Urejanje delovnih razmerij v praksi 2017


26. september 2017


Radisson Blu Plaza Hotel

Bratislavska cesta 8, Ljubljana

Iz teorije v prakso ...
v enem dnevu do vseh odgovorov

Ne iščite v knjigah, prisluhnite primerom iz prakse!Že 11. strokovni posvet
Urejanje delovnih razmerij v praksi 2017 -
za lažje in bolj učinkovito urejanje delovnih razmerij!


Osnovno poslanstvo posveta je z vsako leto aktualnimi temami delodajalcem zasebnega in javnega sektorja na praktičen in vključujoč način predstaviti rešitve na najbolj pereča vprašanja, s katerimi se ti srečujejo pri reševanju vsakodnevnih izzivov na področju urejanja delovnih razmerij.

Posvet je tudi priložnost za soustvarjanje podlage za lažje in bolj učinkovito urejanje delovnih razmerij.


Veselimo se srečanja z vami!


Posvet prinaša praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanj!

Posvet prinaša praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanj!

Program

8.00 - 9.00

Registracija in sprejem udeležencev

9.00 - 9.15

Otvoritev posveta

9.15 - 9.45

Kako se pripraviti na inšpekcijski pregled s področja delovnega prava
Mirela Štunf, Inšpektorat RS za delo, Območna enota Murska Sobota – Maribor

V prispevku bo predstavljeno kaj vse je dobro vedeti pred obiskom inšpektorja za dela: katere novosti se preverjajo, kakšne so posledice pomanjkljivosti in napak v zvezi z izvajanjem zakonodaje in kako je najprimerneje postopati v primeru inšpektorjevega obiska. Pripravite se!

9.45 - 10.15

Razmejitev obveznosti med agencijo in uporabnikom agencijskega dela - s primeri iz prakse
Tilen Prah, Kariera

Agencijsko delo v zadnjih leti pridobiva na veljavi in obsegu. Skladno z razvojem zakonodaje, ki obravnava vidike agencijskega dela, se razvijajo tudi poslovne prakse uporabnikov tovrstnega dela na strani podjetij. Zaradi relativne kompleksnosti, se velikokrat pojavljajo vprašanja o odgovornosti, tako uporabnikov kot izvajalcev storitev zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu. Na podlagi nekaj praktičnih primerov bomo predstavili ključne dileme, ki se postavljajo našim uporabnikom in del praktičnih rešitev, ki jih kot ena največjih kadrovskih agencij v regiji razvijamo in ponujamo našim partnerjem.

10.15 - 10.45

Aktualna problematika študentskega dela
Mateja Geržina, Triglav INT

V prispevku bo predstavljena trenutno veljavna ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Osredotočil se bo na vprašanje, kdaj so pri študentskem delu izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja in kateri je ključni razlikovalni element, ki delavca loči od študenta.

10.45 - 11.00

Vprašajte strokovnjake
Odgovori na vaša vprašanja

11.00 - 11.30

Odmor za kavo in druženje

11.30 - 12.00

Nove, različne oblike dela in pravna ureditev v praksi
Mag. Urška Gliha Škrjanec, odvetnica

Prispevek se bo osredotočal na vprašanje posledic digitalizacije in stremljenja k fleksibilnosti tako na strani družb/delodajalcev kot na strani ponudnikov svojih storitev/delavcev na drugi strani. Obravnavane bodo nove oblike dela kot so zero hour delo, crow work/on demand work (Uber, Beeping) kot tudi pravna vprašanja, ki se pojavljajo z zvezi s temi oblikami dela, zlasti vprašanje kdo je danes "delavec", kakšnim pravnim in davčnim tveganjem je izpostavljena družba/morebitni "delodajalec" v takšnih primerih glede na trenutno zakonodajo.

12.00 - 12.30

Fleksibilizacija delovnega časa - s primer iz prakse
Primer iz prakse.

Z novimi oblikami dela prihaja do potreb po drugačni organizaciji dela in tako tudi fleksibilizaciji delovnega časa. V zvezi s tem se odpirajo nova pravna vprašanja stalne dosegljivosti in nepredvidljivim delovnim časom. Kako se tovrstnih izzivov lotevajo v praksi, boste izvedeli na posvetu.

12.30 - 12.45

Vprašajte strokovnjake
Odgovori na vaša vprašanja

12.45 - 14.00

Skupno kosilo

14.00 - 14.30

Praktični primeri dodatnega pokojninskega zavarovanja: najpogostejše izbire in največje napake

Miroslav Ekart, strokovnjak za dodatno pokojninsko zavarovanje

V Sloveniji je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključeno preko 6.000 delodajalcev s preko 500.000 zaposlenimi, zbrana sredstva pa so presegla 2 milijardi eur. Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja za delodajalca najugodnejši legalni način "plačevanja" zaposlenim. V prispevku boste pridobili praktične napotke pri sklepanju in izvajanju zavarovanja, najpogostejše primere financiranja ter "standardne" pogodbene klavzule/vzorce. Predstavlja tudi neizkoriščene možnosti za nagrajevanje managementa. Predstavili bomo tudi najpogostejše napake delodajalcev in zanimive primere iz sodne prakse.

14.30 - 15.00

Na kaj moramo biti pozorni pri povračilih stroškov kot neobdavčenem dohodku?

Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

Kateri dohodki iz delovnega razmerja so neobdavčeni? Kje so natančno opredeljeni? V prispevku bo predstavljeno, na kaj moramo paziti pri povračilu stroškov v zvezi s službenim potovanjem in izdajo potnih nalogov; pri povračilu stroškov za prehrano med delom, prevoza na delo in z dela; terenskim dodatkom ipd.

15.00 - 15.30

Odmor za kavo in druženje

15.30 - 16.00

Vloga detektiva v delovno pravnih postopkih - izkušnje iz prakse
Benjamin Gašparič, detektiv, GDES d.o.o.

Detektiv je pri delovnopravnih postopkih pomemben člen verige, ki pomaga delodajalcu pri iskanju resnice in določanju pripadnosti in iskrenosti zaposlenih. Ker pri nas velja, da so zaposleni zelo zaščiteni, veliko delodajalcev vidi rešitev težav prav z detektivom. Ravno zaradi tega detektivi največ svojega dela opravljajo na področju delovno pravnih postopkov, to so npr. kontrole bolniških odsotnosti, alkoholiziranost na delovnem mestu, pa tudi kontrole potnih stroškov.

16.00 - 16.30

Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – s primeri iz prakse
Nina Globočnik, Advokatura

Včasih pride do situacije, ko je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz takšnih ali drugačnih razlogov nezakonita, ob preučitvi interesov pravdnih (prej pogodbenih) strank pa je razvidno, da ne moreta več delati skupaj. V takšnih primerih je možno, da sodišče pogodbo o zaposlitvi s sodbo razveže, delodajalcu pa zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi v plačilo naloži ustrezno denarno povračilo. Udeleženci se boste seznanili, do kdaj in na kakšen način morate sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi predlagati, ter kakšne argumente morate uporabiti, da boste s predlogom uspešni, tako v smeri sodne razveze, kot v smeri plačila odškodnine.

16.30 - 16.45

Vprašajte strokovnjake
Odgovori na vaša vprašanja

16.45

Sklepi posveta

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.Rešujemo vaše zadrege v praksi!


Rešujemo vaše zadrege v praksi!


Povezujemo znanje in praktične izkušnje ter rešujemo vaše zadrege!

Edinstven posvet za prakso vam prinaša:

  • zanimive in aktualne vsebine s področja delovnih razmerij,
  • praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanj,
  • rešitve sodne prakse,
  • takojšnje odgovore za vašo prakso,
  • posvetovanje z vrhunskimi strokovnjaki s področja delovnih razmerij,
  • druženje s kolegi.

Predavatelji

 
Mirela Štunf

Inšpektorat RS za delo, Območna enota Murska Sobota - Maribor

Je univ. dipl. prav., Inšpektorica I na Inšpektoratu RS za delo, Območna enota Murska Sobota – Maribor. Po študiju na Pravni fakulteti v Mariboru si je izkušnje pridobivala v pravni službi na Elektro Maribor d.d., kasneje pa v pravni službi Zavoda RS za zaposlovanje.

 
Tilen Prah

Izvršni direktor podjetja Kariera d.o.o.

Je izvršni direktor kadrovske agencije Kariera, ki je eno največjih podjetij v kadrovski dejavnosti v Sloveniji in regiji. Letno izvedejo več kot 10.000 selekcijskih postopkov ter več kot 1000 zaposlitev.

 
Mateja Geržina

Direktorica za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja v družbi Triglav Int, d.d.

Zadolžena je za prenos znanja in izkušenj v druge odvisne družbe zavarovalnice Triglav, ki so izven meja R Slovenije. Že več kot 10 let se ukvarja s področjem delovnega prava in kadrovskih zadev. Izvajala je postopke zoper delavce ter zastopala delodajalca tudi v sporih pred sodišči. Sodeluje tudi pri pripravi različnih sistemov razvoja in motivacije kadrov ter nagrajevanja.

 
Mag. Urška Gliha Škrjanec

Odvetnica

Je odvetnica, specializirana za delovno pravo. Vsakodnevno svetuje mednarodnim strankam glede različnih delovnopravnih vprašanj in stranke zastopa v delovnopravnih sporih.

Lansko leto je uspešno zagovarjala znanstveno magistrsko nalogo z naslovom Vpliv zmanjšane delavčeve zmožnosti za delo na delovno razmerje. Končala je usposabljanje na področju project managementa, ki temelji na PMI PM BOK priročniku. Je sodna tolmačka za angleški jezik. Uvrščena v Chambers Europe 2016 v rang „Up and Coming“.

Je avtorica številnih člankov objavljenih v Pravni praksi. Aktivna je tudi kot predavateljica na Fakulteti za management v Kopru pri predmetu Pravni vidiki managementa.

 
Miroslav Ekart

Strokovnjak za dodatno pokojninsko zavarovanje

Več kot 15 let se je poklicno ukvarjal z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Vodil je pokojninske družbe/zavarovalnice v večih državah. Po izobrazbi je univ. dipl.pravnik. Je avtor nove knjige Novi veliki komentar dodatnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-2.

Sodeloval je pri praktičnem uvajanju dodatnega pokojninskega zavarovanja pri pokojninski reformi leta 2000 in pri zadnji reformi v letu 2013. Pripravil je vzorce dokumentov in pogojev, ki so še danes v uporabi. Sodeloval je pri nastajanju oz. je avtor več kot 30 prispevkov na temo pokojninskega zavarovanja.

 
Mag. Melita Kolbezen

Direktorica podjetja Advico d.o.o.

Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.

Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
Benjamin Gašparič

Detektiv, GDES

Od leta 2013 imetnik detektivske licence in član Detektivske zbornice RS. Prej pa več let delovnih izkušenj na terenu kot policist - kriminalist, kot intervent na terenu in kot varnostni manager.

 
Nina Globočnik

Odvetnica, Advokatura

Ukvarja se z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več let pridobivala izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije.

Je tudi avtorica številnih strokovnih člankov. Ker znanja nikoli ni držala zase, redno predava na različnih seminarjih in konferencah, tako v Sloveniji kot v tujini. Njena predavanja so vedno obarvana s primeri iz prakse, kar jim daje posebno vrednost.


Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4128 matična št. plačnika.

Sponzor posveta

Partnerji posveta


Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel

Bratislavska cesta 8
Ljubljana, Slovenija