Nadzor na delovnem mestu


17. november 2016

od 9.00 do 15.30


Bled, Slovenija

Hotel Astoria, Prešernova cesta 44


Posvet Nadzor na delovnem mestu je za nami.


Na srečanju smo predstavili celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec in skupaj iskali odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu.

Hkrati smo pokazali tudi, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij.


Hvala za vašo udeležbo za posvetu!

Inštitut za korporativne varnostne študije in Planet GV


FOTOUTRINKI S POSVETA

FOTOUTRINKI S POSVETA


Vabimo vas k ogledu fotoutrinkov s posveta.


Program

08:30-09:00

Registracija in sprejem udeležencev

09:00-09:15

Otvoritev posveta

09:15-09:45

Nadzor nad zaposlenimi – mit uspešne organizacije ali realnost


Dr. Denis Čaleta, ICS-Ljubljana

09:45-10:15

Kako učinkovit kadrovski postopek zmanjša kasnejša tveganja vezana na ključne kadre v podjetju

Tilen Prah, Kariera d.o.o.

10:15-10:45

Pravni vidiki pri disciplinski obravnavi zaposlenih, sodna in nadzorna praksa

Mag. Klavdija Erjavec, odvetnica specialistka za področje delovnega prava in pravasocialne varnosti, Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o.

10:45-11.00

Vprašajte strokovnjake!


11:00-11:15

Odmor za kavo in druženje


11:15:11:45

Novosti, ki jih prinaša nova uredba EU o varstvu osebnih podatkov

Mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke

11:45-12:15

Varnostni izzivi hibridizacije IKT: uporaba zasebnih informacijsko-komunikacijskih naprav (BYOD) v delovnem okolju

Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

12:15-12:45

Dopustnost uporabe različnih oblik tehničnega nadzora (videonadzor, biometrične kontrole dostopa, GPS sledenje)

Mag. Marko Potokar, predavatelj

12:45-13:00

Vprašajte strokovnjake!


13:00-13:30

Odmor s prigrizkom


13:30-14:00

Nadzor nad pogodbenimi sodelavci in outsourcing storitvami

Mag. Miran Vršec, ICS-Ljubljana

14:00-14:30

Dileme dopustnosti uporabe socialnih omrežij na delovnem mestu in nadzor službene e-pošte

Mag. Matjaž Drev, Urad Informacijskega pooblaščenca

14:30-15:00

Ekonomski vidiki učinkovitega obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo zaposleni

Mag. Vera Aljančič Falež, Mercator, d.d.

15:00-15:15

Vprašajte strokovnjake!


15:15-

Sklepi in zaključki posveta


*Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.


Posvet z vrhunskimi strokovnjaki, odličnimi predavatelji in z aktualnimi strokovnimi vsebinamiPosvet z vrhunskimi strokovnjaki, odličnimi predavatelji in z aktualnimi strokovnimi vsebinami


Predavatelji

 
Dr. Denis Čaleta

ICS-Ljubljana

Je aktualnipredsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost in trenutno predsedujetudi mednarodni asociaciji "SE EuropeCorporate Security Association"(SECSA).

Na fakulteti za evropske in državne študije leta 2007 je pridobil naziv doktorja znanosti. Kot izredni profesor predava na Fakulteti za državne in evropske študije in Fakulteti za podjetništvo-GEA College, kjer je tudi predstojnik Katedre za management korporativne varnosti. Poleg navedenega opravlja naloge predsednika Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana vodje raziskovalne skupine v navedenem institutu. Je avtor velikega števila knjig, prispevkov in razprav s področja korporativne varnosti, zaščite kritične infrastrukture, protiterorizma in drugih z varnostjo povezanih procesov.

V preteklosti je deloval kot slovenski predstavnik v okviru NATO standardizacijske skupine "Joint Intelligence Working Group” in sicer v obdobju 2002-2008.V lasu od leta 2002-2010 je opravljal naloge na dolžnosti svetovalca Načelnika General štaba Slovenske vojske za boj proti terorizmu. Več kot 10 let je bil član medresorske koordinacijske skupine za nadnacionalne grožnje, ki je bila vzpostavljena v okviru Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije”.

Me drugim je tudi predstavnik v EU RANNET (Radicalization Awareness Network).

Poleg navedenega ima bogate izkušnje v večjih gospodarskih okoljih, kjer je izvedel vrsto projektov na temo neprekinjenega poslovanja, obvladovanja varnostnih tveganj in varovanja ključnih informacij v podjetju. Imenovani je sodni izvedenec in cenilec za področje varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

 
Tilen Prah

Izvršni direktor, Kariera d.o.o.

Je izvršni direktor podjetja Kariera d.o.o., enega največjih podjetij v kadrovski dejavnosti v Sloveniji in regiji. V Karieri letno izvedejo več kot 10.000 selekcijskih postopkov ter več kot 1000 zaposlitev.

 
Mag. Klavdija Erjavec

Odvetnica specialistka za področje delovnega prava in prava socialne varnosti, Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o.

Ukvarja se s področjem delovnega prava. Redno sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih s področja delovnega prava in prava socialne varnosti.

Znanstveni naziv magister prava je pridobila z uspešno obrambo magistrske naloge z naslovom»Sprememba delodajalca v praksi Sodišča Evropskih skupnosti in domačih sodišč«.

Pred začetkom kariere v odvetništvu je delovala kot pravna svetovalka v veliki gospodarski družbi. V preteklosti je izkušnje nabirala tudi v sodstvu. Je mediatorka pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

 
Mag. Andrej Tomšič

Namestnik Informacijske pooblaščenke

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih vedna Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlenod maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi indružbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskegapooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 WorkingParty Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnegapresojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto vLjubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega delaInformacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije inpristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo,kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem napodročju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO priEvropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility ExpertGroup, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internetplus Management Committee.

 
Mag. Matjaž Drev

Urad Informacijskega pooblaščenca

Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskempooblaščencu RS.

Vokviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopek s področjavarstva osebnih podatkov.

V preteklosti se je preizkusil v več vlogah, kot sistemski administrator, novinar in raziskovalec, zato k izzivom (ne)varnosti, nadzora in zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo, nadzorom in varnostjo.

Sicer nastopa tudi kot predavatelj na različnih konferencah, nekaj časa pa je bil aktivni član Delovne skupine člena 29 v Bruslju, kjer je sodeloval pri pripravi evropskih politik s področja varstva osebnih podatkov.

 
Mag. Marko Potokar

Predavatelj

Z delovanjem na področju varovanjainformacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004. V zadnjih letih jeopravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov priInformacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti zavarnostne vede UM, s sklepom Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovnoizobraževanje pa mu je podeljen naziv predavatelj višje šole.

Je avtor več prispevkov s področjavarovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav. Doktorski študij s področja informacijskevarnosti nadaljuje na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Njegovoraziskovalno delo sega na področje preučevanja vseh segmentov informacijskevarnosti, s poudarkom vpliva uporabe povezanih informacijskih tehnologij navarnost in zasebnost.

 
Mag. Miran Vršec

ICS-Ljubljana

Je član upravnega odbora Združenjavarnostnih menedžerjev in strokovnjakov Slovenije. Aktivno se ukvarja zrazvojnimi projekti Inštituta za korporativne varnostne študije in je aktivničlan Slovenskega združenja korporativne varnosti.

V letih 1994do 2004 je opravljal vodstvene funkcije v dveh večjih slovenskih zasebnihvarnostnih podjetjih. Od leta 2004 je podjetnik in ustanovitelj več podjetij.Na Fakulteti za podjetništvo je izvajalec predmetov Menedžment korporativnevarnosti in Varnostni standardi v poslovnih procesih. Je vrhunski strokovnjakna področju poslovno varnostnega menedžmenta in menedžmenta obvladovanjavarnostnih tveganj v organizacijah, kar dokazuje z bogatimi referencami privzpostavljanju celovitih-integralnih varnostnih sistemov v večjih slovenskihgospodarskih družbah, javnih podjetjih in državnih organih. V večini tehpodjetij je tudi zunanji strokovni sodelavec in strokovnjak za celovito inaktivno obvladovanje poslovnih in varnostnih tveganj.

V svoji bogati poslovni karieri jesodeloval tudi na več strokovnih posvetovanjih, kjer je s svojimi prispevki inčlanki aktivno sodeloval pri obravnavanju tekoče varnostne problematike vlokalnem in globalnem okolju ter je pomemben sooblikovalec vizije razvojadejavnosti zaščite in varovanja.

 
Mag. Vera Aljančič Falež

Pomočnica predsednika uprave Mercator, d.d., za področje strateških kadrov, organizacije in prava

Je magistra pravnih znanosti, univ. dipl. pravnica. Odsredine leta 2012 je pomočnica predsednika uprave Mercator, d.d., za področje strateškihkadrov, organizacije in prava. V času od leta 2006 do sredine 2012 je bila članicauprave za strateški razvoj kadrov in organizacije.

Že od leta 1994 je zaposlena vtrgovski družbi Mercator, d.d., kjer je leta 2002 prevzela mesto direktoricepravnega sektorja. Pred tem je bila na položaju sekretarke odbora za delo,družino in socialne zadeve v državnem zboru Republike Slovenije.

Kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, kijih organizirajo Planet GV, d.o.o., Zveza društev za kadrovsko dejavnostSlovenije, SIQ ...

Je tudi predsednica Komisije za pokojninski načrt Pokojninskedružbe A, d.d., članica Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije, članicaEkonomsko-socialnega sveta Republike Slovenije, članica Sveta ZPIZ,podpredsednica Sveta, zavoda Inovacijsko – razvojnega inštituta Univerze vLjubljani, predsednica Uprave Ustanove Humanitarne fundacije Mercator in imetnicacertifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4081 matična št. plačnika.

Lokacija


Hotel Astoria

Prešernova cesta 44
4260 Bled


www.hotelastoria-bled.com


Organizatorja posveta

ICS
Planet GV