Stvarnopravni dnevi 2017


31. maj in 1. junij 2017


GRAND HOTEL UNION, LJUBLJANA

BELA DVORANA

Aktualna pravna vprašanja s področja stvarnega prava

Dneve organizirata Planet GV in Tax-Fin-Lex v sodelovanju z ABC Nepremičnine in bodo potekali 31. maja in 1. junija 2017 v Ljubljani. Namenjeni so vsem,
ki želijo celovit, sistematičen in strokoven pregled najpomembnejših aktualnih tem s področja stvarnega prava.
Predstavili jih bomo s poglobljenimi strokovnimi utemeljitvami in s prikazom sodne prakse.Naročite monografijo SODOBNO STVARNO PRAVO, 2. del.

NAROČILO KNJIGE


Naročite monografijo SODOBNO STVARNO PRAVO, 2. del.

NAROČILO KNJIGE

Program

Sreda, 31. 5. 2017
8.30-9.00

Sprejem udeležencev

9.00-9.15

Pozdravni nagovor organizatorjev

PRVA SEKCIJA: ETAŽNA LASTNINA

vodi dr. Nina Plavšak

9.15-10.45

Oblikovanje etažne lastnine in umestitev »vzpostavitve« etažne lastnine v sistem sodobnega stvarnega prava nepremičnin

dr. Nina Plavšak

10.45-11.15

Posodobljena ureditev vpisov v kataster stavb

mag. Marijana Vugrin, projektni vodja, DIGI DATA d.o.o.

11.15-11.30

Odmor

11.30-12.00

Vsebino katerih stvarnopravnih razmerij glede nedokončane etažne lastnine je pristojno ugotavljati sodišče v postopku vzpostavitve etažne lastnine

Miha Verčko, sekretar na Ministrstvu za pravosodje

12.00-12.30

Vsebina odločitve (sklepa) sodišča o vzpostavitvi etažne lastnine oziroma o določitvi pripadajočega zemljišča

mag. Maja Zorman Krč, sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju

12.30-13.00

Razprava in vprašanja

13.00-14.00

Odmor za kosilo

DRUGA SEKCIJA: IZVRŠILNI POSTOPEK GLEDE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠKA KNJIGA

vodi Maja Lajevec

14.00-14.15

Predstavitev uporabe ZIZ z naprednimi orodji na portalu Tax-Fin-Lex

Jure Rabič

14.15-14.45

Zakaj je prodaja nepremičnin v izvršilnem postopku neučinkovita

Maja Lajevec

14.45-15.15

Izvršba na nepremičnine in vpisi v zemljiško knjigo

Karmen Ceranja, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

15.15-16.00

Sodna praksa glede vpisov v zemljiško knjigo v zvezi z oblikovanjem in vzpostavitvijo etažne lastnine

mag. Jana Petrič, sodnica na Višjem sodišču v Kopru

16.00-16.15

Odmor

16.15-17.45

Okrogla miza: Vpisi v zemljiško knjigo na podlagi sodnih odločb

vodi dr. Nina Plavšak

sodelujejo:

  • sodnica Nina Bogataj,
  • sodnica Karmen Ceranja,
  • sodnica mag. Jana Petrič,
  • sodnica mag. Maja Zorman Krč,
  • sodnik mag. Damjan Orož,
  • notar Bojan Podgoršek.
Četrtek, 1. 6. 2017
TRETJA SEKCIJA: NOVA UREDITEV PREMOŽENJSKOPRAVNEGA REŽIMA MED ZAKONCI V DRUŽINSKEM ZAKONIKU

vodi Bojan Podgoršek

9.00-9.45

Nova pravila premoženjskih razmerij med zakoncema

dr. Mateja Končina Peternel, Vrhovno sodišče RS

9.45-10.30

Vlaganje skupnega premoženja v posebno premoženje enega od zakoncev s poudarkom na problematiki podjetniškega premoženja – de lege lata in de lege ferenda

Iztok Ščernjavič, odvetnik, in Žiga Razdrih, višji pravosodni svetovalec na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

10.30-10.45

Odmor

10.45-11.15

Skupne in posebne obveznosti zakoncev ter njihovo uveljavljanje v izvršilnih in stečajnih postopkih

mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

11.15-12.00

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

Bojan Podgoršek, notar

12.00-12.30

Razprava in vprašanja

12.30-13.30

Odmor za kosilo

ČETRTA SEKCIJA: IZBRISNA TOŽBA – IZPODBIJANJE MATERIALNOPRAVNO NEVELJAVNIH VKNJIŽB

vodi dr. Renato Vrenčur

13.30-14.15

Oblikovanje in kumulacija tožbenih zahtevkov v izbrisni tožbi

mag. Katarina Vodopivec, višja sodnica dodeljena na Vrhovno sodišče RS, Služba za upravljanje projektov

14.15-15.00

Aktualne dileme izbrisne tožbe s poudarkom na izpodbijanju vpisov, ki temeljijo na odločbi državnega organa

Jasna Hudej, višja pravosodna svetovalka na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

15.00-15.15

Odmor

15.15-16.00

Izbrisna tožba pri izpodbijanju prodaje zaradi kršitve predkupnih pravic

dr. Renato Vrenčur, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

16.00-16.30

Razprava in vprašanja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Izpostavljeno

Na dogodku bo poglobljeno razložena stvarnopravna ureditev v dveh novih zakonih, ki sta v postopku sprejetja:
  • v novem Družinskem zakoniku, ki bo uveljavil sodoben pravni režim premoženjskopravnih razmerij med zakonci in nekatere nove pravne institute, in
  • v novem Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine, ki bo pregledneje in bolj notranje skladno uredil poseben nepravdni postopek za vpis stvarnopravnih razmerij nedokončane etažne lastnine, ki so nastala do 1. januarja 2003.

Predavatelji

 
dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Dr. Nina Plavšak

 
mag. Marijana Vugrin

Digi data d.o.o., Šenčur

Mag. Marijana Vugrin, univerzitetni diplomirani inženirgeodezije, zaposlena v podjetju Digi data d.o.o., Šenčur kot projektni vodja instrokovnjak za evidentiranje nepremičnin.

Več.

Mag. Marijana Vugrin je po osnovni izobrazbi geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Štiriindvajset t let je že zaposlena v podjetju Digi Data d.o.o., kjer izvaja tako operativne kot raziskovalne naloge in vodi projekte s področja nepremičnin. Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot trideset let. Sodelovala je pri projektih informatizacije zemljiškega katastra in pri prvi nastavitvi katastra stavb z množičnim zajemom podatkov. Pri popisu nepremičnin je bila državna inštruktorica in je certificirana strokovnjakinja s strani Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev za množično vrednotenje nepremičnin. Po vzpostaviti elektronske zemljiške knjige se je usmerila tudi v uporabo aplikacije e-ZK opravila, tako za pridobivanje podatkov iz zemljiške knjige kot tudi za izvajanje sprememb, posebej v povezavi z etažno lastnino. Je urednica GEObloga pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), predavateljica na obveznih izobraževanjih za geodete in na različnih seminarjih, ki se nanašajo na nepremičnine ter izpraševalka na strokovnih izpitih iz geodetske stroke. Svoje izkušnje o urejanju nepremičnin podaja tudi preko strokovnih člankov v različnih publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin.


 
Miha Verčko

sekretar na Ministrstvu za pravosodje

Miha Verčko, sekretar na Ministrstvu za pravosodje

 
mag. Maja Zorman Krč

okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju

Mag. Maja Zorman Krč je okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju.

 
Maja Lajevec

strokovnjakinja

Cilj dolžnika, ki ne more prostovoljno poplačati dolga, je, da se na dražbi doseže čim višja cena za njegovo nepremičnino. Dogovori med potencialnimi kupci pred začetkom dražbe ceno lahko precej znižajo. Zakaj prihaja do dogovarjanja, komu je v korist, kako poteka in ali se lahko prepreči?

 
dr. Mateja Končina Peternel

Vrhovno sodišče RS

Dr. Mateja Končina Peternel, Vrhovno sodišče RS

 
Iztok Ščernjavič

odvetnik

Iztok Ščernjavič, odvetnik

 
mag. Žiga Razdrih

višji pravosodni svetovalec na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

Mag. Žiga Razdrih, višji pravosodni svetovalec na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

 
mag. Damjan Orož

višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

 
Bojan Podgoršek

notar

Notar Bojan Podgoršek vodi notarsko pisarno Bojan Podgoršek v Ljubljani.

 
mag. Katarina Vodopivec

višja sodnica

Mag. Katarina Vodopivec, višja sodnica dodeljena na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Služba za upravljanje projektov.

Več.

Mag. Katarina Vodopivec, višja sodnica dodeljena na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Služba za upravljanje projektov.

Oblikovanje in kumulacija tožbenih zahtevkov v izbrisni tožbi
Z izbrisnim tožbenim zahtevkom se uveljavlja odprava nepravilnosti pri zemljiškoknjižnih vpisih. Obravnavano bo vprašanje, ali mora izbrisni upravičenec poleg izbrisnega tožbenega zahtevka uveljavljati še dodaten tožbeni zahtevek (na primer zahtevek za razveljavitev ali razvezo zavezovalnega pravnega posla, na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je bilo podlaga za izpodbijano vknjižbo) ali je za uspešno pravno varstvo stvarne pravice na nepremičnini dovolj zgolj izbrisni tožbeni zahtevek. Izhodišče pri iskanju odgovora so določila ZZK-1. Iz ureditve 243. člena ZZK-1 izhaja, da se izbrisni tožbeni zahtevek lahko uveljavlja kot (ugotovitveni) zahtevek in skupaj (kumulativno) z drugimi (dajatvenimi oziroma oblikovalnimi) zahtevki.

 
Jasna Hudej

višja pravosodna svetovalka na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

Jasna Hudej, višjapravosodna svetovalka na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS

 
dr. Renato Vrenčur

izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Več.

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 1999 je postal član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter leta 2002 član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. V letu 2005 mu je Zveza društev pravnikov Slovenije podelila priznanje "Pravnik leta". Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega prava in zemljiškoknjižnega prava.

Kotizacija in prijava

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 004086-matična št. plačnika.

Lokacija

Grand Hotel Union

Miklošičeva 1
1000 Ljubljana
T: 01 308 1270
E: grand@union-hotels.eu
W: www.union-hotels.eu/


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI