Draga Štromajer, dipl. m. s.

Strokovna sodelavka na Zbornici – Zvezi

Draga Štromajer, dipl. m. s., je zaposlena na Zbornici – Zvezi kot strokovna sodelavka za področje strokovnih nadzorov s svetovanjem in predstavnica vodstva za kakovost. V kliničnem okolju je delala na področju kirurgije, bila glavna medicinska sestra Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo v UKC Ljubljana in kasneje koordinatorice za kakovost zdravstvene nege in koordinatorica sistema vodenja kakovosti na Kirurški kliniki. Zaključila je »Šolo kakovosti« za skrbnico sistema vodenja kakovosti. Redno izvaja strokovne nadzore s svetovanjem, organizira strokovna srečanja in aktivno sodeluje s predavanji s področja stroke zdravstvene nege ter kakovosti in varnosti.

Pacienti pričakujejo, izvajalci znamo, ali smo tudi učinkoviti?

Medicinske sestre so ustrezno strokovno usposobljene, sledijo razvoju stroke, delujejo skladno s Kodeksom etike. Slovenski zdravstveni sistem pa se srečuje s pomanjkanjem medicinskih sester in posledično povečanimi obremenitvam. V bolnišnicah zapirajo oddelke, v socialnovarstvenih zavodih za uporabnike skrbi nekvalificiran kader, presegajo se kompetence. Presečna raziskava pogojev dela v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah je razkrila, da bi več kot polovica vprašanih v naslednjem letu zapustila bolnišnico, če bi imela to možnost, skoraj desetina bi delo poiskati izven zdravstvene nege. Razmere v zdravstveni negi so na preizkušnji, zato je treba ukrepati takoj in poskrbeti za paciente.