Odškodninska odgovornost zastavnega upnika za škodo zaradi nepravilne uveljavitve zastavne pravice

dr. Nina Plavšak

Zastavni upnik mora pri uveljavitvi zastavne pravice ravnati skrbno in poleg svojega interesa, da doseže polno poplačilo zavarovane terjatve, ustrezno varovati tudi interes zastavitelja, da je s prodajo dosežena najvišja cena. Cena, ki jo je mogoče doseči s prodajo zastavljene stvari ali druge zastavljene premoženjske pravice je odvisna od načina, na katerega se opravi prodaja. Prisilna prodaja zaradi zunajsodne uveljavitve zastavne pravice je pri nas urejena razmeroma skopo v 167. členu SPZ in 5. členu ZFZ. Čeprav se besedilo navedenih pravil razlikuje, je njun vsebinski pomen enak. Pri presoji njunega pomena moramo upoštevati, da je zahtevana skrbnost zastavnega upnika pri prodaji zastavljenega premoženja zaradi uveljavitve zastave pravice pravni standard.

Zato moramo, ko presojamo zahtevano ravnanje zastavnega upnika, odgovoriti na vprašanje, kako najpogosteje (običajno) ravnajo razumni prodajalci pri prodaji premoženja enake vrste, kadar zasledujejo interes, ki je tipičen za tako prodajo, in sicer interes doseči najvišjo mogočo ceno. Razumen prodajalec bo pri taki prodaji izbral najoptimalnejši način prodaje. Najoptimalnejši način prodaje je tisti, za katerega je ob upoštevanju značilnosti premoženja, ki je predmet prodaje, stanja na trgu in poslovno običajnih načinov prodaje premoženja enake vrste, najverjetneje, da bo z njegovo uporabo mogoče doseči najvišjo ceno. Poslovno običajni način prodaje premoženja določene vrste je tisti (navadno licitacijski) način, na katerega se v poslovni praksi najpogosteje prodaja premoženje enake vrste.

Zastavni upnik nepravilno uveljavi zastavno pravico, če prodaje ne opravi z zahtevano skrbnostjo ­ torej če ne izbere najoptimalnejšega načina prodaje. S tem zastavni upnik krši svojo obveznost do zastavitelja, zato zastavitelju odškodninsko odgovarja za škodo, ki mu zaradi tega nastane. Ta škoda je enaka razliki med ceno, ki bi jo bilo mogoče doseči, če bi bila prodaja opravljena na poslovno običajen način in ceno, ki jo je zastavni upnik dosegel pri prodaji.

Trenutno ni izobraževanj iz tega področja.

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: