Stvarnopravni dnevi 2016


1. in 2. junij 2016


Ljubljana, Slovenija

Pravna fakulteta

Aktualna pravna vprašanja s področja stvarnega prava

Na področju stvarnega prava je ogromno odprtih vprašanj, ki v mnogočem vplivajo na naše vsakdanje delo. Eno od takih je tudi vprašanje nedokončanega vpisa etažne lastnine. Vodja posveta dr. Nina Plavšak bo razložila, kako je mogoče zunajsodno zagotoviti pogoje za vpis nedokončane etažne lastnine v zemljiško knjigo. Sodnica Maja Zorman bo predstavila povezano vprašanje varstva vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice v postopkih po ZVEtL.

Odgovorili bomo na vprašanja kako je s služnostjo in stavbno pravico v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju, kako je s pridobitvijo služnosti v javno korist, kaj je treba vedeti o notarski prodaji zastavljene nepremičnine, neposredni izvršljivosti notarskih zapisov ali o hipoteki na nepremičnini, ki je predmet razlastitve. Pojavljajo se tudi dileme glede pravne lastnosti lastninske pravice, razpolagalnega upravičevanja, pa tudi glede uporabe pravil stvarnega prava pri varstvu vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice v praksi slovenskih sodišč. Vsa ta in druga vprašanja bodo – s poudarkom na odgovorih in rešitvah – obravnavana na Stvarnopravnih dnevih.

Dneve organizirata Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Planet GV skupaj z družbo Tax-Fin-Lex in bodo potekali 1. in 2. junija 2016 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Namenjeni so vsem, ki želijo celovit, sistematičen in strokoven pregled najpomembnejših aktualnih tem s področja stvarnega prava. Predstavili jih bomo s poglobljenimi strokovnimi utemeljitvami in s prikazom sodne prakse. Znanja in izkušnje bodo z nami delili vodilni strokovnjaki: dr. Nina Plavšak, dr. Miha Juhart, dr. Renato Vrenčur, Miha Verčko, Maja Zorman, Bojan Podgoršek, Nada Kumar, dr. Matija Damjan, Tomaž Pavčnik, dr. Matjaž Tratnik, Jožica Velkaverh in drugi.


NOVO!

Udeleženci Stvarnopravnih dnevov prejmejo tudi knjigo SODOBNO STVARNOPRAVO in to brezplačno.

Knjigo lahko v času prednaročil naročite z 10% popustom.

NAROČILO KNJIGE

NOVO!

Udeleženci Stvarnopravnih dnevov prejmejo tudi knjigo SODOBNO STVARNOPRAVO in to brezplačno.

Knjigo lahko v času prednaročil naročite z 10% popustom.

NAROČILO KNJIGE

Program

1. JUNIJ 2016
9:00–9:30

Registracija udeležencev

lastninska pravica in njeno pravno varstvo

Vodja: dr. Nina Plavšak

9:30–11:00

Pravne lastnosti lastninske pravice kot samostojne ali vključene pravice, pomen razpolagalnega upravičenja in pravno varstvo vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice

Dr. Nina Plavšak

11:00–11:15

Odmor

11:15–12:00

Uporaba pravil stvarnega prava pri varstvu vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice v praksi slovenskih sodišč

Miha Verčko, Ministrstvo za pravosodje

12:00–12:45

Varstvo vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice v postopkih po ZVEtL

Mag. Maja Zorman Krč, sodnica, Okrajno sodišče v Kranju

12:45–12:55

Posebnosti pri sledenju spremembam zakonodaje

Rok Pavlin, Tax-Fin-Lex, d.o.o.

12:55–14:15

Odmor za kosilo

Zastavna pravica

Vodja: dr. Miha Juhart

14:15–15:00

Komisorna klavzula – kje in do kod

Dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

15:00–15:45

Neposredna izvršljivost notarskih zapisov

Bojan Podgoršek, notar

15:45–16:00

Odmor

16:00–16:45

Notarska prodaja zastavljene nepremičnine

Nada Kumar, notarka

16:45–17:30

Hipoteka na nepremičnini, ki je predmet razlastitve

Dr. Matija Damjan, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

2. JUNIJ 2016

SLUŽNOSTI IN STAVBNA PRAVICA

Vodja: dr. Renato Vrenčur

9:30–10:15

Pravni temelji pridobitve služnosti v javno korist s komentarjem najnovejše sodne prakse

Dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

10:15–11:00

Usklajenost sodne prakse glede priposestvovanja služnosti v javno korist

Tomaž Pavčnik, sodnik, Vrhovno sodišče RS

11:00–11:15

Odmor

11:15–12:00

Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju – pomen prednostnega načela

Dr. Nina Plavšak

12:00–12:45

Podnormiranost stavbne pravice v SPZ

Dr. Matjaž Tratnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

12:45–14:15

Odmor za kosilo

AKTUALNA VPRAŠANJA stvarNega PRAVA V PRAKSI SODIŠČ

14:15–15:45

Prikaz sodne prakse v zemljiškoknjižnih zadevah

Jožica Velkaverh, sodnica, Višje sodišče v Kopru

15:45–16:00

Odmor

16:00–17:30

Okrogla miza - težave pri uporabi pravil stvarnega prava v praksi sodišč

Namen izobraževalnega dogodka Stvarnopravni dnevi je poglobljeno (vsebinsko) in s soočenjem pravnih argumentov obravnavati pravna vprašanja s področja stvarnega prava, ki so pogosto tudi predmet sodnih postopkov. Zato bo v okviru dogodka organizirana okrogla miza, na kateri bodo udeleženci obravnavali dve temi.
Predmet prve teme so problemi pri vpisih v zemljiško knjigo v zvezi s prenosom terjatve, zavarovane s hipoteko ali maksimalno hipoteko. Uvodno predstavitev bo podala Jana Petrič, sodnica Višjega sodišča v Kopru.
Druga tema se bo ukvarjala z vprašanjem, ali je pogodba o prodaji zemljiških parcel, ki imajo (bi lahko imele) značilnost splošnega skupnega dela, nična, ker je predmet nedovoljen. Svoja stališča o tem bo uvodno predstavila Metoda Orehar - Ivanc, sodnica Višjega sodišča v Ljubljani.


Okroglo mizo bo vodila dr. Nina Plavšak. Na njej bodo sodelovali tudi dr. Miha Juhart, dr. Renato Vrenčur, Maja Zorman – Krč in Miha Verčko.

Predavatelji

 
dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

Na konferenci bo dr. Nina Plavšak govorila tudi o pravnih lastnostih lastninske pravice na nepremičnini in varstvu vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice.

Na konferenci bo dr. Nina Plavšak govorila o pravnih lastnostih lastninske pravice na nepremičnini in varstvu vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice.

Dr. Plavšak bo razložila pomen razpolagalnega upravičenja pri veljavnem in pravno učinkovitem razpolaganju z lastninsko pravico na nepremičnini. V drugem delu prispevka pa bo sistematično analizirala vse pravne položaje, pri katerih pravna pravila SPZ in ZZK-1, ki operacionalizirajo načelo zaupanja, varujejo poštenega, dobrovernega pridobitelja.

Lastninska pravica vključuje razpolagalno upravičenje njenega imetnika, da z njo razpolaga tako, da jo prenese na novega imetnika, jo omeji z ustanovitvijo izvedene pravice ali jo preoblikuje (na primer z oblikovanjem etažne lastnine).

Razpolagalno upravičenje odsvojitelja ni niti predpostavka za veljavnost zavezovalnega pravnega posla (na primer prodajne pogodbe) niti predpostavka za veljavnost razpolagalnega pravnega posla (zemljiškoknjižnega dovolila), s katerim je pridobitelj razpolagal z lastninsko pravico na določeni nepremičnini. Z izročitvijo zemljiškoknjižnega dovolila lastninska pravica preide na odsvojitelja v relativnem razmerju med odsvojiteljem in pridobiteljem.

Zemljiškoknjižno dovolilo začne v polnem obsegu (tudi v razmerju do tretjih, in ne le v razmerju do odsvojitelja) učinkovati šele s trenutkom vložitve zemljiškoknjižnega predloga za ustrezen vpis na njegovi podlagi. To pomeni, da za učinke zemljiškoknjižnega dovolila ni pomembno, ali je bil odsvojitelj imetnik razpolagalnega upravičenja v času izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila, temveč je pomembno, ali je odsvojitelj vknjižen kot lastnik nepremičnine in s tem (domnevni) imetnik razpolagalnega upravičenja v času vložitve zemljiškoknjižnega predloga za vpis v zemljiško knjigo oziroma v času, od katerega učinkuje vknjižba, ki se predlaga s predlogom, če se ta predlaga v vrstnem redu zgodnejšega vpisa.

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo zapoveduje, da tisti, ki v pravnem prometu ravna pošteno in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiško knjigo, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic. Načelo zaupanja v zemljiško knjigo varuje poštenega pridobitelja pri vseh poslovnih pridobitvah, ne glede na to, ali je predpostavka te pridobitve pravni posel (vknjiženega) lastnika, ali pravni posel, sklenjen neodvisno od volje lastnika pri prisilni prodaji.

 
dr. Miha Juhart

Redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Dr. Miha Juhart je redni profesor in dekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dr. Miha Juhart, univ. dipl. prav. je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dekan Pravne fakultete, član Katedre za civilno pravo in nosilec večih predmetov s področja civilnega, gospodarskega in nepremičninskega prava.

 
dr. Renato Vrenčur

Izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 1999 je postal član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter leta 2002 član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi. V letu 2005 mu je Zveza društev pravnikov Slovenije podelila priznanje "Pravnik leta". Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega prava in zemljiškoknjižnega prava.

 
dr. Matjaž Tratnik

Redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Dr. Matjaž Tratnik je redni profesor za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Dr. Matjaž Tratnik je redni profesor za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.Je predstojnik Katedre za civilno mednarodno zasebno in primerjalno pravo ter Član habilitacijske komisije Univerze v Mariboru.

 
mag. Maja Zorman Krč

Okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju

Okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Kranju

 
Miha Verčko

Podsekretar na Ministrstvu za pravosodje

Miha Verčko je podsekretar na Ministrstvu za pravosodje.

 
Bojan Podgoršek

Notar

Notar Bojan Podgoršek vodi notarsko pisarno Bojan Podgoršek v Ljubljani (foto: www.notar-z.si).

 
Nada Kumar

Notarka

Notarka Nada Kumar vodi notarsko pisarno Nada Kumar v Ljubljani (foto: www.notar-z.si).

 
JOŽICA VELKAVERH

Sodnica, Višje sodišče v Kopru

Sodnica, Višje sodišče v Kopru

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 3995-matična št. plačnika.

Pravna fakulteta v Ljubljani

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana
T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Lokacija

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI