O knjigi

Posamezna vprašanja stvarnega prava so bila v obdobju po letu 2003, ko se je začel uporabljati Stvarnopravni zakonik (SPZ), predmet obravnave v številnih znanstvenih in strokovnih prispevkih. Večina teh prispevkov obravnava institute stvarnega prava na razmeroma splošni in abstraktni ravni, ne da bi analizirali različne mogoče položaje.

V zadnjih 14 letih so bili konkretni položaji s področja stvarnega prava predmet številnih odločitev sodišč. Na podlagi obravnave konkretnih primerov se je o posameznih vprašanjih že oblikovala ustaljena sodna praksa. Vendar se v praksi institut ustaljene sodne prakse pogosto razume napačno, saj se stališča Vrhovnega sodišča in višjih sodišč, ki so se oblikovala pri obravnavi položaja (primera) določenih značilnosti, pogosto nekritično kot ustaljena sodna praksa uporabljajo tudi za položaje, ki imajo pomembno drugačne značilnosti od »precedenčnega« primera, pri obravnavi katerega je bilo oblikovano stališče.

Zato se je urednica 2. dela monografije Sodobno stvarno pravo dr. Nina Plavšak po uspehu 1. dela te monografije leta 2016 odločila spet preseči običajni pristop obravnave institutov stvarnega prava na splošni in abstraktni ravni. Tudi v okviru programa Stvarnopravnih dni 2017, še bolj natančno pa v okviru 2. dela monografije Sodobno stvarno pravo tako avtorji sistematično in poglobljeno analizirajo vse mogoče položaje, ki lahko nastanejo v resničnem življenju, in značilnosti, po katerih se ti položaji razlikujejo med seboj ali ki so jim skupne. Hkrati so želeli opraviti kritično analizo (z uporabo testa notranje skladnosti) stališč, ki so se po splošnem prepričanju sodišč nižje stopnje uveljavila kot ustaljena sodna praksa glede posameznih pravnih vprašanj.

Posebna pozornost v okviru tokratne izdaje je namenjena poglobljeni razlagi stvarnopravne ureditve v dveh novih zakonih:

– v novem Družinskem zakoniku, ki je uveljavil sodoben pravni režim premoženjskopravnih razmerij med zakonci in nekatere nove pravne institute, in

– v novem Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine, ki bo pregledneje in bolj notranje skladno uredil poseben nepravdni postopek za vpis stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine, ki so nastala do 1. januarja 2003.

Delo Sodobno stvarno pravo je namenjeno sodnikom, odvetnikom, notarjem ter pravnikom v finančnih institucijah, gospodarskih družbah, občinah in drugih organizacijah, ki pri svojem delu obravnavajo različne, pogosto zapletene pravne položaje s področja stvarnega prava, in za uspešno delo potrebujejo odgovore na zahtevnejša pravna vprašanja, utemeljene z jasnimi in notranje skladnimi pravnimi argumenti. Namenjeno je tudi vsem drugim, ki želijo poglobiti svoje znanje s področja stvarnega prava.

+ -
78,00 €
Dodaj v košarico