Urejanje delovnih razmerij v praksi


27. september 2016

od 9.00 do 17.30


Bled, Slovenija

Hotel Astoria, Prešernova cesta 44

10. jubilejni posvet Urejanje delovnih razmerij v praksi


Pred nami je 10. jubilejni posvet Urejanje delovnih razmerij v praksi, katerega poslanstvo (in posebnost) ostaja delodajalcem zasebnega in javnega sektorja na praktičen in vključujoč način predstaviti rešitve na najbolj pereča vprašanja, s katerimi se ti srečujejo pri reševanju vsakodnevnih izzivov na področju urejanja delovnih razmerij.

Kot vsako leto, smo tudi letos pripravili skrben izbor aktualnih tem, k sodelovanju pa povabili predavatelje z močnimi strokovnimi referencami in bogatimi izkušnjami s področja, ki ga bodo predstavili.

Posvet je tudi priložnost, da se ponovno srečamo in nadaljujemo s soustvarjanjem podlage za lažje in bolj učinkovito urejanje delovnih razmerij. Z veseljem predstavljam tudi novost, da bomo o zaključkih posveta, zlasti o težavah, s katerimi se srečuje praksa zaradi neustrezne zakonske podlage ali delovanja državnih institucij, obvestili Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg zagotavljanja učinkovitega prilagajanja prakse zakonodaji torej (p)ostajamo kredibilen partner tudi na področju razvoja delovnega prava.


Se vidimo septembra na Bledu!

Miha Šercer, odvetnik, moderator posveta in vodja programskega odbora


Posvet prinaša praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanja!

Posvet prinaša praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanja!

Povezujemo znanje in praktične izkušnje ter rešujemo vaše zadrege!

Edinstven posvet za prakso vam prinaša:

  • zanimive in aktualne vsebine s področja delovnih razmerij
  • praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanj
  • rešitve sodne prakse
  • takojšnje odgovore za vašo prakso
  • posvetovanje v vrhunskimi strokovnjaki s področja delovnih razmerij
  • druženje s kolegi.

Program


Dodana vrednost posveta - vprašajte strokovnjake!

08:30-09:00

Registracija in sprejem udeležencev - dobrodošlica z jutranjo kavo

09:00-09:15

Otvoritev posveta

Plenum 1
AKTUALNI IZZIVI: Odgovornost delodajalca za izvajanje ukrepov VZD in za pravo obliko opravljanja dela
09:15-09:45

Vloga IRSD prizagotavljanju varnega in zdravega dela

Nataša Trček, Inšpektorat RS za delo

09:45-10:15

Izvajanje ukrepov zdravja in varnosti pri delu (v luči naraščajočega števila regresnih zahtevkov ZZZS zoper delodajalce)

Miha Šercer, odvetnik

10:15-10:45

Atipične oblike zaposlitve in njihova (ne)zakonitost ter problematika prikritih delovnih razmerij

Jakob Počivavšek, KSS Pergam

10:45-11:15

Vprašajte strokovnjake!

Odgovori na vaša vprašanja

11:15-12:30

Skupno kosilo

Plenum 2
VZPOSTAVITEV SISTEMOV: Sistem nagrajevanja in ugotavljanja delovnih rezultatov
12:30-13:00

Postopkidelodajalca v primeru spremljanja delovnih rezultatov delavca

Mateja Geržina, Triglav INT, d.d.

13:00-13:30

Kaj nam o sistemih nagrajevanja povejo izkušnje iz prakse

Mag. Saša Fajmut, Amrop Adria, d.o.o.

13:30-14:00

Dohodki iz delovnega razmerja po določbah Zakona o dohodnini

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.

14:00-14:15

Kako komuniciramo o novem sistemu nagrajevanja

Matic Kadliček, Trgotur, d.o.o.

14:15-14:45

Vprašajte strokovnjake!

Odgovori na vaša vprašanja

14:45-15:15

Odmor za kavo in druženje

Plenum 3
NOVEJŠA PRAKSA: Odpoved pogodbe o zaposlitvi
15:15-15:45

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

15:45-16:00

Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene invalidnosti - primer iz prakse

Rosvita Novak, Trgotur, d.o.o.

16:00-16:30

Ugotavljanje in dokazovanje kršitev obveznosti iz delovnega razmerja (pogled detektiva)

Tibor Tajnšek, detektiv

16:30-17:00

Novejša sodna praksa s področja prenehanja delovnega razmerja

Mag. Maja Skorupan, Združenje delodajalcev Slovenije

17:00-17:30

Vprašajte strokovnjake!

Odgovori na vaša vprašanja

17:30

Sklepi posveta

Pridobite odgovore na vaša vprašanja in dileme od vrhunskih strokovnjakov na posvetu!

Vaša vprašanja nam lahko pošljete že vnaprej na e-naslov: izobrazevanje@planetgv.si (s pripisom »Za posvet UDR 2016«).


Rešujemo vaše zadrege v praksi!


Rešujemo vaše zadrege v praksi!


Predavatelji

 
Nataša Trček

Glavna inšpektorica RS za delo, Inšpektorat RS za delo

NatašaTrček vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo od junija 2013. Pred tem gaje vodila že od novembra 2011 do aprila 2012. Vmes je bila zaposlena priMinistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer vdirektoratu za socialne zadeve.

Je univerzitetna diplomiranapravnica, ki je svojo poklicno pot začela pri centru za socialno delo Maribor,od leta 1994 do 2011 pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti. V tem obdobju je bila šest let vodjasektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v letih 2009 in 2010 jevodila tudi pripravo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju(ZPIZ-2) in je tako ena ključnih avtoric pokojninske reforme.

 
Miha Šercer

Odvetnik, Odvetniška pisarna Šercer

Predavatelj s prakso v odvetništvu in več kot 10 letnimi izkušnjami iz različnih pravnih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in gospodarskega prava. Moderator 10. posveta Urejanje delovnih razmerij v praksi 2016.


 
Jakob Počivavšek

Predsednik KSS Pergam

Je univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom, član Ekonomsko socialnega sveta, Evropskega ekonomsko socialnega odbora ter Ekonomsko socialnega strokovnega odbora pri Slovenskem državnem holdingu. Je tudi član komisije za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, s predavanji sodeluje na strokovnih srečanjih s področja delovnega prava.

Na KSS Pergam se je zaposlil leta 2006 kot samostojni pravni svetovalec za področje delovnega prava, kolektivnega dogovarjanja in prava socialne varnosti, med leti 2011 in 2015 pa je opravljal funkcijo generalnega sekretarja. Pred tem je bil zaposlen kot svetovalec na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje, kjer se je ukvarjal zlasti s področjem agencij za zaposlovanje in zakonodajo s področja zaposlovanja za zavarovanje za primer brezposelnosti in aktivne politike zaposlovanja. V obdobju med 2011 in 2015 je bil član Sveta Zavoda RS za zaposlovanje, ki mu je med leti 2011 in 2013 tudi predsedoval. V obdobju od 2010 do 2016 je bil član svetovalnega odbora za prost pretok delavcev pri Evropski komisiji.

 
Mateja Geržina

Direktorica službe za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja, Triglav INT, d.d.

Zadolžena je za prenos znanja in izkušenj v druge odvisne družbe zavarovalnice Triglav, kiso izven meja RS. Že več kot 10 let se ukvarja s področjem delovnegaprava in kadrovskih zadev. Izvajala je postopke zoper delavce terzastopala delodajalca tudi v sporih pred sodišči. Sodeluje tudi pri pripravirazličnih sistemov razvoja in motivacije kadrov ter nagrajevanja. 
Mag. Saša Fajmut

Direktorica segmenta za razvoj vodij, Amrop Adria, d.o.o.

Ima več kot 10 let delovnih izkušenj na kadrovskem področju,kjer je delala tako za domača kot tuja mednarodna podjetja. V tem času se jerazvila iz kadrovskega generalista v vodjo kadrovske službe, z odgovornostjo zaljudi in organizacije po vsej Adriatik regiji. Izkušnje je pridobivala vfarmacevtski, avtomobilski, bančni in proizvodni industriji.

Avgusta 2016 se je pridružila mednarodnemu podjetju Amrop,ki je specializirano za iskanje in razvoj vodilnih kadrov, kot direktoricasegmenta za razvoj vodij. Preden se je priključila Amropu, je bila zaposlenakot vodja kadrovske službe v proizvodnem podjetju, kjer je bila odgovorna zavzpostavitev vseh strateških in operativnih kadrovskih procesov. Več let jedelala v največji slovenski banki, kjer je vzpostavila kompetenčni model, vodilarazvoj in izobraževanje zaposlenih ter upravljanje s talenti, intenzivno pa je sodelovalatudi pri spreminjanju sistema delovne uspešnosti in nagrajevanja.

Po izobrazbi univ. dipl. psihologinja, končala pa je tudimagisterij iz klinične psihologije ter Executive MBA študij v Zagrebu.

 
Petra Mlakar

Davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.

Poleg svetovanja z davčnega in finančnega področjagospodarskim družbam in posameznikom, kot predavateljica sodeluje na različnihkonferencah, seminarjih in davčnih šolah. Je tudi članica N S in UOgospodarskih družb v Sloveniji.

Svojo poklicno kariero je pričela kot davčnainšpektorica na takratni SDK – predhodnici današnjega FURSa. Svoje izkušnje jepotem nadgradila z delom kot davčna svetovalka, najprej na mednarodni družbiDeloitte, kjer je tudi vodila Oddelek za davčno svetovanje, od leta 2003 pa kotdavčna svetovalka deluje v svoji družbi Modri nasvet d.o.o.

 
Matic Kadliček

Strokovnjak s področja razvoja kadrov v gospodarstvu, Trgotur, d.o.o.

Univ. dipl. psih., je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Trenutno služi drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij pri Društvu psihologov Slovenije.

Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, jih izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja vodstvenih veščin, selekcije in psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost,klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter»on-boardinga«.
Je eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja ter član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti.

 
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije

Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter izkušena predavateljica tako na seminarjih kot na fakultetah in višjih šolah. V svoji 10 letni karieri je napisala že štiri priročnike, ki pomenijo pomemben prispevek k povezovanju teorije in prakse.

 
Rosvita Novak

Vodja kadrovsko pravnega področja, Trgotur, d.o.o., sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Celju

Univ. dipl. pravnica, ima večletne izkušnje s področja delovnega prava v gospodarstvu in javni upravi.

Pri delu je osredotočena na svetovanje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje, pomoč pri izbiri najustreznejših kadrovskih rešitev zanje, izvedbo postopkov za delodajalce v primeru ugotovljenih nepravilnosti, analiziranje dejanskega stanja in izboljšave pri delodajalcih, ki zajema tudi pripravo splošnih aktov z vso potrebno spremljajočo kadrovsko dokumentacijo ter izvajanje usposabljanj vodstev in vodij s področja delovnega prava.

 
Tibor Tajnšek

Detektiv

Na detektivskem področjudeluje že 10 let. Je član detektivske zbornice,član IKD mednarodnega združenja detektivov, član Slovenskega združenja korporativne varnosti, predavatelj na Centru za poklicnousposabljanje v programu Detektiv in občasnipogodbeni predavatelj na Fakulteti za varnostne vede.

Svoje znanje izpopolnjuje tako doma kot v tujini. Kot strokovnjakna svojem področju sodeluje pri izobraževanju novih detektivov na Centru za poslovno usposabljanje terpri izobraževanju ostalih detektivov priDetektivski zbornici Slovenije v okviru obdobnih izobraževanj na temo detektiv v trgovini.

 
Mag. Maja Skorupan

Vodja pravne službe, Združenje delodajalcev Slovenije

Je magistrica pravnih znanosti spravniškim državnim izpitom. Ima večletne izkušnje s področja delovnega insocialnega prava. Sodelovala je v skupini za pripravo vsebinskih delodajalskihpogajalskih izhodišč pri reformi trga dela. Kot strokovna pomoč sodeluje tudipri pogajanjih za kolektivne pogodbe dejavnosti. Je avtorica številnih publikacij,ki obravnavajo tematiko delovnega prava.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4059 matična št. plačnika.

Lokacija


Sponzor

Hotel Astoria

Prešernova cesta 44
4260 Bled


www.hotelastoria-bled.com