Kaj mora izobraževalni manager vedeti o intelektualni lastnini in avtorskih pravicah?

Poznate intelektualno lastnino vaše oganizacije? Izobraževalni manager mora najprej dobro poznati intelektualno lastnino svoje organizacije, ki jo ureja v Sloveniji kar 10 zakonov:

 1. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) in
 2. Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010)
 3. Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo)
 4. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006)
 5. Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/2004, 111/2007) *pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisa preverite pri Generalnem carinskem uradu
 6. Kazenski zakonik RS (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008) in Odločba o ugotovitvi, da KZ ni bil v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 55/2009)
 7. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 – uradno prečiščeno besedilo, št. 65/2008, št. 57/2012)
 8. Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi višine stroškov hrambe in ohranjanja blaga v času začasnega zadržanja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 33/2004) *pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisa preverite pri Generalnem carinskem uradu
 9. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
 10. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 – uradno prečiščeno besedilo in št. 45/2008)

Kršitev pravic intelektualne lastnine in s tem konkurenčne prednosti organizacije je obravnavano kot kaznivo dejanje z resnimi sankcijami. Oddelek za izobraževanje s svojo vizijo, izobraziti zaposlene za prihodnje izzive organizacije, na svojih izobraževalnih dogodkih velikokrat operira z visokimi vrednostmi intelektualne lastnine. Pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci bodite zato pozorni, da imajo le ti dostop do informacij, ki jih nujno potrebujejo za svoje delo, ne pa do vseh. Prav tako pa je pravilo, da vsi zunanji izobraževalci ter svetovalci pred začetkom informiranja, podpišejo ustrezno izjavo o zaupnosti podatkov (NDA – Nondisclosure Agreement)

VPRAŠANJE AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVIC PRI SODELOVANJU Z ZUNANJIMI IZOBRAŽEVALCI IN SVETOVALCI
Pri sodelovanju z zunanjimi izobraževalci in svetovalci je potrebno dobro poznati tudi zakon o avtorskih in sorodnih pravicah in vedeti, kaj sodi pod avtorske pravice zunanjih izvajalcev in kaj ne. V dobi digitalizacije je namreč kraja, razmnoževanje
oz. nedovoljeno distribuiranje avtorskega dela precej lažje kot je bilo nekoč. Avtorsko pravo se tako v dobi digitalizacije še vedno razvija in vsi tisti, ki ga uporabljajo, med njimi tudi izobraževalni managerji naj bi bili vpeti v razprave o prihodnosti zaščite avtorskih pravic, kjer bodo iskali pot med Scilo in Karibdo, torej med tem, kaj je javno dobro in med uporabo avtorskega znanja za spodbujanje inovacij in razvoja.
V izobraževanju se s problematiko avtorskih pravic srečujemo že pri sami zasnovi programov, ko se odločamo ali bomo učna gradiva pripravili sami ali pa uporabili že pripravljena gradiva in program izvedli sami. Praviloma pa vsi programi izobraževanja, poleg lastnih učnih gradiv zajemajo tudi uporabo drugih virov informacij Bistveno je, da se pri pripravi programa izobraževanja
čim prej in seveda strokovno lotimo reševanja vprašanj, povezanih z avtorskimi pravicami. Neprofesionalni postopki pridobivanja licenc ali celo kršenje zakonodaje povzročajo škodo avtorjem in tudi uporabnikom ter lahko pripeljejo do prepovedi uporabe, še posebno pri e-gradivih.
Kakšno strategijo naj torej uporabi organizacija ali avtor programa izobraževanja, ki želi pripraviti program izobraževanja kar se da kakovostno in ekonomsko učinkovito in pri tem spoštovati mednarodne sporazume oziroma veljavno zakonodajo s področja avtorskih pravic?

V bistvu imamo na voljo dve poti:

 • od lastnika avtorskih pravic pridobimo licenco;
 • delo, ki je sicer avtorsko zavarovano, uporabimo na podlagi izjem, ki jih dopuščajo mednarodni sporazumi in zakonodaja, po katerih pridobitev avtorskih pravic za določene namene ni potrebna. (Več o avtorskih pravicah preberite v Orodjarnici)

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: