Psihično nasilje na delovnem mestu

Ločimo vertikalni (strateški mobing in bosing) in horizontalni mobing. Njuno razumevanje je ključno za razvijanje učinkovitih strategij za prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje mobinga na delovnem mestu.

Andreja Kostelić - Martić

Povzetek


Prispevek obravnava pojav mobinga oziroma psihičnega nasilja na delovnem mestu širše in z različnih vidikov. Razčlenja, katera dejanja in napadi povzročajo mobing ter podrobneje predstavlja dve vrsti mobinga, vertikalni (strateški mobing in bosing) in horizontalni mobing. Govori tudi o delovnih organizacijah z mobingom, njegovih žrtvah in zlorabljajočih. Presenetljiv podatek je, da lahko vsak od nas izvaja psihično nasilje, hkrati pa ima enake možnosti, da postane njegova žrtev. V nadaljevanju so predstavljene nekatere raziskave, ki so bil opravljene na področju mobinga v državah članicah EU, posledice mobinga za posameznika, delovno organizacijo in za širšo družbo. V zaključku avtorica predstavlja ukrepe za preprečevanje mobinga.

Vertikalni in horizontalni mobing sta dve obliki mobinga na delovnem mestu, ki se ločita glede na smer in dinamiko nasilnega vedenja.

Vertikalni mobing se nanaša na mobing, ki poteka med različnimi hierarhičnimi nivoji v organizaciji. Ta oblika mobinga se razdeli na dva podtipa: strateški mobing in bosing.

  1. Strateški mobing se odvija, ko nadrejeni izvajajo mobing nad podrejenimi. To je lahko posledica različnih motivov, kot so želja po ohranjanju moči, potreba po kontroli ali nezmožnost ustrezne komunikacije. Strateški mobing lahko vključuje dejanja, kot so nepošteno ocenjevanje delovne uspešnosti, nepotrebno kritiziranje ali nenehno spreminjanje delovnih zahtev.
  2. Bosing je posebna oblika strateškega mobinga, kjer nadrejeni izvaja pritiske in nasilje nad podrejenimi. Ta oblika mobinga je še posebej škodljiva, saj lahko vključuje zlorabo moči in avtoritete za ustvarjanje strahu ali za prisilo podrejenih v neželene dejavnosti.

Horizontalni mobing, po drugi strani, se pojavi med zaposlenimi, ki so na isti hierarhični ravni. To vrsto mobinga pogosto poganjajo rivalstvo, zavist ali osebni konflikti med sodelavci. Horizontalni mobing se lahko kaže kot sistematično ignoriranje, širjenje govoric, izolacija ali druga dejanja, ki zmanjšujejo ugled ali profesionalno vrednost posameznika v očeh sodelavcev.

Razumevanje teh dveh oblik mobinga je ključno za razvijanje učinkovitih strategij za prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje mobinga na delovnem mestu. Vsaka oblika zahteva drugačen pristop, saj se dinamika moči in vzroki za mobing razlikujejo.


Članek z naslovom “
Psihično nasilje na delovnem mestu : ustvarimo delovne razmere, v katerem ne bo možnosti za pojav mobinga” je bil objavljen v reviji HR&M, februar 2007.

Dr. Danijela Brečko, priznana strokovnjakinja in avtorica knjige “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, vodi delavnico “Mobing pri delu” pod okriljem Planet GV. Ta delavnica praktično usmerja udeležence v prepoznavanje in ukrepanje proti mobingu. Udeleženci lahko, po svoji izbiri in v okviru delavnice, pridobijo tudi certifikat “Mobing Zaupnik” po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Delavnica je zasnovana interaktivno s številnimi primeri iz prakse in se je udeležujejo različni strokovnjaki, od bodočih Mobing zaupnikov do vodij in drugih strokovnjakov. Udeleženci na delavnici prejmejo knjigo “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, ki je temeljno gradivo s področja obvladovanja mobinga na delovnem mestu.