Izšel je priročnik Kakovost in varnost v zdravstvu

Biserka Simčič, urednica

Predgovor

V zadnjem desetletju kakovost in varnost v zdravstvu pridobivata čedalje večji pomen ter pozornost. Zato se krepi živahna strokovna skupnost zdra- vstvenih delavcev, sodelavcev in drugih strokovnjakov s posebnimi znanji in veščinami na področju kakovosti in varnosti.

Krepijo se aktivnosti za povečanje kakovosti in varnosti pri izvajalcih zdra- vstvenih storitev, odločevalcih o zdravstvenih politikah in tudi raziskave na tem področju. Izziv hitrega razvoja je napačno razumevanje kakovosti in var- nosti kot področja, s katerim se ukvarja samo ozek krog poznavalcev. Vendar temu ni tako, saj se kakovost in varnost v zdravstvu neposredno nanašata na vsakogar, ki je vključen v sistem zdravstva.

Grof Philip Dormer Stanhope je nekoč zapisal: »Kar koli je vredno narediti, je vredno narediti dobro«. Kakovost lahko razumemo kot vprašanje, kako nekaj narediti dobro. Pravzaprav niti ni mogoče ločiti kakovosti od aktivno- sti, na katero se kakovost nanaša. Na področju zdravstva to pomeni, da ni mogoče ločiti zdravniškega pregleda od dobrega opravljanja zdravniškega pregleda, vodenja zdravstvene nege pacienta od dobrega vodenja nege pa- cienta in podobno. Kakovost opravljenega dela je torej izziv za slehernega delavca v zdravstvu.

Zgodovinsko je družba stremela k zagotavljanju visoke kakovosti dela s šte- vilnim ukrepi, ki se danes zdijo samoumevni: izobraževanje in usposablja- nje, izdaja licenc in dovoljenj za opravljanje dejavnosti, objava strokovnih smernic, izdelava kliničnih poti, spremljanje kazalnikov kakovosti in izva- janje nadzorov. Danes vemo, da je vse navedeno nujno, vendar ne zadostno za zagotavljanje visoke kakovosti dela.

Kako kompleksno je to področje, so pokazali tudi evropski kohezijski projek- ti1, ki jih na področju oskrbe starejših koordinira Sektor za dolgotrajno oskr- bo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Prav v okviru teh projektov so se začeli oblikovati prvi zametki na državni ravni primerljivih modelov spremljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave tudi v socialno- varstvenih zavodih. To sta omogočila intenzivno sodelovanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev na terenu ter intenzivno delo različnih strokovnja- kov, vključenih v delovno skupino v okviru projekta »Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti«. Postavljajo se izhodišča, ki bodo že drugo leto na držav- ni ravni omogočila poenoteno spremljanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih, predvsem pa vzpostavila pogoje za osmišljanje kakovosti in varnosti pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Priroč- nik tako pomeni tudi ciljno iskanje rešitev za izboljšanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave tudi na pomembnem področju dolgotrajne oskrbe in verjamem, da bo kot tak v pomoč tudi socialnovarstvenim zavodom.

S hitrostjo razvoja znanosti na zdravstvenem področju je javnost seznanjena. Pomislimo samo na hitrost, s katero so bila razvita cepiva proti novi korona- virusni bolezni (SARS-CoV-2). Tudi na drugih področjih se v skladu z razvojem znanosti in tehnologije strokovne smernice neprestano spreminjajo. Hitro ko- pičenje novosti se umesti v izjemno kompleksen sistem, kakršen je zdravstve- ni, kjer deluje več deset tisoč oseb.

Posledica hitrih sprememb v velikem kompleksnem sistemu je, da tradicio- nalni pristopi za zagotavljanje kakovosti ne zadostujejo. Pozornost je treba usmeriti v organizacijo dela, uporabo standardnih postopkov in spremljanje stanja z meritvami. S tovrstnimi pristopi je ključno opolnomočiti vsakogar, vključno z zdravstvenimi delavci, da lahko dobro opravljajo svoje delo.

Izzivi odločevalcev na državni ravni, vodij v zdravstvenih organizacijah ali de- lavcev v neposrednem stiku s pacienti so zelo različni. Orodja za kakovostno opravljanje dela in ne nazadnje neprestano izboljševanje, pa so podobna. Po- znavanje temeljnih orodij vodenja kakovosti v zdravstvu je torej pomembno in koristno za vsakogar, ki je neposredno vpleten v zdravstveni sistem.

Tako je pred vami prvi priročnik, ki ga je pripravila skupina priznanih stro- kovnjakov s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, katerega namen je s temeljnimi znanji seznaniti slehernega zaposlenega v zdravstvu. Tudi zato, da smo skupaj lahko del visokokakovostnega zdravstvenega sistema.

Janez Poklukar, minister

.

Kakovost in varnost v zdravstvu sta redni temi Zdravstvenega razvojnega foruma.