Konferenca
ORGANIZACIJSKO
UČENJE IN RAZVOJ


19. in 20. oktober 2017


Hotel Slovenija, Portorož

Konferenca,
ki združuje organizacijsko učenje, razvoj in coaching!

Tradicionalna konferenca Izobraževalni management ima novo ime –
konferenca Organizacijsko učenje in razvoj!

Zakaj? Ker združuje organizacijsko učenje, razvoj in coaching in tako celovito predstavlja trende na teh področjih, nova orodja in inovativne oblike učenja, treningov in coachinga.

Njeno poslanstvo ostaja enako: namenjena je vsem izobraževalnim managerjem in odgovornim za razvoj kadrov, ki verjamete, da sta izobraževanje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji dobičkonosnosti organizacije kot tudi k dolgoročnemu zdravju organizacije.

To nedvomno potrjujejo tudi dosedanji izsledki raziskave TOP 10 Izobraževalni management, kjer smo v vseh 16 letih merjenja zaznali neposredno povezanost med dodano vrednostjo na zaposlenega ter vlaganji v izobraževanje, usposabljanje in razvoj kadrov. Več kot podjetje vlaga v razvoj kadrov, večjo dodano vrednost na zaposlenega dosega.

Pridružite se nam na tradicionalnem srečanju, konferenci Organizacijsko učenje in razvoj,
19. in 20. oktobra 2017, tokrat v prijetnem portoroškem okolju!

Tradicionalni dogodek za izobraževalne in HR managerje, ki spodbuja inovativne pristope v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih!

Tradicionalni dogodek za izobraževalne in HR managerje, ki spodbuja inovativne pristope v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih!

Učenje za spremembe

V času nenehnih sprememb in novega digitalnega sveta je učenje za spremembe nujnost v vsaki učeči se organizaciji, saj prinaša večjo motiviranost, zavzetost in pripadnost zaposlenih, več inovativnosti, rast in dolgoročno konkurenčno prednost organizacije.

Naj učenje za spremembe postane tudi vaša stalnica!

Program

ČETRTEK, 19. OKTOBER
8.00 - 9.00

Sprejem udeležencev in jutranja kava za dobrodošlico

9.00 - 9.15

Otvoritev konference

Plenum 1: UČENJE ZA SPREMEMBE

9.15 - 9.45

Premik od običajnega – vpliv učenja na povečanje človeških sposobnosti *
Goran Gledić, Deloitte

V nenehnih prizadevanjih za rast, produktivnost in inovacije v našem digitalnem okolju organizacije povprašujejo po delavcih z ustreznimi digitalnimi znanjem, veščinami in sposobnostmi. Toda kaj so te v resnici? Zdi se, da je prihodnost delovne sile pred velikimi spremembami, ki jih večinoma povzročajo nova tehnologija, globalizacija, demografski premiki kot tudi nestabilne družbene vrednote. Ti dejavniki močno vplivajo na to, kako bo videti prihodnost dela in zaposlovanja.

V globalnem in digitaliziranem svetu organizacije nimajo druge možnosti kot prilagoditi svoje vsakodnevne operacije in ukrepe novim trendom, ki vodijo do preoblikovanja v našem dojemanju, kaj so potrebne veščine, znanje in sposobnosti, ki jih zaposleni potrebujejo danes in ki jih bodo potrebovali jutri. Avtomatizacija rutinskih in nerutinskih nalog, uporaba robotike, »big data«, umetna inteligenca predstavljajo ključne platforme, ki bodo opredeljevale naravo samega dela in hkrati tudi bazen ali zahtevane kompetence in sposobnosti, ki jih mora imeti posameznik - sposobnosti znanstvene, tehnološke, inženirske in matematične narave, ali t.i. spretnosti STEM. Organizacije in zaposleni, ki so sposobni "sodelovati" z napravami na svojih delovnih mestih, imajo lahko zato več koristi od tistih z srednje kvalificiranimi tehničnimi delovnimi mesti in procesi, ki jih tehnologija lahko brez težav odpravi. Kljub zaželjenim spretnostim STEM so ključne kognitivne sposobnosti, čustvena inteligenca, spretnosti za reševanje problemov in zlasti znanje o tem, kako jih uporabiti še vedno ključnega pomena za boljšo zaposljivost in hitrejšo poklicno napredovanje. Tako kažejo najnovejše študije. Zdi se, da je povečanje človeške inteligence in spretnosti neizogibno. Naš izziv je raziskati, kakšna je popolna mešanica med obema.

9.45 - 10.15

Dobra praksa:
Kakšne kompetence potrebuje izobraževalni manager 3.0
Katarina Petronijevič, Danfoss Trata, d.o.o.

Izobraževalni management je postavljen v središče vse hitreje spreminjajočega okolja, v katerem živimo. Spreminja se okolje, organizacije, naša življenja in posledično način dojemanja karier in ključ do uspeha pri proaktivnemu grajenju organizacij za prihodnost se nahaja v nenehnem izobraževanju in skrbi za »always on« izkušnjo učenja oz. izobraževanja, ki dovoljuje zaposlenim graditi svoje kompetence hitro, preprosto in pod pogoji, kot jih določajo sami. Izobraževalni management se tako spreminja iz vloge kuratorjev izobraževalnih vsebin v oblikovalce okolja učenja. Odmik od storitvenega dela kadrovskih služb k strateški funkciji, zadolženi za soustvarjanje okolja organizacij pa zahteva spremembo kompetenc in načina dela, kakršnega smo bili vajeni do sedaj.

10.15 - 10.45

Odmor za kavo in druženje

10.45 - 11.45

VROČI STOL: Učenje skozi partnerstvo za spremembe

Vroči stol bo vodila dr. Danijela Brečko, Sofos.

Sodelujejo:
Nina Langerholc Čebokli, vodja kabineta ministra, Ministrstvo za javno upravo
Natalija Medica, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Maja Stopajnik, izvršna direktorica poslovanja, IBM Slovenija
Tomaž Lanišek, glavni direktor OEM Evropa & CIS, Knauf Insulation, d.o.o.

11.45 - 13.30

Skupno kosilo

Plenum 2: GRADIMO KULTURO UČENJA

13.30 - 14.10

Organizacijsko učenje in razvoj z vrednotami *
Paola Valeri, CoachingbyValues, Španija

»Soočamo se z globoko spremembo paradigme, od koder ni vrnitve.« To je ponavljajoča se izjava Simona L. Dolana, profesorja, svetovalca in avtorja več kot šestdesetih knjig. Prepričan je, da se lahko podjetja, institucije, skupnosti in posamezniki zgolj z vrednotami pozitivno odzovejo na globoke spremembe in preobrazbo, v kateri trenutno živimo.
Gre za neustavljiv proces, ki se je pravkar začel. Da bi preživeli to obdobje, zaznamovano z negotovostjo, kompleksnostjo in nestanovitnostjo, se moramo naučiti, kako najbolje razviti naš talent. Pravila, navodila in postopki niso več dovolj za prebujenje čustvenih vezi, ki ljudi motivirajo in jih potisnejo do točke, na kateri razvijejo vse svoje zmožnosti. Kako lahko zagotovimo, da naši zaposleni pridobijo spretnosti ter razvijejo učinkovit odnos in vedenje, ki sta hkrati učinkovita za cilje podjetja, sami pa se ob tem počutijo močnejši?
Coaching na osnovi vrednot je metodologija, ki ponuja koncept in praktična orodja za delo na menedžerski in skupinski stopnji, z njo pa se oživi kultura podjetja in navdahne kolektivna zavezanost, ki temelji na zaupanju in skladnosti. Izvajanje coachinga na osnovi vrednot s posamezniki in skupinami omogoča sposobnost vodenja z resnično celovitega vidika.

14.10 - 14.30

Dobra praksa:
Kultura učenja - kako jo graditi in spremeniti
Mag. Simona Torkar Flajnik, Krka, d.d., Novo mesto

Učenje postane del kulture podjetja, ko:

-je stalno učenje in pridobivanje znanja vseh zaposlenih nujno za uspešno poslovanje na trgu,

-je učenje/znanje cenjeno in podprto s strani najvišjega vodstva,

-so vodje vključeni v proces izobraževanja (kot predavatelji in mentorji),

-podjetje sodeluje z izobraževalnimi inštitucijami in hkrati spodbuja interni prenos znanja ter mentorstvo med zaposlenimi (medgeneracijsko in medkulturno učenje).

Pridružite se nam na predavanju, ki bo podprto s konkretnimi primeri iz Krkine prakse!

14.30 - 14.50

Dobra praksa:
Prevrednotimo vrednote
Soniboj Knežak, Steklarna Hrastnik, d.o.o.

Uvajanje sprememb v podjetjih običajno naleti na številne ovire, pri zaposlenih pa vzpodbudi odpor. Še posebej velja to za uvajanje sprememb v podjetjih z dolgoletno tradicijo kot je Steklarna Hrastnik,

kjer smo s prihodom novega vodstva v letu 2010 pričeli s procesom spreminjanja podjetja.

Pri uvajanju sprememb igra pomembno vlogo komunikacija z zaposlenimi, ki morajo spremembe razumeti in jih tudi sprejeti. Eno izmed pomembnih področij, kjer smo uvajali spremembe, je bilo tudi področje prenosa znanj, izobraževanja, treningov. Kaj vse smo na tem področju počeli pa več v prispevku!

14.50 - 15.10

Dobra praksa:
Prenos in širjenje znanja vmedkulturnem okolju - primer Korporativne univerze Gorenje

Mag. Irena Vodopivec, Gorenje, d.d.

V Skupini Gorenje smo razvili inovativno in celovito izobraževalno okolje, korporativno univerzo CUG - Corporate University of Gorenje. CUG je v evropskem prostoru prepoznana kot primer dobre prakse.

Razvoj Gorenja kot globalne korporacije stalno spremlja dinamičen razvoj globalno naprednih oblik izobraževanja. Razvoj temelji na zavedanju, da je brez zavzetih, odgovornih, ambicioznih in ustvarjalnih ljudi, ki se med seboj povezujejo in sodelujejo, vsaka strategija zgolj črka na papirju. Korporativna univerza, ki jo uvajajo predvsem večja, mednarodno uveljavljena in v rast usmerjena podjetja, je tudi v Gorenju vzvod rasti in konkurenčnosti.

Sodobno izobraževanje vključuje poleg kreativnega mišljenja in podjetniškega snovanja tudi učenje za spremembe in razvoj korporativnih poslovnih sistemov. Prednostni cilj CUG je predvsem povezovanje ljudi na skupnih izobraževalnih, poslovnih in kulturnih osnovah. Poleg pridobivanja in prenašanja znanj ima CUG pomembno vlogo pri spodbujanju inovativnosti zaposlenih in razvoju sposobnosti za delovanje v multikulturnih timih. Hkrati predstavlja pomembno orodje kadrovske politike, saj podpira mednarodni karierni razvoj in mobilnost posameznikov. Korporativna univerza je nepogrešljiva tudi pri prenašanju vrednot in kulture Skupine Gorenje med vse zaposlene.

15.10 - 15.30

Odmor za kavo in druženje

DELAVNICA

15.30 - 17.00

Katere vrednote naj vodijo izobraževalnega managerja 3.0.

17.00 - 17.15

Odmor za kavo in druženje

PRIZNANJA TOP 10 IZOBRAŽEVALNI MANAGEMENT 2017

17.15 - 17.30

SURS raziskava:
Kako in koliko usposabljajo slovenska podjetja
Martina Kontelj, Statistični urad RS

Statistični urad je sredipoletja objavil uradne rezultate o tem kako in koliko so v letu 2015 izobraževala slovenska podjetja. Raziskava jebila narejena na reprezentativnem vzorcu slovenskih podjetjih. Nazadnje je bilaraziskava narejena pred petimi leti (za leto 2010).

Raziskava odgovori nanaslednja vprašanja. Kolikšen delež podjetij izobražuje svoje zaposlene? Kajomejuje slovenska podjetja pri vlaganju v izobraževanje? Koliko podjetij nevlaga v izobraževanje? Zakaj ne? Kaj kažejo kazalniki pred petimi leti? Kako sepodjetja odzivajo na prihodnje potrebe po znanju? Katere kompetence so pomembneza razvoj podjetja? Ali v razvoj le teh podjetja tudi največ vlagajo? Aliobstajajo razlike med panogami?
Kolikšen delež zaposlenihse izobražuje? Koliko časa porabijo za izobraževanje in usposabljanje? Kakšniso stroški izobraževanja? Komu podjetja zaupajo izvajanje zunanjih programovizobraževanja?
Kako je z vajeništvom?Zakaj se podjetja odločajo za vajeništvo? Ali je vajeništva več kot v letu2010?

Odgovore na ta vprašanjavam obljubljamo na konferenci!
17.30 - 18.00

GOSPODARJI ZNANJA 2017

Kdo so dobitniki priznanj TOP 10 Izobraževalni management 2017

20.30

VEČERNO DRUŽENJE

PETEK, 20. OKTOBER

PLENUM 3: IZMERIMO DONOSNOST IZOBRAŽEVANJA

9.15 - 9.45

Kako pripraviti dober izobraževalni proračun
Dr. Danijela Brečko, Sofos

V Sloveniji izobraževalni proračun dobrih organizacij (tistih, ki se uvrščajo na lestvico TOP 10) znaša 3,2 % od stroškov dela, kar predstavlja v povprečju 1.132,32 eur na zaposlenega (vir: TOP 10 - Izobraževalni management 2016). Izdatki za izobraževanje in usposabljanje povsod po svetu pozitivno vplivajo na zadrževanje kadrov, zadovoljstvo zaposlenih, povečanje prodaje in splošno dobičkonosnost (vir: Training Industry Report, 2015). Prav zato je izobraževalni proračun zelo pomemben, saj predstavlja investicijo v vašo organizacijo. Kot vsako druge investicije, ga je modro skrbno načrtovati. V predstavitvi bomo tako raziskovali: elemente dobrega izobraževalnega proračuna organizacije (kaj zajema), kako v izobraževalnem proračunu ocenimo izdatke in kako naredimo oceno koristi, učinkovito formulo za načrtovanje investicije v izobraževanje in usposabljanje na zaposlenega, kako vključiti vodstvo v upravljanje izobraževalnega proračuna. Dobro pripravljen izobraževalni proračun je smela investicija v obogatitev kompetenčnega potenciala organizacije.

9.45 - 10.15

Dobra praksa:
Ali je naš
e izobraževanje oz. usposabljanje učinkovito?
Mag. Manja Brumec Martinčič, Safilo d.o.o.

Izobraževanje že dolgo ni več le privilegij posameznikov v podjetju. Izobraževanje je eden izmed pogojev za inovativnost in ustvarjalnost zaposlenih, le ta pa za prihodnost in razvoj podjetja.
Kot sestavni del kadrovskega managementa dobiva izobraževanje svojo pravo vrednost in težo, hkrati pa zahteva celovit pristop in zavzetost tistih, ki v podjetju s tem področjem upravljajo. Včasih je veljalo, da je dobro pripravljen plan izobraževanja in kasneje njegova izvedba, dosežen cilj. Danes to ni več dovolj. V času hitrih sprememb in fleksibilnosti ter ekonomske učinkovitosti je pomembna tudi učinkovitost izobraževanja, le ta pa je vodilo za pripravo plana izobraževanja, ki s tem postaja vedno bolj ciljno usmerjen in daje podlago za razvoj, rast in nenazadnje motivacijo zaposlenih.

10.15 - 10.45

Dobra praksa:
Merjenje delovne uspešnosti v Kompetenčnih centrih za design management

Mag. Tadeja Trojar Jan, KLIN poslovno svetovanje

Projekt KCDM (Kompetenčni center za design management) je vsem 19 vključenim partnerskim podjetjem predstavljal priložnost za uveljavljanje strateške vloge designa in njegovo sistemsko integracijo v poslovne procese partnerjev. Zastavili smo si izzivalne cilje in s proaktivnim delovanjem partnerjem razvili inovativen model kompetenc. Skladno z njim smo usposabljali zaposlene na ključnih področjih, spodbudili smo razvoj področja design managementa in povečali zavedanje o pomenu design managementa tako znotraj partnerstva kot tudi v splošni javnosti. Za nagrado smo dobili večjo delovno uspešnost naših zaposlenih, doseženi cilji in izvedene aktivnosti pa so v partnerskih podjetjih pustili močne sledi, ki vam jih bomo predstavili kot primer dobre prakse.

10.45 - 11.15

Odmor s prigrizkom

PLENUM 4: NOVA ORODJA IN NOVI PRISTOPI ZA UČENJE

11.15 - 13.00

Spoznajte novosti!

 • »Coaching map« za vseživljenjsko kulturo učenja v vaši organizaciji *
  Robert Geisler, The Coaching Map, Poljska

 • Učimo se zdravega življenja:
  Body@work za dobro počutje zaposlenih

  Barbara Tavčar, PBS Športni center odličnosti

Body tehnika ni zgolj vadba, je filozofija gibanja, ki se na aktiven in pasiven način prilagaja človeku 21.stoletja. Tako kot hrana, tudi vsaka telovadba ni primerna za vsakogar. Potrebna je čim bolj individualna prilagoditev trenutnim sposobnostim, zmožnostim in željam vsakega posameznika. Body@work je koncept, ki omenjeno filozofijo nadgrajuje, saj se prilagaja tudi specifikam posameznega delovnega mesta. Medtem, ko zaposlenega skozi kretnjo učimo pravilne telesne drže, dihanja, revitalizacije in energetizacije, s poznavanjem učinkov specifičnega delovnega mesta pa tudi uspešno zmanjšujemo in preprečujemo bolečine in poškodbe. Zaposleni postane bolj motiviran, pozitiven, kreativen in produktiven t pri svojem delu, s pomočjo testiranj in spremljanja napredka počutja zaposlenega, pa dobimo merljive učinke, s katerimi dolgoročno vplivamo na zmanjšanje bolniškega staleža in večjo učinkovitost.

Udeležencem bomo na interaktiven način predstavili program na način, da bodo dobili zadostne informacije o vsebini programa, nasvete, ki jih bodo lahko takoj implementirali v svoje delo in motiviranost za vključitev programa v svojem delovnem okolju.

 • Razvoj talentov in učenje v digitalni dobi
  Prof. dr. Janez Bešter in mag. Rok Žurbi, Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani, Katedra za IKT

Multimedija, masovni podatki ter digitalna preobrazba podjetij ne spreminjajo le načinov dela in poslovanja, temveč prelomno (disruptivno) delujejo tudi na učenje in izobraževanje. Koncept razvoja kadrov, kakršnega smo poznali še pred desetletjem, danes ne zadosti potrebam trga dela. Vrzel obstaja tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju ter vseživljenjskem učenju. V Laboratoriju za telekomunikacije in Laboratoriju za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani smo več kot 15 let izobraževalno ter razvojno raziskovalno vpeti med akademsko in poslovno sfero.

Predstavili bomo, kako pomagamo podjetjem s pomočjo napredne komunikacijske tehnologije in multimedije ohraniti ključna znanja v podjetju in jih učinkovito prenašati na sodelavce. Pokazali bomo konkretne primere kako povečati učinkovitost dela in zadovoljstvo zaposlenih, ter kako s »podjetniškimi pristopi« razvijamo talente ter povečujemo pripravljenost študentov za trg dela.

OKROGLA MIZA

13.00 - 13.30

Odmor za kavo in druženje

13.30 - 14.30

Okrogla miza z vodilnimi:
Kako vodstvo podpira organizacijsko učenje?

Okroglo mizo bo vodila Saša Mrak, urednica revije HR&M.

Vabljeni:

- Janez Bratovž, Restavracija JB
- Danilo Burnač, direktor, Mariborski vodovod j.p. d.d.
- Marjana Krajnc, Senior director Quality and Operations DEN Controls, Danfoss
- dr. Jožica Rejec, predsednica uprave Domel Holding, d.d.

14.30 - 14.45

Zaključki konference

* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe program.

Konferenca, na kateri izobraževalni managerji in strokovnjaki za razvoj kadrov ne smete manjkati!

Konferenca, na kateri izobraževalni managerji in strokovnjaki za razvoj kadrov ne smete manjkati!

Tuja gosta konference

 
Paola Valeri

Trenerka, CoachingbyValues, Španija

Ima bogate managerske izkušnje v mednarodnih organizacijah, v katerih je izboljšala individualne in timske rezultate. Metodologije Coaching by Values in Managing by Values se je učila od “očeta” teh konceptov, Simona L. Dolana.

Več ...

Magistrirala je s področja razvoja kadrov in managementa znanja, izobraževala se je tudi na Bert Hellinger Instituut Nederland. Je Master Practitioner NLP DMB ©, Practitioner in i4 Neurolider 360º assessment in certificirana coachinja znotraj International Coach Federation.

 
Robert Geisler

Poslovni trener, The Coaching Maps, Poljska

Je poslovni trener, svetovalec in strokovnjak za področje inovativnosti. Ima bogate 20 letne izkušnje s področja raziskovalnega dela, timskega dela, projektnega managementa, treningov in izobraževanj.

Več ...

Je strokovnjak za uporabo orodja “The Coaching Maps”, namenjenega razvoju ljudi oz. upravljanju talentov. Glavni cilj tega orodja je preučevanje in posledično izboljšanje 36 socialnih veščin, opredeljenih kot ključne za zahteve sodobnega časa.

Predavatelji

 
Goran Gledić

HR Adriatics, Deloitte

Ima večletne izkušnje na različnih segmentih HR-ja in svetovanja. Neposredno je sodeloval pri organizacijskih kulturnih premikih, razvoju vodij, skladnosti poslovanja, zaposlovanju in optimizaciji HR procesov.

V Deloittu je odgovoren za celoten regionalen HR Management na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini. Njegovi zadnji projekti so bili osredotočeni na lokalno in regionalno notranjo HR transformacijo (zaposlovanje, zadrževanje kadrov, učenje) in razvoj organizacijske kulture učenja.
Eno od njegovih osrednjih področij je razvoj talentov - ravnanje z globalnimi in lokalnimi programi usposabljanja in razvoja, prizadevanja za načrtovanje nasledstev, usposabljanje vodij in HR managerjev za mentorstva in coaching.

 
Katarina Petronijevič

Strateški partner za kadre, Danfoss District Energy

Njena poslovna pot v kadrovski službi se je pričela leta 2006. Izkušnje si je nabirala v korporativnih podjetjih, kot sta Siemens in Danfoss, na vseh področjih kadrovske funkcije.

V zadnjem času se posvečam predvsem oblikovanju in razvoju organizacije, strateškemu planiranju kadrov, oblikovanjem strategije razvoja zaposlenih, pomoči vodstvu pri identificiranju in razvoju talentov ter kompetenc za prihodnost.

 
Maja Stopajnik

Izvršna direktorica poslovanja, IBM Slovenija, d.o.o.

Izvršna direktorica poslovanja

 
Mag. Simona Torkar Flajnik

Vodja Izobraževanja in razvoja kadrov, Krka, d.d., Novo mesto

Po izobrazbi je magistra psiholoških znanosti in ima 18 let izkušenj na področju iskanja in izbora kadrov, izobraževanja, kariernega svetovanja in razvoja zaposlenih. Zadnjih 10 let je vodja izobraževanja in razvoja kadrov v Krki, d.d., Novo mesto in je odgovorna za področje upravljanja s talenti (Talent Management) ter za izobraževanje in razvoj vseh zaposlenih v skupini Krka.


 
Soniboj Knežak

Vodja kadrovske službe, Steklarna Hrastnik, d.o.o.

Vso svojo 36-letno poklicno kariero je zaposlen v Steklarni Hrastnik na različnih delovnih mestih - od pričetkov dela v orodjarni do profesionalnega predsednika sindikata, delavskega direktorja do vodje kadrovske službe.

Kolektivne pogodbe, participacija delavcev pri upravljanju, plačni sistemi, nagrajevanja, prenosi znanj ter kadrovanja so področja, s katerimi se ukvarja pri svojem delu.

 
Mag. Irena Vodopivec

Direktorica Razvoja kadrov in Korporativne univerze Gorenja

Kot večletna izvršna direktorica področja Kadri in izobraževanje v Skupini Gorenje z več kot 10.000 zaposlenimi, je uspešno vodila različne projekte vzpostavitve in razvoja kadrovskih procesov.

Aktivno je prispevala k internacionalizaciji kadrovske funkcije, k razvoju usposabljanja perspektivnih in vodstvenih kadrov in oblikovanju Korporativne univerze Gorenje.

Korporativna univerza Gorenje šteje za edinstven izobraževalni koncept razvoja talentov v mednarodnem okolju, medkulturnega sodelovanja in kulture inovativnosti ter predstavlja dobro prakso v evropskem merilu.

 
Martina Kontelj

Statistični urad RS

Od leta 2006 na Statističnem uradu RS vodi raziskave iz različnih področij (volitve, štipendiranje, kriminaliteta, izobraževanje), od leta 2015 pa raziskavo o izobraževanju zaposlenih v podjetjih, ki jo predstavila na konferenci.

Pred tem je na Statističnem uradu delovala na področju ekonomskih statistik oz. nacionalnih računov. Sodelovala je pri izračunavanju bruto domačega proizvoda.

 
Dr. Danijela Brečko

Sofos

Od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za izobraževalni management. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja Redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu. Izsledke raziskav objavlja v strokovnih revijah kot tudi na konferencah.

Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije in avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja.

Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled.

Je članica Združenja manager in članica upravnega odbora Sekcije manager, kjer izvaja tudi vlogo mentorice. Je tudi članica Društva moderatorjev Slovenije in soustanoviteljica Coaching akademija.

 
Mag. Manja Brumec Martinčič

Vodja kadrovskega in pravnega področja, Safilo d.o.o.

Vso svojo kariero deluje v proizvodnih podjetjih in sicer kot vodja proizvodnih procesov, zadnjih deset let kot vodja kadrovskega in pravnega področja. Ima bogate izkušnje pri prenosu sodobnih pristopov s področja kadrovskega managementa v prakso v mednarodnem okolju.

Magistrirala je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, smer: Inovacijski management, z delom: »Inovativno vodenje kot pogoj za ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih«.

 
Mag. Tadeja Trojar Jan

KLIN poslovno svetovanje

Je univ. dipl. psihologinja in ima devetnajstletne izkušnje z vodenjem delavnic, svetovanjem in treniranjem na širokem področju poslovne psihologije. Ukvarja se tudi s coachingom, selekcijo kadrov ter z ocenami potenciala zaposlenih.

V letih 2013 do 2015 je v Kompetenčnem centru za design management KCDM sodelovala pri razvoju in implementaciji kompetenčnega modela za design management. Sredi leta 2017 so uspeli na novem razpisu in bili skupaj s starimi in novimi KCDM partnerji izbrani, da vzpostavijo dve partnerstvi: KCDM 2.0 osnovni, v katerem bo 20 novih podjetij gradilo kompetence s področja design managementa, ter KCDM 2.0 napredni, ki bo s poglobljenimi znanji s področij design inovacij, design vodenja in design raziskav ter znamčenja opremil 17 partnerjev prvega KCDM.

TOP 10 Izobraževalni management 2017


10 najboljših na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem prostoru


Pridružite se 10 najboljšim skrbnikom znanja!

Razpis je odprt do 4. oktobra.


Konferenca Izobraževalni management 2016 nam je postregla z novimi spoznanji o delovanju možganov,
učenju, razvoju in osebni učinkovitosti!

S pomočjo nevroznanosti smo odkrivali moč človeških možganov in predstavili nova orodja za spodbujanje učenja inovativnosti kot tudi inovativne tehnike treningov ter oblike coachinga, ki odgovarjajo potrebam današnjega časa in omogočajo integracijo izobraževanja tako v življenje organizacije kot tudi v osebno življenje posameznika.


Foto utrinki s konference Organizacijsko učenje in razvoj 2017

Foto utrinki s konference Izobraževalni management 2016

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4124-matična št. plačnika.


Sponzor


Uradna kava konference

Partnerji konference


Lokacija

LifeClass Hoteli, Hotel Slovenija
Obala 33, Portorož

T: 05 692 9001
F: 05 692 9055

E: booking@lifeclass.net
w: www.lifeclass.net/si


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Hotelske rezervacije in plačila hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.


CENIK HOTELSKIH STORITEV – LIFECLASS HOTELI

Cene vključujejo:
nočitev z zajtrkom, kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo in morsko vodo, uporabo fitnes centra,
parkirno mesto na zunanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti in DDV.

Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve.

Ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec konference Organizacijsko učenje in razvoj!

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba (na osebo)
GH Slovenija ***** 110 € 75 €
GH Portorož **** - Executive 100 € 70 €
GH Portorož **** - Standard 90 € 65 €
Apollo **** - Superior 95 € 65 €
Riviera **** - Superior 90 € 60 €
Mirna / Neptum ****
80 € 55 €