priporoči metode za razkrivanje mobinga.


Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa konkretne naloge pooblaščencu za preprečevanje mobinga


Tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 24. členu ureja področja mobinga in določa konkretne naloge strokovnega delavca oziroma pooblaščenca za preprečevanje mobinga v organizaciji.

Določa naslednje: Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Za neupoštevanje le tega je predpisana globa v 76. členu.

Naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje so določene v 29. členu, med ostalim v 3. točki - "usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj".

Strokovni delavec mora izpolnjevati z zakonom predpisane naloge (izobrazba, strokovni izpit iz tega področja in drugih - pedagoško andragoški izpit oziroma verificirana znanja po programu).

Kotizacije

ZGODNJA PRIJAVA
490 €

Zgodnja kotizacija velja ob prijavi do 31. oktobra 2019.

Vključuje delovno gradivo, končni izpit in okrepčila med odmori ter enoletni dostop do revije HR&M.


Cena ne vključuje DDV.


PAKET 2 OSEBI: 950 €
475 €

Paket za dve osebi velja ob sočasni prijavi 2 oseb iz iste organizacije.

Vključuje delovno gradivo, končni izpit in okrepčila med odmori ter enoletni dostop do revije HR&M.


Cena ne vključuje DDV.

REDNA
540 €

Vključuje delovno gradivo, končni izpit in okrepčila med odmori ter enoletni dostop do revije HR&M.


Cena ne vključuje DDV.

SAMO IZPIT
150 €

Vključuje le opravljanje izpita.


Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 5381- matična št. plačnika.


Interno izobraževanje