Dnevi insolvenčnega prava 2016


3. in 4. marec 2016


Portorož, Slovenija

Grand Hotel Bernardin

Učinkovito in uspešno prestrukturiranje
sprošča vire ter omogoča ponovno rast

Tradicionalne dneve insolvenčnega prava je Planet GV doslej organiziral že osemkrat, za leto 2016 se je kot soorganizator pridružila Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Skupaj bomo dneve insolvenčnega prava okrepili in zvestim udeležencem ter širši strokovni javnosti pripravili osrednji dogodek leta.

Dnevi so enkratna priložnost za vse, ki želijo celovit in strokoven pregled tematike prestrukturiranja in insolventnosti, in sicer tako s poslovno finančnega kot pravnega vidika. Predstavili bomo tudi dobre prakse in aktualna vprašanja s področij prestrukturiranj in insolventnosti. Znanja in izkušnje bodo z nami delili vodilni strokovnjaki: dr. Nina Plavšak, Vladimir Balažic, mag. Uroš Ilić, Srečko Jadek, Nevenka Kržan, Mateja Levstek, mag. Boštjan Malus, dr. Marko Simoneti, Lea Vatovec, Marko Zaman in drugi.

Pridružite se nam na devetih dnevih insolvenčnega prava v Portorožu, 3. in 4. marca 2016.


Program

3. MAREC 2016
9:00 - 9:45

Registracija udeležecev

9:45 - 10:00

Uvodni pozdrav organizatorjev

EKONOMSKI OKVIRI PRESTRUKTURIRANJA

10.00 - 11.30

Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v času po gospodarski krizi

Dr. Marko Simoneti, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predsednik upravnega odbora DUTB

11.30 - 11.45

Odmor

11.45 - 13.00

Poslovnofinančni fenomen insolventnosti in ukrepi prestrukturiranja

Nevenka Kržan, direktorica in senior partnerka, KPMG Slovenija

13.00 - 14.30

Odmor za kosilo

PRAVNI OKVIRI IZVEDBE PRESTRUKTURIRANJA

14.30 - 16.00

Zunajsodno in preventivno prestrukturiranje s prikazi primerov dobre prakse

Srečko Jadek, odvetnik in starejši partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa

16.00 - 16.15

Odmor

16.15 - 17.00

Prisilna poravnava nad srednjo ali veliko družbo - prikaz primerov dobre prakse

Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman d.o.o.

17.00 - 17.45

Prestrukturiranje poslovnega sistema - prikaz primera dobre prakse

Lea Vatovec, odvetnica v Odvetniški Družbi Ilić & Partnerji

17.45 - 18.15

Razprava in odgovori na vprašanja

20.30 -

Večerno druženje

4. MAREC 2016

PRODAJE V STEČAJNEM POSTOPKU

9.00 - 10.15

Načini prodaje premoženja v stečajnem postopku in pravno mogoče kombinacije teh načinov

Dr. Nina Plavšak

10.15 - 11.00

Prikaz sodne prakse v zvezi s prodajami v stečajnem postopku

Mateja Levstek, sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

11.00 - 11.15

Odmor

11.15 - 12.00

Postopki prodaje podjema po ustaljeni mednarodni poslovni praksi

Mag. Boštjan Malus, partner, KPMG Deal Advisory

12.00 - 12.45

Postopki prodaje terjatev po ustaljeni mednarodni poslovni praksi

Mag. Uroš Ilić, principal v Odvetniški Družbi Ilić & Partnerji

12.45 - 14.00

Odmor za kosilo

AKTUALNA VPRAŠANJA INSOLVENČNEGA PRAVA V PRAKSI SODIŠČ

14.00 - 17.00

Okrogla miza

Sekcija bo organizirana kot razširjena okrogla miza. Vodila jo bo dr. Nina Plavšak. Razdeljena bo na dva sklopa. V prvem sklopu bo predstavljena dopolnitev ureditve osebnega stečaja, predlagana z novelo ZFPPIPP-G. V drugem sklopu pa bodo obravnavana aktualna pravna vprašanja, ki nastajajo v sodnih postopkih zaradi insolventnosti. Na njej bodo sodelovali sodnika Vlado Balažic in Mateja Levstek, odvetnik in upravitelj Marko Zaman ter upravitelja Zlatko Hohnjec in Grega Erman, ki imata oba obširne profesionalne izkušnje v postopkih zaradi insolventnosti.

Predavatelji

 
dr. Nina Plavšak

»Stečajni postopek je treba voditi tako, da se dosežejo najugodnejši pogoji za plačilo terjatev upnikov. Ta cilj (smoter) stečajnega postopka lahko dosežemo tako, da za vsako vrsto premoženja stečajnega dolžnika izberemo najoptimalnejši način prodaje ali kombinacije načinov prodaje. Najoptimalnejši način prodaje je tisti, za katerega je ob upoštevanju značilnosti premoženja, ki je predmet prodaje, stanja na trgu in poslovno običajnih načinov prodaje premoženja enake vrste, najverjetneje, da bo z njegovo uporabo mogoče doseči najvišjo ceno.«

Po 329. členu ZFPPIPP je dovoljeno prodati premoženje stečajnega dolžnika na kateregakoli od mogočih licitacijskih načinov. Predavateljica bo v svojem prispevku analizirala prednosti in slabosti posameznih vrst licitacijskih načinov in razložila, kako je mogoče z uporabo ustrezne kombinacije teh načinovv okviru pravil ZFPPIPP hkrati ustrezno upoštevati ustaljene mednarodne poslovne prakse.

 
dr. Marko Simoneti

profesor

Profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in predsednik upravnega odbora DUTB

V čem je ekonomska razlika med prezadolženostjo posameznega subjekta in sistemsko prezadolženostjo?

Pri velikem številu prezadolženih subjektov, kot je to primer v Sloveniji po nastanku finančne krize, ima prezadolženost sektorja države, bank, podjetij in gospodinjstev tudi pomembne negativne makroekonomske učinke, ki bodo predstavljeni v predavanju. Udeleženci bodo seznanjeni tudi z oceno, kako uspešno novi dopolnjeni institucionalni okvir in izvedbe insolvenčnih postopkov v praksi prispevajo k reševanju teh širših ekonomskih problemov Slovenije.

 
Nevenka Kržan

direktorica in senior partnerka

KPMG Slovenija

»Finančno prestrukturiranje podjetja, naj je zunajsodno ali pod okriljem sodnega postopka, je uvod v proces poslovnega prestrukturiranja. Slabo finančno stanje v podjetju je običajno posledica preteklih odločitev, ki so bile vezane na poslovanje, financiranje in naložbenje. Brez prevetritve strategije, poslovnega modela, organizacije in drugih pomembnih funkcij v podjetju, finančno prestrukturiranje ne bo uspešno in lahko vodi do ponovne insolventnosti,« pravi direktorica in senior partnerka KPMG Slovenija Nevenka Kržan.

 
Srečko Jadek

odvetnik

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

»Zunajsodno prestrukturiranje je kljub vsemu reguliran proces, ki temelji, poleg drugega, tudi na dobri praksi. Bolj kot so deležniki poučeni, lažje je doseči cilj. Koraki v napačno smer so lahko usodni. Nekatera izvedena prestrukturiranja, ki jih bom predstavil, pokažejo, da so pravne možnosti oblikovanja novih razmerij večje, kot je to videti iz predpisov na prvi pogled.«

 
Marko Zaman

stečajni upravitelj in odvetnik

Odvetniška pisarna Zaman d.o.o.

»Temeljito poznavanje pravic upnikov v postopku prisilne poravnave je ključno za uspešnost finančnega prestrukturiranja dolžnika,« pravi odvetnik Marko Zaman, ki vam bo v Portorožu pojasnil, zakaj je upnik dominus litis postopka prisilnega prestrukturiranja družbe in zakaj verjame, da daje zakonski okvir upniku na voljo širok pravni instrumentarij za učinkovito izvedbo prestrukturiranja.

 
Lea Vatovec

odvetnica

Odvetniška Družba Ilić & Partnerji

»Na strokovnem predavanju boste izvedeli, kako uspešno izpeljati postopek zunajsodnega prestrukturiranja: izvedba ne samo finančnega, temveč tudi poslovnega prestrukturiranja, oblikovanje terminskega načrta s fiksnimi in obvezujočimi roki, prednostna obravnava s strani vseh deležnikov, imenovanje kvalificiranihin razpoložljivih profesionalnih strokovnjakov, vzpostavitev moratorija, sodelovanje članov najvišjega vodstva tako upnikov kot dolžnika, izbor vodilne institucije in pravična delitev izgub iz prestrukturiranja. To so ključni koraki za uspešno izvedbo zunajsodnega prestrukturiranja mednarodnega poslovnega sistema.

Prav tako se bodo udeleženci seznanili s praktičnimi primeri, s katerimi se soočamo v praksi pri procesih zunajsodnega prestrukturiranja, in ključnimi dokumenti, sklenjenimi v postopkih prestrukturiranja, kot so: sporazum o mirovanju odplačevanja dolgov, sporazum o finančnem prestrukturiranju dolgov, kreditne in zavarovalne pogodbe, medupniški sporazum in druge povezane pogodbe.«

 
Mateja Levstek

sodnica

Višje sodišče v Ljubljani

»V postopku prodaje premoženja stečajnega dolžnika se pojavljajo težave, ki jih praksa – tako sodna praksa kot praksa upraviteljev – bolj ali manj uspešno razrešuje. Predvsem sodna praksa je lahko v pomoč pri delu udeležencev stečajnega postopka in razvijanju dobrih praks pri uspešni prodaji premoženja.«

 
mag. Boštjan Malus

partner in Deal Advisory

KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

»Pravila prodajnega postopka morajo biti jasna in v naprej določena. Le tako bo prodajni postopek potekal transparentno in brez nepotrebnih zapletov. Na ta način bo kupec lahko sprejel ustrezno informirano odločitev, prodajalec pa bo dosegel optimalno prodajno ceno.«

Kako do te informirane odločitve in optimalne prodajne cene vam bo v Portorožu pojasnil partner KPMG Deal Advisory mag. Boštjan Malus.

 
mag. Uroš Ilić

odvetnik in principal

Odvetniška Družba Ilić & Partnerji

V poslovni praksi se je z ukrepi za sanacijo bančnega sistema in povečanih pooblastil upnikov v postopkih finančnega prestrukturiranja bistveno povečal pravni promet slabih terjatev (NPL). To velja tako za transakcije večjega portfelja kot tudi za singularne terjatve. Dodatno je v poslovni praksi mogoče zaznati tudi oblikovanje upniških konzorcijev z namenom oblikovanja večjega paketa terjatev do posameznega dolžnika. Transakcije je mogoče strukturirati na več načinov, med drugim tudi z uporabo modelov LMA. Ker na vrednost terjatev močno vplivajo tudi zavarovanja, ki so ustanovljena zaradi njihovega poplačila, je treba zgotoviti, da se skupaj s terjatvijo veljavno prenesejo tudi zavarovanja. Podrobnejša analiza zakonskih določb pokaže, da je treba za veljaven prenos zavarovanj izpolniti številne pogoje, ki so odvisni od vrste ali predmeta zavarovanja, in brez katerih prenos zavarovanj ne učinkuje. »Predvidljivost, enostavnost in hitrost načrtovane NPL transakcije vpliva na odločanje mednarodnih institucionalnih vlagateljev o vstopu na slovenski trg, kateremu v tem trenutku močno konkurirajo romunski in še nekateri drugi», pravi odvetnik specialist mag. Uroš Ilić. Več pa na posvetu.

 
Vladimir Balažic

vrhovni sodnik

Vrhovno sodišče RS

»Z uveljavitvijo ZFPPIPP se je pojavilo kar nekaj zanimivih vprašanj v zvezi z ugotavljanjem tako objektivnega kot subjektivnega pogoja izpodbojnosti. V zadnjem času je bilo o teh vprašanjih izdanih nekaj pomembnih sodnih odločb, o katerih bomo razpravljali na Dnevih insolvenčnega prava 2016 in poskušali iz njih izluščiti pomembne napotke za prakso. Vrhovno sodišče RS se sicer pri sojenju v zvezi z insolvenčnimi postopki najpogosteje srečuje z zahtevki za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika. »Odločitve v teh zadevah so zelo pomembne zaradi načela sorazmernega poplačila upnikov, Vrhovno sodišče pa si prizadeva, da z njimi vpliva na to, da bi bila sodna praksa slovenskih sodišč čim bolj enotna in s tem predvidljiva,« je ob tem poudaril vrhovni sodnik Vladimir Balažic.«

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 353933-3933-matična št. plačnika.

Lokacija

Grand Hotel Bernardin

Obala 2
6320 Portorož
T: 05 690 70 00 | F: 05/690 70 10
E: booking@bernardingroup.si
W: www.bernardingroup.si


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Hotelske rezervacije in plačila hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.

CENIK HOTELSKIH STORITEV - HOTELI BERNARDIN

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na dolžino bivanja.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba (na osebo)
GH Bernardin***** 110 € 72,50 €
Hotel Histrion**** 75 € 50 €
Hotel Vile Park*** 65 € 45 €