Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2017


15. februar 2017

od 9.00 do 14.40


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj javnih uslužbencev v letu 2017!


Ste jim pravilno določili napredovanja v letu 2015 in 2016?


Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so konec decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju.

V Dogovoru so določeni vsi interventni ukrepi tudi na področju napredovanj zaposlenih v javnem sektorju.

Napredovanja morajo biti izvedena v letu 2017 pravilno, saj bo to podlaga za izvedbo napredovanj, skladno z veljavno zakonodajo, tudi v naslednjih letih.

Kljub temu, da bo zelo verjetno tudi za leto 2017 na področje napredovanj posegla interventna zakonodaja, kot je to bilo v letu 2015 in 2016, bodo napredovanja v letu 2017 izvedena, kot določa ZSPJS in Uredba.

Prav tako bo potrebno izvesti vse postopke v zvezi z napredovanji javnih uslužbencev v letu 2017, javni uslužbenci bodo napredovali s 1. 4. 2017, do konca leta pa bomo vedeli, kako se bodo dogovorili v interventni zakonodaji, glede pridobitve pravice do višje plače iz naslova napredovanj.

Kako izvesti napredovanja zaposlenih, kako določiti plačo ob premestitvi javnega uslužbenca ali ob novi zaposlitvi, pa tudi v primeru, ko zaposleni pridobi višjo stopnjo izobrazbe, boste izvedeli na seminarju!

Pridružite se nam!

Seminar z odgovori na dileme in vprašanja, poseben poudarek bo namenjen določitvi ocene javnim uslužbencem plačne skupine B!

PRIJAVA

Seminar z odgovori na dileme in vprašanja, poseben poudarek bo namenjen določitvi ocene javnim uslužbencem plačne skupine B!

PRIJAVA

Program

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu na podlagi 17. a člena ZSPJS
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj ob spremembi delovnega mesta, stopnje izobrazbe, premestitve pri istem delodajalcu
 • Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev in seznanitev z oceno njihove delovne uspešnosti in omogoča izboljšanje in odlične rezultate dela v skupini

Kaj boste izvedeli na seminarju?

 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo od 2011 naprej

 • Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja v zvezi z:

 • - določitvijo napredovalnega obdobja,

  - ravnanjem v primeru pritožbe na oceno,

  - ravnanjem v primeru spremembe delovnega mesta

  - določitvijo plače ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, pri istem delodajalcu

  - določitev napredovalnega obdobja ob prehodu na delovno mesto v višjem tarifnem razredu,

  - kako je z doseženimi napredovanji na delovnem mestu, ki je bilo v nižjem tarifnem razredu

  - potek napredovalnega obdobja in določitev ocene v primeru, ko javni uslužbenec preide k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.

  - določitev ocene za plačno skupino B in preizkus ocene

 • Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti


Pravne podlage:

 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 3. Zakonodaja o interventnih ukrepih

Interventna zakonodaja


Z interventno zakonodajo so določeni ukrepi glede napredovanja javnih uslužbencev na delovnem mestu ter napredovanja v nazive in višje nazive, in sicer za leti 2017 in 2018, kot to določa Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16) v 4. členu, ki poleg ureditve za leto 2017 določa interventno zakonodajo tudi za leto 2018.


Postopki bodo zaključeni sredi marca 2017 in javni uslužbenci bodo s 1. aprilom 2017, če bodo izpolnjevali pogoje,
napredovali v višji plačni razred.

ŽELIM IZVEDETI VEČ!

Postopki bodo zaključeni sredi marca 2017 in javni uslužbenci bodo s 1. aprilom 2017, če bodo izpolnjevali pogoje,
napredovali v višji plačni razred.

ŽELIM IZVEDETI VEČ!

DODANA VREDNOST SEMINARJA –
praktični vodnik po napredovanju javnih uslužbencev!


Udeleženci boste prejeli tudi praktični priročnik

JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE, avtorice mag. Mojce Fon Jager,

z novo tabelo z napredovanji v letu 2017 – kdo lahko napreduje v letu 2017, kdaj se mu mora začeti napredovalno obdobje?

Priročnik je zelo uporaben tudi za argumentirano pojasnjevanje zaposlenim v primerih nejasnosti glede napredovanj, saj na praktičen in razumljiv način pojasnjuje zakonska določila, na podlagi katerih morate izvesti napredovanja za vse zaposlene v javnem sektorju.


Interaktiven seminar!

Seminar bo interaktiven, saj bomo na koncu vsa vprašanja, ki bodo poslana pred seminarjem, skupaj pogledali, predavateljica pa bo pripravila take odgovore, da se bodo lahko vsi udeleženci seznanili z rešitvami glede pravilne in zakonite izvedbe predpisov, s katerimi se srečujejo proračunski uporabniki v tem letu pri izvedbo napredovanj javnih uslužbencev.

VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

Predavateljica

 
mag. Mojca Fon Jager

strokovnjakinja za napredovanja

Je magistra znanosti s področja kadrovskega managementa,izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področjanapredovanja javnih uslužbencev. Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravizakonodaje na področju novega plačnega sistema.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem direktorjem in vodjem, ki boste določali ocene delovne uspešnosti zaposlenim javnem sektorju, strokovnim in kadrovskim delavcem, ki boste izvajali postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih, pa tudi vsem 160.000 javnim uslužbencem, ki boste prejeli ocene in bodo ocenjevani na podlagi navedenih predpisov.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4076- matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Lokacija