Pet korakov osnov poslovnih financ za boljšo podporo vodstvu

Nadja Zorko

Podjetje je kot živo bitje, v katerem kroži »kri«, to je denarni tok. Je del sistema, globalnega okolja, v katerem deluje in živi. Deluje s ciljem dolgoročnega preživetja, tekmuje s sebi enakimi, boljšimi od sebe, v tekmi, kdo bo prevzel več trga, ustvaril več, zadovoljil pričakovanja lastnikov kapitala podjetja.

Na tej poti so posamezniki v podjetju ključ njegovega uspeha in to ne glede na katerem delovnem mestu delujejo. Za uspeh na delovnem mestu moramo biti strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljamo, poznati svoje delovne zadolžitve, cilje, ki jih moramo doseči. Poznati in razumeti moramo ključne cilje svojega podjetja, njegovo okolje, kulturo, poslanstvo. Poznati, kako naše podjetje »diha in živi«. In navsezadnje biti moramo del tega sistema, osebnostno zreli, notranje uravnovešeni, ciljno orientirani, učeči, fizično zdravi. Zagotavljanje pravočasne in ustrezne podpore vodstvu podjetja je ključni del uspešnega vodenja podjetja.

Poznavanje osnov poslovnih financ podjetja, v katerem delujemo, nam je lahko na delovnem mestu v pomembno pomoč, saj razumemo, kje in kako lahko še dodatno prispevamo k uspehu podjetja. Še več, pomaga nam, da dojemamo manj osebno odzive ljudi, posameznikov, vodij, jih bolj razumemo in se hitreje ter ustrezneje odzovemo. Podjetje mora ojačati, kjer je šibko in izkoristiti svoje prednosti, priložnosti na trgu, da lahko dolgoročno prehiti tudi boljše od sebe.

Za uspeh na delovnem mestu moramo biti strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljamo, poznati svoje delovne zadolžitve, cilje, ki jih moramo doseči. Poznati in razumeti moramo ključne cilje svojega podjetja, njegovo okolje, kulturo, poslanstvo. Poznati, kako naše podjetje »diha in živi«.

Poglejmo si pet korakov razumevanja osnov poslovnih bilanc, ki so nam lahko pri opravljanju dela v pomoč.

Korak 1. Razumi cilje podjetja, njegovo poslanstvo, vizijo, okolje, v katerem deluje, njegove prednosti, slabosti, poslovne partnerje, ki so ključni za njegov uspeh.

Korak 2. Razumi premoženjsko strukturo, ki jo ima podjetje in vire financiranja, ki jih podjetje potrebuje za svoje delovanje.

Korak 3. Razumi, kaj je ključni proizvod, storitev, ki ustvarja položaj podjetja na trgu in hkrati omogoča realizacijo prihodkov iz prodaje na trgu, zaradi katerih podjetje obstaja, razumi tudi stroškovno strukturo njegovega delovanja, ki je nujna, da podjetje v končni fazi opravi storitve, proizvede proizvode in udejanji svoje cilje.

Korak 4. Razumi, denarni tok podjetja in ključne kazalnike uspešnosti in finančnega zdravja svojega podjetja, razumi kje, v čem in zakaj je boljša naša konkurenca.

Korak 5. Razumi, katera sredstva upravljaš in na katere aktivnost v podjetju ter posledično dejavnike uspešnosti podjetja kot tudi stroške imaš vpliv, in kako lahko s premagovanjem svojih slabosti, krepitvijo dobrih kompetenc še celoviteje prispevaš k uspehu podjetja.

V tem prispevku se samo dotaknimo vsakega koraka, več bomo na primerih govorili v maju na kongresu ADMA 2020 v Portorožu.

Korak 1. S tem ko razumemo poslanstvo, vizijo, dejavnike uspeha našega podjetja, razumemo notranje in zunanje okolje, v katerem podjetje deluje, nadalje, razumemo, kje je podjetje šibko, ranljivo in kje ima svoje prednosti, priložnosti, lažje opravljamo svoje delo in se še celoviteje odzivamo na delovne potrebe vodstva podjetja. Navsezadnje tudi s svojimi idejami, pobudami sprememb na delovnem mestu lahko pomembno prispevamo k doseganju ciljev podjetja.

Korak 2. Bilanca stanja nam na svoji aktivni strani prikazuje, katero premoženje ima podjetje na določen dan, in na pasivni strani bilance vidimo, kako podjetje to svoje premoženje financira.

Podjetja v različnih dejavnostih potrebujejo različna sredstva oziroma premoženje za opravljanje svoje dejavnosti. Storitvena podjetja za svojo temeljno dejavnost svetovanja ali izvajanja različnih storitev potrebujejo zgradbe, poslovne prostore, v katerih delujejo, tudi opremo. Prostori so lahko najeti ali v lasti storitvenega podjetja. Podjetja v trgovinski panogi, katere uspeh je ključen od lokacije trgovin, vodi vodstvo k odločitvam nakupa zgradb na zelo obiskanih lokacijah, medtem ko temelji premoženje predelovalne industrije običajno na več zgradbah, opremi, strojih in napravah, posledično ima ta panoge tudi več zalog materiala, nedokončane proizvodnje, končnih proizvodov glede na druge dejavnosti. Ključno premoženje vsakega podjetja so terjatve iz poslovanja oziroma terjatve do kupcev, ki jih ne moremo videti ali otipati, a gre pri tej premoženjski kategoriji v bilanci stanja za ključno premoženje, na katerem temelji denarni tok in prihodnji uspeh podjetja.

Za uspeh podjetja šteje vsak posameznik, kot je vsak delček v mozaiku pomemben za njegovo lepoto.

Med viri financiranja poslovanja in premoženja, ki ga podjetje potrebuje za svojo dejavnost, je zelo pomembno, da podjetje poseduje dovolj lastnega kapitala. Več kot se poslovanje našega podjetja financira iz lastnih virov financiranja, bolj je stabilno in lažje se sooča z negotovimi razmerami na trgu in prevzema tveganja. Pomembno je, kdo je lastnik tega lastniškega kapitala v podjetju, kakšni so njegovi interesi glede izplačila dobička iz podjetja, kar močno vpliva na odločitve vodstva. Seveda, vsako podjetje potrebuje tudi nekaj zadolžitve, ki se običajno odraža v obliki najetih kreditov pri bankah. Več kot potrebuje podjetje sredstev oziroma premoženja za svoje delovanje, več mora razmišljati in iskati vire financiranja za to.

Zanimivo je, da čeprav smo ljudje ključno premoženje vsakega podjetja, nismo prikazani med premoženjem podjetja na aktivni strani bilance stanja, temveč se plačilo za naše delo pojavlja v izkazu poslovnega izida, ki prikazuje prihodke in odhodke iz delovanja podjetja. Plačilo za naše delo je med stroški dela, v odhodkovnem delu izkaza poslovnega izida, kar vodi k opisu tretjega koraka, v nadaljevanju.

Korak 3. Prihodki so gonilo denarnega toka in dobička podjetja. Več podjetje proda in to zdravim, stabilnim, zvestim kupcem na trgu, bolje je. Ključna je količina storitev ali proizvodov, ki jo podjetje na trgu, v poslovnem obdobju, dejansko proda, in prodajna cena na enoto storitve ali proizvoda, ki jo podjetje na trgu dosega. Iz tega prihodkovnega vira podjetje pokriva stroške, ki so enaki potroškom prvin poslovnega procesa, ki jih podjetje potrebuje za svoje delovanje (material, delo, storitve), pomnoženo s ceno teh potroškov na enoto. Posledično govorimo o stroških materiala, stroških dela, stroških storitev, ki v obdobju postanejo odhodki v izkazu poslovnega izida.
Zgradbe, stroji, oprema, računalniki se obrabljajo, za kar mora podjetje obračunati strošek te obrabe – amortizacijo, ki bo podjetju dolgoročno omogočal, da nadomesti izrabljena sredstva. Naprej je tu dejavnost trgovine, ki mora prodano blago najprej kupiti. Nabavna vrednost prodanega blaga je odhodek podjetja.
Stroški so vedno posledica procesov in poslovnih modelov, po katerih deluje naše podjetje. Vsaka aktivnost povzroča stroške, zato je potrebno biti pozoren, katere aktivnosti v podjetju res potrebujemo in tiste, ki jih, da jih izvajamo učinkovito, čim hitreje, z manj napakami in kakovostneje. Sem sodi tudi administrativna pomoč vodstvu, ki mora biti učinkovita, hitra, odzivna, celovita in navsezadnje tudi inovativna.

Korak 4. Cilj podjetja je, da s čim manj vložki in bolj učinkovito izkoristi sredstva oziroma premoženje, ki ga potrebuje za proizvodnjo in prodajo izdelka ali opravljanje storitev. Ključno je, da podjetje na trgu proda in ustvari več prihodkov, kot ima stroškov pri svojem delovanju in posluje z dobičkom, ki je primeren dejavnosti, v kateri podjetje deluje, in skladen s pričakovanji lastnikov kot tudi skladen s cilji podjetja. A ni dovolj, da podjetje ustvarja samo dobiček, ključno je, da podjetje s svojim delovanjem ustvarja pozitivni denarni tok, saj le z denarjem lahko plačamo račune in dajemo plače ljudem. Torej, ključno je, da je vse, kar prodamo tudi s strani kupcev, plačano. Dobiček iz poslovanja in amortizacija (znesek, ki ga zbiramo za obnovo sredstev, ko bodo ta izrabljena) sta ključni sestavini denarnega toka podjetja, ki je namenjen za potrebne investicije, vlaganje v poslovne procese in odplačilo kreditov, obresti, dividend lastnikom. Podjetje mora ustvarjati pozitivni denarni tok, sicer ne more redno in v celoti poravnavati vseh obveznosti in izkoriščati priložnosti, ki se pojavijo na trgu. Zato pogosto enačimo denarni tok v podjetju s krvjo v telesu živih bitij.
Podjetje primerja svojo doseženo dobičkovnost poslovanja s cilji, ki si jih je zastavilo in se primerja z boljšo konkurenco v panogi. Koliko dobička iz poslovanja ustvari podjetje na zaposlenega glede na primerljivo konkurenco? Kakšen je strošek dela na zaposlenega? Samo dva kazalnika, ki lahko dasta nekaj signalov, koliko posameznik v podjetju doprinese k uspehu podjetja. Smo učinkovitejši in uspešnejši od zaposlenih pri konkurenci? Kaj se lahko naučimo od boljših od sebe? Seveda so tudi ostali kazalniki finančnega zdravja podjetja, ki se jih bomo dotaknili na kongresu ADMA 2020.

Korak 5. Delujemo, kjer nas podjetje potrebuje. Kaj lahko naredimo drugače, inovativneje, bolje, hitreje, z več dobre volje, da prispevamo k boljši klimi in uspešnosti podjetja na trgu? Treba je poznati tudi svoje slabosti, pomanjkljivosti na delovnem mestu, jih sprejeti in se prav na tem mestu okrepiti s pomočjo. Prav tako je pomembno izkoristiti naše osebnostne prednosti, kompetence, kreposti, ki nam omogočajo lažje, celovitejše doseganje ciljev in učinkovitejše delovanje na delovnem mestu in v delovnem okolju. Zavedati se moramo, katera sredstva uporabljamo, v katerih dejavnostih vse sodelujemo in na katere stroške in koristi podjetja imamo s svojim delovanjem. Za uspeh podjetja šteje vsak posameznik, kot je vsak delček v mozaiku pomemben za njegovo lepoto.

Trenutno ni izobraževanj iz tega področja.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: