Šola za upnike


19., 23. in 26. OKTOBER 2017

Od 9:00 do 13:00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Se pri svojem delu srečujete s problematiko izterjave?

Upniki, ki v sodnem postopku uveljavljajo terjatve, se največkrat srečajo z več postopki. Ko recimo vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se ob vloženem ugovoru dolžnika znajdejo v pravdnem postopku oziroma postopku v gospodarskem sporu (ko gre za gospodarsko pogodbo), pogosto pa jih lahko preseneti začeti stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave zoper dolžnika.

Zadnje spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (Noveli ZIZ-J in ZIZ-K) so prinesle precej sprememb pri izvršbi na plačo in druge stalne prejemke ter pri izvršbi na nepremičnine. Pretekle spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Noveli ZFPPIPP-E in ZFPPIPP-F) so poleg številnih sprememb in dopolnitev prinesle še nove postopke: postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja ter poseben postopek prisilne poravnave nad veliko, srednjo in majhno družbo. Ti postopke predstavljata novo možnost in rešitev za tiste subjekte, ki se srečujejo s finančnimi težavami oziroma insolventnostjo.Zadnje spremembe in dopolnitve Novele ZFPPIPP-G se nanašajo predvsem na postopek osebnega stečaja, vse v povezavi z zaznanimi zlorabami postopka odpusta obveznosti. V mnogih primerih lahko upniki uporabijo možnost zavarovanja terjatev s predhodnimi in začasnimi odredbami v skladu z ureditvijo v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).


Z Zakonom o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) se ukinja odgovornost (aktivnih) družbenikov v primeru izbrisa družbe iz registra brez likvidacije. Upnikom tako preostane le možnosti, da uveljavljajo svoje terjatve na podlagi uporabe inštituta »spregleda pravne osebnosti po ZGD-1«. Upniki imajo še možnost izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj v skladu z ureditvijo Obligacijskega zakonika (OZ).

Zakaj v šolo?

Če se tudi vam kot upniku postavljajo vprašanja:

 • kako (elektronsko) vložim predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine;
 • kaj storiti ob ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi;
 • kako ravnati, ko je sklep o izvršbi pravnomočen, vendar ni plačila;
 • kako ravnati, ko centralni oddelek za verodostojno listino odstopi zadevo okrajnim sodiščem;
 • kako pridobiti podatke o dolžniku in njegovem premoženju;
 • v kateri fazi postopka se lahko še predlagajo nova izvršilna sredstva;
 • kakšne dokaze potrebuje upnik v pravdnem postopku glede na nekatere tipične oblike ugovorov zoper sklep o izvršbi;
 • kolikšni so stroški v posameznih postopkih: vložitev predloga za izvršbo, predloga za zavarovanje s predhodno , prijave terjatve v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave;
 • kako lahko zavarujem svojo terjatev v primeru dolžnikovega ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine;
 • kako lahko dosežemo, da bo postopek hiter oziroma hitrejši;
 • kako naj ravna upnik v izvršilnem postopku, ko se med postopkom zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave;
 • kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja nad podjetnikom, potrošnikom;
 • kakšen je položaj upnika in njegove terjatve ob začetem stečajnem postopku nad dolžnikom;
 • kaj lahko stori upnik, če njegov dolžnik odtujuje ali obremenjuje svoje premoženje;
 • kaj lahko stori upnik ob izbrisu dolžnika iz sodnega registra brez likvidacije (po ZFPPIPP);
 • kakšen je položaj upnika ob izbrisu podjetnika iz poslovnega registra;


vam priporočamo, da se prijavite v Šolo za upnike, in dobili boste odgovore na navedena vprašanja, poleg tega pa vam bomo predstavili še primere iz sodne prakse.

Naj vaša vprašanja ne ostanejo brez odgovorov.

Naj vaša vprašanja ne ostanejo brez odgovorov.

Program

1. SREČANJE: 19. OKTOBER
9.00-13.00

IZVRŠILNI POSTOPEK

Predstavitev vseh sprememb in dopolnitev zadnjih Novele Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014 in ZIZ-K, ki je pričela veljati 4. avgusta 2015..

Poleg tega sta bili sprejeti tudi dve odločbi Ustavnega sodišča RS, s katerima so bile razveljavljene nekatere določbe ZIZ. Z odločbo št. U-I-148/13 z dne 10. julija 2014 se bistveno spreminja oziroma ukinja ureditev predhodnih odredb v primeru ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki je bila uvedena prav z zadnjo Novelo ZIZ-I v aprilu 2011. Z odločbo št. U-I-286/12 z dne 4. junija 2014 pa se ukinja ureditev posebnega postopka izvršbe na podlagi menice, ki je bila uvedena z Novelo ZIZ-H v juliju 2010.

 • Pravila in zgradba izvršilnega postopka (predlog za izvršbo, razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in predloga na podlagi verodostojne listine ter predloga na podlagi priložene menice, identifikacijski podatki o upniku in dolžniku, pravila postopka…)
 • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine – nekatera aktualna vprašanja (priprava in sestava predloga za izvršbo, pomen verodostojne listine, stroški postopka, izbira izvršilnih sredstev…)
 • Pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – kot izvršilni naslov (kako uveljaviti terjatev?)
 • Postopek izvršbe po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine (odstop na krajevno pristojno sodišče, sprememba – dodajanje izvršilnega sredstva v povezavi s pridobitvijo podatkov o dolžnikovem premoženju, umik izvršilnih sredstev, odlog izvršbe, ugovor tretjega, izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe…)
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve
  - Izvršba na premičnine
  - Izvršba na denarno terjatev (posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke, na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet, na denarna sredstva v gospodarskih zadevah)
  - Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
  - Izvršba na nepremičnine
  - Izvršba na delež družbenika v družbi
 • Ugovor dolžnika in pravdni postopek po vloženem obrazloženem ugovoru zoper sklep izvršbi na podlagi verodostojne listine (pravila postopka, stroški postopka, posebna pravila postopka v gospodarskih sporih, dokazni postopek - listine, priče, zaslišanje strank, izvedenci …)


UDELEŽENCI PREJMEJO TUDI:
 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili;
 • vzorec dopisa za poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju – s strokovnimi pojasnili;
 • strokovne članke Dide Volk: Izvršba na plačo po Novelah ZIZ-J in ZIZ-K, Upnikov umik predloga za izvršbo.
2. SREČANJE: 23. OKTOBER
9.00-13.00

INSOLVENČNI POSTOPKI

 • Bistvena pravila postopkov zaradi insolventnosti s prikazom novosti in sprememb zadnjih Novel ZFPPIPP-E, ZFPPIPP-F in ZFPPIPP-G
 • Novi postopki:
  postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja
  • postopek poenostavljene prisilne poravnave

  • posebna pravila postopka prisilne poravnave nad veliko, srednjo in majhno družbo
 • Položaj upnika in njegove terjatve:
  - v stečajnem postopku (pravila pobota in prepoved pobota…)
  - v postopku prisilne poravnave
  - v postopku poenostavljene prisilne poravnave (novost Novele ZFPPIPP-E)
 • Terjatve upnikov in postopek prijave terjatev (priznana, prerekana in verjetno izkazana terjatev, nadaljevanje pravdnega postopka v primeru prerekane terjatve…)
 • Posebnosti postopka osebnega stečaja (omejitev poslovne sposobnosti dolžnika, stroški v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov, spremenjena pravila glede odpusta obveznosti…)
 • Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (splošna pravila izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj po ZFPPIPP, posebna pravila izpodbijanja pravnih dejanj v postopku osebnega stečaja, sodna praksa z razlago odločb…)
 • Pravdni postopek ob začetem stečajnem postopku – postopku prisilne poravnave (prekinitev postopka ob začetem stečajnem postopku in nadaljevanje postopka v primeru prerekane terjatve, …)
 • Položaj upnika v izvršilnem postopku in upnika z zavarovano terjatvijo (s predhodnimi in začasnimi odredbami) v primeru začetega stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave.


UDELEŽENCI PREJMEJO TUDI:
 • Strokovne članke Dide Volk: Izterjava terjatev v postopku osebnega stečaja, Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v osebnem stečaju, Terjatve upnikov v postopku Poenostavljene prisilne poravnave

3. SREČANJE: 26. OKTOBER
9.00-13.00

DRUGI POSTOPKI UPNIKOV ZOPER DOLŽNIKE

 • Zavarovanje denarnih terjatev s predhodnimi in začasnimi odredbami (splošna pravila in ureditev zavarovanja v ZIZ)
 • Predhodne odredbe – po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ( pogoji za izdajo predhodne odredbe, posebnosti predloga, vrste predhodnih odredb, najnovejša sodna praksa)
 • Začasne odredbe - možnost zavarovanja terjatev (pogoji za izdajo začasne odredbe, vrste začasnih odredb, primerjava začasnih in predhodnih odredb…)
 • Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj po ureditvi v Obligacijskem zakoniku (ureditev izpodbijanja in pogoji za izpodbijanje, kako se izpodbija dejanja ? učinek izpodbijanja, primerjava z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj v stečajnem postopku ali postopku osebnega stečaja…)
 • Spregled pravne osebnosti iz 8. člena ZGD-1 (opredelitev spregleda, kako uveljavljati zahtevke, aktualna sodna praksa…)
 • Evropski izvršilni naslov - EIN in evropski plačilni nalog – EPN (področje uporabe in namen, postopek za EPN, kdaj ga uporabiti…)

UDELEŽENCI PREJMEJO TUDI:
 • obrazec vloge za evropski plačilni nalog.Teoretična izhodišča bomo obogatili s primeri iz sodne prakse in nekaterimi odločbami sodišč.

Teoretična izhodišča bomo obogatili s primeri iz sodne prakse in nekaterimi odločbami sodišč.

Sodna praksa

Teoretična izhodišča bomo obogatili s primeri iz sodne prakse, predstavljeni bodo:

 • postopek elektronske vložitve predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • postopek prijave na spletne strani AJPES-a v postopkih zaradi insolventnosti in možnosti pregledov,
 • postopek pregledovanja sodne prakse slovenskih sodišč na spletni strani Vrhovnega sodišča,
 • praktičen prikaz izpolnitve obrazca – vloge za evropski plačilni nalog na spletni stranki »e-Justice«

Predavateljica

 
Dida Volk

sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Gospa Volk je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo in avtorica številnih del s področja aktualne zakonodaje. Več...

Ves čas predava tudi na seminarjih in delavnicah, predvsem s področja izvršilnega prava, zavarovanja terjatev, pogodbenega in insolventnega prava ter prava nepremičnin.

Pošljite nam vprašanja za predavateljico vnaprej! Tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

VAŠE VPRAŠANJE

Pošljite nam vprašanja za predavateljico vnaprej! Tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

VAŠE VPRAŠANJE

Darilo ob prijavi


Ob prijavi na vse sklope prejmete BREZPLAČNO tudi knjigo Izvršba - izterjava denarnih terjatev!


V knjigi so zbrana obširna pojasnila področja izterjave denarnih terjatev, ki jih bogatijo primeri iz sodne prakse. Dopolnjujeta jo besedili Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (neuradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka. Slednja sta urejena po metodi navzkrižnega navajanja zakonodaje, ki bralcu omogoča lažji študij zakonov. Knjigi pa so priloženi tudi najpomembnejši obrazci.

Kotizacija in prijava

Povabite na šolo tudi sodelavce!

Ob prijavi dveh ali več oseb iz istega podjetja na vsa tri srečanja vam priznamo 10-odstotni popust na kotizacijo, ki velja ob prijavi.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Plačilo lahko uredite tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004084 - matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si