Kako postati upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije?

Upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka zaradi insolventnosti. V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lahko za upravitelja imenovana oseba:

 1. ki je vpisana v seznam upraviteljev in
 2. je sodišče, ki vodi postopek, v seznamu upraviteljev pri njej vpisano kot sodišče, pri katerem opravlja funkcijo upravitelja.

Upravitelj se lahko imenuje kot fizična oseba. Če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, se v sklepu o imenovanju navede tudi ta pravnoorganizacijska oblika in podatki, s katerimi je vpisan v registru.

V seznam upraviteljev je lahko vpisana oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja.

Minister za pravosodje izda dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. da je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
 2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
 3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
 4. ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke 108. člena ZFPPIPP,
 5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena ZFPPIPP za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 EUR v posameznem letu,
 6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
 7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije.
  Slednjega pogoja ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitev smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
 8. Izjavo o izbiri sodišč, pri katerih želi ta oseba opravljati funkcijo upravitelja po pridobitvi dovoljenja in vpisu v Seznam upraviteljev,
 9. izjavo, da bo ta oseba opravljala funkcijo upravitelja kot fizična oseba, takrat je nujno potrebno navesti EMŠO; če bo oseba opravljala pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, tudi podatke, s katerimi je vpisan v registru:
  a. firma, sedež in poslovni naslov,
  b. matična številka,
 10. elektronski naslov osebe in naslov varnega poštnega predala, preko katerega bo oseba oz. upravitelj komuniciral s sodiščem, z navedbo osebne davčne številke.

Vlagatelj pošlje Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Svoji zahtevi vlagatelj priloži potrebna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Vloga je dostopna na naslednji povezavi.

Dovoljenje izda minister za pravosodje, na podlagi mnenja Komisije za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Vir: Ministrstvo za pravosodje RS (http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/pogosta_vprasanja/)

Trenutno ni izobraževanj iz tega področja.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: