• 9:00

  Registracija udeležencev na spletni dogodek

 • 10:00

  Uvodni nagovor organizatorja

 • 10.15

  Delovna razmerja v izjemnih okoliščinah

  Sodelujejo: mag. Nataša Belopavlovič (moderator), predstavniki ministrstva in socialnih partnerjev
 • 11:15

  ODMOR

 • 11:30

  Sekcija: Pravica do socialne varnosti v nestandardnih oblikah dela

  Vodi: prof. dr. Grega Strban
 • Social Security Rights of Non-standard Workers in selected Member States of the EU

  Prof. dr. Ulrich Becker, Max Planck Institute for Foreign and International Social Law
 • Priporočilo Sveta o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite in slovenska pravna ureditev

  As. Sara Bagari, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Socialna varnost delavcev v nestandardnih oblikah dela, ki se gibljejo v EU

  Prof. dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Ponovna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  Marijan Papež, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • 13:30

  ODMOR ZA KOSILO

 • 15:30

  Sekcija: Evropsko delovno pravo in pomen za slovensko prakso

  Vodi: izr. prof. dr. Barbara Kresal
 • Novejša sodna praksa Sodišča EU in njen vpliv na obseg delovnopravnega varstva

  Prof. dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerza v Mariboru
 • Nova Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev (EU) 2019/1158 ter slovenska pravna ureditev

  As. Primož Rataj, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani
 • Pomen Evropske socialne listine za varstvo delavskih pravic: Novejša praksa Evropskega odbora za socialne pravice

  Izr. prof. dr. Barbara Kresal, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Novejša sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice na področju delavskih pravic

  Dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče
 • 17:00

  ODMOR

 • 17:30

  Omizje: »Izzivi obveznega zdravstvenega zavarovanja«

  Sodelujejo: prof. dr. Grega Strban (moderator), Marjan Sušelj, as. dr. Luka Mišič, predstavnik ministrstva
 • 18:30

  Zaključek prvega dne

 • 8:30

  Registracija udeležencev na spletni dogodek

 • 9:30

  Sekcija: Izbrana vprašanja organizacije dela

  vodi: dr. Katarina Kresal Šoltes
 • Organiziranje dela na domu

  Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, Obrtna zbornica Slovenije
 • Pregled minimalnih zahtev glede delovnih pogojev po Direktivi (EU) 2019/1152 v luči ZDR-1

  Doc. dr. Tičar Luka, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Preprečevanje nadomeščanja stalnih zaposlitev z zunanjimi delavci – primer agencijskega dela

  Dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Vloga sindikata in sveta delavcev pri opravljanju dejavnosti z zunanjimi sodelavci

  Doc. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
 • 11:00

  ODMOR

 • 11:30

  Sekcija: Aktualna vprašanja uslužbenskega prava

  vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat
 • Izzivi nadaljnjega razvoja uslužbenskega sistema v Republiki Sloveniji

  Peter Pogačar, Direktorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo RS
 • Zaposlovanje in pogodba o zaposlitvi javnih uslužbencev z vidika pogodbenosti uslužbenskih razmerij

  Doc. dr. Etelka Korpič-Horvat, Ustavno sodišče
 • Upravnosodno varstvo javnih uslužbencev in funkcionarjev

  Izr. prof. dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
 • Interventni ukrepi v času epidemije COVID-19 na področju delovnih razmerij javnih uslužbencev

  Jakob Krištof Počivavšek, KSS Pergam
 • 13:00

  ODMOR

 • 13:30

  Sekcija: Sodna praksa na področju delovnih in socialnih razmerij

  Vodi: mag. Marijan Debelak
 • Izbrani primeri iz novejše sodne prakse VSRS na področju delovnih in socialnih razmerij

  Mag. Marijan Debelak, Vrhovno sodišče RS
 • Pregled novejše sodne prakse VSRS glede kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost

  Marjana Lubinič, Vrhovno sodišče RS
 • Novejša sodna praksa VSRS glede trpinčenja na delovnem mestu

  Borut Vukovič, Vrhovno sodišče RS
 • 15:00

  Razprava in zaključek kongresa

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.