Zbirka Sodobno stvarno pravo

Urednica dr. Nina Plavšak

Zbirko Sodobno stvarno pravo ureja dr. Nina Plavšak.

V zbirki sta pravkar izšli knjigi »Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila« in knjiga »Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice«. Slednja predstavlja tretjo, zaključno knjigo sodobnega komentarja Stvarnopravnega zakonika.

Knjige v zbirki kvalitetno presegajo dosedanja strokovna dela, saj so avtorji knjig priznani pravni strokovnjaki, z več desetletnimi izkušnjami. Poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute in uporabo le-teh v praksi.

Za zbirko je značilen sistematičen in poglobljen pristop, z analizo vseh položajev, ki lahko nastanejo v resničnem življenju, ter značilnosti, po katerih se ti položaji razlikujejo med seboj, ali so jim skupni.

Novosti v zbirki

Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B: Razširjena uvodna pojasnila

Državni zbor je 5. marca 2020 sprejel novelo SPZ-B. Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih je novela uveljavila, so:

  • razširitev položajev vključene lastninske pravice na položaje »povezanih nepremičnin«,
  • prenova ureditve registra neposestnih zastavnih pravic in
  • posodobitev ureditve stavbne pravice.

Nekatere določbe novele, zlasti tiste glede »povezanih nepremičnin«, so izrazito nejasne oziroma nekonsistentne.

Knjiga kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

V njej so sistematično in poglobljeno razložene pravne značilnosti vključene lastninske pravice. Shematsko in nazorno so prikazani vsi položaji, pri katerih lahko nastane vključena lastninska pravica oziroma vključena stavbna pravica, tako položaji v zvezi z oblikovanjem etažne lastnine kot tudi drugi položaji enakih značilnosti. Vključeni so tudi vzorci pravnih poslov o oblikovanju oziroma ukinitvi položaja »povezanih nepremičnin« in soglasij hipotekarnega upnika. Poglobljeno so razložena pravna vprašanja, povezana z učinki obveznosti imetnika stavbne pravice glede plačevanja nadomestila ali drugih dejanj v razmerju do poznejšega pridobitelja stavbne pravice.

Knjiga vključuje besedilo Stvarnopravnega zakonika z nazorno označenimi spremembami na podlagi novel SPZ-A in SPZ-B in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.

Sodobni Komentar Stvarnopravnega zakonika

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Vključuje tudi institute, ki jih je uveljavila novela SPZ-B. Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Komentar v obliki monografije omogoča bralcu tudi bolj sistematično preučevanje institutov stvarnega prava in lažje razumevanje povezav med njimi. Hkrati je opremljen s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.

Obravnava institutov v komentarju ni omejena le na pravila SPZ. Zaradi celovite obravnave in prikaza so razloženi tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) in posebna pravila, ki jih urejajo ZVEtL-1, ZUreP-2 in drugi posebni zakoni.

Zaradi boljše preglednosti so instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah. Da bi bili lažje razumljivi, so bolj zapleteni pravni položaji nazorno prikazani tudi na številnih primerih. Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je izšel v treh knjigah:

  1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina
  2. knjiga: Zastavna pravica
  3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: