Zavarovanje po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)


30. MAREC 2016

od 9:00 do 13:00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Zavarovanje po ZIZ s prikazom najnovejše sodne prakse

Seminar, ki ste ga predlagali vi!

Na podlagi ureditve zavarovanja v Zakonu o izvršbi in zavarovanju lahko upniki na prisilen način (v sodnem postopku) zavarujejo svoje terjatve. Obseg in učinek zavarovanja je odvisen od upnikove terjatve – ali ima upnik za svojo terjatev že izvršilni naslov ali tega še nima.

Upniki najbolj pogosto predlagajo zavarovanje s predhodnimi in začasnimi odredbami. Na področju zavarovanja s predhodnimi odredbami je bilo v zadnjih letih precej sprememb. Z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-148/13 z dne 10. julija 2014 je bila ukinjena ureditev predhodnih odredb v primeru ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki je bila uvedena z Novelo ZIZ-I v aprilu 2011.

Z začasnimi odredbami ne nastane zastavna pravica, medtem ko z vsemi predhodnimi odredbami upnik (lahko) pridobi zastavno pravico, kar je še posebej pomembno v primeru začetega stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave nad dolžnikom. Vendar je bil z zadnjo Novelo ZFPPIPP-F, ki velja od 7. decembra 2013 dalje, položaj upnikov z zavarovanji s predhodnimi in začasnimi odredbami bistveno poslabšan.

Upniki z izvršilnim naslovom, ki se glasi na denarno terjatev, ki je (še) ne želijo uveljavljati v izvršilnem postopku, lahko vedno dosežejo (prisilno) zavarovanje z zastavno pravico na premičninah, na poslovnem deležu (novost novele ZIZ-J) ali na nepremičnini. Le ta zastavna pravica, če nastane pred dnem začetka insolvenčnega postopka, ima učinek nastanka ločitvene pravice, kar pomeni, da se lahko ločitveni upnik prednostno poplača iz določenega premoženja insolventnega dolžnika.

Le v primeru nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, se še vedno uporablja 254. člen ZIZ za nastanek zastavne pravice na podlagi sporazuma strank.

Lepo vabljeni 30. marca na seminar z Dido Volk!

Konec januarja smo organizirali seminar NOVOSTI IZVRŠBE IN ZAVAROVANJA ZA UPNIKE – s predstavitvijo zadnjih Novel ZIZ-J in ZIZ-K in z aktualno sodno prakso zadnjih let. Udeleženci so na seminarju izrazili željo tudi po podrobnejši predstavitvi zavarovanja po ZIZ. Tako vas z veseljem vabimo na ta seminar, ki so ga predlagali naši udeleženci. Udeleženci omenjenega seminarja imate 20% popust pri kotizaciji brez knjige.

Konec januarja smo organizirali seminar NOVOSTI IZVRŠBE IN ZAVAROVANJA ZA UPNIKE – s predstavitvijo zadnjih Novel ZIZ-J in ZIZ-K in z aktualno sodno prakso zadnjih let. Udeleženci so na seminarju izrazili željo tudi po podrobnejši predstavitvi zavarovanja po ZIZ. Tako vas z veseljem vabimo na ta seminar, ki so ga predlagali naši udeleženci. Udeleženci omenjenega seminarja imate 20% popust pri kotizaciji brez knjige.

Program

30. marec 2016

1. Zavarovanje z zastavno pravico na premičnini, na poslovnem deležu in na nepremičnini
• pogoji za zavarovanje
• način pridobitve zastavne pravice
• učinek zavarovanja v primeru začetega insolvenčnega postopka

2. Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank – na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi (pogoji in postopek za nastanek zastavne pravice)

3. Predhodne odredbe
• Splošno (krajevna pristojnost, pogoji za izdajo predhodnih odredb, domnevana nevarnost…)
• Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-148/13 z dne 10. julija 2014
• Vrste predhodnih odredb (nastanek zastavne pravice…)
• Nastanek zastavne pravice s predhodnimi odredbami (spremembe v Noveli ZIZ-J)

4. Začasne odredbe
• Splošno (krajevna pristojnost, učinek sklepa o začasni odredbi, varščina pri začasnih odredbah, čas trajanja začasne odredbe, prenehanje začasne odredbe…)
• Začasne odredbe za zavarovanje denarnih terjatev (pogoji za izdajo, vrste začasnih odredb, začasne odredbe v primeru vpisa protesta menice v nov register protestiranih menic iz Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih…)
• Začasne odredbe za zavarovanje nedenarnih terjatev (pogoji za izdajo, vrste začasnih odredb…)

5. Primerjava zavarovanja z začasno odredbo in zavarovanja s predhodno odredbo

6. Uporaba pravil izvršilnega ali pravdnega postopka pri odločanju o predlogu za zavarovanje s predhodno ali začasno odredbo (na podlagi 239. člena ZIZ se pri zavarovanju uporabljajo pravila izvršilnega postopka, kdaj se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka?)

7. Položaj upnika z zavarovano terjatvijo z začasno ali predhodno odredbo v primeru začetega stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave (prenehanje ločitvene pravice, uporaba pravil in ureditve iz ZFPPIPP…)

Udeleženci bodo prejeli tudi pisni prispevek predavateljice Dide Volk: Odločanje o predlogu za zavarovanje po ZIZ in uporaba pravil pravdnega postopka.

Udeleženci bodo prejeli tudi pisni prispevek predavateljice Dide Volk: Odločanje o predlogu za zavarovanje po ZIZ in uporaba pravil pravdnega postopka.

Predavateljica

 
Dida Volk

sodnica

Sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani in strokovnjakinja za izvršilno pravo ter avtorica številnih del s področja aktualne zakonodaje. Predava na seminarjih in delavnicah, predvsem s področja izvršilnega prava, zavarovanja terjatev, pogodbenega in insolventnega prava ter prava nepremičnin.

Aktualna knjižna ponudba:

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU Z NOVELAMA ZIZ-J IN ZIZ-K
Neuradno prečiščeno besedilo

Izberite kotizacijo s knjigo in na seminarju bo knjiga vaša.

Aktualna knjižna ponudba:

ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU Z NOVELAMA ZIZ-J IN ZIZ-K
Neuradno prečiščeno besedilo

Izberite kotizacijo s knjigo in na seminarju bo knjiga vaša.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 3992- matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.