Kako do več denarja z boljšim upravljanjem nepremičnin

30. marec 2017

Od 9:00 do 14:45.

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

KAKO DO VEČ DENARJA ZA OBČINSKI PRORAČUN Z BOLJŠIM UPRAVLJANJEM PROSTORA IN NEPREMIČNIN?

Kaj bo občinskim proračunom prinesel novi nepremičninski davek?

Koliko sredstev lahko pridobimo samo s tem, če imamo urejene prostorske podatke?

Kako do državnega denarja za nova stanovanja?

Katere so najbolj za priseljevanje privlačne občine v Sloveniji in kako je priseljevanje odvisno od upravljanja prostora?

Kako lahko s pomočjo pravih razvojnih kazalnikov bolje razumemo prostor, ga upravljamo in dobimo več denarja v proračun?


Prostor je denar. Nepremične so denar. A ta denar nam uhaja, če ne znamo ravnati s podatki o prostoru in nepremičninah.
Srednje velika slovenska občina je lahko povečala letne prihodke za pol milijona evrov samo z boljšimi evidencami. To je le eden od številnih konkretnih primerov,
ki jih prinaša delavnica o tem, kako je mogoče z boljšim upravljanjem prostora pridobiti več razvojnih sredstev.
Delavnica prinaša celovit pregled orodij, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje prostora za vsako občino ne glede na velikost. Ponuja konkretne odgovore in praktične primere.


V prvi vrsti je delavnica namenjena načrtovalcem strateškega razvoja, županom in direktorjem občinskih uprav,
a tudi vsem, ki se v občini posebej ukvarjajo s prostorom in nepremičninami.

Program

9:00 - 9:15

Uvodni nagovor: Kaj pomenijo urejene evidence pri upravljanju zemljišč in prostora?

Milan Brajnik, direktor Geodetskega inštituta Slovenije

9:15 - 9:55

Kako lahko občine financirajo gradnjo novih javnih najemnih stanovanj? (do 50% soinvestiranja in do 50% ugodnih stanovanjskih posojil)

Sanja Burnazović, vodja investicijskega sektorja, Stanovanjski sklad RS,
Damjana Varšek, sekretarka, Stanovanjski sklad RS

9:55 - 10:35

Kako so občine pobirale NUSZ: celovita analiza in konkretni primeri iz prakse.

mag. Simon Starček, raziskovalec na področju geomatike in obdavčenja nepremičnin

10:35 - 10:45

Odmor za kavo

10:45 - 12:15

Kaj prinaša posodobitev sistema množičnega vrednotenja nepremičnin?
O problemih z NUSZ in informacija o prehodu iz sistema NUSZ v sodoben sistem obdavčitve nepremičnin. Kako se bo spremenila vloga občine?

Jože Novak, vodja projektne skupine za posodobitev sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, s sodelavkami z Ministrstva za finance.

12:15 - 12:45

Gospodarno upravljanje nepremičnin v občini: Nepozidana stavbna zemljišča predstavljajo veliko priložnost za investicije v občini. S pomočjo novih rešitev bomo pokazali, kakšne možnosti do neizkoriščenega potenciala.

mag. Edvard Mivšek, vodja področja za nepremičnine, Geodetski inštitut Slovenije
mag. Nika Mesner, vodja področja Upravljanje prostora, Geodetski inštitut Slovenije

12:45 - 13:15

Odmor s prigrizkom

13:15 - 14:00

Urejenost prostorskih podatkov v evidencah države pripomore gospodarnemu upravljanju z nepremičninami. Podatki in kazalniki upravljanja prostora in nepremičnin. Ali poznate možnosti prostorske potenciala Donavske regije in dobre prakse za privabljanje investicij v lokalno okolje? Za boljše odločanje na osnovi podatkov so na voljo primerljivi indikatorji in vrsto podatkov, ki prikazujejo prostorske potenciale.

Blaž Barborič, Geodetski inštitut Slovenije

14:00 - 14:45

Atraktivnejše občine večji proračun. S pomočjo kazalnikov sistema ISSO in prostorskih kazalnikov bomo pokazali, kaj najbolj vpliva na priseljevanje.

Robert Mulej, SBR

14:45-

Skupni panel

  • Robert Mulej, SBR,
  • Jože Novak, vodja projektne skupine za posodobitev sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, Ministrstvo za finance,
  • mag. Roman Rener, Geodetski inštitut Slovenije

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

podrobna vsebina

Kako lahko občine financirajo gradnjo novih javnih najemnih stanovanj? (do 50% soinvestiranja in do 50% ugodnih stanovanjskih posojil)

Sanja Burnazović, vodja investicijskega sektorja, Stanovanjski sklad RS, Damjana Varšek, sekretarka, Stanovanjski sklad RS

Predstavitev programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016-2020


Kako so občine pobirale NUSZ: celovita analiza in konkretni primeri iz prakse.

mag. Simon Starček, raziskovalec na področju geomatike in obdavčenja nepremičnin

Predstavljamo izsledke prve celovite analiza o tem, kako so občine ravnale z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Kje in zakaj je prihajalo do odstopanj, napak in do premalo pobranega denarja? Kako urejeni prostorski podatki prinašajo več prihodka za proračun in pravičnejšo obdavčitev občanov.


Kaj prinaša posodobitev sistema množičnega vrednotenja nepremičnin?

Jože Novak, vodja projektne skupine za posodobitev sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, s sodelavkami z Ministrstva za finance.

Soočamo različne strani, ki so vpletene v pripravo sprememb davčne zakonodaje s področja množičnega vrednotenja in obdavčitve nepremičnin. Predstavniki ministrstva za finance bodo predstavili sistem množičnega vrednotenja nepremičnin, predloge za izboljšanje in posodobitev le-tega v novem ZMVN-1 ter prehod iz NUSZ v sodoben sistem davka na nepremičnine.

Ob tem bodo predstavili najnovejše informacije o tem, v kateri fazi priprav je nova zakonodaja.


Gospodarno upravljanje nepremičnin v občini

mag. Edvard Mivšek, vodja področja za nepremičnine, Geodetski inštitut Slovenije

mag. Nika Mesner, vodja področja Upravljanje prostora, Geodetski inštitut Slovenije

Nepozidana stavbna zemljišča predstavljajo veliko priložnost za investicije v občini. S pomočjo novih rešitev bomo pokazali, kakšne možnosti do neizkoriščenega potenciala.


Atraktivnejše občine večji proračun. S pomočjo kazalnikov sistema ISSO in prostorskih kazalnikov bomo pokazali, kaj najbolj vpliva na priseljevanje.

Robert Mulej, SBR
Več prebivalcev pomeni večji proračun. S pomočjo kazalnikov sistema ISSO in prostorskih kazalnikov bomo pokazali, kaj pomeni za proračun nov prebivalec občine in kaj najbolj vpliva na priseljevanje.


Podatki in kazalniki upravljanja prostora in nepremičnin.
Ali poznate možnosti prostorske potenciala Donavske regije in dobre prakse za privabljanje investicij v lokalno okolje? Za boljše odločanje na osnovi podatkov so na voljo primerljivi indikatorji in vrsto podatkov, ki prikazujejo prostorske potenciale.

Urejenost prostorskih podatkov v evidencah države pripomore gospodarnemu upravljanju z nepremičninami.


 
Sanja Burnazović

Stanovanjski sklad RS

Sanja Burnazović je vodja Investicijskega sektorja na Stanovanjskem skladu RS...>>>

Sanja Burnazović je vodja Investicijskega sektorja na Stanovanjskem skladu RS. Koordinira in vodi delo sektorja pri vodenju najzahtevnejših projektov ter strokovno sodeluje pri pripravi in izvedbi javnih razpisov in programov s področja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in drugih produktov Stanovanjskega sklada RS. Ukvarja se tudi z razvojno raziskovalno dejavnostjo ter vodi in koordinira razvojno raziskovalni projekt TPSG: Tehnični pogoji v stanovanjski gradnji.

 
Damjana Varšek

Stanovanjski sklad RS

Damjana Varšek opravlja delo sekretarke na Stanovanjskem skladu RS...>>>

Damjana Varšek opravlja delo sekretarke na Stanovanjskem skladu RS. Koordinira in vodi delo službe lastno graditev na Stanovanjskem skladu, koordinira in vodi najzahtevnejše projekte ter strokovno sodeluje pri pripravi in izvedbi javnih razpisov povezanih z investicijami Stanovanjskega sklada RS ter drugih produktov. Ukvarja se tudi z razvojno raziskovalno dejavnostjo - projekt TPSG: Tehnični pogoji v stanovanjski gradnji.

 
Mag. Simon Starček

raziskovalec na področju geomatike in obdavčenja nepremičnin

Mag. Simon Starček, matematik in geodet...>>>

Mag. Simon Starček, matematik in geodet, se vrsto let aktivno ukvarja s sistemi kakovosti poslovanja, projektnim upravljanjem, področjem geomatike, prostorskih podatkov in obdavčitve nepremičnin. V okviru raziskovalnega dela se osredotoča na proučevanje kakovosti prostorskih podatkov, sodobnih pristopov prikaza podatkov o nepremičninah in sistemov obdavčitve nepremičnin po svetu.

 
Mag. Edvard Mivšek

Geodetski inštitut Slovenije

Mag. Edvard Mivšek je vodja področja nepremičnin na Geodetskem inštitutu Slovenije...>>>

Mag. Edvard Mivšek je vodja področja nepremičnin na Geodetskem inštitutu Slovenije. Koordinira in vodi strateški razvoj področja nepremičnin ter sodeluje na razvoju področja urejanja prostora. Strokovno sodeluje z Geodetsko upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za okolje in prostor pri koordinaciji razvoja področja nepremičnin. Vodi projekte načrtovanja in spremljanja razvoja informacijskih sistemov na področju nepremičnin in upravljanja prostora, projekte definiranja in usklajevanja metodologij za zajem prostorskih in drugih podatkov ter operativne projekte zajema in kontrole prostorskih podatkov.

 
Mag. Nika Mesner

Geodetski inštitut Slovenije

Mag. Nika Mesner, univ. dipl. inž. geod., je leta 2003 diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani...>>>

Mag. Nika Mesner, univ. dipl. inž. geod., je leta 2003 diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2005 je zaposlena na Geodetskem inštitutu Slovenije, kjer je trenutno vodja področja Vrednotenje prostora. Skrbi za vsebinski razvoj aplikacij s področja vrednotenja nepremičnin, ki jih razvija Geodetski inštitut Slovenije.

 
Mag. Roman Rener

Geodetski inštitut Slovenije

Mag. Roman Rener je zaposlen na Geodetskem inštitutu Slovenije kot svetovalec direktorja in vodja marketinga...>>>

Mag. Roman Rener je zaposlen na Geodetskem inštitutu Slovenije kot svetovalec direktorja in vodja marketinga. Ukvarja se s prijavo ter vodenjem evropskih in drugih zahtevnejših projektov. Več kot trinajst let je bil direktor nacionalnega Geodetskega inštituta Slovenije. Bil je član različnih svetovnih združenj kot npr., FIG - International Federation of Surveyors (odgovorni član Slovenije za nepremičninske evidence), ICA - International Cartographic Association (Maps and Graphics for Visually-Impaired People), FIABCI Slovenija - Svetovno združenje nepremičninske stroke, idr. Na področju taktilne grafike je za svoje delo prejel več mednarodnih in državnih nagrad in sicer: ICA-Award for Excelence in Cartography, Nagrado za inovacijo-Vlada RS, Urad za invalide, idr.

 
Blaž Barborič

Geodetski inštitut Slovenije

Blaž Barborič je vodja mednarodnih projektov in projektov na nacionalni ravni s področja geoinformatike in upravljanja s prostorom...>>>

Blaž Barborič je vodja mednarodnih projektov in projektov na nacionalni ravni s področja geoinformatike in upravljanja s prostorom. V vlogi vodilnega partnerja vodi in koordinira projekt transnacionalnega programa Donava Attractive Danube, Izboljšanje zmogljivosti javnih organov za izboljšanje atraktivnosti območij v Podonavski regiji. Je občasni predavatelj geografskih informacijskih sistemov in kartografije. Strokovne članke objavlja v domačih in mednarodnih revijah ter sodeluje na mednarodnih konferencah.


ORGANIZATORJI

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004139-matična št. plačnika.

VAS ZANIMA ŠE VEČ? PREBERITE:

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 


.

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice