• 9:00 - 10:00

  Sprejem udeležencev

 • 10:00 - 10:15

  Uvodni nagovor organizatorja

10.15 – 11.15 Delovna razmerja v izjemnih okoliščinah

sodelujejo: mag. Nataša Belopavlovič (moderator), predstavniki ministrstva in socialnih partnerjev
 • 11:15 - 11:30

  ODMOR

11.30 – 13.30 Pravica do socialne varnosti v nestandardnih oblikah dela

vodi: prof. dr. Grega Strban
 • Social Security Rights of Non-standard Workers in selected Member States of the EU

  Prof. dr. Ulrich Becker, Max Planck Institute for Foreign and International Social Law
 • Priporočilo Sveta o dostopu delavcev in samozaposlenih oseb do socialne zaščite in slovenska pravna ureditev

  As. Sara Bagari, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Socialna varnost delavcev v nestandardnih oblikah dela, ki se gibljejo v EU

  Prof. dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Ponovna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  Marijan Papež, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • 13:30 – 15:30

  ODMOR ZA KOSILO

15.30 – 17.00 Evropsko delovno pravo in pomen za slovensko prakso

vodi: izr. prof. dr. Barbara Kresal
 • Novejša sodna praksa Sodišča EU in njen vpliv na obseg delovnopravnega varstva

  Prof. dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerza v Mariboru
 • Nova Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev (EU) 2019/1158 ter slovenska pravna ureditev

  As. Primož Rataj, Pravna fakulteai Univerza v Ljubljani
 • Pomen Evropske socialne listine za varstvo delavskih pravic: Novejša praksa Evropskega odbora za socialne pravice

  Izr. prof. dr. Barbara Kresal, Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Novejša sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice na področju delavskih pravic

  Dr. Martina Šetinc Tekavc, Višje delovno in socialno sodišče
 • 17:00 - 17:30

  ODMOR

17.30 – 18.30: Omizje: »Izzivi obveznega zdravstvenega zavarovanja«

sodelujejo: prof. dr. Grega Strban (moderator), Marjan Sušelj, as. dr. Luka Mišič, predstavnik ministrstva
 • 19:00

  Zaključek prvega dne in družabni večer

9.30 – 11.00 Izbrana vprašanja organizacije dela

vodi: dr. Katarina Kresal Šoltes
 • Pregled minimalnih zahtev glede delovnih pogojev po Direktivi (EU) 2019/1152 v luči ZDR-1

  Doc. dr. Tičar Luka, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Organiziranje dela na domu

  Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, Obrtna zbornica Slovenije
 • Preprečevanje nadomeščanja stalnih zaposlitev z zunanjimi delavci – primer agencijskega dela

  Dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Vloga sindikata in sveta delavcev pri opravljanju dejavnosti z zunanjimi sodelavci

  Doc. dr. Valentina Franca, Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani
 • 11:00 - 11:30

  ODMOR

11.30 – 13.00 Aktualna vprašanja uslužbenskega prava

vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat
 • Izzivi nadaljnjega razvoja uslužbenskega sistema v Republiki Sloveniji

  Peter Pogačar, Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo RS
 • Zaposlovanje in pogodba o zaposlitvi javnih uslužbencev z vidika pogodbenosti uslužbenskih razmerij

  Doc. dr. Etelka Korpič-Horvat, Ustavno sodišče
 • Upravnosodno varstvo javnih uslužbencev in funkcionarjev

  Izr. prof. dr. Erik Kerševan, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
 • Elementi variabilnega nagrajevanja v plačnem sistemu v javnem sektorju

  Jakob Počivavšek, KSS Pergam
 • 13:00 - 13:30

  ODMOR

13.30 – 15.00 Sodna praksa na področju delovnih in socialnih razmerij

Vodi: mag. Marijan Debelak
 • Izbrani primeri iz novejše sodne prakse VSRS na področju delovnih in socialnih razmerij

  Mag. Marijan Debelak, Vrhovno sodišče RS
 • Pregled novejše sodne prakse VSRS glede kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost

  Marjana Lubinič, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
 • Novejša sodna praksa VSRS glede trpinčenja na delovnem mestu

  Borut Vukovič, Vrhovno sodišče RS
 • 15:00 - 15:30

  Razprava in zaključek kongresa