Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi


27. november 2017

od 9. do 14. ure


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Kako mora biti izveden postopek, da je odpoved zakonita, kje vse se skrivajo pasti?


Slovenska zakonodaja in mednarodni dokumenti na načelni ravni ščitijo delavce pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Odpoved pa vendarle je in mora biti mogoča, pri čemer pa je treba strogo upoštevati dana pravila in postopek. Delodajalci spore običajno izgubljajo zaradi proceduralnih napak.

Na seminarju si bomo za vse vrste odpovedi pogledali, kakšni razlogi morajo biti podani in kako mora biti izveden postopek, da je odpoved zakonita. Razloženo bo, kje vse se skrivajo pasti zaradi katerih je lahko odpoved ugotovljena za nezakonito. Vsaj osnovno védenje v zvezi s tem potrebuje vsak delodajalec, četudi mu pri izvedbi pomaga strokovnjak.


Seminar s primeri iz prakse, najnovejšo sodno prakso, odgovori na vprašanja in praktičnim prikazom izvedbe postopka!


Seminar s primeri iz prakse, najnovejšo sodno prakso, odgovori na vprašanja in praktičnim prikazom izvedbe postopka!


Program

  • Kdaj se sploh lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi (razlogi) in kateri so potrebni koraki (postopek) pri posamezni vrsti odpovedi;
  • kakšni so roki za podajo odpovedi in kdaj začnejo teči;
  • kako vročati odpoved in druge dokumente;
  • kako ravnati v primeru zaščitenih kategorij delavcev;
  • kakšne so s tem povezane pravice delavcev (odpravnina, odpovedni rok, pravice iz brezposelnosti, vloga sindikata, sodno varstvo,...);
  • razrešitev praktičnih dilem v zvezi z: uporabo kriterijev pri odpuščanju iz poslovnega razloga, merjenjem rezultatov pri nesposobnosti, težo kršitev in razmejitvijo med krivdno in izredno odpovedjo, pravilno izvedbo in odpovedjo poskusnega dela, preverjanjem in dokazovanjem kršitev pri alkoholiziranosti, neupravičeni bolniški odsotnosti, izdaji poslovne skrivnosti itd.

Praktična vrednost seminarja

Seminar bo naravnan izrazito praktično, s primeri iz bogate prakse predavatelja, najnovejšo sodno prakso in s sprotnimi odgovori na konkretna vprašanja udeležencev. Ob koncu bo izvedena krajša delavnica s praktično izvedbo posameznih vrst odpovedi.


DELOVNO GRADIVO IN VZORCI

Gradivu bodo priloženi vzorci vseh vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi skupaj s spremljajočimi dokumenti.


Dodana vrednost seminarja –
priročnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi


ABC odpovedi pogodbe o zaposlitvi

avtorjev Mihe Šercerja in mag. Nine Scortegagna Kavčnik


Priročnik se kot prvo delo pri nas teme odpovedi pogodbe o zaposlitvi loteva poglobljeno in z izključnim poudarkom na praksi. Je obvezno čtivo in nepogrešljiva pomoč pravnim in drugim strokovnjakom v povezavi z delovnim pravom.

Priročnik predstavlja ABC odpovedi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih ter izrazito praktično zasnovan. V njem ne boste našli suhoparnega naštevanja, saj avtorja odgovarjata na številna nerešena ali sporna praktična vprašanja v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Dodatna vrednost priročnika tudi vsi vzorci odpovedi pogodbe o zaposlitvi s spremljajočimi dokumenti.


Za vse, ki ste odgovorni za kadrovske procese oziroma vas tematika zanima v praksi!

Za vse, ki ste odgovorni za kadrovske procese oziroma vas tematika zanima v praksi!

Predavatelj

 
Miha Šercer

Univ. dipl. pravnik, odvetnik

Je odvetnik v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu.

Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in gospodarskega prava.Je soavtor pred kratkim izšle knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter Komentarja ZDR-1.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4212-matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si