O knjigi

Zastavna pravica je v poslovnem prometu najpomembnejši instrument stvarnega zavarovanja terjatev. Zastavna pravica je izvedena stvarna pravica. Zato jo ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Ureditev zastavne pravice in nekaterih drugih institutov v SPZ je deloma nedosledna oziroma nekonsistentna. To v poslovni praksi povzroča številne probleme oziroma nejasnosti.
Monografijo Zastavna pravica sta urednika dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur zasnovala tako, da so v njej sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice. Zato so v začetnih poglavjih najprej razloženi splošni instituti stvarnega prava in splošna pravila o zastavni pravici. V nadaljnjih poglavjih pa avtorji obravnavajo posamezne podvrste zastavnih pravic tako, da pri vsaki razložijo njene posebne značilnosti in posebna pravila, ki se zanjo uporabljajo.
Obravnavane so naslednje podvrste zastavnih pravic:
– hipoteka,
– maksimalna hipoteka (ki v resnici ni zastavna pravica temveč je varovalna stvarna pravica),
– zastavna pravica na terjatvi in fiduciarni prenos terjatve v zavarovanje (globalna cesija),
– neposestna zastavna pravica,
– finančna zavarovanja in posebna pravila ZFZ,
– zastavna pravica na vrednostnih papirjih in
– zastavna pravica na poslovnem deležu.

Poleg urednikov so avtorji posameznih poglavij še prof. dr. Miha Juhart, doc. dr. Gregor Dugar, dr. Blaž Hrastnik, mag. Damjan Orož, dr. Miha Šlamberger in Miha Verčko.


Vsi avtorji so si prizadevali, da razložijo pravna pravila in utemeljijo svoja stališča na podlagi analize položajev, ki nastajajo v sodobnem poslovnem življenju, in ob ustreznem upoštevanju značilnosti teh položajev in potreb sodobne poslovne prakse. Namen urednikov in avtorjev je z ustrezno sistematično analizo in poglobljeno razlago začrtati okvire sodobnega stvarnega prava, ki ustreza potrebam sodobnega življenja. Zato ima zbirka, v kateri izide knjiga Zastavna pravica, naslov Sodobno stvarno pravo. V zbirki bosta urednika tudi v prihodnje urejala monografije o posameznih stvarnopravnih institutih.


Prva knjiga Komentarja stvarnopravnega zakonika je Lastninska pravica in etažna lastnina. Ta je izšla maja 2019 ob dogodku Stvarnopravni dnevi.

Lastninska pravica in etažna lastnina je znanstvena monografija več avtorjev. V njej se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava fenomen lastninske pravice. Kot znanstvena monografija je pisana za strokovno publiko.

Dodatni viri:
- Komentar stvarnopravnega zakonika - Predstavitvena stran Komentarja stvarnopravnega zakonika

- Posvet Stvarnopravni dnevi, - http://www.planetgv.si/spd


+ -
109,50 €
Dodaj v košarico