Stvarnopravni dnevi 2019


30. in 31. maj 2019


PRAVNA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI

ZNAN JE TERMIN OSREDNJEGA DOGODKA S PODROČJA STVARNEGA PRAVA!

PONOVNO SE SREČAMO 3. IN 4. JUNIJA 2020.

VABLJENI!


Tema letošnjega posveta je bila LASTNINSKA PRAVICA IN ETAŽNA LASTNINA.

Obravnavali smo več tematskih sklopov, pri katerih se v praksi pogosto porajajo dileme oziroma pravna vprašanja.

Posvet Stvarnopravni dnevi je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah rešujejo pravna vprašanja in dileme, povezane z uporabo pravil o lastninski pravici in etažni lastnini: sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet.

Posebna pozornost je bila namenjena praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.


V zbirki sodobno stvarno pravo bo izšel Komentar Stvarnopravnega zakonika.

V komentarju je uporabljen sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop.
Prva knjiga komentarja je Lastninska pravica in etažna lastnina. Ta bo izšla maja 2019 ob dogodku Stvarnopravni dnevi.

Udeleženci posveta Stvarnopravni dnevi 2019 prejmejo knjigo v okviru kotizacije.


Recenzija knjige - Grega Peljhan

PREDSTAVITEV ZBIRKE SODOBNO STVARNO PRAVO

1. KNJIGA:

LASTNINSKA PRAVICA IN ETAŽNA LASTNINA

2. KNJIGA:

ZASTAVNA PRAVICA

3. KNJIGA:

SLUŽNOSTI, STVARNO BREME, STAVBNA PRAVICA IN DRUGE IZVEDENE PRAVICE

Prva knjiga komentarja jeizšla v maju 2019 ob dogodku Stvarnopravni dnevi .

Udeleženci posveta, so jo prejeli v okviru kotizacije!


Druga knjiga komentarja je izšla v letu 2018.

Poskrbite, da bo vaša zbirka popolna!

Udeleženci dogodka Stvarnopravni dnevi 2019, lahko kupite drugo knjigo z 10% popustom.

Tretja knjiga komentarja bo izšla naslednje leto, 3. junija ob dogodku Stvarnopravni dnevi 2020.


Predstavitev Komentarja Stvarnopravnega zakonika:

  • Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Hkrati je opremljeno s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.
  • Zaradi celovite obravnave sistema stvarnega prava, so razloženi so tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) (izbrisna tožba in varovalne stvarne pravice), in pravila ZVEtL-1.
  • Instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah.
  • Bolj zapleteni pravni položaji so nazorno prikazani tudi na številnih primerih.
  • Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

PROGRAM

Četrtek, 30. maj 2019
8:00 - 9:00

Registracija udeležencev

9:00 - 9:15

Uvodni nagovor organizatorjev

VARSTVO LASTNINSKE PRAVICE

Vodi dr. Nina Plavšak

9:15 - 10:00

Sistematika varstva lastninske pravice: Izbrisna tožba
dr. Nina Plavšak

10:00 - 10:45

Petitorno varstvo lastninske pravice
doc. dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

10:45 - 11:15

Odmor za kavo in druženje

11:15 - 12:00

Sodni postopek razdružitve solastnine

Miha Verčko, sekretar na Ministrstvu za pravosodje


12:00 - 12:30

Razprava o temah vseh prispevkov sekcije

12:30 - 13:30

Odmor za skupno kosilo

PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE

Vodi dr. Renato Vrenčur

13:30 - 14:15

Pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem
dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

14:15 - 15:00

Skupno premoženje zakoncev in vlaganja v posebno premoženje

odvetnik Iztok Ščernjavič in Žiga Razdrih

15:00 - 15:30

Odmor za kavo in druženje

15:30 - 16:15

Skrbniške storitve, pri prodaji nepremičnine

Bojan Podgoršek, notar

16:15 - 17:00

Razprava o temah vseh prispevkov druge sekcije

Petek, 31.maj 2019

IMISIJE IN SOSEDSKO PRAVO

Vodi dr. Miha Juhart

9:00 - 9:45

Imisije iz splošno koristnih dejavnosti

dr. Miha Juhart, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

9:45 - 10:30

Idealne imisije
dr. Matija Damjan

10:30 - 11:00

Odmor za kavo in druženje

11:00 - 11:45

Oblikovanje zahtevka v imisijskih sporih
dr. Anita Napotnik

11:45 - 12:30

Razprava o temah vseh prispevkov tretje sekcije

12:30 - 13:30

Odmor za skupno kosilo

ETAŽNA LASTNINA IN NEDOKONČANA ETAŽNA LASTNINA

Vodi odvetnik Rok Koren

13:30 - 14:00

Načelo numerus clausus stvarnopravnih položajev in etažna lastnina
dr. Nina Plavšak

14:00 - 15:00

Odločanje sodišča o vzpostavitvi etažne lastnine
Maja Zorman Krč, sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju

15:00 - 15:30

Odmor za kavo in druženje

15:30 - 16:15

Vpis etažne lastnine na podlagi sklepa o vzpostavitvi etažne lastnine
Nina Bogataj, dodeljena sodnica, Sužba za upravljanje projektov, Vrhovno sodišče Republike Slovenije

16:15 - 17:00

Razprava o temah vseh prispevkov četrte sekcije

OPIS TEMATSKIH SKLOPOV

 
četrtek, 30. maj

prva sekcija


Obravnavana bodo pravila o izbrisni tožbi in petitorno varstvo lastninske pravice.


>>> več

Dopoldanski del prvega dne bo osredotočen na obravnavo pravnihvprašanj glede različnih vidikov varstva lastninske pravice. Pomemben vidik varstva lastninske pravice so pravila o izbrisni tožbi. Zato bodo poglobljeno razloženi in analizirani položaji, pri katerih je lastninsko pravico mogoče varovati z izbrisno tožbo in njihova razmejitev do položajev, za katera se uporabljajo pravila, ki urejajo konkurenco med resničnim nevpisanim lastnikom in vknjiženim dobrovernim pridobiteljem in pravila. Drug vidik je petitorno varstvo lastninske pravice. Pojasnjeni bodo položaji, pri katerih je mogoče s petitornimi zahtevki varovati upravičenje uporabe (posesti), ki ga vključuje lastninska pravica. V razmerjih med solastniki je pomemben tudi vidik sodnega varstva upravičenja solastnika zahtevati razdružitev solastnine. Zato so poseben vidik varstva tudi pravila o postopku sodne razdružitve solastnine.

 
četrtek, 30. maj

druga sekcija


Poglobljeno bodo razloženi različni položaji, povezani s pridobitvijo lastninske pravice.


>>>več

V popoldanskem delu prvega dne bomo obravnavali različne položaje, povezane s pridobitvijo lastninske pravice. Poglobljeno bodo razloženi vsi instituti priposestvovanja in položaji pridobitve lastninske pravice, kadar zakonca vlagata skupno premoženje v posebno premoženje enega od njiju (na primer is skupnega premoženja financirata gradnjo hiše na parceli, ki je posebno premoženje enega od njiju). Pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi odplačnega pravnega posla (ma primer prodajne pogodbe) so za varstvo strank pred tveganjem neizpolnitve nasprotne stranke pomembne tudi skrbniške storitve. Zato bodo na sekciji obravnavane tudi skrbniške storitve pri prodaji nepremičnine

 
petek, 31. maj

tretja sekcija


Obravnavana bodo pravna vprašanja, povezana z Imisijami.


>>> več

Dopoldanski del drugega dne bo osredotočen na obravnavopravnih vprašanj, povezanih z imisijami. Poglobljeno bodo razložena pravila SPZ in OZ o Imisijah iz splošno koristne dejavnosti in razmerje med ureditvijov obeh predpisih. Obravnavane bodo tudi idealne imisije in oblikovanje zahtevka v imisijskih sporih.

 
petek, 31. maj

četrta sekcija


Poudarek bo na postopkih vzpostavitve nedokončane etažne lastnine


>>> več .


V popoldanskem delu drugega dne pa bomo obravnavali vprašanja glede Etažne lastnine. Obravnava bo osredotočena na postopke vzpostavitve nedokončane etažne lastnine. Analizirani bodo pravno mogoči stvarnopravnipoložaji, ki lahko obstajajo glede nedokončane etažne lastnine, in kako mora o teh položajih sodišče pravilno odločiti v izreku sklepa o vzpostavitvi etažne lastnine. Pojasnjeni bodo tudi vpisi v zemljiško knjigo na podlagi sklepov o vzpostavitvi nedokončane etažne lastnine in zapleti, ki nastajajo zaradi nedoslednosti oziroma nepravilnosti pri odločanju v izreku teh sklepov.Pridružite se nam 30. in 31. maja 2019 v Ljubljani, saj boste na posvetu dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri svojem delu čim bolj uspešni.

Vabljeni!

PREDAVATELJI

 
Iztok Ščernjavič

predavatelj

odvetnik

odvetnik

 
Žiga Razdrih

predavatelj

Svetovalec na Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Svetovalec na Ustavnem sodišču Republike Slovenije

 
mag. Maja Zorman Krč

predavateljica

Okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju.

Okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju.

 
Bojan Podgoršek

predavatelj

notar

notar

 
doc. dr. Gregor Dugar

predavatelj

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 
Miha Verčko

predavatelj

sekretar na Ministrstvu za pravosodje

sekretar na Ministrstvu za pravosodje

 
dr. Nina Plavšak

vodja programskega odbora

predavateljica in vodja programskega odbora

dr. Nina Plavšak

 
dr. Miha Juhart

predavatelj

predavatelj

dr. Miha Juhart

 
dr. Renato Vrenčur

član programskega odbora

član programskega odbora in predavatelj

Dr. Renato Vrenčur

 
dr. Matija Damjan

predavatelj

Dr. Matija Damjan je generalni sekretar Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in docent za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti UL.

Dr. Matija Damjan je generalni sekretar Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in docent za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti UL. Ukvarja se s področji prava intelektualne lastnine, stvarnega prava in prava informacijske družbe.

 
dr. Anita Napotnik

predavateljica

dr. Anita Napotnik, specialistka s področja civilnega prava.

dr. Anita Napotnik, odvetnica in specialistka s področja civilnega prava. Predavateljica in avtorica številnih strokovnih člankov.

 
Nina Bogataj

predavateljica

okrajna sodnica svetnica, dodeljena na delo v Službo za upravljanje projektov pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Od aprila 2015 na Vrhovnem soodišču vodi projekt Informacijski sistem zemljiška knjiga.


Vprašanja iz vsebine?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje vnaprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

POSTAVI VPRAŠANJE

Vprašanja iz vsebine?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje vnaprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

POSTAVI VPRAŠANJE

PROGRAMSKI ODBOR


 
dr. Nina Plavšak

vodja programskega odbora

predavateljica in vodja programskega odbora

 
dr. Renato Vrenčur

član programskega odbora

je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Ukvarja se s področjem stvarnega prava in zemljiškoknjižnega prava.

 
dr. Miha Juhart

član programskega odbora

redni profesor, Katedra za civilno pravo - Gospodarsko statusno pravo

 
Rok Koren

član programskega odbora

Odvetnik, predsednik sveta Odvetniške akademije OZS.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Popust za člane Notarske zbornice Slovenije

Člani Notarske zbornice Slovenije lahko izkoristite 10% popust pri kotizaciji. Ob prijavi na posvet vpišite kodo NZ.


Popust za člane Odvetniške akademije OZS

Člani OZS lahko izkoristite 40% popust pri kotizaciji. Ob prijavi na posvet vpišite kodo ODVETNIŠKA AKADEMIJA.Različni popusti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4314-matična št. plačnika.

FOTOUTRINKI SPD 2019

Več fotoutrinkov je na voljo na naši Facebook strani oziroma tukaj.

LOKACIJA

Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

______________________________________________

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


ORGANIZATORJI IN PARTNERJI

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI