Učinkovita komunikacija med oddelki

2 . OKTOBER 2019

OD 9. DO 16. URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Iščete vzroke za slabe rezultate v poslovanju vašega podjetja?

Delo ni opravljeno v dogovorjenem času?

Prihaja do zastojev v proizvodnji in pri delu?


Ti pogosto niso posledica pomanjkanja znanja vaših zaposlenih temveč so posledica slabe komunikacije med oddelki, ki medsebojno sodelujejo.

Vzpostavite preventivni način doseganja kakovosti. Izboljšajte komunikacijo med oddelki v podjetju!

Praktična in interaktivna delavnica, primerna za vse zaposlene v organizaciji!


Praktična in interaktivna delavnica, primerna za vse zaposlene v organizaciji!Pridobite komunikacijske veščine, ki vzpostavijo in izboljšajo sodelovanje med oddelki v podjetjih in organizacijah.


Namen izboljševanja komunikacije med oddelki temelji na spoznanjih o pomenu zaposlenih, ki so odločilni pri doseganju profita organizacije, konkurenčne prednosti, učinkovitosti ter ustvarjalnosti.


Cilj delavnice je odkriti, kateri osebnostni vzvodi tvorijo nepovezanost med sodelavci ter ponotranjiti znanja, ki zaposlene opolnomočajo za povezovalna, kooperativna in sodelovalna ravnanja.

Komu je delavnica namenjena?


 • Vodstvenim in vodilnim zaposlenim, ki želijo graditi družbeno ugledno organizacijo in verjamejo v pomembnost doprinosa vseh zaposlenih v uspeh organizacije.
 • Vodjem, ki načrtujejo oblikovanje tima in želijo zanj zasnovati trdne temelje.
 • Vsem zaposlenim, ki so vključeni v time, oddelke, projekte.
 • Posameznim zaključenim timom v podjetju, ki želijo izboljšati lastno komunikacijo za uspešno povezovanje z drugimi oddelki v organizaciji.
Cilji programa


 • Zvišati stopnjo samozavesti in zaupanja v lastne komunikacijske zmožnosti v poslovnem okolju.
 • Izboljšati zadovoljstvo, motiviranost in občutek pripadnosti zaposlenih podjetju.
 • Privzgojiti večje razumevanje in strpnost za potrebe sodelavcev iz drugih timov, oddelkov.
 • S kooperativno komunikacijo skrbeti za učinkovit pretok informacij med oddelki.
 • Z uspešno medoddelčno komunikacijo dosegati cilje in vizijo podjetja.

Program

 • Pomen medoddelčnega sodelovanja za sprejemanje dobrih poslovnih odločitev
 • Arhitektura poslovne medoddelčne komunikacije: kje se prične, kaj je njen cilj, kateri so njeni ključni elementi
 • Pomen in vloga interne komunikacije za izboljševanje medoddelčnih odnosov
 • Komunikacijski mehanizmi zagotavljanja učinkovitega pretoka informacij med oddelki
 • Psihološki mehanizmi nastajanja medoddelčne (ne)povezanosti
 • Kako s komunikacijo urejamo konflikte, ki nastajajo med oddelki
 • Jasno izražanje pričakovanj in komuniciranje (skupnih) ciljev v medoddelčni komunikaciji
 • Identiteta zaposlenega: Na kaj sem ponosen/-a? Na tim ali na organizacijo?
 • Polje-okolje soodvisnosti med identiteto zaposlenih in ugledom podjetja
 • Vpliv kulturnih značilnosti in značaja naroda na medoddelčno komunikacijo in vedenje na delovnem mestu
 • Načini krepitve medoddelčnega sodelovanja in občutka za skupno

Udeleženci se naučijo ozavestiti in obvladovati ključne mehanizme, ki oblikujejo učinkovito medoddelčno komunikacijo. Opolnomočijo se, da z lastno komunikacijo aktivno prispevajo k medoddelčni povezanosti, gradijo harmonijo v organizaciji, v kateri se razvija kultura sodelovalnega in učinkovitega sprejemanja dobrih poslovnih odločitev. Udeleženci pridobijo višjo zmožnost upravljanja s pretokom komunikacije med oddelki in prispevajo k soustvarjanju višje stopnje zrelosti podjetja ter boljšemu sprejemanju strateških odločitev za uspešno delovanje na trgu.

Predavateljica

 
Sandra Bohinec Gorjak

predavateljica

Univerzitetna diplomirana komunikologinja, NLP trenerka

Sandra Bohinec Gorjak je univerzitetna diplomirana komunikologinja,NLP trenerka z mednarodnolicenco (Certified Trainer Associate, The Society of NLP) ter NLP coachinja, strokovno znanje jepridobila po programu, ki je z vsebinskim in praktičnim delom sledil standardomICF (International Coach Federation), akreditiranim programom in etičnimsmernicam najvišjih standardov kakovosti na področju usposabljanja coachev. Ževrsto let deluje kot predavateljica s področja poslovnega komuniciranja,interne komunikacije, razreševanja konfliktov, timskega dela, motivacije inosebnostnega razvoja zaposlenih. Je svetovalka specialistka za odnose zjavnostmi in tržno komuniciranje in izkušena predavateljica uporabnih NLPtehnik in veščin.

Vrsto let je iniciatorka in izvajalka projektov spodročja gradnje pozitivnega ugleda podjetij in njihove promocije. V vodstvenemin operativnem poslu ima dolgoletno uspešno kariero kot direktorica v lastnempodjetju, ki se ukvarja z izobraževalno in svetovalno dejavnostjo ter poslovnimin osebnim coachingom. Mednarodne izkušnje je pridobila z udeležbo na številnihseminarjih v tujini (ZDA, Avstrija, Peru, Anglija…). Za sabo ima več kot 300predavateljskih dni.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4321-matična št. plačnika.

Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice