Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila

Avtorji: dr. Nina Plavšak, dr. Miha Juhart in dr. Renato Vrenčur

Državni zbor je 5. marca 2020 sprejel novelo SPZ-B. Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih bo novela uveljavila so: (1) razširitev položajev vključene lastninske pravice na položaje »povezanih nepremičnin«, (2) prenova ureditve registra neposestnih zastavnih pravic in (3) posodobitev ureditve stavbne pravice. Nekatere določbe novele, zlasti tiste glede »povezanih nepremičnin«, so izrazito nejasne oziroma nekonsistente.

Knjiga kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

V njej so sistematično in poglobljeno razložene pravne značilnosti vključene lastninske pravice. Shematsko in nazorno so prikazani vsi položaji, pri katerih lahko nastane vključena lastninska pravica oziroma vključena stavbna pravica, tako položaji v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine kot tudi drugi položaji enakih značilnosti. Vključeni so tudi vzorci pravnih poslov o oblikovanju oziroma ukinitvi položaja »povezanih nepremičnin« in soglasij hipotekarnega upnika. Poglobljeno so razložena tudi pravna vprašanja, povezana z učinki obveznosti imetnika stavbne pravice glede plačevanja nadomestila ali drugih dejanj v razmerju do poznejšega pridobitelja stavbne pravice.

Knjiga vključuje tudi besedilo Stvarnopravnega zakonika z nazorno označenimi spremembami na podlagi novel SPZ-A in SPZ-B in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.

Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila
Cena (z DDV): 120,00 €

V zbirki Sodobno stvarno pravo je izšel tudi Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ), katerega urednika sta dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur.

V komentarju je uporabljen sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop.
Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Hkrati je opremljen s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.
Zaradi celovite obravnave sistema stvarnega prava, so razloženi so tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) (izbrisna tožba in varovalne stvarne pravice), in pravila ZVEtL-1.
Instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah.
Bolj zapleteni pravni položaji so nazorno prikazani tudi na številnih primerih.
Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

Komentar SPZ je razdeljen na tri knjige:

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: