Skupina SIJ je osvojila priznanje Nabavna praksa leta 2024!

Na Nabavni konferenci smo Skupini SIJ podelili priznanje Nabavna praksa 2024. Priznanje je z nabavno ekipo prevzela Marjana Drolc Kaluža.

Podjetje Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije sta na Nabavni konferenci 16. maja 2024 razglasila prejemnika priznanj Nabavna praksa 2024. Prejemnica priznanja Nabavna praksa 2024 v kategoriji velika podjetja je Skupina SIJ. Ob podelitvi priznanja smo se pogovorili z Marjano Drolc Kaluža, izvršno direktorico za nabavo.


Kaj vas je motiviralo, da ste se prijavili na izbor Nabavna praksa 2024?

V nabavi Skupine SIJ smo s prehodom na upravljanje kategorij zavedali, da smo opravili veliko in dobro delo.  K prijavi pa nas je na enem od srečanj pravzaprav spodbudil komentar skrbnika nabavne platforme Cirtuo, ki nam je povedal da smo v slovenskem prostoru najbolj aktiven nabavni tim pri uporabi njihovega orodja. Zato smo se odločili, da bomo našo pot uvajanja upravljanja nabavnih kategorij s pomočjo platforme Cirtuo.

Kako je vaša nabavna praksa prispevala k optimizaciji stroškov in povečanju dodane vrednosti v vaši organizaciji?

Zaradi konsolidacije nabave smo optimizirali stroške, danes bolj učinkovito izrabljamo dobaviteljske baze in izbiramo boljše rešitve. Dodano vrednost smo povečali z večjo transparentnostjo in poenostavitvijo procesov ter tesnejšim sodelovanjem z dobavitelji.

Katere ključne spremembe in inovacije ste uvedli v nabavnih procesih v preteklem obdobju?

Uvedbo upravljanja nabavnih kategorij je podpirala reorganizacija nabave, ločili smo strateške, taktične in operativne naloge v nabavi, vzpostavili smo centraliziran sistem za upravljanje nabavnih podatkov ter tesnejše sodelovanje z dobavitelji.

Katere digitalne rešitve ste uvedli za optimizacijo in avtomatizacijo nabavnih procesov?

Digitalizacijo nabavnih procesov v Skupini SIJ podpirajo različne digitalne platforme.

Za razvoj strategij in upravljanje kategorij uporabljamo Cirtuo, ki nam omogoča sistematično zbiranje podatkov, razdelanost vseh vidikov posameznih nabavnih kategorij. Platforma uporabljamo tudi kot bazo znanja. Transakcijski del, t. .i. ”order to pay” je podprt s sistemom Oracle. Trenutno pa se  še odločamo o digitalizaciji procesa ”RFQ to order ” se pravi proces od povpraševanja do naročila za surovine, kjer bi zajeli tudi zbiranje trajnostnih podatkov dobaviteljev in dostopali do širših baz dobaviteljev ter to povezali potem še z Oracle EBS.

Kako ste izboljšali kakovost in zanesljivost nabave ter zmanjšali tveganja povezana z dobavitelji?

Uvedba upravljanja kategorij poglobila naše znanje o kategorijah, izboljšala poznavanje trga in dobaviteljev, kar nam omogoča sprejemanje hitrejših in boljših odločitev. Izboljšali smo analize tveganj v nabavni verigi ter uvedli strategije in aktivnosti za njihovo obvladovanje. Kakšni pristopi so potrebni je odvisno od vsake kategorije posebej. Vsaka ima svojo zgodbo.

Kako ste zagotovili, da je vaša nabavna praksa prispevala k večji okretnosti in konkurenčnosti vaše organizacije?

V Skupini SIJ jeklo proizvajamo po načelih krožnega gospodarstva. Za proizvodnjo jekla uporabljamo sekundarne surovine, jekleni odpadek. Prav na področju surovin smo v Skupini SIJ  vzpostavili kategorijsko ekipo, sestavljeno iz izkušenih nabavnikov, ki se razvijajo v izvrstne strokovnjake za posamezne kategorije.

Obenem smo ločeno vzpostavili operativni del nabave, ki se v glavnem posveča planiranju in realizaciji dobav v posameičnih proizvodnih družbah Skupine SIJ. V ta del spada tudi vso operativno poročanje vključno z izpolnjevanjem carinskih, davčnih in drugih zakonodajnih poročil. Tako smo ločili strateško od operativne nabave, z jasnimi ločnicami med nalogami in cilji.

Upravljanja kategorij smo se na področju indirektne nabave in MRO lotili nekoliko drugače. Identificirali  smo skupne kategorije, ki so enotne za proizvodne družbe skupine in pomembne kategorije, ki so specifika posameznega podjetja. Managerji blagovnih skupin v krovni družbi SIJ d.d. vodijo strategijo in implementacijo rešitev v proizvodnih družbah, operativno izvajanje pa prepustijo kolegom nabavnikom v podjetjih.

Kategorije, ki so posebnosti podjetij, pa obdelujejo vodilni nabavniki na družbah ter vodje nabav družbe in področnemu vodji poročajo svoj napredek.

Kako so vaše nabavne prakse vplivale na motivacijo in razvoj zaposlenih znotraj nabavne ekipe in širše organizacije?

Lahko bi rekli, da smo šli po tipični krivulji, ki velja za uvajanje različnih vrst sprememb v podjetjih. Ne bom skrivala, da je bilo v začetku kar nekaj negotovosti in skepse česa se lotevamo. Počasi pa smo začeli prepoznavati dobre učinke. Krepitev strokovnega znanja zaposlene motivira, saj so ponosni na svoj napredek. Izboljšuje se tudi ugled sektorja za nabavo v podjetju. Nenazadnje pa tudi nagrada nabavna praksa leta 2024 potrjuje, da smo storili korake v pravi smeri.

Katere kompetence ločijo odlične nabavnike od drugih? Kakšne izkušnje in kompetence iščete pri članih svojega nabavnega tima?

To so vsekakor strateško razmišljanje, analitične sposobnosti, pogajalske veščine, poznavanje trga in dobaviteljev ter sposobnost upravljanja tveganj. Pri članih nabavnega tima cenimo izkušnje in kompetence, ki omogočajo uspešno izvajanje strateških, taktičnih in operativnih nalog ter razvoj in implementacijo novih rešitev.

Kakšen je obseg nabavnega volumna, ki gre letno skozi »vaše roke«?

Nabava Skupine SIJ obvladuje približno 500 milijonov evrov letno.

Kateri dosežek na področju nabave v zadnjih treh letih bi še posebej izpostavili?

Vsekakor dvig celotnega delovanja nabave na višji raven, k čemur prispeva tudi uvedba upravljanja kategorij. Dvakratno povečanje nabora možnih in testiranih substitutov, kar pomeni uvedbo boljših ali cenejših materialov in razširitev dobaviteljske baze. Dobro sodelovanje nabavnikov z ostalimi deležniki zlasti z metalurgi in tehnologi v družbah, saj brez njihove pripravljenosti tako dobrih rezultatov ne bi beležili.

Dosežek v teh turbolentnih časih je prav tako, da se proizvodnja zaradi nedobav ali motenj v nabavni verigi nikoli ni zares pretrgala.

Kateri so aktualni globalni izzivi, s katerimi se srečujete pri dobaviteljih?

Volatilnost cen na globalnih trgih, ki jih pogosto povzročajo geopolitične nestabilnosti, spremembe v ponudbi in povpraševanju ter finančni trgi. To lahko povzroči negotovost in težave pri načrtovanju nabavnih strategij. Pri nekaterih surovinah so omejeni naravni viri. Povečano povpraševanje po teh surovinah lahko vodi v težave s preskrbo, kar lahko privede do povečanja cen in negotovosti v dobavni verigi.

Pri nabavi surovin je vedno pomembnejša trajnostna naravnanost. V Skupini SIJ smo se nedavno certificirali po zahtevnem trajnostnem standardu ResponsibleSteel, ki nas umešča med 13 jeklarskih skupin, najbolj trajnostnih proizvajalcev jekla na svetu. Izzivi, povezani s trajnostjo vključujejo vse tri vidike ESG, med drugim omejene vire, onesnaževanje, podnebne spremembe in odgovornost do zaposlenih, lokalnih skupnosti itd. Zahteve po trajnostnih praksah lahko povečajo kompleksnost nabavnih procesov. Prav tako regulativne spremembe zlasti glede okoljskih standardov, davkov, carin in izvoznih in uvoznih omejitev.

Te izzive je potrebno upoštevati pri razvoju nabavne strategije in načrtovanju, da se zmanjša tveganje ter zagotovi stabilna in trajnostna preskrba surovin.

Ali se je v zadnjem obdobju vloga nabave in njen status v podjetju izboljšala, ali se je vrednotenje prispevka nabave spremenilo in ali je posledično nabavni proces pridobil na vrednosti, pomembnosti?

To bi sicer morali vprašati koga drugega, gotovo pa lahko rečem, da smo že davno presegli samo transakcijski nivo in se nas gotovo sliši.

Ali ste v zadnjem obdobju vlagali v kompetence zaposlenih v nabavi in katere kompetence v spremenjenih razmerah pogrešate? Na katerih področjih ocenjujete, da nabavniki v podjetju potrebujete nova znanja?

Ja, letos smo se ali pa so se že kar veliko izobraževali. Praktično vsi v nabavi smo se udeležili pogajalske akademije, imeli smo obnovitvene delavnice in delavnice za nove sodelavce za uporabo platforme Cirttuo, sodelavke so se izobraževale na področju carin in poročanja, nekateri so se udeleževali izobraževanja o metalurgiji za nemetalurge, nekateri so se usposabljali za presojevalce in še kaj bi se našlo.

Nabava postaja vse bolj kompleksna, zato se dodajajo tudi nova področja, kjer bomo morali poglobiti znanje. Trenutno je aktualna tema področje trajnosti. Glede na to, kaj vse se pričakuje, da bo upravljavec kategorij upošteval pri naboru in izboru dobaviteljev, je potrebno nenehno izobraževanje zaposlenih.