PRIDOBITEV POTRDILA O

USPOSOBLJENOSTI ZA ČLANA

NADZORNEGA SVETA


30. januar ter 6. in 13. februar


Planet GV, Likozarjeva 3, Ljubljana

Izobraževanje je obvezno za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih imenuje vlada

Vodenje družbe je osebna odgovornost članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter vodij. Ravno zato morate imeti za učinkovito in odgovorno vodenje družb široko pravno in finančno znanje, poznati zakonodajo, znati ocenjevati poslovne priložnosti, partnerje in konkurente, se odzivati na težave v podjetju in jih preprečevati.

Tako obširnega znanja ne uspemo pridobiti s formalno izobrazbo, ampak le v usmerjenih izobraževalnih programih, ki so namenjeni sedanjim in bodočim nadzornikom - članom nadzornih svetov ali upravnih odborov. V usposabljanje za člane nadzornih svetov smo k sodelovanju povabili ugledne strokovnjake za posamezna področja, ki jih mora član nadzornega sveta ali upravnega odbora poznati. Usposabljanje za nadzornike so-ustvarjajo strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami, ki vam bodo posredovali najnovejša spoznanja in obilico praktičnih primerov ter kompetentno odgovarjali na vaša vprašanja.

Poleg izbranih uglednih in uveljavljenih strokovnjakov, ki bodo z vami na usposabljanju za člane nadzornih svetov delili svoja znanja in izkušenje, pri izvajanju programa sodelujemo z največjo mednarodno svetovalno družbo na svetu Deloitte, ki deluje na strokovnih področjih kot so revizija, davčno svetovanje, poslovno svetovanje, obvladovanje tveganj in finančno svetovanje. Deloitte je globalna družba, ki zaposluje več kot 200.000 vrhunskih strokovnjakov v 150 državah in zagotavlja storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij.

Prijava za članstvo v nadzornem svetu državnih družb

Slovenski državni holding je prevzel vse naloge in obveznosti Slovenske odškodninske družbe in s tem tudi vodenje evidence potencialnih kandidatov za člane v nadzornih svetih družb, ki jih ima v upravljanju. Kandidati se lahko še naprej prijavijo na veljaven javni poziv Slovenske odškodninske družbe v nadaljevanju.

Slovenska odškodninska družba je objavila Javni poziv Slovenske odškodninske družbe, d. d., zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana v organih nadzora v družbah v lasti Slovenske odškodninske družbe, d. d. in/ali v delni ali celotni lasti države.


Javni poziv je odprt za nedoločen čas, prijavi se lahko vsak strokovnjak, ki meni, da izpolnjuje kriterije za strokovno in odgovorno delo v nadzorih svetih gospodarskih družb v posredni in neposredni lasti Republike Slovenije.
Slovenski državni holding poziva kandidate, ki so svoje prijave že posredovali v evidenco Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS, da jih ažurirajo glede na določbe novega Pravilnika o pogojih, postopkih in merilih z vrednotenjem za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenski državni holding in/ali Republika Slovenija kapitalsko naložbo z dne 22. 5. 2013 ter priložijo morebitne ažurirane priloge.
Postopek selekcije kandidatov za člane nadzornih svetov je sestavljen iz postopka akreditacije – nabora primernih kandidatov za člane NS in postopka nominacije - določanja ožjega izbora kandidatov za člane organov nadzora posamezne družbe glede na specifičnost njihove strokovne kvalifikacije, ciljni profil nadzornega sveta in potrebe posamezne gospodarske družbe.

O KADROVSKI KOMISIJI
Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

NALOGE KOMISIJE
Naloge kadrovske komisije so izvedba akreditacijskih in nominacijskih postopkov za kandidate za člane nadzornih svetov gospodarskih družb, kjer imata RS in SDH naložbe. Najpomembnejši pravni akt za delo komisije so Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeks upravljanja javnih delniških družb.
Kadrovska komisija svoje delo opravlja skladno s Poslovnikom o delu kadrovske komisije uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d.

ČLANI KADROVSKE KOMISIJE
Luka Gaberščik, predsednik, Brigita Vončina, članica in Jagoda Vitez, članica.

Več informacij na http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki

Vir: Slovenski državni holding, d. d.

Kakšne nadzornike potrebujemo

Eden od ključnih lastniških vzvodov korporativnega upravljanja je pravica in dolžnost lastnikov, da v nadzorne organe družb imenuje neodvisne in strokovne osebe, ki odgovorno nadzirajo delo uprav družb in sodelujejo z upravami pri upravljanju teh družb.


Člani organov nadzora morajo izpolnjevati dve vrsti pogojev: pogoje, ki jih predpisuje ZSDH-1 in splošne pogoje. Pogoji, ki jih določa zakon (21. člen ZSDH-1) so:

 • osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • poslovna uspešnost in ugled,
 • izobrazba,
 • delovne izkušnje,
 • celovito poslovno in drugo ustrezno znanje,
 • poznavanje pravic in obveznosti člana nadzornega sveta,
 • da pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe,
 • da so časovno razpoložljivi,
 • so časovno razpoložljivi med opravljanjem funkcije,
 • niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in
 • nimajo potencialnih konfliktov interesov.

Poleg zakonsko določenih pogojev morajo imeti člani organov nadzora tudi potrebna znanja in sposobnosti, kot so strokovna kompetentnost, poslovna kredibilnost, finančna in strateška znanja, poznavanje osnov upravljanja podjetij, timska usmerjenost, razumevanje poslovne kulture in zavezanost k spoštovanju načel poslovne etike. Člani organov nadzora morajo imeti potrebne poslovne izkušnje in poslovno zrelost, da lahko presojajo o globalnih poslovnih trendih in priložnostih, koristih in tveganjih, ki jim je izpostavljena družba, o poslovnem ciklu in modelu družbe, o strateških usmeritvah in poslovnih politikah družbe ter sposobnost neodvisnega presojanja v dobro družbe. Člani organov nadzora morajo biti sposobni odločati o izbiri vodstva družb ter usmerjati in vrednotiti delo vodstvenih menedžerjev (uprav).


Pristojnost Slovenskega državnega holdinga je tudi skrb za heterogeno sestavo nadzornih svetov in zagotavljanje kakovostnega nadzora nad delom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države.

Več si lahko preberete na http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/kaksne-nadzornike-potrebujemo

Vir: Slovenski državni holding, d d.

Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb

Odgovorni, učinkoviti in strokovni nadzorni sveti so zelo pomembni faktorji uspeha upravljanja. Zato na SDH pričakujejo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh nadzornikov družb v katerih ima SDH in/ali Republika Slovenija svoj delež. Skladno z ZSDH-1 morajo imeti člani nadzornih svetov primerna znanja in kompetence s področja financ, korporativnega upravljanja, upravljanja obveznosti in premoženja ter korporacijskega prava.

V ta namen je SDH pripravil Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb, katerega namen je članom nadzornih svetov družb v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija podati zgoščeno informacijo o pravnem položaju nadzornega sveta kot organa družbe ter o pravnem položaju posameznih članov nadzornega sveta pri opravljanju funkcije, kot je to urejeno v Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o Slovenskem državnem holdingu, drugih zakonih in predpisih ter v aktih upravljanja naložb Republike Slovenije.

Priročnik je namenjen članom nadzornih svetov družb, v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija in njihovih podrejenih družb.

Priročnik je zgolj informativne narave ter ima namen opozoriti na posamezne bistvene naloge in odgovornosti nadzornih svetov, zato člani nadzornih svetov pri svojem delu ne morejo neposredno uporabljati te informacije, temveč morajo neposredno uporabljati veljavne zakone, druge predpise, kodekse in druge dokumente, sprejete na njihovi podlagi ne glede na to, ali se nanje ta informacija sklicuje ali ne oziroma ne glede na to kako se nanje sklicuje.

Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb

Več na http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/prirocnik-za-clane-nadzornih-svetov

Vir: Slovenski državni holding, d. d.


Zanimive in uporabne vsebine za člane nadzornih svetov
ali upravnih odborov družb

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks je naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države. Uporabljajo naj ga tudi odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države.
Kodeks vsebuje načela in priporočila dobre prakse za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države. Nekatera priporočila so skupna in se nanašajo na vse družbe s kapitalsko naložbo države. Del priporočil se nanaša na družbe s specifično pravnoorganizacijsko obliko, velikostjo, lastniško strukturo oziroma na družbe izdajateljice vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Kodeks dopolnjuje zakonsko ureditev. Njegova priporočila naj bi ustrezala večini družb, na katera so naslovljena.

KODEKS - SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, marec 2016

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje je sistem strukturno in postopkovno opredeljenih odnosov med različnimi udeleženci v družbi. Med upravo, delničarji in nadzornim svetom ter ostalimi organi družbe je vzpostavljeno določeno razmerje in skupek postopkov in medsebojnih odgovornosti. Vzporedno s tem zagotavlja tudi strukturo, preko katere se oblikujejo cilji družbe in načini za doseganje teh ciljev ter nadzorovanje poslovanja. Korporativno upravljanje je torej sistem, v okviru katerega se oblikujejo cilji in načrtuje pot k dolgoročni uspešnosti družbe. Institucionalni vlagatelji prepoznavajo dobro prakso korporativnega upravljanja kot instrument, ki zvišuje dolgoročno vrednost družbe.

Okvir korporativnega upravljanja je določen s kombinacijo zakonodaje, predpisov, kodeksov in priporočil dobre prakse. Kako pomembni so posamezni elementi tega okvirja je odvisno od pravnega sistema. Kodeksi upravljanja so prostovoljni in velja, da jih družbe spoštujejo po lastni presoji. Vendar pa v tem primeru navadno vstopi v veljavo obveza, da s pristopom h kodeksu upravljanja tega družba tudi spoštuje (načelo "spoštuj ali pojasni").

Več ...

Vir: ZNS - Združenje nadzornikov Slovenije

Prihodnost korporativnega upravljanja

Deloittov okvir korporativnega upravljanja
Kdor se ukvarja s tematiko korporativnega upravljanja, ve, da so to precej dinamični časi. V zadnjih desetih letih je izšla kopica člankov in poročil o različnih aspektih korporativnega upravljana, kot so vloga uprave, prejemki direktorjev, nadzor nad strategijo itd., kljub dognanjem pa nadzorniki po vsem svetu še vedno poskušajo odgovoriti na marsikatero temeljno vprašanje, med drugim: Kakšna je vloga nadzornega sveta pri programu korporativnega upravljanja podjetja? In kaj natančno bi morali početi pri nadzoru kritičnih področji, kot so tveganja in strategija? Več o tem lahko preberete tukaj.

Vir: Deloitte

Ustvarjanje kulture stalnih izboljšav

Kulturni premiki v dobi disruptivnih sprememb

Eden poglavitnih dejavnikov, če ne kar najpomembnejši, ki vpliva na uresničitev iniciativ za dolgoročno neprekinjene izboljšave, je prav korenita sprememba načina upravljanja in izvajanja poslovanja. Vzpostavitev učinkovite kulture stalnih izboljšav se ne nanaša le na vseobsegajoče izboljšave procesov, ki so sicer nedvomno izvrstna začetna točka in podjetjem lahko prinesejo konkretne koristi, temveč je bolj potrebna za doseganje dolgotrajnih rezultatov in nenehnih izboljšav v vseh porah organizacije. Šele tedaj lahko pride do dejanskih, bistvenih sprememb, ki lahko prinesejo priložnosti, vredne več milijonov evrov.
Celoten prispevek lahko preberete na tej povezavi.

Vir: Deloitte

Korporativno upravljanje in zaupanje investitorjev

Global Public Policy Committee (GPPC) je mednarodni forum, ki ga sestavlja šest največjih revizijsko-svetovalnih mrež na svetu. Organizacija je bila ustanovljena z namenom aktivnega in konstruktivnega sodelovanja pri oblikovanju svetovne politike, ki bo v podporo javnem interesu. Kot dolgoletni in izkušeni revizorji in svetovalci gospodarskim družbam se zavedamo, da je učinkovito korporativno upravljanje tesno povezano z odgovornim računovodskim poročanjem ter da kapitalski trgi delujejo bolje v jasno urejenih korporativnih zakonodajah ter ob izvajanju primernih ukrepov na strani gospodarskih družb. Ste se kdaj vprašali, kako lahko po najboljših močeh prispevate k zagotavljanju učinkovitega upravljanja družb?

Korporativno upravljanje nedvomno najbolje deluje v pravno in regulatorno urejenih okoljih, ki poudarjajo pomen javnega zaupanja, transparentnosti in pravičnosti, kar ni pa edini pogoj za učinkovitost. Podatki naših družb članic po vsem svetu kažejo, da so ključne sestavine dobrega korporativnega upravljanja naslednje:

 • učinkovit nadzorni svet,
 • neodvisna revizijska komisija,
 • obsežno in razumljivo poročanje ter razkritja, in sicer tako na strani družbe kot uprave in nadzornega sveta,
 • objektivna zunanja revizija,
 • obveščeni in angažirani lastniki.

  Vir: Deloitte

LOKACIJA

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si