16. davčno-finančna konferenca 2016


29. in 30. SEPTEMBER 2016


Portorož, Slovenija

Kongresni center hotela Slovenija


Povezovanje davčnih, finančnih in računovodskih vsebin ter osvežitev pravnega znanja


Davčno-finančna konferenca tradicionalno prinaša nove, sveže in zanimive vsebine z davčnega, računovodskega, finančnega in pravnega področja.


PREZENTACIJE IN GALERIJA 2016

Program konference

Organizator si pridržuje pravice do sprememb v programu.

29. SEPTEMBER
9:00-9:30

Sprejem udeležencev & kava za dobrodošlico

9:30-9:45

Otvoritev in pozdrav organizatorjev

OSVEŽIMO PRAVNA ZNANJA

Moderator: Aleš Avbreht

9:45-10:10

Korportivno upravljanje & novi Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Borut Zajc, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.


10:10-10:35

Sprostitev drugih rezerv iz dobička za namen izplačila dividend/dobička

Aleš Avbreht, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.


10:35-11:00

Namen novele ZFPPIPP-G s poudarkom na praksi

Gregor Verbajs, Odvetniška pisarna Zaman, d.o.o.

Novela ZFPPIPP-F je bila osredotočena na zagotovitev pravnih okvirov za učinkovitejše prestrukturiranje srednjih in velikih družb. Novela ZFPPIPP-G pa je osredotočena na dopolnitev ureditve prestrukturiranja majhnih družb in na ureditev postopka osebnega stečaja.
Osrednji cilji novele ZFPPIPP-G so: (i) Bolj uravnotežena ureditev postopkov prestrukturiranja majhnih družb, ki po eni strani majhnim družbam omogoča dodatne postopke in ukrepe za prestrukturiranje, po drugi strani pa zaradi učinkovitejšega varstva pravic upnikov omeji postopek poenostavljene prisilne poravnave samo na mikro družbe in (ii) ureditev osebnih stečajev, kjer so cilji zakona naslednji omejiti možnosti zlorabe instituta odpusta obveznosti in omogočiti skrajšanje preizkusnega obdobja za najbolj socialno ogrožene kategorije dolžnikov (upokojence, invalide, roditelje samohranilce in druge dolžnike, ki prejemalo le minimalne prejemke).

11:00-11:15

R a z p r a v a

11:15-11:35

Odmor za kavo in druženje

AKTUALNE FINANČNE VSEBINE z delavnico

Moderator: Domen Prašnikar


11:35-12:00

Plačilne navade v Sloveniji 2016 (predstavitev raziskave)

Natalija Zupan, EOS KSI, d.o.o.


12:00-12:25

Zavarovanje izvoznih terjatev

Mag. Igor Pirnat, SID - Prva kreditna zavarovalnica, d.d.

Z vedenjem, da izvoz sestavlja skoraj 75% slovenskega BDP, in da pomemben delež aktive v bilancah stanja podjetij predstavljajo prav terjatve do kupcev v tujini in doma, se nam hitro poraja kar nekaj pomembnih vprašanj: Kako varne pa so terjatve podjetij v Sloveniji do njihovih kupcev v tujini? Ali in na kakšen način se lahko zavaruje terjatve? Katere so najbolj pogoste oblike zavarovanja terjatev in razlike med njimi? Ali je možno zavarovati terjatve do kupcev iz katerekoli države? Kako najhitreje in najbolj učinkovito priti do zavarovanja terjatev? Kaj se zgodi, ko pride do prekomerne zamude plačila oz. nesolventnosti kupca?, in še mnogo drugih, na katere odgovore bomo poiskali na 16. davčno – finančni konferenci.

12:25-12:50

Načrtovanje denarnega toka

Blaž Kmetec, Cimos, d.d.


12:50-13:05

R a z p r a v a

13:05-14:30

Odmor za skupno kosilo

14:30-15:00

Komuniciranje finančnika z ostalimi deležniki

Mag. Jože Kaligaro, Livar, d.d.

Uspešnost komunikacije finančnika z ostalimi deležniki je odločilno odvisna od (1) ciljev, ki jih deležniki sledijo in (2) razumevanja njihove pretvorbe v jezik ekonomsko-finančnega sveta. Gre za zelo subtilen proces transformacije zahtev komuniciranja v obliko in vsebino ekonomsko finančnega poročanja, ki je prilagojeno zahtevam in razumevanju posameznih skupin uporabnikov ekonomsko-finančnih informacij.
Osnovni cilj komunikacije ali njene pojavne oblike, poročanja, je torej jasen, pregleden in selektiven (osredotočen) prenos razumljivih ekonomsko-finančnih informacij različnih ravni delovanja podjetij do njihovih uporabnikov. Njihov ključni namen je namreč doseganje okoliščin popolnega razumevanja odločilnih informacij, saj je le tako mogoče uspešno dosegati cilje delovanja posameznih skupin deležnikov. To je izrednega pomena tudi zato, ker je od tega pomembna uspešnost delovanja podjetja samega.
Komunikacija je torej način prenosa informacij (v našem primeru ekonomsko-finančnih), ki omogoča njihovo učinkovito uporabo v poslovne namene in s tem uspešno doseganje poslovnih ciljev. In običajno je artikuliran v sistem ekonomsko-finančnega poročanja.

15:00-16:20

Povsem konkretno o pogajanjih
(Pogajalske tehnike & potrebna strokovna znanja na konkretnem primeru - DELAVNICA)

Domen Prašnikar, Valior, d.o.o. in Peter Markič, samostojni predavatelj


16:20-16:40

Odmor za kavo in druženje

AKTUALNI DAVČNI IZZIVI - 1. DEL

Moderator: mag. Ivan Simič


16:40-17:05

Vrednotenje nepremičnin za javne namene

Mag. Dušan Mitrović, Geodetska uprava RS

Sistemi množičnega vrednotenja nepremičnin se v zadnjih 10-ih letih vseveč in bolj uporabljajo ne samo za objektiven davek na nepremičnine, ki temeljina tržni vrednosti, temveč za vrsto drugih javnih namenov. Zato soproblematične za uporabo v javne namene zato, ker so subjektivne, oziromaobravnavajo nepremičnino oziroma lastnika na individualen način. Posledica tegaje, da se v postopkih za javne namene (izračunavanje najemnin, vrednotenjenepremičnin za prisilne odkupe - razlastitev, objektivno obdavčenje - davčnaosnova, presoja premoženjskega stanja za socialne transferje, hipotekarnikrediti, ...) nepremičnine oziroma lastnike ne "obravnava" na enak,uniformen in enakopraven način, saj ima vsak cenilec pri individualni cenitvipravico ceniti nepremičnino na experten, svojstven način. Zato vrednotenje nepremičninza javne namene "kliče" po enotnem pristopu in enotni obravnavi vsehnepremičnin neodvisno od cenilca.

17:05-17:30

Kazenski postopek - uporaba dokazov iz davčnega postopka

Mag. Roman Završek, Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o.

Davčni postopek se ne konča vedno z izdajo odločbe davčnega organa in plačilom dodatno odmerjenih davčnih obveznosti, temveč se pogosto lahko nadaljuje tudi v kazenski postopek zaradi strojenega kaznivega dejanja davčne zatajitve, pranja denarja, ali zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ali drugega kaznivega dejanja. Slednji se lahko uvede na pobudo davčnega organa samega ali drugega državnega organa, ki spremlja ali nadzira poslovanje davčnega zavezanca. Lahko se uvede hkrati s samim postopkom nadzora in odmere davka pred davčnim organom ali neodvisno od tega. V zvezi s tem lahko problem predstavlja, da je davčni postopek usmerjan s strani organov pregona ali nadzornih organov, ki v davčnem postopku zbirajo dokaze za kasnejši kazenski postopek.
Poleg navedenega, s pravno procesnega vidika lahko predstavljajo problem dokazi, ki se uporabijo v kazenskem postopku zoper davčnega zavezanca in so bili pridobljeni v davčnem postopku. Problematičen je lahko tako način zbiranja teh dokazov kot tudi pravice, ki jih ima davčni zavezanec v davčnem postopku in nato pred sodiščem v kazenskem postopku v zvezi z dokazi iz davčnega postopka (listinami in izjavami). S tega vidika se v kazenskem postopku pogosto pojavi vprašanje zakonitosti dokazov, ki se lahko uporabijo zoper obdolženca (prej davčnega zavezanca) v kazenskem postopku. Končno pa ali je na tovrstne dokaze (listine, izjave, predmete, osebne in druge podatkov), ki jih je pridobil davčni organ ob spoštovanju drugih procesnih standardov, kot veljajo v kazenskem postopku, mogoče opreti sodbo.

17:30-17:55

Anomalije osebnih davčnih pregledov

Mag. Ivan Simič, predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI


17:55-18:10

R a z p r a v a

20:30
VEČERNO DRUŽENJE

z Matjažem Javšnikom

30. SEPTEMBER

AKTUALNI DAVČNI IZZIVI - 2. DEL

Moderator: mag. Ivan Simič


9:00-9:25

Poslovanje in registracija za DDV v tujini

Mag. Tamara Prezelj, Hermiona, d.o.o.

• DDV kot davek na končno potrošnjo
• kraj obdavčitve blaga, kraj obdavčitve storitev
• kdo je dolžan obračunati DDV, kadar je kraj obdavčitve v tujini?
- dobavitelj: obveznosti identifikacije, pomen DDV številke, posledice identifikacije
- prejemnik blaga ali storitev: obveznosti dobavitelja v tem primeru
• vpliv tuje (ne)identifikacije na vstopni DDV dobavitelja

9:25-9:50

Spremembe obdavčitve pravnih in fizičnih oseb

Petra Mlakar, Modri nasvet, d.o.o.


9:50-10:15

Spremembe Zakona o davčnem postopku

Mag. Ivan Simič, predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI


10:15-10:30

R a z p r a v a

10:30-10:50

Odmor za kavo in druženje

RAČUNOODSKI PLENUM

ModeratorKA: mag. Simona Korošec Lavrič


10:50-11:15

Kaj prinaša nov standard MSRP 16 Najemi

Mag. Simona Korošec Lavrič, KPMG Slovenija


11:15-11:40

Dobro ime - razlike po SRS in MSRP

Mag. Simona Korošec Lavrič, KPMG Slovenija


11:40-12:05

Novosti pri oddaji letnih poročil za leto 2016 v AJPES v luči sprememb ZGD-1 in novih SRS2016

Mag. Marjan Širaj, Agencija RS za javnopravne evidece in storitve


Novela ZGD-1I je s prenosom Računovodske direktive v slovenski pravni red spremenila velikostne razrede gospodarskih družb in skupin ter spremenila ali na novo določila tudi nekatera druga določila na področju letnih poročil. Posledično s tem so se spremenili Slovenski računovodski standardi, ki so omogočili poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih subjektov, razen za pravne osebe javnega prava. Temu sledijo tudi spletne rešitve AJPES za predložitev letnega poročila, ki bodo predstavljene, prav tako bodo predstavljene druge novosti in poročevalske obveznosti. Družbe, zavezane k reviziji ali preiskavi letnega poročila bodo hkrati s predložitvijo revidiranih poročil AJPES v spletni aplikaciji potrdile pravilnost podatkov, oddanih za statistične oziroma davčne namene ali pa jih popravile. Poseben režim za mikro kapitalske družbe omogoča, da jim ni potrebno izdelati in predložiti prilog k izkazom, ampak lahko podajo samo določena razkritja. V primeru nepredložitve letnega poročila AJPES, se sme izreči višja globa od najnižje predpisane.

12:05-12:20

R a z p r a v a

12:20-12:50

Odmor za kavo, prigrizek in druženje

12:50-13:15

Kompetence računovodij in finančnikov

Sergeja Stojilković, Adecco H.R. d.o.o.


13:15-13:40

Poenotenje poklica računovodje

Prof. dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Opravljanje računovodskega poklica je zahtevno in odgovorno delo. Žal je v zadnjem času premalo cenjeno in nima ustreznega ugleda v družbi in organizacijah, ki so uporabniki računovodskih informacij. Na teh ugotovitvah se je oblikoval Odbor za poenotenje računovodskega poklica, ki si je zadal nalogo, da odgovori na vprašanje, kakšne kvalifikacije mora imeti oseba, ki se ponaša z nazivom računovodja oziroma knjigovodja. Na predavanju bodo predstavljena razmišljanja in usmeritve Odbora ter osebni pogled avtorja na strokovni profil računovodje.

13:40-14:05

Odgovornost računovodij za sestavo finančnih poročil

Ajda Arnol, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.


14:05-14:20

R a z p r a v a

14:20-

Zaključek konference

Predavatelji

 
Mag. Ivan Simič

Davčno izobraževalni inštitut

Predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI

 
Mag. Roman Završek

Odvetniška pisarna Završek

Vodja Odvetniške pisarne Završek, o.p., d.o.o.


Več o predavanju ...

Davčni postopek se ne konča vedno z izdajo odločbe davčnega organa in plačilom dodatno odmerjenih davčnih obveznosti, temveč se pogosto lahko nadaljuje tudi v kazenski postopek zaradi strojenega kaznivega dejanja davčne zatajitve, pranja denarja, ali zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ali drugega kaznivega dejanja. Slednji se lahko uvede na pobudo davčnega organa samega ali drugega državnega organa, ki spremlja ali nadzira poslovanje davčnega zavezanca. Lahko se uvede hkrati s samim postopkom nadzora in odmere davka pred davčnim organom ali neodvisno od tega. V zvezi s tem lahko problem predstavlja, da je davčni postopek usmerjan s strani organov pregona ali nadzornih organov, ki v davčnem postopku zbirajo dokaze za kasnejši kazenski postopek.
Poleg navedenega, s pravno procesnega vidika lahko predstavljajo problem dokazi, ki se uporabijo v kazenskem postopku zoper davčnega zavezanca in so bili pridobljeni v davčnem postopku. Problematičen je lahko tako način zbiranja teh dokazov kot tudi pravice, ki jih ima davčni zavezanec v davčnem postopku in nato pred sodiščem v kazenskem postopku v zvezi z dokazi iz davčnega postopka (listinami in izjavami). S tega vidika se v kazenskem postopku pogosto pojavi vprašanje zakonitosti dokazov, ki se lahko uporabijo zoper obdolženca (prej davčnega zavezanca) v kazenskem postopku. Končno pa ali je na tovrstne dokaze (listine, izjave, predmete, osebne in druge podatkov), ki jih je pridobil davčni organ ob spoštovanju drugih procesnih standardov, kot veljajo v kazenskem postopku, mogoče opreti sodbo.

 
Aleš Avbreht

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Več o predavatelju ...

Aleš Avbreht si je pridobival izkušnje na najrazličnejših področjih gospodarstva, odvetništva in sodstva. Leta 2000 pa je skupaj s partnerjem Borutom Zajcem ustanovil odvetniško pisarno, ki se je v petih letih razvila na vseh ključnih področjih gospodarskega prava in velja danes za eno najperspektivnejših mladih in večjih pisarn v Sloveniji, ki šteje 14 pravnih strokovnjakov, ki se specializirajo na različnih področjih prava, in administrativni kader.
Veliko znanja in izkušenj ima s področja javnih naročil in javno zasebnega partnerstva ter koncesij, saj pisarna že od samega nastanka zastopa ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil, ravno tako pa za javne naročnike pripravlja in vodi postopke oddaje javnih naročil, JZP in koncesij. Na temo javnih naročil je tudi predavatelj na strokovnih seminarjih. Ima tudi izkušnje s področja statusnega prava in je vodil nekaj zahtevnih združitev gospodarskih družb – pripojitev. Za nadzorne svete in uprave gospodarskih družb je pripravljal različna pravna mnenja.

Od 9.12.2014 je tudi certificirani nadzornik in od junija 2015 tudi član nadzornega sveta Sava d.d.

 
Mag. Tamara Prezelj

Hermiona

Hermiona, d.o.o.


Več o predavanju "Poslovanje in registracija za DDV v tujini" ...

• DDV kot davek na končno potrošnjo
• kraj obdavčitve blaga, kraj obdavčitve storitev
• kdo je dolžan obračunati DDV, kadar je kraj obdavčitve v tujini?
- dobavitelj: obveznosti identifikacije, pomen DDV številke, posledice identifikacije
- prejemnik blaga ali storitev: obveznosti dobavitelja v tem primeru
• vpliv tuje (ne)identifikacije na vstopni DDV dobavitelja

 
Mag. Dušan Mitrović

Geodetska uprava RS

Vodja Urada za množično vrednotenje nepremičnin, ki je bil ustanovljen na GURS na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Več o predavatelju in predavanju "Vrednotenje nepremičnin za javne namene" ...


Mag. Dušan Mitrović se ukvarja s področjem vrednotenja nepremičnin in množičnega vrednotenja nepremičnin od leta 1997. Teoretična in praktična znanja s področja množičnega vrednotenja je pridobival v ZDA, na Švedskem, Nizozemskem in Danski. Od leta 2006 vodi Urad za množično vrednotenje nepremičnin, ki je bil ustanovljen na GURS na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Poleg delovanja v Sloveniji je sodeloval in svetoval pri razvoju sistemov množičnega vrednotenja nepremičnin tudi v tujini (Moldavija, Azerbaidjan, Češka, Poljska, Belorusija, Litva, Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina in Republika Srbska).


"Vrednotenje nepremičnin za javne namene"
Sistemi množičnega vrednotenja nepremičnin se v zadnjih 10-ih letih vse več in bolj uporabljajo ne samo za objektiven davek na nepremičnine, ki temelji na tržni vrednosti, temveč za vrsto drugih javnih namenov. Uporaba individualnih cenitev nepremičnin so problematične za uporabo v javne namene zato, ker so subjektivne, oziroma obravnavajo nepremičnino oziroma lastnika na individualen način. Posledica tega je, da se v postopkih za javne namene (izračunavanje najemnin, vrednotenje nepremičnin za prisilne odkupe - razlastitev, objektivno obdavčenje - davčna osnova, presoja premoženjskega stanja za socialne transferje, hipotekarni krediti, ...) nepremičnine oziroma lastnike ne "obravnava" na enak, uniformen in enakopraven način, saj ima vsak cenilec pri individualni cenitvi pravico ceniti nepremičnino na experten, svojstven način. Zato vrednotenje nepremičnin za javne namene "kliče" po enotnem pristopu in enotni obravnavi vseh nepremičnin neodvisno od cenilca.


 
Borut Zajc

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.


Več o predavatelju ...

Borut Zajc je kariero začel kot samostojni pravni svetovalec v večji gospodarski družbi. Ima dvajset let izkušen na različnih pravnih področjih. Poudarjeno se ukvarja s svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom takšnih subjektov. Sodeloval je v več skrbnih pregledih družb Je avtor oz. soavtor petih strokovnih knjig in priročnikov in več kot 100 strokovnih člankov.

 
Natalija Zupan

EOS KSI

Natalija Zupan


 
mag. Igor Pirnat

SID - Prva kreditna zavarovalnica

Mag. Igor Pirnat je od leta 2014 je kot član uprave SID - Prva kreditna zavarovalnica, d.d. odgovoren za prevzemanje rizikov, skrbništvo zavarovancev, informatiko ter področje kadrov in splošnih zadev. Več o njem in njegovem predavanju ...

Mag. Igor Pirnat je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije. V svoji več kot 20 letni poslovni karieri, ki jo je začel v takratni Slovenski izvozni družbi d.d. (predhodnici sedanje SID – Banke, d.d.), je dodobra spoznal področje zavarovanja in financiranja izvoznih trgovinskih terjatev. Od leta 2005 je zaposlen na SID - Prvi kreditni zavarovalnici, d.d. (hčerinski družbi SID-Banke, d.d.), kjer je do leta 2014 opravljal delo direktorja prevzemanja rizikov, od leta 2014 pa je kot član uprave te družbe odgovoren za prevzemanje rizikov, skrbništvo zavarovancev, informatiko ter področje kadrov in splošnih zadev. Dodatno je g. Pirnat angažiran tudi kot član nadzornega sveta DARS in kot namestnik predsednika odbora ocenjevanja plačilnih tveganj trgovinskih terjatev v okviru svetovnega združenja privatnih kreditnih zavarovalnic (ICISA).

"Zavarovanje izvoznih terjatev"
Z vedenjem, da izvoz sestavlja skoraj 75% slovenskega BDP, in da pomemben delež aktive v bilancah stanja podjetij predstavljajo prav terjatve do kupcev v tujini in doma, se nam hitro poraja kar nekaj pomembnih vprašanj: Kako varne pa so terjatve podjetij v Sloveniji do njihovih kupcev v tujini? Ali in na kakšen način se lahko zavaruje terjatve ? Katere so najbolj pogoste oblike zavarovanja terjatev in razlike med njimi? Ali je možno zavarovati terjatve do kupcev iz katerekoli države? Kako najhitreje in najbolj učinkovito priti do zavarovanja terjatev? Kaj se zgodi, ko pride do prekomerne zamude plačila oz. nesolventnosti kupca?, in še mnogo drugih, na katere odgovore bomo poiskali na 16. davčno – finančni konferenci .

 
Blaž Kmetec

CIMOS D.D.

Vodja finančne službe

Blaž Kmetec ima več kot 10 let delovnih izkušenj s področja finančne analize, upravljanja premoženja, ocenjevanja vrednosti in finančnega svetovanja.

Več o predavatelju ...

Blaž Kmetec ima več kot 10 let delovnih izkušenj s področja finančne analize, upravljanja premoženja, ocenjevanja vrednosti in finančnega svetovanja. Sodeloval je pri številnih projektih vrednotenja, skrbnih pregledov, poslovnih združitev in finančnega prestrukturiranja. Zadnji dve leti je zaposlen kot vodja finančne službe v družbi Cimos d.d. Aktivno sodeluje tudi v Društvu finančnih strokovnjakov CFA Slovenija.

V sklopu predavanja Načrtovanje denarnih tokov bo predstavljen pomen načrtovanja denarnega toka v povezavi z izvajanjem finančne funkcije podjetja ter prikazani nekateri vidika načrtovanja denarnega toka v praksi.

 
Domen Prašnikar

Valior

direktor podjetja Valior, d.o.o.

Domen je zaključil je študij ekonomije v ZDA, ki ga jedodatno nadgradil še z MBA študijem na Poslovni šoli IEDC Bled.

Več o predavatelju ...Domen Prašnikar je 5 let uspešno deloval v bančništvu v okviru SKB, skupine Societe Generale, in 11 let v gospodarstvu na vodstvenih funkcijah ali zahtevnih angažmajih v svetovalnih podjetjih A. T. Kearney in PricewaterhouseCoopers. Primarno se je usmerjal v dejavnostih storitev, »FMCG«, zavarovalništva, trgovine in industrije in tako pridobil celovit vpogled v delovanje podjetij v času sprememb. Zaključil je študij ekonomije v ZDA, ki ga je nadgradil z MBA študijem na Poslovni šoli IEDC Bled.

V času svetovanja v podjetju A. T. Kearney je vodil svetovalne projekte na Hrvaškem in v Sloveniji z glavnim poudarkom na prodaji, merjenju in izboljšanju dobičkonosnosti in upravljanju nabave. V času svetovanja v PricewaterhouseCoopers je bil odgovoren za vodenje projektov pri strankah – pomagal je vzpostaviti in razvijati prakso poslovnega svetovanja v regiji. Kot izvršni direktor Farm Ihan je bil odgovoren za poslovno prestrukturiranje skupine v kriznih razmerah.

 
mag. Jože Kaligaro

LIVAR D.D.

CEO družbe Livar, d.d


Več o predavatelju in vsebini njegovega predavanja ...

Svojo poklicno pot je začel v Premogovniku Velenje, kjer je deloval na vseh področjih stroškovnega in finančnega računovodstva, jo nadaljeval kot član sanacijske ekipe, nato kot direktor ene od odvisnih družb Premogovnika in se kasneje zaposlil v nemškemu koncernu Karstadt Quelle kot direktor področja računovodstva in financ ter prokurist družb, delujočih na področju JV Evrope. V Skupino Gorenje je bil leta 1999 povabljen za izvedbo projekta reinženiringa poslovnih procesov in razvoja sistema kontrolinga, najprej kot direktor in nato kot izvršni direktor za kontroling in računovodstvo Skupine Gorenje. Karierno pot je nadaljeval v družbi TCG Unitech Lth, d.o.o., kot član uprave za ekonomiko in finance (CFO) do povratka v Gorenje v vlogi svetovalca predsednika uprave za področje kontrolinga, računovodstva in strateških projektov ekonomike in procesne ureditve. V letu 2011 je bil imenovan za pomočnika predsednika uprave za korporacijske storitve Skupine Gorenje za področje računovodstva, kontrolinga, IT in organizacije. V zadnjem četrtletju leta 2012 je prevzel funkcijo CFO družbe DZS, d.d., projektne narave in jo zaključil do konca poslovnega leta. Od takrat dalje v partnerstvu z domačim in tujim partnerjem sodeluje pri prestrukturiranju družb v Sloveniji in na področju JV Evrope, od konca leta 2014 dalje tudi kot CEO družbe Livar, d.d., v prestrukturiranju. Diplomiral je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, podiplomski študij managementa je zaključil na IEDC - Mednarodni poslovni šoli Bled, strokovno pa se je izpopolnjeval tudi na institutu za kontroling in računovodstvo v Nemčiji in v Avstriji. V letu 2006 je bil izvoljen v naziv strokovnjaka iz prakse pri Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani pa je programski vodja in predavatelj na več delavnicah/seminarjih s področja kontrolinga, ekonomike in računovodstva že vrsto let.


Osnovni atributi uspešnega komuniciranja finančnika z ostalimi deležniki(sistemi poročanja)

Uspešnost komunikacije finančnika z ostalimi deležniki je odločilno odvisna od (1) ciljev, ki jih deležniki sledijo in (2) razumevanja njihove pretvorbe v jezik ekonomsko-finančnega sveta. Gre za zelo subtilen proces transformacije zahtev komuniciranja v obliko in vsebino ekonomsko finančnega poročanja, ki je prilagojeno zahtevam in razumevanju posameznih skupin uporabnikov ekonomsko-finančnih informacij.
Osnovni cilj komunikacije ali njene pojavne oblike, poročanja, je torej jasen, pregleden in selektiven (osredotočen) prenos razumljivih ekonomsko-finančnih informacij različnih ravni delovanja podjetij do njihovih uporabnikov. Njihov ključni namen je namreč doseganje okoliščin popolnega razumevanja odločilnih informacij, saj je le tako mogoče uspešno dosegati cilje delovanja posameznih skupin deležnikov. To je izrednega pomena tudi zato, ker je od tega pomembna uspešnost delovanja podjetja samega.
Komunikacija je torej način prenosa informacij (v našem primeru ekonomsko-finančnih), ki omogoča njihovo učinkovito uporabo v poslovne namene in s tem uspešno doseganje poslovnih ciljev. In običajno je artikuliran v sistem ekonomsko-finančnega poročanja.

 
mag. Peter Markič

Peter je diplomirani psiholog, zaključil magistrski študij Komunikologije - smer tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede. Tema magistrske naloge »Nebesedno komuniciranje pri pogajanjih«.

Več o predavatelju ...

Diplomirani psiholog, ki je zaključil magistrski študij Komunikologije - smer tržno komuniciranje na Fakulteti za družbene vede. Tema magistrske naloge »Nebesedno komuniciranje pri pogajanjih«. Sodeloval na več kot 20 seminarjih in delavnicah Poslovna pogajanja, soavtor priročnika »Poslovna pogajanja«, ki je izšel pri založbi GV, sodeloval sem tudi pri začetnem ustvarjanju Pogajalske akademije, napisal tudi uvod v knjigo Rudija Tavčarja Psihologija pogajanj.

 
Petra Mlakar

Modri nasvet

Modri nasvet, d.o.o.

 
mag. Simona Korošec Lavrič

KMPG Slovenija

Pooblaščena revizorka in strokovna direktorica v revizijski družbi KPMG Slovenija, d.o.o.

 
mag. Marjan Širaj

AJPES

Mag. Širaj je vodja Sektorja za statistiko in informiranje in namestnik direktorice AJPES.

Na konferenci bo predstavil novosti pri oddaji letnih poročil za leto 2016 v AJPES v luči sprememb ZGD-1 in novih SRS2016.

Več o predavanju ...

Novela ZGD-1I je s prenosom Računovodske direktive v slovenskipravni red spremenila velikostne razrede gospodarskih družb in skupin terspremenila ali na novo določila tudi nekatera druga določila na področju letnihporočil. Posledično s tem so se spremenili Slovenski računovodski standardi, kiso omogočili poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih subjektov, razenza pravne osebe javnega prava. Temu sledijo tudi spletne rešitve AJPES zapredložitev letnega poročila, ki bodo predstavljene, prav tako bodopredstavljene druge novosti in poročevalske obveznosti. Družbe, zavezane kreviziji ali preiskavi letnega poročila bodo hkrati s predložitvijo revidiranihporočil AJPES v spletni aplikaciji potrdile pravilnost podatkov, oddanih zastatistične oziroma davčne namene ali pa jih popravile. Poseben režim za mikrokapitalske družbe omogoča, da jim ni potrebno izdelati in predložiti prilog kizkazom, ampak lahko podajo samo določena razkritja. V primeru nepredložitveletnega poročila AJPES, se sme izreči višja globa od najnižje predpisane.

 
dr. Marko Hočevar

EKONOMSKA FAKULTETA V LJUBLJANI

profesor

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 003996-matična št. plačnika.

Lokacija

Hotel Slovenija (Kongresni center Portus)

Obala 33
6320 Portorož

T: 05 692 9001
E: booking@lifeclass.net


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.

Svetujemo vam, da čim prej rezervirajte prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov LifeClass (če boste delali rezervacijo v sklopu omenjenih hotelov, obvezno navedite, da ste udeleženka/-ec Davčno-finančne konference 2016).


Cenik hotelskih storitev za izbrane hotele LifeClass
(cene so v EUR-ih po sobi na dan - nočitev z zajtrkom)

Enoposteljna soba - Single use Dvoposteljan soba
Grand Hotel Portorož***** 100 € 140 €
Hotel Slovenija***** 100 € 140 €
Hotel Apollo**** Superior 95 € 120 €
Hotel Riviera**** Superior 90 € 120 €
Mirna / Neptun**** 80 € 110 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve.

Več informacij o drugih možnostih nočitev v Portorožu na www.portoroz.si.

Organizatorja

Partnerji in sponzorji