Zdravstveni razvojni forum 2016

13. konferenca Management in vodenje v zdravstvu


2. - 3. marec 2016


Portorož

GH Bernardin


Udeležencem so na voljo prezentcije (pdf) sodelujočih predavateljev.

PREZENTACIJE SODELUJOČIH


Foto utrinki s konference 2016

Izzivi in razvojne priložnosti na področju zdravstva

Spoštovani,

pripravljamo že 13. tradicionalno konferenco Management in vodenje v zdravstvu za vodilne delavce v zdravstvu,
partnerje v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
ter ponudnike rešitev s področij farmacije, medicinske opreme in razvoja novih tehnologij.
Konference se letno udeleži preko 100 udeležencev najvišjega in srednjega managementa s terciarnega, sekundarnega in primarnega nivoja.

Naziv letošnje konference je Zdravstveni razvojni forum 2016 in sledi izzivom in razvojnim priložnostim na področju zdravstva.
Konferenca bo potekala 2. in 3. marca 2016 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu z osrednjimi temami:
- stanje in priložnosti razvoja zdravstvenega sistema,
- kakovost kot determinanta pogojev uspešnosti sistema zdravstvenega varstva,
- vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA) ter
- mednarodna akreditacija zdravstvenih ustanov.

Poleg predavanj in okroglih miz z zanimivimi gosti se bo na prihajajoči konferenci pomemben del odvijal tudi v sklopu razstavnega prostora,
kjer bodo partnerji in sponzorji konference udeležencem predstavljali svoje izdelke, rešitve in storitve.

Konferenca je namenjena vsem partnerjem in sodelujočim v sistemu zdravstvenega varstva: ključnim odločevalcem
pri vodenju
in organizaciji slovenskih zdravstvenih ustanov, poslovnim direktorjem, strokovnim direktorjem,
predstavnikom vodstev za kakovost in varnost, glavnim medicinskim sestram in tehnikom,
predstavnikom industrije medicinske opreme, pripomočkov, IT rešitev, farmacevtske industrije in zdravstvenega zavarovanja,
zastopnikom pacientovih pravic ter predstavnikom bolnikov in različnih združenj na področju zdravstva.

Program

Sreda, 2. 3. 2016
8.00-9.00

Registracija

9.00-9.15

Otvoritev konference

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje

PRVA SEKCIJA - STANJE IN PRILOŽNOSTI RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

9.15-10.45

Pogledi deležnikov

 • Zavod za zdravstveno zavarovanje (Samo Fakin)
 • Zdravniška zbornica Slovenije (asist. Valentin Sojar)
 • Zbornica – Zveza (Darinka Klemenc)
 • Slovensko zdravniško društvo (prof. dr. Radko Komadina)
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (prim. dr. Ivan Eržen)
 • Odbor za zdravstvo Državnega zbora (Tomaž Gantar)
 • Združenje zdravstvenih zavodov (Metod Mezek)
 • Zveza za kakovost in varnost v zdravstvu (mag. Jurij Gregorič Avramovič)
 • Europa Donna (prim. Mojca Senčar)
10.45-11.10

Odmor

DRUGA SEKCIJA - KAKOVOST KOT DETERMINANTA POGOJEV USPEŠNOSTI SISTEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

11.10-11.30

Vodenje kakovosti kot determinanta pogojev poslovanja zdravstvenih ustanov

Dorjan Marušič, član visoke svetovalne skupine EU komisarja za zdravje

11.30-11.50

Kam je izginila kakovost?*

Dr. Aleksandar Džakula, Medicinska fakulteta, Univerza v Zagrebu

11.50-12.10

Vodenje kakovosti na Hrvaškem – predstavitev Agencije za kvaliteto in akreditacijo v zdravstvu in socialni oskrbi*

Ivan Švajger, Agencija za kvaliteto in akreditacijo v zdravstvu in socialni oskrbi, Hrvaška

12.10-12.30

Kakovostna zdravstvena storitev – cilj vseh deležnikov v zdravstvu*

Damir Detić, AmCham Hrvaška

12.30-12.50

Z dokazi podprto zdravljenje

Prof. dr. Matija Tomšič, predstojnik Kliničnega oddelka za revmatologijo, UKC Ljubljana

12.50-13.10

Kakovost – podlaga za vrednotenje dela zdravstvenih delavcev

Bojan Popovič

13.10-14.30

Odmor za kosilo

TRETJA SEKCIJA - VREDNOTENJE ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJ (HTA) – PODPORA ZA SPREJEM ODLOČITEV, TEMELJEČIH NA DOKAZIH

14.30-14.50

Ocena zdravstvenih tehnologij na Hrvaškem: nacionalni in mednarodni pogled*

Dr. Romana Tandara Haček, Agencija za kvaliteto in akreditacijo v zdravstvu in socialni oskrbi, Hrvaška

14.50-15.10

Ocena zdravstvenih tehnologij in javna naročila medicinskih pripomočkov v ortopediji*

Boris Žulj, vodja Oddelka za rekonstruktivno kirurgijo kosti in sklepov na Zavodu za ortopedijo KBC Osijek

15.10-15.30

Vloga pacientov v HTA

Dr. Valentina Prevolnik Rupel, Inštitut za ekonomska raziskovanja

15.30-15.50

Ima HTA sploh smisel?

Dr. Rok Hren, ISPOR Slovenija

15.50-16.10

Vrednotenje homeopatije v svetu in pri nas

Dr. Maruša Hribar mag. farm., specialistka za homeopatijo

16.10-16.30

Odmor

16.30-18.00

Zaključna okrogla miza prvega dne z vsemi deležniki in državno sekretarko Sandro Tušar

21.00

Večerna zabava

Četrtek, 3. 3. 2016

MEDNARODNA AKREDITACIJA V SLOVENIJI IN EVROPSKEM PROSTORU

9.40-10.00

Otvoritev konference

10.00-10.30

Zveza za kakovost in varnost - vizija, poslanstvo in strategija

Mag. Jurij Gregorič Avramovič, Zveza za kakovost in varnost v zdravstvu

10.30-11.00

Nacionalna strategija za kakovost in varnost 2010-2015 - kje smo in kako naprej?

Biserka Simčič, Ministrstvo za zdravje
Marko Kiauta, Zveza za kakovost in varnost v zdravstvu

11.00-11.30

Akreditacija - mit ali dejstvo?

Mag. Miran Rems, Splošna bolnišnica Jesenice

11.30-12.00

Izkušnje z akreditacijami v slovenskih bolnišnicah in ostalih zdravstvenih organizacijah - pogled mednarodnega presojevalca

Daniel Grabar

12.00-12.30

Odmor

12.30-13.00

Kakovostno obvladovanje obračunskih podatkov v zdravstvenem sistemu

Matjaž Trontelj, direktor sektorja za zavarovalne primere, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.
Mag. Katja Pečlin, pomočnica direktorja sektorja za zavarovalne primere, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

13.00-13.30

Vloga kliničnega farmacevta pri zagotavljanju kakovosti in varnosti v zdravstveni organizaciji

Monika Sonc

13.30-13.45

Glas ljudstva

Franc Zalar, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25 x 25

13.45-14.00

Obvladovanje tveganj in register tveganj**

Harriet Smith, HLS Healthcare Risk Solutions, Velika Britanija

14.00-15.00

Zaključna okrogla miza s sogovorniki prvega in drugega dne konference

 • Miran Rems,
 • Tomaž Gantar,
 • Darinka Klemenc,
 • Radko Komadina,
 • Daniel Grabar,
 • Andrej Robida
 • Jurij Gregorič Avramovič,
 • Biserka Simčič.

* Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.
** Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

PROGRAM V PDF-OBLIKI

Kreditne točke

Izkoristite ugodnejšo kotizacijo do 31. 1. 2016 in prihranite 50 €!

Izkoristite ugodnejšo kotizacijo do 31. 1. 2016 in prihranite 50 €!

Kotizacija in prijava

Pridobitev kreditnih točk je v postopku.

Predavatelji

 
Prof. dr. Radko Komadina

Generalni sekretar, Slovensko zdravniško društvo

 
prim. dr. Ivan Eržen

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Kliknite za ogled povzetka.

Sistem zagotavljanja kakovosti kot nepogrešljiv dejavnik uspešnega razvoja dejavnosti javnega zdravja

Izjemno kompleksna dejavnost NIJZ, tako v organizacijskem kot v vsebinskem smislu, terja ustrezno in učinkovito organiziranost, ki je odzivna na spreminjajoče se potrebe deležnikov na področju javnega zdravja. NIJZ pokriva s svojo dejavnostjo področje spremljanja in vrednotenja zdravstvenega stanja prebivalstva, dejavnikov tveganja, razvoja in implementacije programov za ohranitev in krepitev zdravja ter oceno uspešnosti ukrepanja. Deluje na desetih lokacijah in iz tega je razvidno, da je vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti nujna za uspešno delovanje na vseh številnih strokovnih področjih. V NIJZ je bila sprejeta odločitev, da bo dejavnost organizirana procesno, saj so vse analize pokazale, da je le na ta način mogoče zagotoviti uspešno delovanje in razvoj dejavnosti javnega zdravja.

 
Metod Mezek

direktor Združenja zdravstvenih zavodov

Kliknite za ogled povzetka.

Potrebne spremembe za učinkovitejše vodenje zavodov

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije zagovarja stališče, da je samo javno zdravstvo (tako z vidika izvajanja kot financiranja zdravstvene dejavnosti) tisto, ki lahko zagotovi kakovostne in varne zdravstvene storitve državljanom v okviru naslednjih vrednot: solidarnost, dostopnost in pravičnost. Zdravstvene zavode je treba ohraniti, seveda pa je treba ustvariti razmere za njihovo uspešnejše vodenje in upravljanje. Pri tem je ključnega pomena zaupanje v management, ki potrebuje orodja, pooblastila in odgovornost za doseganje poslovnih in strokovnih ciljev.


 
Mag. Jurij Avramovič Gregorič, dr. med

Splošna bolnišnica Izola

Mag. Jurij Avramovič Gregorič, dr. med, zdravnik specialist interne medicine. Dela kot interventni kardiolog v Splošni bolnišnici Izola, postdiplomski študij je opravil v Italiji, prav tako v Italiji opravil "fellowship" iz interventne kardiologije, s kakovostjo se je začel ukvarjati leta 2007, ko je opravil izobraževanje QSM. Je v odboru za kakovst SB Izola in trenutno predsednik ustanovnega odbora Zveze za kakovost in varnost v zdravstvu.

 
prim. Mojca Senčar

Europa Donna

Kliknite za ogled povzetka.

Pričakovanja uporabnikov zdravstvenega sistema

Prepričana sem, da se vsi zavedamo, da so spremembe v zdravstvenem sistemu nujne in njihovo odlaganje čutimo na svoji koži vsi.
Zdravje je največja dobrina. Ohranjanje zdravja je dolžnost vsakega posameznika. Zdravstvena politika skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki in civilno družbo pa morajo za to pripraviti pogoje. Če bomo stopili skupaj, si prisluhnili, spoštovali mnenja drug drugega, upoštevali možnosti naše družbe, bomo lahko ustvarili okolje, ko človeka, ki bo zaradi bolezni prisiljen vstopiti v zdravstveni sistem, ne bo strah, da ne bodo dovolj hitro, varno in dobro poskrbeli zanj.

 
Dorjan Marušič

član visoke svetovalne skupine EU komisarja za zdravje

Kliknite za ogled povzetka.

Vodenje kakovosti kot determinanta pogojev poslovanja zdravstvenih ustanov

Zagotavljanje in izboljševanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe predstavljajo prednostne aktivnosti v vseh zdravstvenih sistemih EU. Upoštevanje in vpeljevanje mednarodno sprejetih načel kakovosti predstavlja najenostavnejšo pot za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe: najboljše možne oskrbe z najboljšimi možnimi izidi, ki jo ljudje prejmejo ko jo potrebujejo. Taka raven uslug predstavlja optimalno izrabo razpoložljivih sredstev, zato bi morala predstavljati glavni cilj poslovanja vseh delov in s tem celotnga sistema, od regulatorja, preko plačnika, do posameznega izvajalca: regulator preko strateških in zakonskih sprememb, plačnik s pravičnim sistemom financiranja za vzpodbujanje kakovostnih in varnih metod obravnave ter izvajalci z optimalno in racionalno uporabo vseh virov. Zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstveni organizaciji temelji na enakovrednem sodelovanju in prepletanju znanj vseh zaposlenih pri obvladovanju procesov za usklajeno delovanje posameznih členov znotraj poslovanja. Tako se bodo bodo rezultati približevali pričakovanjem uporabnikov in udeležencev v zdravstvenem sistemu.

 
Dr. Aleksandar Džakula

Medicinska fakulteta, Univerza v Zagrebu

Kliknite za ogled povzetka.

Kam je izginila kakovost*

Donabedianov model je še vedno eden od osnovnih konceptov po katerih se ocenjuje kakovost zdravstvenega varstva. Vendar pa so bili zaradi samega sistema in pojava vse več deležnikov, ki skrbijo za kakovost zdravstvenega varstva, temeljne vrednote in pogoji porinjeni v ozadje. Tako pojmi akreditacija, standardi, certificiranje, kazalniki prevladujejo v komunikaciji, medtem ko pojmi in temeljni principi (zdravstvena oskrba, okolje, odnosi/struktura, procesi, izid…) ostajajo samo na izobraževalni ravni. V nekaterih primerih izboljšanja kakovosti sploh ni več poudarka na človeku oziroma pacientu in njegovih potrebah. Namen predavanja je na primerih opozoriti na celovito dojemanje kakovosti zdravstvenega varstva in ne samo na njen administrativni in upravljavski segment.

*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 
Ivan Švajger

Agencija za kvaliteto in akreditacijo v zdravstvu in socialni oskrbi, Hrvaška

Kliknite za ogled povzetka.

Na kratko bo predstavljena inovativna rešitev reorganizacije zdravstvenega sistema, ki sloni na razširjenem smislu kakovosti zdravstvenega varstva ter vključuje celotno zdravstveno logistiko in novi zakonodajni okvir.

Poleg samih zdravstvenih postopkov kakovost vključuje tudi enotna javna naročila, HTA, HR, IT, Facility and Equipment na nacionalnem nivoju, vendar akreditacija je mednarodna in ne nacionalna. Pomembna je internacionalna standardizacija, usklajevanje standardov in managementa logistike v zdravstvu.

*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 
Damir Detić

AmCham Hrvaška

Kliknite za ogled povzetka.

V kolikšni meri javna naročila v zdravstvu vplivajo na klinične izide?*

Cilji:

 • prikazati na primeru analize javno dostopnih podatkov o nudenju bolnišničnih zdravstvenih uslug v Republiki Hrvaški (DTS = DRG) dinamiko gibanja (obseg, vrsta, odnosi/razmerja) nekaterih DRG iz ortopedije v obdobju 2013-2015,
 • poskusiti zaznati klinične in ekonomske kratkoročne in dolgoročne učinke enotnih javnih naročil za ortopedske vsadke izvedene leta 2013 v Republiki Hrvaški,
 • pozvati k razmišljanju o tem kako na integrirane klinične izide vpliva nabava s kriterijem najnižje cene in kako nabava s kriterijem ekonomsko najboljše ponudbe,
 • izpostaviti pomembnost premisleka o LCC – life cycle costing-a na primeru vsadka kolka in kolena.
*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.


 
Prof. dr. Matija Tomšič

Predstojnik KO za revmatologijo, UKC Ljubljana

Kliknite za ogled povzetka.

Leta 2008 smo slovenski revmatologi pričeli uporabljati nacionalni register bolnikov zdravljenih z biološkimi zdravili – BioRx.si, sprva za bolnike z revmatoidnim artritisom, kasneje tudi za bolnike s psoriatičnem artritisom in ankilozirajočim spondilitisom.

V predavanju bom povzel razloge za uvedbo BioRx.si, opisal bom težave s katerimi smo se soočili, kako smo jih reševali in seveda tudi z uspehi, ki smo jih dosegli.


 
Dr. Romana Tandara Haček

Agencija za kvaliteto in akreditacijo v zdravstvu in socialni oskrbi, Hrvaška

Kliknite za ogled povzetka.

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA) na Hrvaškem – nacionalni in mednarodni pogled

Agencija za kakovost in akreditacije v zdravstvu in socialnem varstvu je uradno začela delovati na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij na nacionalni ravni oktobra 2009 na Oddelku za razvoj, raziskave in vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Cilj procesa vrednotenja zdravstvenih tehnologij in poročanja na Hrvaškem je priprava verodostojnih ter standardiziranih informacij, ki so pomembne in potrebne za sprejemanje odločitev v hrvaškem javno financiranem zdravstvenem sistemu, ter izpolnjevanje potreb po zanesljivih, doslednih, pravočasnih in ustreznih informacijah o vrednotenju zdravstvenih tehnologij. Na kratko bodo predstavljene glavne ovire pri oblikovanju optimalnega in vzdržnega procesa vrednotenja zdravstvenih tehnologij ter olajševalni dejavniki. Hrvaška je že priznala pomen mednarodnega sodelovanja in skupnega dela na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij. Za majhne države, kot je Hrvaška, je evropsko sodelovanje pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij zaradi omejenih kadrovskih in finančnih virov ključnega pomena. V luči 15. člena direktive EU o čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki ureja sodelovanje pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij, strategije mreže za vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA Network Strategy), študije mreže za vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA Network Reflection) in resolucije Svetovne zdravstvene organizacije o zdravstvenih posegih in vrednotenju tehnologij za podporo univerzalnega zdravstvenega varstva lahko pričakujemo, da bo proces vrednotenja zdravstvenih tehnologij na Hrvaškem kmalu postal vzdržen ter obvezno povezan z odločitvami o povračilih/naložbah ali dezinvesticijah.


 
Boris Žulj

predstojnik ortopedije v KBC Osijek

Kliknite za ogled povzetka.

Ocena zdravstvenih tehnologij in javna naročila medicinskih pripomočkov v ortopediji*

Javna naročila medicinskih pripomočkov so izredno pomembna za celotni sistem zdravstvenega varstva. Rezultati teh postopkov vplivajo na kvaliteto medicinske oskrbe in zdravje pacienta kot tudi na zadovoljstvo in učinkovitost zdravnika v sistemu javnega zdravstva.

Skladno s priporočili Evropskega parlamenta in razmišljanju ključnih deležnikov v zdravstvenem sistemu je treba opustiti dosedanjo prakso izvedbe postopkov javnega naročanja na podlagi kriterija najnižje cene in se obrniti proti modelu ekonomsko najboljše ponudbe za dobivanje najvišje kvalitete glede na vloženi denar. V sklopu tega postopka je potrebno določiti kriterije, ki niso ovrednoteni s ceno, temveč je treba narediti analizo po načelih vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) upoštevajoč priporočila zdravstvene stroke, s sledenjem dolgoročni ekonomski učinkovitosti in upravičenosti.

Prikazan bo praktičen primer izvajanja javnega naročanja medicinskih pripomočkov v ortopediji za Republiko Hrvaško, ki ga izvaja KBC Osijek, kot tudi način dodeljevanja in točkovanja necenovnih kriterijev po modelu ekonomsko najboljše ponudbe.

*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 
Dr. Valentina Prevolnik Rupel

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Kliknite za ogled povzetka.

Vloga pacientov v postopkih vrednotenja zdravstvenih tehnologij

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij je postopek, v katerem se skušamo na osnovi analize odločiti, ali je smotrno financirati obravnavano zdravstveno tehnologijo iz javnih sredstev ali ne. V postopku vrednotenja tehnologijo preverimo z več vidikov, eden najpomembnejših pogledov na tehnologijo pa je vidik pacientov. Paciente želimo postaviti v center zdravstvenega sistema in prav je, da jih v postopke določanja pravic vključimo že na samem začetku. Obstajajo različni načini vključitve pacientov v procese vrednotenja zdravstvenih tehnologij, ki potekajo na različnih stopnjah – pri kolektivnem odločanju o košarici pravic se pacienti velikokrat pritožujejo, da njihovo mnenje ni zadosti upoštevano. V predstavitvi bo predstavljen eden od načinov možnega sodelovanja pacientov v procesih odločanja s predstavitvijo rezultatov empirične analize razlik v preferencah pacientov in splošne populacije do zdravstvenih stanj. Predstavljeni bodo argumenti za in proti uporabi enih in drugih preferenc, vsi argumenti bodo preverjeni. Dokazali bomo, da je uporaba preferenc pacientov za določanje prioritet edina prava in da uporaba preferenc splošne populacije ni veljavna.

 
Dr. Rok Hren

ISPOR Slovenija

Kliknite za ogled povzetka.

Ima HTA sploh smisel?

Malokdo se ne bi strinjal s pomenom inovacij za razvoj zdravstva; ogromen tehnološki uspeh pri farmakološkem zdravljenje bolnikov, okuženih z virusom HIV, je odličen primer za to. Po drugi strani pa relativno veliko število "jaz-tudi" zdravil, ki so danes prisotna na farmacevtskem trgu, kliče po robustnih orodjih, ki bi lahko na eni strani določila »prebojna« zdravila, ki predstavljajo resnični tehnološki napredek in visoko dodano vrednost, ali pa na drugi strani ustrezno razvrstila »jaz-tudi« zdravila. V tem predavanju bomo vpeljali orodja za znanstveno vrednotenje zdravstvenih tehnologij in s primerom ponazorili njihov pomen pri kvantitativnem iskanju občutljivega ravnotežja med stroški in klinično učinkovitostjo zdravil.

 
Dr. Maruša Hribar

mag. farm., specialistka za homeopatijo

Kliknite za ogled povzetka.

Izzivi in preventivna vloga homeopatije v svetu in pri nas

Vse več pacientov v Evropski skupnosti in tudi drugje po svetu posega po različnih alternativnih in komplementarnih oblikah zdravljenja, ne ker bi večina zavračala uradno medicino, temveč kot preventivo ali podporo pri zdravljenju. Zdravljenje s homeoptijo je komplementarno – dopolnujoče, ker ne izključuje drugih oblik zdravljneja, z namenom da bi oseba čim hitreje in bolje okrevala.

Razlogi za povečano porabo homeopatije so samozdravljenje, porast kroničnih bolezni in vse bolj pomemben ekološki vidik zdravljenja. Pomembna pa je tudi cenovna dostopnost homeopatskih zdravil. Kot ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija prihaja doba »personalizirane medicine«, kjer bo zdravljenje osredotočeno na posameznika in njegove potrebe, še posebej ob vedno bolj očitnih stranskih učinkih številnih zdravil in odpovedovanju učinkovitosti antibiotikov, zaradi njihovega pretiranega predpisovanja.

Upati je, da bodo zaradi številnih prednosti homeopatskega zdravljenja tudi evropske inštitucije več vlagale v znanstvene raziskave tega načina zdravljenja.

 
Mag. Miran Rems

Splošna bolnišnica Jesenice

Kliknite za ogled povzetka.

Akreditacija - mit ali dejstvo

Akreditacija bolnišnic je danes nedvomno potrebno dejstvo. Razvoj tehnologije, zdravljenja in vodenja je hiter in v teh spremembah je nujna skrb za kakovost in varnost pacientov in zaposlenih. Mednarodni standard je odlično in primerljivo izhodišče za zagotavljanje le tega. Je strošek, ki daje rezultate le na dolgi rok, saj je neposredno povezan s spreminjanjem kulture, tudi kulture vodenja. Kljub jasnim izhodiščem ostaja akreditacija tudi mit. Nova medalja na steni ni čarobna palčka, ki povzroča spremembe. Ravno tako ni potrdilo, da se v bolnišnici ne more zgodili strokovna napaka. Mora pa biti zagotovilo, da se ista napaka ne bo ponovila.

 
Matjaž Trontelj

direktor sektorja za zavarovalne primere, Vzajemna, d.v.z.

Kliknite za ogled povzetka.

Kakovostno obvladovanje obračunskih podatkov v zdravstvenem sistemu

Pravilni obračunski podatki oziroma pravilno zaračunane storitve izvajalcev zdravstvenih storitev so temelj dobrega medsebojnega sodelovanja s plačniki storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov. Vsak plačnik v sistemu ima nenehno željo in potrebo, da so obračunski podatki tehnično pravilno zapisani, strukturirani in odražajo tudi dejansko vsebino opravljenih storitev. Na Vzajemni zdravstveni zavarovalnici zelo veliko pozornost namenjamo kontroli obračunskih podatkov in s potrjevanjem pravilnih obračunov ter ugotovitvami o nepravilnostih obvladujemo škode dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in ostalih zavarovanj. Glede na trenutne zakonske omejitve in nevključenosti v splošno dogovarjanje, je možnost vplivanja na višino škod zanemarljiva. Zato je za nas ključno načrtno in sistematično obvladovanje obračunskih podatkov in sicer s podporo informacijskih tehnologij. Na Vzajemni kakovostno obvladujemo obračunske podatke s pomočjo programskega orodja »Admiral« podjetja Optilab systems. Z uporabo programskega orodja smo na novo postavili poslovne procese, zaposlene uvedli v preiskovalne metode in jih strokovno izobrazili, poteg tega pa smo se povezali s strokovnjaki na različnih medicinskih področjih. Tako danes v okviru obdelave škod deluje strokovno usposobljena skupina zaposlenih, tako imenovanih »preiskovalcev«, ki na sistematičen način z IT podporo pregleduje zaračunane storitve v zdravstven sistemu, potrjuje njihovo pravilnost in odkriva nepravilnosti, prevare ali celo goljufije. Potrebno je poudariti, da je obvladovanje obračunskih podatkov zelo dinamičen proces, saj je se nenehno dodajajo nove kontrole in opuščajo stare, kjer se je potročje že uredilo. Poleg izvajanja sistematičnih vsebinskih in tehničnih kontrol je iz kakovostnih obračunskih podatkov mogoče pripraviti posamezne analize, ki lahko pokažejo nepravilnosti izvajalcev ali zdravstvenega sistema. Priprava različnih analiz po področjih je ena izmed akitvnosti Vzajemne in sicer analize pripravi delovna strokovna skupina zaposlenih v okviru »Ekonomike škod«. Pripravljene analize so podlage za delovanje Vzajemne v širšem družnem krogu ključnih nosilcev zdravstvene in socialne politike.

 
Mag. Katja Pečlin

pomočnica direktorja sektorja za zavarovalne primere, Vzajemna, d.v.z.

Kliknite za ogled povzetka.

Kakovostno obvladovanje obračunskih podatkov v zdravstvenem sistemu

Pravilni obračunski podatki oziroma pravilno zaračunane storitve izvajalcev zdravstvenih storitev so temelj dobrega medsebojnega sodelovanja s plačniki storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov. Vsak plačnik v sistemu ima nenehno željo in potrebo, da so obračunski podatki tehnično pravilno zapisani, strukturirani in odražajo tudi dejansko vsebino opravljenih storitev. Na Vzajemni zdravstveni zavarovalnici zelo veliko pozornost namenjamo kontroli obračunskih podatkov in s potrjevanjem pravilnih obračunov ter ugotovitvami o nepravilnostih obvladujemo škode dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in ostalih zavarovanj. Glede na trenutne zakonske omejitve in nevključenosti v splošno dogovarjanje, je možnost vplivanja na višino škod zanemarljiva. Zato je za nas ključno načrtno in sistematično obvladovanje obračunskih podatkov in sicer s podporo informacijskih tehnologij. Na Vzajemni kakovostno obvladujemo obračunske podatke s pomočjo programskega orodja »Admiral« podjetja Optilab systems. Z uporabo programskega orodja smo na novo postavili poslovne procese, zaposlene uvedli v preiskovalne metode in jih strokovno izobrazili, poteg tega pa smo se povezali s strokovnjaki na različnih medicinskih področjih. Tako danes v okviru obdelave škod deluje strokovno usposobljena skupina zaposlenih, tako imenovanih »preiskovalcev«, ki na sistematičen način z IT podporo pregleduje zaračunane storitve v zdravstven sistemu, potrjuje njihovo pravilnost in odkriva nepravilnosti, prevare ali celo goljufije. Potrebno je poudariti, da je obvladovanje obračunskih podatkov zelo dinamičen proces, saj je se nenehno dodajajo nove kontrole in opuščajo stare, kjer se je potročje že uredilo. Poleg izvajanja sistematičnih vsebinskih in tehničnih kontrol je iz kakovostnih obračunskih podatkov mogoče pripraviti posamezne analize, ki lahko pokažejo nepravilnosti izvajalcev ali zdravstvenega sistema. Priprava različnih analiz po področjih je ena izmed akitvnosti Vzajemne in sicer analize pripravi delovna strokovna skupina zaposlenih v okviru »Ekonomike škod«. Pripravljene analize so podlage za delovanje Vzajemne v širšem družnem krogu ključnih nosilcev zdravstvene in socialne politike.

 
Franc Zalar

Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25 x 25

Kliknite za ogled povzetka.

Več kot 60 organizacij, ki delujejo na področju zdravja in imajo v svojih vrstah okrog 90.000 članic in članov se združuje v Mreži NVO 25x25. Mreža aktivno sodeluje v procesu civilnega dialoga.

V prizadevanjih za reformo zdravstvenega sistema smo v mreži pripravili Teze za zakon o kakovosti zdravstvene obravnave, varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce. Teze so prispevek posebne delovne skupine, ki smo jo ustanovili v okviru mreže, za spremembe zakonodaje, ki so po našem mnenju nujne in hkrati je o vsebini mogoče doseči soglasje deležnikov, ki sprejemajo zakonske odločitve pri nas.

Ne glede na to, kakšne bodo zakonske rešitve, pa smo oblikovali pričakovanja članic naše mreže za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, ki bodo predstavljene v mojem prispevku.

 
Harriet Smith

HLS Healthcare Risk Solutions, Velika Britanija

Kliknite za ogled povzetka.

Registri tveganj: središče notranjih nadzornih sistemov

Register tveganj je orodje, ki organizaciji zagotavlja vpogled v njen celosten profil tveganj. Gre za repozitorij za informacije o tveganjih. Ta repozitorij lahko postane središče notranjega nadzornega sistema, če le vsebuje cilje, tveganja in kontrole za celotno organizacijo. Zato je smiselno pregled notranjega nadzora organizacije osredotočiti na register tveganj.

Zakaj naša organizacija potrebuje register tveganj?

Za učinkovit načrt obvladovanja tveganj organizacije je treba razviti in vzdrževati neprekinjen proces za prepoznavanje, analizo, ocenjevanje ter obravnavo tveganj, ki bi lahko vplivala na organizacijo. To znanje organizaciji tudi omogoča, da določi prednostne ukrepe za zmanjševanje teh tveganj na sprejemljivo raven.

Informacije o nastanitvi

Udeleženci sami poskrbijo za rezervacijo hotela in plačilo nastanitve.

Lanskim udeležencem, članom Zveze za kakovost in varnost in članom
Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb pripada 10-odstotni popust na kotizacijo.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

PRIJAVITE SE ZDAJ, vsekakor pa do 24. februarja 2016. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred konferenco. Odjava mora biti pisna.
Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 3953-matična št. plačnika.


CENIK HOTELSKIH STORITEV - HOTELI BERNARDIN

Informativne cene za nočitev z zajtrkom po osebi na dan (DDV je vključen):


Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba (na osebo)
GH Bernardin***** 110 € 72,50 €
Hotel Histrion**** 75 € 50 €
Hotel Vile Park*** 65 € 45 €

Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v ceno nočitve.

Lokacija

Grand Hotel Bernardin

Obala 2
6320 Portorož
T: 05 690 70 00 | F: 05/690 70 10
E: booking@bernardingroup.si
W: www.bernardingroup.si


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si