• 8.00

  Registracija udeležencev na spletni dogodek

 • 9:00

  Otvoritev posveta

 • Sekcija Novela SPZ

  Moderator dr. Nina Plavšak
  Prikaži več

  Državni zbor je sprejel Novelo SPZ-B. Z novelo so dopolnjena pravila o položajih vključene lastninske pravice in prenovljena ureditev neposestne zastavne pravice. Nekatere določbe novele, zlasti tiste glede »povezanih« nepremičnin, so izrazito nejasne oziroma nekonsistente. Zato bo sekcija osredotočena na obravnavo novosti, ki jih je uveljavila Novela SPZ-B.

 • 9:15

  Novi položaji vključene lastninske pravice pri »povezanih« nepremičninah

  Dr. Nina Plavšak
  Prikaži več

  Dr. Nina Plavšak bo sistematično in poglobljeno razložila vse položaje, pri katerih lahko nastane vključena lastninska pravica oziroma vključena stavbna pravica, tako položaje v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine kot tudi druge položaje enakih značilnosti.

                                      

                         

 • 10:00

  Razprava in odgovori na vprašanja

 • 10:30

  Odmor

 • 11:00

 • 11:30

  Prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic

  Mag. Maja Grčar, vodja Sektorja za registre in evidence podatkov na AJPES
  Prikaži več

  Mag. Maja Grčar bo prikazala posodobljeni in prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic.Mag. Maja Grčar, vodja Sektorja za registre in evidence podatkov na AJPES, pa bo prikazala posodobljeni in prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic.

 • 12:15

  Zaključek sekcije z razpravo

  V razpravi bodo sodelovali dr. Nina Plavšak, Nina Bogataj in mag. Maja Grčar.
 • 12:30

  Odmor

 • Sekcija Predkupna pravica

  Moderator Rok Koren
  Prikaži več

  V poslovnem prometu z nepremičninami se pogosto srečamo s predkupno pravico. Zato bodo na eni od sekcij na dogodku Stvarnopravni dnevi 2020 obravnavana pogosta pravna vprašanja, povezana z različnimi vrstami predkupnih pravic.

 • 13:30

  Značilnosti predkupne pravice in uveljavitev pogodbene predkupne pravice

  Dr. Nina Plavšak
  Prikaži več

  Dr. Nina Plavšak bo razložila pravila o uveljavitvi pogodbene predkupne pravice, ki se uporabljajo tudi za obe zakoniti predkupni pravici, ki jih ureja SPZ. Prikaz bo vključeval tudi vzorce obvestila in ponudbe predkupnemu upravičencu.

 • 14:15

  Notarsko poslovanje glede javnopravnih predkupnih pravic in overitve zemljiškoknjižnega dovolila

  Bojan Podgoršek, notar
  Prikaži več

  Notar Bojan Podgoršek bo na podlagi praktičnih primerov razložil notarsko poslovanje glede javnopravnih predkupnih pravic in overitve zemljiškoknjižnega dovolila.

 • 15:00

  Odmor

 • 15:30

 • 16:15

  Zaključek sekcije z razpravo

  V razpravi bodo sodelovali odvetnik Rok Koren, dr. Nina Plavšak, notar Bojan Podgoršek in dr. Damjan Orož.
 • 8:00

  Registracija udeležencev na spletni dogodek

 • Sekcija Služnosti

  Moderator dr. Miha Juhart
  Prikaži več

  Sekcija se bo osredotočila na pogostejše pravne probleme in vprašanja glede služnosti.

 • 9:00

  Zloraba služnosti za oškodovanje upnikov

  Dr. Miha Juhart, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
  Prikaži več

  Dr. Miha Juhart se bo posvetil položajem zlorabe instituta služnosti z namenom oškodovanja upnikov. Pri prisilni prodaji v izvršbi ali stečaju, stvarne služnosti ne prenehajo, tudi če so poznejše od najzgodnejše hipoteke. To nekatere dolžnike »vzpodbuja« k ustanovitvi »navideznih« stvarnih služnosti, da bi onemogočili prodajo.

 • 9:45

 • 10:30

  Odmor

 • 11:00

  Evidentiranje služnosti v katastru

  Mag. Marijana Vugrin
  Prikaži več

  Mag. Marijana Vugrin bo prikazala postopke, povezane z evidentiranjem služnosti v katastru.

 • 11:45

  Zaključek sekcije z razpravo

  V razpravi bodo sodelovali dr. Miha Juhart, doc. dr. Matija Damjan in mag. Marijana Vugrin
 • 12:30

  Odmor

 • Sekcija Stavbna pravica in Pravica uporabe javnega dobra

  Moderator dr. Renato Vrenčur
  Prikaži več

  Dotaknili se bomo vprašanj povezanih z stavbno pravico ter pojasnili značilnosti splošne in posebne pravice uporabe javnega dobra.

 • 13:30

  Stavbna pravica

  Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
  Prikaži več

  Glede stavbne pravice se v praksi porajajo vprašanja, ali in v kakšnem obsegu obveznosti, ki jih je prvi imetnik stavbe pravice prevzel v razmerju do lastnika nepremične, učinkujejo tudi v razmerju do poznejšega pridobitelja stavbne pravice. Dr. Renato Vrečnur nam bo podal odgovore na ta vprašanja.

 • 14:15

  Splošna in posebna pravica uporabe javnega dobra

  Dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
  Prikaži več

  Javno dobro ni posebna vrsta stvari ali lastninske pravice. Označuje samo položaj, da je lastninska pravica na njem omejena s splošno pravico uporabe nepremičnine v korist vsakogar. Lastninska pravica na javnem dobru je lahko omejena tudi s posebno pravico uporabe v korist določene osebe ali določene nepremičnine. Po vsebini (pravnih značilnostih) je ta posebna pravica uporabe bodisi služnost bodisi stavbna pravica. Te značilnosti splošne in posebne pravice uporabe javnega dobra bo pojasnil dr. Gregor Dugar.

 • 15:30

  Zaključek sekcije z razpravo

  V razpravi bosta sodelovala dr. Renato Vrenčur in dr. Gregor Dugar
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Powerpoint predstavitve predavateljev na Stvarnopravnih dnevih 2020

Imate vprašanja iz vsebine?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje vnaprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

Vaša vprašanja naslovite na e naslov: izobrazevanje@planetgv.si