Postanite stečajni upravitelj


9., 13., 16. in 18. OKTOBER 2017


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Priprave na opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Po uspešnih preteklih izvedbah ponovno razpisujemo priprave na izpit za stečajnega upravitelja. Program priprav na izpit je vsebinsko zasnovan tako, da udeleženci resnično pridobijo čim več uporabnih informacij za sam izpit in opravljanje funkcije upravitelja.

Izpit za opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije zahteva mnogo priprav, znanja in izkušenj, ki se navezujejo na različna področja. Skozi program bodo strokovni predavatelji in poznavalci različnih področij predstavili informacije, ki bodo pripomogle k uspešnemu opravljanju izpita in opravljanju funkcije upravitelja.

V štirih srečanjih, ki zajemajo skupaj 25 učnih ur, bomo obravnavali temeljna področja, ki se navezujejo na izpit. Predavatelji vam bodo predstavili naslednje tematike:

 • gospodarsko statusno pravo,
 • organizacijsko pravne oblike gospodarskih subjektov,
 • stvarno in zemljiškoknjižno pravo,
 • postopek prisilne poravnave, stečaj in prisilna likvidacija,
 • izvršilni postopek,
 • ekonomika podjetja,
 • slovenski računovodski standardi,
 • poslovne finance,
 • obligacijska razmerja.

Prepričani smo, da so predavatelji z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem, izbrane teme, praktični pristop, možnost neformalne izmenjave mnenj in odgovori na vprašanja dobri razlogi za vašo udeležbo na pripravah na izpit ali zgolj za osvežitev vašega znanja.


Se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit in postati (stečajni) upravitelji?

Potem ne zamudite priložnosti in se prijavite že sedaj! Število mest je omejeno, prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.

Se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit in postati (stečajni) upravitelji?

Potem ne zamudite priložnosti in se prijavite že sedaj! Število mest je omejeno, prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.


Program

1. SREČANJE: 9. OKTOBER
ob 12.00

STVARNO IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO

1. Stvarno pravo

 • Temeljna načela in temeljni pojmi stvarnega prava
 • Posest
 • Pridobitev in prenehanje stvarnih pravic (lastninska pravica, zastavna pravica, zemljiški dolg, stavbna pravica, služnosti, stvarno breme)
 • Fiduciarna zavarovanja (prenos lastninske pravice v zavarovanje, odstop terjatve v zavarovanje)
 • Pridržek lastninske pravice
 • Večosebna lastninska razmerja

2. Zemljiškoknjižno pravo

 • Temeljna načela in temeljni pojmi zemljiškoknjižnega prava
 • Razmerje med zemljiško knjigo in katastrom
 • Vrste zemljiškoknjižnih vpisov (vknjižbe, predznambe, zaznambe, plombe, poočitve)
 • Zemljiškoknjižni postopek
 • Posebni zemljiškoknjižni postopki
 • Uvedba polne informatizacije pri zemljiškoknjižnem poslovanju

Predavatelj: doc. dr. Renato Vrenčur2. SREČANJE: 13. OKTOBER
ob 9.00

OBLIGACIJSKA RAZMERJA, INSOLVENTNO PRAVO IN VLOGA UPRAVITELJA

1. Obligacijska razmerja

 • Temeljna načela
 • Predpostavke za sklenitev veljavne pogodbe (soglasje volj, nastanek pogodbe, pogajanja, vrste in oblike pogodbe, podlaga pogodbe, napake volje, oblika pogodbe zastopanje, neveljavnosti – ničnost in izpodbojnost pogodbe)
 • Dvostranske pogodbe
 • Spremenjene okoliščine
 • Nezmožnost izpolnitve
 • Čezmerno prikrajšanje
 • Splošni pogoji pogodbe
 • Povzročitev škode (splošna načela, krivdna odgovornost, odgovornost za drugega, odgovornost za delavce, nevarne stvari in dejavnosti, povrnitev škode)
 • Vrednostni papirji (pojem, vrste, razpolaganje)
 • Učinki obveznosti (povračilo škode – splošno, pogodbena kazen, izpodbijanje dolžnikovih dejanj)
 • Prenehanje obveznosti (izpolnitev, zamuda, drugi načini, novacija, zastaranje)
 • Vrste obveznosti (denarne obveznosti, deljive obveznosti, solidarne obveznosti)
 • Prodajna pogodba (splošno, sestavine pogodbe, obveznosti prodajalca in pravice kupca, garancija, pravne napake, obveznosti kupca, hramba blaga, povrnitev škode po razdrtju prodaje)
 • Licenčna pogodba
 • Zakupna (najemna) pogodba
 • Podjemna pogodba (splošno, nadzor, sklenitev po licitaciji, prevzemnikove obveznosti, odgovornost za napake, obveznosti naročnika, nevarnost, zastavna pravica)
 • Skladiščna pogodba (splošno, skladiščnica)
 • Poroštvo
 • Nakazilo
 • Pogodba o vodenju transakcijskega računa

2. Insolventno pravo in vloga upravitelja

- Postopek imenovanja in odškodninska odgovornost upravitelja
- Vloga upravitelja v stečajnem postopku in v postopku prisilne poravnave
- Preizkus prijavljenih terjatev
- Upravljanje in unovčevanje stečajne mase

 • Stečaj banke
 • Stečaj zavarovalnice
 • Stečaj plačilnega sistema
 • Stečaj borznoposredniške družbe
 • Stečaj klirinško-depotne družbe
 • Stečaj družbe za upravljanje

Predavateljica: Mojca Breznik, odvetnica in upraviteljica

3. SREČANJE: 16. OKTOBER
ob 9.00

PRISILNA PORAVNAVA, STEČAJ PRAVNE OSEBE IN OSEBNI STEČAJ

1. Prisilna poravnava

2. Stečaj pravne osebe

Predavateljica: dr. Nina Plavšak


3. Osebni stečaj

Postopek osebnega stečaja - program za bodoče upravitelje.

Celoten postopek bo predstavljen s pomočjo primerov iz novejše sodne prakse. Osredotočili se bomo predvsem na tisti del postopka, kjer ima upravitelj največ dela in pristojnosti. Predavateljica bo opozorila na najpogostejše napake, do katerih prihaja v postopkih in na najpogostejša vprašanja upraviteljev iz posameznega dela postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti.

1.splošna pravila postopka osebnega stečaj - namen postopka osebnega stečaj, pristojnost sodišča za vodenje postopka, nad kom se vodi postopek osebnega stečaj, temeljne razlike v postopku, ko je poleg predloga za osebni stečaj vložen tudi predlog za odpust, insolventnosti stečajnega dolžnika. Katera pravila stečajnega postopka se v osebnem stečaju ne uporabljajo.

2.vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja in ugotovitev stanja dolžnikovega premoženja.

3.posledice začetka postopka osebnega stečaja - omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika, obveznosti dolžnika po začetku postopka osebnega stečaja in kako jih nadzira upravitelj.

4.posebna pravila o uveljavitvi terjatev do dolžnika.

5.posebna pravila o stečajni masi - zneski in predmeti izvzeti iz stečajne mase, posebnosti pri izterjavi stalnih prejemkov in zasegu denarnega dobroimetja pri banki.

6.prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja in dolžnosti upravitelja v postopku prodaje.

7.končanje postopka osebnega stečaja.


Postopek odpusta obveznosti

1.odpust obveznosti - namen postopka, ovire za odpust, zloraba pravice do odpusta obveznosti.

2.sklep o začetku postopka odpusta obveznosti

3.dolžnosti dolžnika med postopkom odpusta

4.naloge upravitelja in obseg nadzora, ki ga opravlja v postopku odpusta obveznosti, posledice upraviteljeve pasivnosti.

5.ugovor proti odpustu obveznosti, kdo ga lahko vloži.

6.sklep o odpustu obveznosti.

7.terjatve za katere učinkuje odpust.

+ posebna pravila stečajnega postopka in postopka odpusta obveznosti za dolžnika, ki je podjetnik ali zasebnik


Predavateljica: Maja Lajevec

4. SREČANJE: 18. OKTOBER
ob 9.00

EKONOMIKA PODJETJA IN GOSPODARSKO STATUSNO PRAVO

1. Ekonomika podjetja

Namen: Obvladati temeljni ekonomski pojmovnikv zvezi s podjetji, njihovimknjigovodstvom in analiziranjem.

Vsebina

 1. Cilji delovanja, opredelitev izvajalnih, odločevalnih in informacijskih funkcij
 2. Prvine poslovnega procesa: delovna sredstva, predmeti dela, angažirane storitve, zaposleni
  Problemi amortiziranja in vrednotenje porabe predmetov dela in angažiranih storitev/dejanski obračun plač
 3. Stroški/razlika med stroški in izdatki/vrste izvirnih stroškov/razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih/vrednotenje proizvodov po polni lastni ceni, zoženi lastni ceni, proizvajalnih stroških in spremenljivih stroških. vpliv obsega dejavnostna znesek stroškov: stalni stroški in spremenljivi stroški/dodatni stroški in njihov pomen
 4. Poslovni izid/prihodki in razlika od prejemkov/odhodki in razlika od stroškov/vrste prihodkov in odhodkov/dobiček in izguba/ načrtovanje poslovnega izida glede na obseg prodaje in znesek prihodkov od prodaje
 5. Sredstva: osnovna sredstva, obratna sredstva, finančne naložbe/stalna in gibljiva sredstva, dolgoročna in kratkoročna sredstva/vrednotenje sredstev/pojem aktivnih časovnih razmejitev
 6. Obveznosti do virov sredstev: kapital in obveznosti/pojem pasivnih časovnih razmejitev
 7. Uvod v knjigovodstvo/pojmovanje bilance stanja in izkazov/pravila o medsebojni povezavi sprememb na sredstvih,obveznostih do virov sredstev, prihodki in odhodki/konti in pravila za knjiženje na njih
 8. Uvod v analiziranje/pojem kazalnikov: stopnja udeležbe, indeks, koeficient, razlika med uspešnostjo in učinkovitostjo/proizvodnost, gospodarnost in donosnost/odpisanost osnovnih sredstev, izraba zmogljivosti osnovnih sredstev, obračanje sredstev, plačilna sposobnost podjetja

Izbrana poglavja iz slovenskih računovodskih standardov

Namen: Obvladati temeljna določila slovenskih računovodskih standardov s poudarkomna slovenskem računovodskem standardu za nedelujoča podjetja.

Vsebina

 1. Osnove računovodstva in temelji knjigovodstva: cilji računovodskih izkazov, temelji računovodstva, vrste bilančnih sprememb, kontni okvir, konto, skupine kontov, razredi
 2. Pomen slovenskih računovodskih standardov: ustroj slovenskih računovodskih standardov, povezava z mednarodnimi računovodskimi standardi in pravni red Evropske skupnosti v zvezi z računovodskimi standardi
 3. Temeljne računovodske predpostavke:predpostavka o delujočem podjetju, predpostavka nedelujočega podjetja, predpostavka nastanka poslovnih dogodkov/kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost/merjenje sestavin računovodskih izkazov – izvirne vrednosti, dnevne vrednosti, iztržljive vrednosti, sedanje vrednosti in poštene vrednosti
 4. Vrednotenje postavk sredstev po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja: osnovna sredstva, finančne naložbe, terjatve, zaloge in druga sredstva
 5. Vrednotenje postavk obveznosti po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja: kratkoročne in dolgoročne obveznosti, obveznosti do izločitvenih upnikov, obveznosti do ločitvenih upnikov, obveznosti, nastale v času stečaja
 6. Izdelava začetne bilance stanja:popis sredstev in obveznosti do njihovih virov, pravila izdelave začetne stečajne oziroma likvidacijske bilance s poudarkom na vrednotenju posameznih kategorij
 7. Vodenje poslovnih knjig v stečajnem oziroma likvidacijskem postopku: pravila vodenja poslovnih knjig, knjigovodske listine, kontni okvir
 8. Izdelava bilance stanja v stečaju in zaključne bilance: temeljna pravila bilanciranja, pravila izdelave bilance stanja, posebnosti podjetij, ki poslujejo v času stečajnega postopka
 9. Izdelava izkaza poslovnega izida in unovčitve stečajnega premoženja: temeljna pravila bilanciranja, pravila izdelave izkaza poslovnega izida in unovčitve stečajnega premoženja
 10. Izdelava izkaza denarnih tokov:temeljna pravila izdelave izkaza denarnih tokov, pravila izdelave izkaza denarnih tokov podjetja v stečaju

Izbrana poglavja iz poslovnih financ

Namen: Obvladati osnovne pojme, načela in logiko poslovnih financ

Vsebina

 1. Temeljni cilj podjetja v tržnem gospodarstvu: povezava ciljev finančne funkcije s ciljem podjetja/neposredni cilji finančne funkcije
 2. Dolgoročno investiranje: možne dolgoročne naložbe/dolgoročne lastniške in dolgoročne dolžniške naložbe/proces odločanja o dolgoročnem investiranju/čista sedanja vrednost/diskontna stopnja/tveganje posamezne naložbe/tveganje premoženja, sestavljenega iz več naložb/odnos med tveganjem in donosnostjo/razpršitev naložb (diverzifikacija)/zahtevana donosnost/vrednotenje delnic in obveznic
 3. Dolgoročno dezinvestiranje/razlogi (strateško-razvojni, finančni, subjektivni)/ oblike dezinvestiranja/vpliv dezinvestiranja na plačilno sposobnost podjetja
 4. Dolgoročno financiranje/obseg in sestava dolgoročnega financiranja/sestava kapitala/lastniški in dolžniški kapital/optimalna sestava kapitala/financiranje z dolgoročnimi vrednostnimi papirji/navadne delnice, prednostne delnice, obveznice, zamenljivi vrednostni papirji
 5. Plačilna sposobnost podjetja/opredelitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti/metode načrtovanja tokov denarnih sredstev/kratkoročni ukrepi, s katerimi je mogoče vplivati na plačilno sposobnost podjetja/obvladovanje tveganja kratkoročne plačilne sposobnosti/ukrepi, s katerimi je mogoče vplivati na dolgoročno plačilno sposobnost podjetja/obvladovanje dolgoročnega tveganja
 6. Kratkoročno investiranje/vrste kratkoročnih naložb/kratkoročne finančne naložbe/pozitivni in negativni vplivi povečanja zalog/vpliv kratkoročnih naložb na povečanje donosnosti lastniškega kapitala
 7. Kratkoročno financiranje/namen kratkoročnega financiranja/obseg kratkoročnega financiranja/možne oblike kratkoročnega financiranja
 8. Organiziranost finančne funkcije/naloge finančne funkcije/dejavniki, ki vplivajo na organiziranost finančne funkcije
 9. Prevzemi, združitve in razdružitve podjetij/vrste prevzemov/temeljna metoda vrednotenja, na kateri temelji analiza prevzemov/ocena stroškov kapitala/oblike plačila pri prevzemih (združitvah)
 10. Finančna reorganizacija, stečaj in likvidacija/glavni razlogi za težave v podjetju/ glavni razpoznavni znaki težav/finančna reorganizacija brez stečajnega postopka/stečajni postopek/likvidacija

Predavatelj: dr. Branko Mayr, ABC Revizija, d.o.o.


2. Skupne statusno pravne značilnosti gospodarskih subjektov

 • Vrste gospodarskih subjektov: tipologija, majhne, srednje invelike družbe
 • Firma: pojem, sestavina, varstvo
 • Sedež: pojem, sprememba
 • Dejavnost: pojem, razmejitev nasproti drugim poslom in funkcijam, prekoračenje dejavnosti, dejavnost v času stečaja in prisilne poravnave
 • Pravna osebnost: pojem, nastanek in prenehanje
 • Odgovornost za obveznosti
 • Zastopanje in predstavljanje: pojem, vrste, učinki, prekoračenje pooblastil
 • Sodni register: pojem, načela, vrste vpisov, podatki, ki se vpisujejo, postopek
 • Poslovne knjige po Zakonu o gospodarskih družbah
 • Poslovna skrivnost, konkurenčna prepoved

3. Organizacijsko pravne oblike gospodarskih subjektov

 • Samostojni podjetnik posameznik: pojem, pridobitev in prenehanje statusa, posebnosti
 • Družba z neomejeno odgovornostjo: ustanovitev, razmerja med družbeniki, razmerja nasproti tretjim osebam, spremembe v sestavi družbenikov, prenehanje
 • Komanditna družba: pojem, razlike nasproti d. n. o.
 • Tiha družba
 • Delniška družba
 • Posebnosti komanditne delniške družbe
 • Družba z omejeno odgovornostjo
 • Pojem, pravna osebnost, odgovornost za obveznosti
 • Osnovni kapital, osnovni vložki, poslovni deleži
 • Pravice in obveznosti družbenikov in upravljanje družbe
 • Enoosebna d. o. o.
 • Prenehanje družbe
 • Povezane družbe: pojem, vrste, vodenje in odgovornost obvladujoče družbe, zavarovanje družbe in upnikov
 • Gospodarsko interesno združenje: pojem, ustanovitev, dejavnost, odgovornost
 • Zadruge: pojem, ustanovitev, članstvo, upravljanje, premoženje, odgovornost, prenehanje, poslovanje, revizija

Predavatelj: prof. dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Pridobitve in cilji izobraževanja

Na pripravah se boste skozi srečanja seznanili s temeljnimi vsebinami potrebnimi za uspešno opravljanje izpita in se dobro pripravili na izpit. Cilj izobraževanja je, da obnovimo vaše znanje ter vas seznanimo z novostmi, ki so uporabna v praksi in pri vašem vsakdanjem delu.


VPRAŠANJA IZ VSEBINE?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje v naprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

VPRAŠANJE

VPRAŠANJA IZ VSEBINE?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje v naprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

VPRAŠANJE

Predavatelji

 
doc. dr. Renato Vrenčur

Pravna fakulteta, UM

Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

 
prof. dr. Miha Juhart

Pravna fakulteta, UL

Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

 
Mojca Breznik

Odvetnica in upraviteljica

Odvetnica in upraviteljica

 
Maja Lajevec

strokovnjakinja 
dr. Nina PlavšakDodatne koristne informacije in povezave v zvezi z izpitom

Ministrstvo za pravosodje je objavilo izpitne roke za izpit za kandidata za upravitelja v letu 2017.Kandidati, ki se bodo udeležili priprav se bodo lahko udeležili izpita, pri katerem bo pisni del potekal 10. novembra in ustni 20. novembra . Rok za prijavo je 10. oktober 2017.

Več koristnih informacij v zvezi z izpitom najdete na spodnjih povezavah:


Na izobraževanje vabljeni vsi, ki se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit ali le osvežiti obravnavana pravna in ekonomska znanja.

Na izobraževanje vabljeni vsi, ki se želite učinkovito pripraviti na zahteven izpit ali le osvežiti obravnavana pravna in ekonomska znanja.

Izbrana literatura


Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-G

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

Knjigo ob prijavi lahko prejmete po polovični ceni. Knjiga je lahko vaša že za 49€.

Več >>>Sodobno stvarno pravo, 2.del

Poleg tega vam v branje priporočamo tudi Sodobno stvarno pravo, 2. del. Delo je namenjeno vsem, ki pri svojem delu obravnavajo različne, pogosto zapletene pravne položaje s področja stvarnega prava, in za uspešno delo potrebujejo odgovore na zahtevnejša pravna vprašanja, utemeljene z jasnimi in notranje skladnimi pravnimi argumenti. Namenjeno je tudi vsem drugim, ki želijo poglobiti svoje znanje s področja stvarnega prava.

Cena: 78 €

Več >>>

Darilo ob prijavi


IZVRŠBA- IZTERJAVA DENARNIH TERJATEV

Ob prijavi na vsa srečanja prejmete BREZPLAČNO tudi knjigo Izvršba - izterjava denarnih terjatev!

V knjigi so zbrana obširna pojasnila področja izterjave denarnih terjatev, ki jih bogatijo primeri iz sodne prakse. Dopolnjujeta jo besedili Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ (neuradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka. Slednja sta urejena po metodi navzkrižnega navajanja zakonodaje, ki bralcu omogoča lažji študij zakonov. Knjigi pa so priloženi tudi najpomembnejši obrazci.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004178- matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeležencem v času poteka izobraževanja priporočamo parkiranje na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.