4 ključni sklopi strokovnih kompetenc za vpis v evidenco kandidatov za člane nadzornih svetov

Evidenca akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga (SDH) je seznam potencialnih kandidatov, ki so bili akreditirani in se tako štejejo za primernega za nominacijo za članstvo v organih nadzora teh družb. Ta evidenca je pomemben del postopka izbire in imenovanja nadzornikov in služi kot osnova za izbor primernih kandidatov, ki ustrezajo potrebam in zahtevam posameznih družb v upravljanju SDH​​. Pri vpisu v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga (SDH) so ključnega pomena štirje sklopi strokovnih kompetenc. Te kompetence, ki jih kandidati navedejo v življenjepisu in motivacijskem pismu, vključujejo: 1) formalna izobrazba, 2) relevantne izkušnje za korporativno upravljanje, 3) strokovne kompetence in 4) osebna integriteta. Pri oceni formalne izobrazbe in izkušenj korporativnega upravljanja kadrovska komisija upošteva velikost gospodarskih družb v skladu z določili ZGD-1, pri čemer se vsi dodatni pogoji presojajo vsebinsko. Če se želite vpisati v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane organov nadzora družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga (SDH), morate slediti naslednjim korakom:

 • Spremljajte javne pozive Slovenskega državnega holdinga d. d..
 • Pripravite vlogo za akreditacijo z vsemi zahtevanimi dokazili, ki izkazujejo vaše izpolnjevanje pogojev.
 • Elektronsko oddajte vlogo prek Portala kadrovske komisije SDH​​.

Z uspešno oddajo vloge in izpolnjevanjem vseh zahtevanih pogojev boste postali del evidence potencialnih kandidatov za članstvo v organih nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države.

Navodila za uporabo Portala kadrovske komisije SDH.

Vsem, ki vas področje delovanja nadzornih svetov zanima in bi se radi z njim poglobljeno seznanili, toplo priporočamo, da se udeležite usposabljanja “Postanite nadzornik“. Ta program je zasnovan tako, da ponuja temeljito in praktično znanje, ki je ključno za uspešno in etično delovanje v vlogi nadzornika. Usposabljanje omogoča ne le razumevanje teoretičnih osnov, ampak tudi praktične vpoglede in veščine, ki so potrebne za učinkovito izvajanje korporativnega upravljanja. Vabljeni, da se pridružite in s tem obogatite svoje razumevanje ter prispevate k višjim standardom korporativnega upravljanja.

Zahtevana dokazila v vlogi za akreditacijo

Pri prijavi za akreditacijo morate predložiti naslednja dokazila, izjave oziroma dokumente:

Zakonski pogoji:

 • Dokazilo, da v zadnjih petih letih niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine, ali da je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti.
 • Dokazilo, da v času kandidature nimate prepovedi opravljanja poklica kot posledico izrečenega varnostnega ukrepa.
 • Dokazilo, da niste bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom, ali da sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti.
 • Dokazilo, da niste že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah.
 • Dokazilo, da vam ni odvzeta ali omejena poslovna sposobnost na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
 • Dokazilo, da ne opravljate niti niste v zadnjih šestih mesecih opravljali funkcije poklicnega funkcionarja ali imeli funkcije v politični stranki.
 • Dokazilo, da niste že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ali član organa vodenja v odvisni družbi takšne družbe.
 • Potrdilo o pridobitvi znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov.
 • Dokazilo, da vam ni bila izdana pravnomočna odločba Komisije za preprečevanje korupcije s katero je bila ugotovljena kršitev integritete​​.

Dodatni pogoji:

 • Potrdila o formalni izobrazbi.
 • Dokazila o izkušnjah v korporativnem upravljanju – življenjepis in motivacijsko pismo.
 • Dokazila o strokovnih kompetencah – življenjepis in motivacijsko pismo.
 • Dokazila, ki potrjujejo osebno integriteto​​.

Vse zahtevane dokumente je treba oddati elektronsko preko Portala kadrovske komisije SDH​​.

Motivacijsko pismo

V motivacijskem pismu za članstvo v nadzornem svetu morate vključiti naslednje elemente:

Utemeljitev kandidature po kriterijih:

 • Formalna in neformalna izobrazba: Opišite svoje izobraževanje, poudarjajte dodatno izpopolnjevanje v svoji stroki in širjenje znanja na komplementarna področja, kot so nadzorniška, finančna, revizorska, računovodska, pravna, kadrovska, menedžerska in voditeljska znanja.
 • Znanje in izkušnje: Navedite konkretne reference, ki prikazujejo vaše celovito poslovno znanje in relevantna strokovna znanja, ki bodo prispevala k učinkoviti vlogi nadzornika. Posebej izpostavite svojo vlogo kot strateški svetovalec, povezovalec in strokovnjak na svojem področju ter morebitne mednarodne in multikulturne izkušnje.
 • Strokovne reference in nadzorniške kompetence: Predstavite svoje poznavanje poslovnih modelov in procesov, obvladovanje vloge nadzornika in strokovnega znanja, ki predstavlja dodano vrednost v nadzornem svetu ali upravnem odboru. Poudarite sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timsko delo.
 • Druge kompetence: Opišite komunikacijske in pogajalske spretnosti, timsko delo, poslovni ugled in moralno integriteto, pripravljenost na intenzivno delo, sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov in izpolnjevanje standarda “Fit & Proper”​​.

Navedba prioritet po panogah:

 • Izpostavite do pet panog, v katerih bi želeli delovati v nadzornem svetu, in utemeljite, zakaj so te panoge za vas prioritetne. Opišite, kako dobro poznate te panoge preko svojega strokovnega delovanja in kakšen pozitiven odnos imate do njih (npr. energetika, upravljanje z odpadki, promet, predelovalna industrija)​​.

Motivacijsko pismo naj bo strnjeno na največ dveh straneh in naj sledi ključnim kriterijem, ki so opredeljeni kot selekcijski​​. Navodila za pripravo motivacijskega pisma.

Življenjepis

V življenjepis vključite naslednje informacije:

 1. Osebni podatki: Ime, priimek, naslov, mobilni telefon, elektronski naslov, datum rojstva.
 2. Delovne izkušnje: Navedite jih v obratnem kronološkem vrstnem redu, začenši z zadnjo zaposlitvijo. Vključite področja odgovornosti, delovno mesto, odgovornost za poslovni uspeh, konkretne navedbe rezultatov in najpomembnejših dosežkov ter velikost ekip, ki ste jih neposredno in posredno vodili, ter teritorialno območje delovanja.
 3. Izobraževanje: Navedite šole in programe na izobraževalnih ustanovah, ki ste jih uspešno zaključili, z akademskim ali strokovnim nazivom in datumom zaključka vsakega izobraževanja. Če trenutno obiskujete kakšno obliko formalnega izobraževanja (npr. podiplomski študij), navedite predviden rok zaključka študija. Priložite tudi kopije dokazil.
 4. Dodatna izobraževanja in usposabljanja: Vključite informacije o dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih s področja nadzorništva in/ali vaše stroke, kot so izpopolnjevanje finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj.
 5. Udeležba na izobraževanju iz nadzorniških znanj: Navedite organizacijo, kjer ste se izobraževali (Planet GV, d.o.o.) in datum udeležbe na izobraževanju.
 6. Druga znanja in kompetence: Jezikovna znanja (po vzorcu Europass ocenjevalne tabele), računalniška znanja, poznavanje informacijskih sistemov in druga pomembna poslovna ter druga znanja​​.

Vzorec za pripravo življenjepisa.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: