Kultura visoke učinkovitosti


16. in 23. oktober ter 13. in 27. november 2019

Od 9. do 16 .ure


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Pridružite se nam na celostnem programu za razvoj ključnih vodstvenih veščin,

ki zagotavljajo visoko učinkovitost vam in vašemu timu!


Vsak tim ima svoje cilje, svojo strategijo kako bo prišel do cilja in različne vire s katerimi operira. Od kulture v timu pa je odvisno kako bo tim prišel do cilja. Ali bodo cilj dosegli hitro in lahkotno, ali težko in počasi?

Dober vodja, bo v svojem timu ustvaril kulturo, ki bo podpirala učinkovito doseganje ciljev.

Kultura, ki temelji na samoiniciativnosti vseh sodelavcev, na učinkovitem razporejanju delovnih nalog, prevzemanju odgovornosti vseh vpletenih, odprti komunikaciji in motiviranosti je kultura, ki so jo želimo doseči.

Orodja za vzpostavitev kulture visoke učinkovitosti boste prejeli na 4 dnevnem celostnem programu za vodje!Postanite učinkovit vodja!

Postanite učinkovit vodja!

Program je usmerjen na preseganje obstoječih znanj in prakse. Osvojili boste orodja za izgradnjo visokoučinkovite kulture v timu.

Tehnike, ki se uporabljajo na treningih so povratne informacije, samorefleksija, igre vlog in predvsem delo na primerih iz prakse - na lastnih primerih udeležencev.

Odprt program omogoča izmenjavo dobrih praks med kolegi iz različnih podjetij!

KULTURA: 16. OKTOBER
od 9.00 do 16.00

KULTURA

 • Ključne veščine za odlične vodje.
 • Psihologija vodenja
 • Kateri so elementi visokoučinkovitega tima?
 • Pomen kulture v timu, ki podpira doseganje ciljev. Kakšne kulture si želimo?
 • Kako vzpostaviti kulturo visoke učinkovitosti? Vzpostavitev novih pravil in vedenj v timu na podlagi konsenza.
 • Predstavitev dveh osnovnih tipov vodstvene komunikacije: vključevanje in direktiva
 • Razvoj zaposlenih
 • Osebni načrt akcije
VISOKA UČINKOVITOST: 23. OKTOBER
od 09.00 do 16.00

VISOKA UČINKOVITOST

 • Delitev dobrih praks in razvoj veščin prezentiranja
 • Postavljanje ciljev
 • Pomen pohvale za motiviranost
 • Konstruktivna povratna informacija
 • Vzpostavitev pozitivnega nadzora
 • Coaching vodenje, moč vprašanj, aktivnega poslušanja
 • Vaja coaching vodenja
 • Osebni plan akcije
ODLOČANJE: 13. NOVEMBER
od 09.00 do 16.00

ODLOČANJE

 • Delitev dobrih praks in prezentacije veščine za vodje
 • Evolucijsko ocenjevanje zaposlenih
 • Proces odločanja in prevzemanja odgovornosti
 • Kako komunicirati težko odločitev, da bo sprejeta
 • Orodja za sprejemanje boljših odločitev
 • Soočanje z negativnimi reakcijami na odločitve
 • Reševanje konfliktov
DELO V TIMU: 27. NOVEMBER
od 09.00 do 16.00

DELO V TIMU

 • Odločanje s konsenzom v timu
 • Vodenje učinkovitega sestanka
 • Vzpostavitev novih pravil, vedenje in vrednot
 • Analiza odnosov v timu
 • Vodenje učinkovitih sestankov
 • Vodenje različnih tipov osebnosti

Namen programa je pridobiti orodja za izgradnjo visokoučinkovite kulture v timu, ki nam bo omogočila doseganje ciljev v času, ki si ga zastavimo.

Pridobite nova orodja vodjenja za izgradnjo visokoučinkovite kulture v timu in jih prenesite v prakso!

Več o izobraževanju:

 
1. SREČANJE

16. oktober

Zakaj je kultura v timu pomembna, kako se kultura ustvarja in kako se posamezniki prilagajamo kulturi tima?

Kakšno kulturo si pravzaprav želimo vzpostaviti v timu?

Več >>>Sklop delavnic bomo začeli s prezentacijskimi veščinami zavodje. Zakaj je to pomembno? Zato ker je za doseganje kakršnekoli zavezanosti s strani tima potrebna učinkovita predstavitev. Prvi dan bomo pogledali prezentiranje na temelju zakaj. Če obvladujemo takšno komunikacijo imamo večji vpliv tako znotraj tima kot zunaj.

Pregledali bomo zakaj je kultura v timu pomembna, kako se kultura ustvarja in kako se posamezniki prilagajamo kulturi tima. Kakšno kulturo si pravzaprav želimo vzpostaviti v timu? Kako lahko začnemo razvijati novo kulturo? Naučili se bomo kako s konsenzom celotnega tima vzpostaviti pravila in vedenja, ki jih želimo. Konsenz je ena od oblik odločanja v timu, ki zagotavlja največjo stopnjo zavezanosti. Je tudi odločanje, ki zahteva čas. Kakšni so triki prihranka časa pri skupnem odločanju? Tudi na to vprašanje bomo dobili odgovor.

Na prvi delavnici bomo vadili tudi dva osnovna tipa komunikacije v timu. Z enim vključujemo z drugim podamo direktivo. Stli komunikacije v timu so prav tako odvisni od kulture. Naučili se bomo zavestno uporabljati tadva stila, saj imata vsak svoje mesto in svoj čas. Oba stila morata biti v ravnovesju. Katerega pa bomo uporabili je zelo odvisno tudi od tega na kakšni stopnji razvoja za vaši sodelavci. So začetniki ali so zelo izkušeni? Če želimo razvijati učinkovitost, moramo razvijati člane tima. Le kompetentni posamezniki namreč lahko polno doprinašajo k rezultatom

 
2. SREČANJE

23. oktober

Predstavitev dobrih praks in izzivov s katerimi smo se soočili v zadnjem času.

Pomen konstruktivne povratne informacije za visokoučinkovito kulturo.

Več >>>

Pomemben način učenja in napredka je delitev dobrih praks in pregled kaj deluje in kaj ne. Začetek tega sklopa je namenjen predstavitvi dobrih praks in izzivov s katerimi smo se soočili v zadnjem času. V tem delu bomo glede prezentacijski veščin pogledali kako strukturirati dober začetek kakršnekoli prezentacije.

Za visoko učinkovitost tima je potrebno imeti jasno definirane cilje. Vsi poznamo SMART metodo postavljanja ciljev. Pa jo tudi konsistentno uporabljamo? Večkrat se izkaže da v podjetjih cilji niso jasno opredeljeni, kar oteži izvedbo.

Vodje po statistiki preživijo 70% časa za popravljanje določenih nepravilnosti. Pa si vzamejo dovolj časa za pohvalo? Pohvala je priznanje dobremu delu in hkrati motivacija za prihodnost. Veliko zaposlenih smatra pohvalo kot nekaj kar prinaša težave. Ko pohvalimo veliko ljudi reče :»Kaj pa sedaj spet hočete od mene?«. Pomembno je da kultura visoke učinkovitosti vključuje iskreno pohvalo, ki se je ljudje ne bojijo.

Pomemben del visoko učinkovite kulture je Pomen konstruktivne povratne informacije za visoko učinkovito kulturo. Če nimamo iskrene povratne informacije kako bi lahko delovali bolj se ne moremo spremeniti. Tu je pomembno da povratna informacija poteka vsestransko. Vodja – zaposleni. Zaposleni –vodja. Zaposleni – zaposleni.

Kljub temu, da je zaupanje pomemben del visoko učinkovite kulture je tudi nadzor pomemben. Vendar ne nadzor, ki spravlja v slabo voljo ampak tak ki opovnomoči in motivira.

Zelo pomembno je tudi vspostavimo coaching pristope za učinkovitost. Dober vodja zna izvabiti najbolje iz ljudi in coaching je odlično orodje pri doseganju tega.

 
3. SREČANJE

13. november

Kako lahko uporabljamo dobre poslovne zgodbe pri tem, da dosežemo zavezanost sodelavcev?

Da lahko prevzamemo odgovornost je pomembno, da znamo sprejemati dobre odločitve. Pogledali si bomo nekaj orodij, ki nam lahko pomagajo pri tem.

Več >>>


V tem delu bomo glede prezentiranja pogledali kako lahko uporabljamo dobre poslovne zgodbe pri tem, da dosežemo zavezanost sodelavcev.

Kot vodje moramo večkrat oceniti delo svojih kolegov. Tokrat si bomo pogledali kako kolegom dati možnost, da ocenijo sami sebe. Takšen načinomogoča neprestano rast vseh. Uporabili bomo coaching način ocenjevanja zaposlenih.

Odločanje prinaša odgovornost in prevzemanje odgovornosti vseh vpletenih, glede na njihovo delovno mesto in v okviru delovnih nalog je pomemben del visoko učinkovite kulture. Najprej mora vodja s svojim zgledom znati prevzemati odgovornost, hkrati pa mora znati del odgovornosti prenesti tudi na vse člane tima.

Da lahko prevzmamemo odgovornost je pomembno, da znamo sprejemati dobre odločitve. Pogledali si bomo nekaj orodij, ki nam lahko pomagajo pri tem.

Večkrat, ko komuniciramo odločitve smo soočeni z negativnimi reakcijami na odločitve. Čustvene reakcije so normalen del človeškega vedenja in učinkovito soočanje z njimi je veščina, ki se jo lahko naučimo.

Tudi konflikti so del sobivanja v kakršnikoli skupnosti, tudi sobivanja v podjetjih. Imamo različne načine soočanja s konflikti in pomembno je, da smo fleksibilni pri izboru načina soočanja s konfliki. Ni vednoprimeren le en način. Poglejmo si kao se lahko učinkovito spoprimemo skonfliktimi situacijami.

 
4. SREČANJE

27. november

Pristopi za doseganje konsenza v timu.

»Sto ljudi, sto čudi.« pravi star slovenski pregovor. In šedanes to zelo drži. Večrat si sodelavce ne izberemo sami, kljub temu pa jepomembno, da znamo delati z vsakim posebej.

V tem sklopu si bomo še enkrat bolj v globino pogledali pristope za doseganje konsenza v timu. Tu bomo predvsem govorili o aktivnemposlušanju, sperjemanju različnih mnenj s pristopom »Da in hkrati.«.

Sestanki so velikokrat v podjetjih velik potrošnik časa inenergije zaposlenih. Že z majhnimi spremembami, so lahko naši sestanki, kratkiin učinkoviti. Tisti ki skliče sestanek je vedno odgovoren za učinkovitostsestanka. Zato je pomembno, da smo zavestni pri pripravi in izvedbi vsakegasestanka in s tem racionalno upravljamo z lastnimi časovimi viri in viridrugih.

Analizirali bomo tudi odnose v naših timih, saj večkratprepuščamo odnose z sodelavci naključju. Odnose lahko gradimo in investicija vdobre odnose se vedno večkratno povrne.

V tem delu si bomo pogledati tudi kako delati z različnimitipi osebnosti. Pogledali si bomo DISC profile osebnost, ocenili sebe in svojesodelavce ter se pripravili na učinkovito komunikacijo z njimi.

Sklop delavnic bomo zaključili s pregledom vseh odprtihizzivov in jih skupaj rešili.


 • Postavljanje novih pravil in vedenj v timuVzpostavljanje motivacijske, odprte komunikacije z vsemi člani tima
 • Postavljanje jasnih ciljev
 • Vzpostaviti kulturo pohvale in povratne informacije
 • Sprejemanje dobrih odločitev in odgovornosti za odločitve
 • Učinkovito delo z vsemi posamezniki v timu
 • Vzpostavitev coaching kulture v timu
 • Najti učinkovitejše načine skupnega dela
 • Voditi učinkovite sestanke
 • Biti odličen v prezentiranju in s tem doseči maksimalno zavezanost vseh članov tima
 
Jana Colnar

predavateljica

Izkušena predavateljica, izvajalka delavnic, treningov in coachingov. Ima bogate izkušnje pa področju pomoči posameznikom in organizacijam, da so bolj učinkoviti in bolj zadovoljni tam kjer, trenutno so, ter jim pomaga do sprememb, ki jih želijo doseči.

Izkušena predavateljica, izvajalka delavnic, treningov in coachingov. Ima bogate izkušnje pa področju pomoči posameznikom in organizacijam, da so bolj učinkoviti in bolj zadovoljni tam kjer, trenutno so, ter jim pomaga do sprememb, ki jih želijo doseči.

REDNA PRIJAVA
1290 €


Vključuje udeležbo na celotnem izobraževanju, delovno gradivo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 5385- matična št. plačnika.


Interno izobraževanje

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeležencem v času poteka izobraževanja priporočamo parkiranje na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.