HITRA ŠOLA IZVRŠBE
za pravilno vodenje postopka


8., 16. in 23. november 2018


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

O HITRI ŠOLI IZVRŠBE

Izvršilni postopek je najbolj množičen postopek, zato je verjetnost da se znajdemo v njem kot upnik, dolžnik ali morda kupec na javni dražbi, velika. Vsaka vloga zahteva poznavanje pravil postopka, saj so napake v izvršbi težko popravljive, njihove posledice pa lahko hude.

Posebnost izvršbe je množica različnih situacij, ki jih zakon ureja, njegove pogoste in nepremišljene spremembe ter obsežna sodna praksa tega področja. Veliko posameznikov, ki praviloma niso pravniki, si želi samostojno voditi te postopke.

Zakon, ki ureja izvršbo ni obsežen, a je urejen tako, da ga moramo poznati v celoti, saj parcialno poznavanje členov ne daje nujno pravih rešitev. Obsežna in neenotna sodna praksa vse skupaj dodatno otežuje. Izobraževanje smo pripravili v treh logičnih in samostojnih sklopih, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo vendar vsak predstavlja zaključeno celoto.

CILJI IZOBRAŽEVANJA

Praktični primeri, obsežno gradivo in pripomočki v obliki tabel in vzorcev vam bodo v pomoč pri spoznavanju postopka, najpogostejših napak in načinov, kako se jim izogniti. Skupaj s pridobljenim znanjem vam bodo opora pri samostojnem delu.
Z vašimi vprašanji in dilemami boste popestrili izobraževanje in mu dali dodatno uporabno vrednost. Vaše težave so namreč tiste, s katerimi se srečujejo ali se bodo srečali tudi drugi.

Okrepili bomo vaše znanje in samozavest za pravilno, samostojno in uspešno nastopanje v izvršbi.

KOMU JE NAMENJENO

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujete z različnimi težavami in izzivi izvršilnih postopkov. Naučili vas bomo povezati znanje posameznih delov izvršbe v celoto, kar je predpogoj za iskanje rešitev tudi v zahtevnejših primerih.
Namenjeno je tistim, ki bi radi svoje znanje izvršbe nadgradili, kakor tudi tistim, ki o samostojnem nastopanju v izvršbi šele razmišljate. Prek praktičnih primerov vam bomo pomagali do uporabljivega znanja, ki bo temeljilo na razumevanju in sposobnosti povezovanja tako, da boste samostojno, pravilno in suvereno nastopali v postopku.
Le tisti z znanjem lahko presodi, kdaj potrebuje pomoč odvetnika in s svojimi ravnanji ne podaljšuje že tako dolgih izvršilnih postopkov.

Naučite se suvereno voditi postopke izvršbe

Spoznajte najpogostejše napake,

težave in dileme, s katerimi se srečujejo

upniki, dolžniki in delodajalci v članku

univerzitetne diplomirane pravnice Maje

Lajevec.

Prenesi brezplačen priročnik

Pregled izvršbe na dolžnikove premične stvari

Pogosto izbrano sredstvo za poplačilo

dolgov je rubež dolžnikovih premičnin.

Preberite si več v drugem delu članka,

uni. dipl. pravnice Maja Lajevec.

Prenesi brezplačen priročnik

Izpolnite obrazec in na svoj elektronski naslov boste prejeli e-priročnik .


PROGRAM

1. SREČANJE: 8. NOVEMBER
8.30-9.15

Komunikacija z neplačniki in tehnike mehke izterjave izven sodnega postopka > > >
Solvis

 • vpliv dokumentiranosti opravljenih storitev in prodanih izdelkov na uspešnost postopkov,
 • šrednosti in slabosti notranje ter zunanje izterjave,
 • preverjanje bonitete podjetja,
 • preventiva / kurativa,
 • statistika neplačil / stečajev / postopkov izvršbe (za pravne in fizične osebe).
9.15-11.00

Izvršba na podlagi verodostojne listine, izvršba na podlagi izvršilnega naslova in vročanje sklepov o izvršbi
> > >
Maja Lajevec

Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršba na podlagi izvršilnega naslova:

 • razlike med obema postopkoma in zakaj jih moram poznati?
 • grafični prikaz obeh postopkov in razlik med njima,
 • kašne negativne posledice lahko prinese nepoznavanje razlik med postopkoma za upnika in za dolžnika,
 • novela ZIZ-L in nova pravila, ki jih moram poznati za pravilno vodenje postopka,
 • kaj je osnovna razlika med osebnim stečajem in izvršbo, ki jo moram poznati?
 • kako naj ravnam, če se moj dolžnik znajde v postopku osebnega stečaja?
 • kako lahko ugotovim, da je dolžnik v osebnem stečaju?
 • kakšne so možnosti za izterjavo, če je nad dolžnikom zoper katerega se vodi izvršba začet osebni stečaj?
 • kako je z izterjavo dolgov, ki jih dolžnik povroči v času trajanja postopka osebnega stečaja?
 • kako upnik pride do podatkov o dolžnikovem premoženju pred in med postopkom,
 • seznam dolžnikovega premoženja in spremembe, ki jih na tem področju prinaša novela ZIZ,
 • informativni seznam dolžnikovega premoženja in kdaj ga upnik lahko zahteva,
 • zahteva, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj je po novem procesna predpostavka za tako zahtevo?
 • nove naloge izvršitelja povezane s pridobivanjem podatkov o dolžnikovem premoženju.

Izvršba na podlagi verodostojne listine:

 • kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine?
 • račun, kot verodostojna listina, kdaj zastara in posledice plačila zastaranega računa?
 • na koga glasi račun in kdo je lahko na podlgi računa dolžnik v postopku?
 • vsebina opomina, kdaj se pošlje dolžniku in kolikokrat se ga opominja, vprašanje obveznosti opominjanja pred začetkom izvršilnega postopka,
 • reklamacija računa, delna reklamacija, posledica reklamacije in njeno upoštevanje v postopku,
 • vrste verodotojnih listin,
 • elektronska vložitev predloga za izvršbo, primer izpolnjevanja obrazca, najpogostejše težave, pristojnost sodišča za vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine, sodna taksa in kako jo plačam, opredelitev zahtevka,
 • spremembe, ki jih je v tem delu prinesla novela ZIZ-L in jih mora uporabnik poznati,
 • posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine za upnika in za dolžnika.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova:

 • kaj se dogaja pred vložitvijo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova?
 • zakaj je upnik, ki razpolaga z izvršilnim naslovom v boljšem položaju, kot tisti, ki ima v rokah verodostojno listino?
 • kaj je izvršilni naslov, kdaj je lahko podlaga za vložitev izvršbe in najbolj pogosti izvršilni naslovi na podlgi katerih se zahteva izvršba,
 • primer izpolnjevanja predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, najpogostejše težave in napake, ki lahko precej podaljšajo tek postopka,pristojnost sodišča za vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in sodna taksa,
 • spremembe, ki jih je v tem delu prinesla novela ZIZ-L in jih mora uporabnik poznati,
 • posledice izdaje sklepa o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova za upnika in dolžnika, možnost prenosa zarubljenih sredstev pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi,
 • kakšna je razlika med predlogom vloženim na podlagi verodotojne listine in tistim na podlagi izvršilnega naslova in zakaj mora vsak upnik te razlike poznati?
11.00-11.30

Odmor

11.30-13.30

Vročanje sklepov o izvršbi in najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova ter izvršilna sredstva > > >
Maja Lajevec

Vročanje sklepov o izvršbi:

 • osnovna pravila o vročanju sodnih pošiljk,
 • računanje rokov za vlaganje pravnih sredstev in računanje rokov v primeru vročitve s fikcijo,
 • najpogostejše napake pri računanju rokov in kaj taka napaka v izvršbi pomeni,
 • sprememba naslova v postopku in posledice take spremembe,
 • nepravilna vročitev in posledica v postopku. Novosti pri razveljavitvi neutemeljenega potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti (zaradi napačne vročitve),
 • ali so po vročitvi sklepa o izvršbi z dolžniki še možna dogovarjanja in kakšna naj bo njihova vsebina, da bo zavezujoča?

Najpogostejši ugovorni razlogi pri izvršbi na podlagi verodostojne listine in ugovor pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:

 • zakaj se ugovorni razlogi med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova razlikujejo in zakaj morajo stranke te razlike poznati,
 • ali lahko vložim ugovor sam in kdaj v postopku potrebujem pomoč odvetnika,
 • postopek ugovora pri izvršbi na podlagi verodostojne listine:
 • pregled najpogostejših ugovornih razlogov: dolg je zastaral, nisem dolžnik, odgovornost solastnikov za obveznosti, dolg je manjši od zneska, ki ga upnik terja, obveznosti so mi bile odpuščene v postopku osebnega stečaja, sem v postopku osebnega stečaja, ne vem ali moj dolg sploh obstaja,
 • pravdni postopek, ki se začne na podlagi dolžnikovega ugovora, poziv upniku, da svoj predlog oblikuje kot tožbo (primer poziva in primer, kako upnik svoj zahtevek ustrezno oblikuje), narok, posledice teka postopka - izdaja sodne odločbe, možnost zavarovanja zahtevka,
 • kaj po koncu postopka, ali mora upnik ponovno vložiti predlog za izvršbo? Kakšna pravila veljajo v tem postopku?
 • postopek ugovora pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova:
 • omejenost ugotovnih razlogov in najpogostejši razlogi za ugovor,
 • kako teče postopek z ugovorom pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova,
 • kaj pomeni vložitev ugovora za tek postopka,
 • kakšne so odločitve sodišča glede ugovora.

Izvršilna sredstva:

 • osnovna pravila o sredstvih in predmetih izvršbe,
 • kako izbrati sredstvo izvršbe, možnost spremembe izbranega sredstva med postopkom, sestava predloga za dovolitev novega sredstva, ugovorni razlogi,
 • umik predloga za izvršbo na določeno izvršilno sredstvo med postopkom,
 • predlog za odlog izvršbe v delu, ki se nanaša na določeno izvršilno sredstvo.
2. SREČANJE: 16. NOVEMBER
8.30-10.00

Izvršilna sredstva, izvršba na dolžnikove premičnine in položaj izvršitelja v postopku > > >
Maja Lajevec

Izvršilna sredstva:

 • kaj so izvršilna sredstva, kako in koliko jih lahko izbere upnik,
 • postopek spreminjanja izvršilnega sredstva in sestava predloga za spremembo izvršilnega sredstva, odločitev sodišča o predlogu in pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o spremembi izvršilnega sredstva,
 • predmeti na katere v izvršbi ni mogoče seči,
 • umik predloga za izvršbo na določeno izvršilno sredstvo med postopkom, kdaj je potrebno soglasje dolžnika,
 • predlog za odlog izvršbe z določenim izvršilnim sredstvom, s soglasjem dolžnika ali brez,
 • spremembe, ki jih je v tem delu prinesla novela ZIZ-L in jih mora uporabnik poznati.

Izvršba na dolžnikove premičnine in položaj izvršitelja v postopku:

 • izvršilna dejanja: rubež, cenitev, prodaja, poplačilo upnika,
 • zakaj je pri tem sredstvu potrebno določiti izvršitelja, kako si ga izberem, pri katerih izvršilnih sredstvih je sodelovanje izvršitelja nujno,
 • izvršiteljevi stroški, ki jih plačuje upnik, kakšna je njihova višina, kako jih lahko nadzorujem in kakšen je sistem grajanja napak pri njihovi odmeri, spremembe, ki jih je v tem delu prinesla novela ZIZ-L,
 • pravna pravila po katerih posluje izvršitelj - ZIZ, Pravilnik za delo izvršitelja in tarifa izvršitelja,
 • pravila o poslovanju izvršitelja, ki jih je treba poznati, da svojega dolga ne povečujemo in da ne podaljšujemo postopka izvršbe,
 • predmeti, ki so iz izvršbe izvzeti in kako dolžnik uveljavi to omejitev, postopek upnika, če se z izločitvijo ne strinja, sodna praksa tega področja,
 • posebne omejitve zasega premičnin pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik,
 • zaznamba rubeža v uradni evidenci, kaj pomeni za upnika, kaj v primeru, če dolžnik predmet med postopkom proda naprej,
 • obročno odplačevanje dolgov pri izvršitelju,
 • dolžnikovo nasprotovanje rubežu iz razloga, ker predmet ni njegov, ravnanje izvršitelja v takem primeru,
 • prodaja zarubljenih predmetov, način prodaje (javna dražba, elektronska dražba, neposredna prodaja), poplačilo upnikov iz prejete kupnine, kdo lahko kupuje na dražbi in kakšna so pravila,
 • menjava izbranega izvršitelja med postopkom, možnost izbire izvršitelja v primeru razrešitve izbranega izvršitelja,
 • odlog izvršbe, če je izvršitelj že prevzel zadevo,
 • možnosti upnika, če s poslovanjem izvršitelja ni zadovoljen,
 • spremembe, ki jih je v tem delu prinesla novela ZIZ-L in jih mora uporabnik poznati.
10.00-10.30

Odmor

10.30-11.30

Izvršba na dolžnikove prejemke, izvršba na dolžnikov transakcijski račun > > >
Maja Lajevec

Izvršba na dolžnikove prejemke:

 • pregled osnovnih pravil, ki veljajo za izvršbo na dolžnikove prejemke,
 • dolžnikovi prejemki ki so izvzeti iz zasega (101. člen ZIZ) in sodna praksa tega dela,
 • dolžnikovi prejemki na katere je mogoče seči le v omejenem delu (102. člen ZIZ) in sodna praksa tega dela,
 • opozorilo na uporabo teh dveh določil tudi v postopku osebnega stečaja,
 • nadzor nad pravilnostjo izvrševanja sklepov o izvršbi,
 • obveznosti delodajalca pri realizaciji sklepov o izvršbi in posledice napak, ki jih delodajalec naredi pri realizaciji sklepa,
 • zasega dolžnikove plače pri zaposlitvi za polovični delovni čas,
 • najpogostejša vprašanja povezana z možnostjo zasega regresa, preživnine, otroškega dodatka, potnih stroškov, malice, odškodnine,..
 • dolžnikovi vzdrževani družinski člani, kako jih dolžnik uveljavi, kako se vrši nadzor nad pravilnostjo podatkov, možnost zlorab na račun vzdrževanih družinskih članov in višina zneska za vzdrževane družinske člane,
 • vrstni red poplačila sklepov o izvršbi na dolžnikovo plačo, prednostne in absolutno prednostne terjatve,
 • rubež dolžnikovih sredstev pred pravnomočnostjo in prenos zarubljenih sredstev na račun upnika,
 • administrativna prepoved, njena vsebina, vrstni red za poplačilo, kaj pomeni za upnika,
 • spremembe, ki jih je v tem delu prinesla novela ZIZ-L in jih mora uporabnik poznati.

Izvršba na dolžnikov transakcijski račun:

 • pregled osnovnih pravil, ki veljajo za izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri OPP;
 • omejitve, ki veljajo na podlagi 101. člen ZIZ in sodna praksa tega dela,
 • omejitve, ki veljajo na podlagi 102. člen ZIZ in sodna praksa tega dela
 • vrstni red poplačila sklepov o izvršbi na dolžnikova sredstva pri banki,
 • odgovornost banke za opuščeno odtegnitev in odgovornost za škodo, ki je nastala upniku.
11.30-12.15

Izterjava dolžnika, ki ima račun v tujini > > >
Elizabeta Žgajnar

 • izvršilni naslov - izdan v Sloveniji in izdan v tujini,
 • poizvedbe o dolžnikovem premoženju v tujini (trr, zaposlitev...) in vpogled v javni register,
 • vložitev predloga za izvršbo - kako pravilno izpolniti obrazec za vložitev izvršbe, če je dolžnikovo premoženje v tujini, kje najdete obrazce, ali v tej fazi postopka potrebujete odvetnika, kratek pregled obrazcev in pojasnila za njihovo izpolnjevanje,
 • ugovori dolžnika in posledica ugovora,
 • sodne takse v postopku,
 • kdaj potrebujem odvetnika?
 • Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov - kaj pomeni zamrznitev računa, kako ga dosežem, kje najdem obrazce in kako jih izpolnim, višina varščine, ki jo določi sodišče, kot predpogoj za blokado.
3. SREČANJE: 23. NOVEMBER
8.30-10.15

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine in pravna sredstva v izvršbi > > >
Maja Lajevec

Izvršba s prodajo dolžnikove nepremičnine:

 • iskanje podatkov o dolžnikovih nepremičninah,
 • sestava predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, s prodajo dolžnikove nepremičnine (primer predloga), različne posledice enega ali drugega sklepa,
 • zaznamba izvršbe v zemljiški knjigi,
 • dolžnikova možnost, da predlaga drugo izvršilno sredstvo namesto prodaje nepremičnine,
 • nesorazmernost med dolžnikovim dolgom in vrednostjo nepremičnine,
 • možnosti dolžnika po prejemu sklepa o izvršbi s prodajo njegove nepremičnine, ki lahko podaljšajo postopek prodaje,
 • cenitev nepremičnine, založitev stroškov za opravo cenitve, možnosti upnikov, ki se s cenitvijo ne strinjajo, nestrinjanje strank postopka z ocenjeno vrednostjo nepremičnine, možnost za ponovno ugotovitev vrednosti nepremičnine v postopku,
 • spremembe, ki jih je novela ZIZ-L prinesla za dolžnika v primeru prodaje nepremičnine, ki je njegov dom in kakšne so možnosti upnika,
 • vloga Center za socialno delo v postopku prodaje nepremičnine dolžnika,
 • poplačilo dolga po začetku postopka in možnost za ustavitev postopka javne dražbe,
 • zahteva dolžnika za ponovno ugotovitev vrednosti nepremičnine,
 • pravna sredstva, ki lahko odložijo postopek s prodajo nepremičnine,
 • načini prodaje dolžnikove nepremičnine v izvršilnem postopku, kako sodišče izbere najprimernejši način, kakšne so možnosti upnikov pri odločanju o načinu prodaje,
 • javna dražba, kot najpogostejši način prodaje, dobre in slabe strani javne dražbe,
 • spletna javna dražba, in pravila za prodajo ki jih prinaša novela ZIZ-L,
 • možnost pridobitve kredita za nakup nepremičnine na dražbi,
 • sklepi, ki jih izdaja sodišče po opravljeni dražbi, kdaj postane kupec dejanski lastnik, možnost za oprostitev položitve varščine in kupnine,
 • nakup s terjatvijo,
 • poplačilo upnikov iz prodane nepremičnine, razdelitveni narok in sklep o poplačilu,
 • zakaj se dolžniki tik pred prodajo nepremičnine pogosto odločijo in vložijo predlog za začetek postopka osebnega stečaja? Kaj to pomeni za upnike?
 • izselitev dolžnika iz prodane nepremičnine - postopek deložacije
 • določitev izvršitelja,
 • tek postopka prisilne izselitve, stroški postopka,
 • dolžnikova najpogosteje uporabljena pravna sredstva v postopku,
 • razlike med prisilno izselitvijo dolžnika iz prodane nepremičnine v izvršbi in v stečaju.

Pravna sredstva v izvršbi:

 • ugovor in pritožba, kot redni pravni sredstvi,
 • obnova postopka in revizija, kot izredni pravni sredstvi - sprememba, ki jo je prinesla novela ZIZ-L,
 • ugovor zoper novo izvršilno sredstvo,
 • ugovor po izteku roka,
 • ugovor tretjega - nova pravila po noveli ZIZ-L,
 • zahteva za odpravo nepravilnosti,
 • odlog izvršbe na predlog upnika,
 • odlog izvršbe na predlog dolžnika - nova pravila po noveli ZIZ-L,
 • zahteva za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti - nova pravila po noveli ZIZ-L,
 • umik predloga za izvršbo - nova pravila po noveli ZIZ-L,
 • nasprotna izvršba,
 • vrnitev v prejšnje stanje,
 • nedopustnost izvršbe.
10.15-10.45

Odmor

10.45-12.15

Načini zavarovanja upnikove terjatve > > >
Elizabeta Žgajnar

 • kaj pomeni zavarovanje upnikove terjatve za uspešnost kasnejše izterjave?
 • ali lahko upnik zavaruje vsako terjatev, ki jo ima do dolžnika?
 • kaj pomeni zastavna pravica in na katerem dolžnikovem premoženju jo je mogoče pridobiti (pridobitev zastavne pravice na nepremičnini, poslovnem deležu in premičninah),
 • kako ugotovim, ali je na dolžnikovem premoženju že pred mano kdo pridobil zastavno pravico in zakaj je vrstni red pridobitve pomemben,
 • postopek pridobitve zastavne pravice in pristojnost sodišča,
 • kako upnik v izvršbi izterja terjatev, ki je zavarovana z zastavno pravico,
 • praktični prikaz, kako je zastavna pravica vpisana v zemljiški knjigi in v registru neposestnih zastavnih pravic, kako do teh baz dostopam in na kaj moram biti pozoren,
 • ureditev zavarovanja s predhodno in začasno odredbo,
 • v čem se obliki zavarovanja razlikujeta,
 • ali lahko upnik sam vloži predlog za zavarovanje,
 • zavarovanje denarnih terjatev - kdaj so izpolnjeni pogoji za zavarovanje z začasno in kdaj s predhodno odredbo,
 • dolžnikovo pravno sredstvo zoper izdano začasno ali predhodno odredbo,
 • kdaj sodišče ustavi postopek zavarovanja.

Vprašanja iz vsebine?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje vnaprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

POSTAVI VPRAŠANJE

Vprašanja iz vsebine?

Pošljite nam vprašanja za predavatelje vnaprej, tako boste na izobraževanju izvedeli vse, kar vas zanima.

POSTAVI VPRAŠANJE

Predavatelji

 
Maja Lajevec

univ. dipl. prav.

Maja Lajevec, univ. dipl. prav., dolgoletna sodnica na izvršilnem in stečajnem oddelku v Ljubljani in avtorica strokovnih člankov s področja izvršbe in stečaja.

VSI UDELEŽENCI HITRE ŠOLE IZVRŠBE POLEG GRADIV PREJMETE TUDI:

- razpredelnico s celotno sistematiko izvršilnega postopka, ki v celoti predstavi razlike med postopkom izvršbe na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova. Razpredelnica je namenjena uporabnikom, ki sami iščejo rešitve v izvršbi (npr. razlike v podlagi za izvršbo, razlike v sklepu o izvršbi in njegovih posledicah na dolžnikovo premoženje, razlike pri vsebini ugovora, razlike v posledicah vloženega ugovora,..);
- vzorec izvršnice, kako mora biti sestavljena in kako pravilno izpolnjena;
- vzorec prošnje za pridobitev podatkov dolžnika, ki jih upnik potrebuje za začetek izvršilnega postopka,
- vzorec predloga za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi izvršilnega naslova, z natančnimi navodili za izpolnjevanje in z obrazložitvijo predlaganih izvršilnih sredstev;
- vzorec predloga za razširitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom;
- grafični prikaz primerjave postopka izvršbe na podlagi izvršilnega naslova in verodotojne listine;
- vzorec poziva pravdnega sodišča, kadar dolžnik vloži ugovor pri izvršbi na podlagi verodostojne listine;
- vzorec, kako mora upnik oblikovati svoj predlog za izvršbo, kot tožbeni zahtevek (ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlgi verodostojne listine);
- predlog upnika za pridobitev informativnega seznama dolžnikovega premoženja po novem 31. členu ZIZ.Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004296 - matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeležencem v času poteka izobraževanja priporočamo parkiranje na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.