XV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2016


2. in 3. junija 2016


Portorož, Slovenija

GH Bernardin

Na tradicionalnem, že 15. kongresu Dnevi delovnega prava in socialne varnosti o aktualnih izzivih sodobne socialne države!


Delovno in socialno pravo je na prepihu. Po eni strani išče rešitve za nove (stare) izzive kot so: moderna organizacija dela in naraščanje neformalnega in nelegalnega dela zunaj delovnega razmerja, migracije, demografske spremembe z novimi socialnimi tveganji ter modernizacija obstoječih sistemov zaščite pred socialnimi tveganji (v prvi vrsti pokojninskega in zdravstvenega sistema), industrijska demokracija in večja vloga socialnih partnerjev idr. Po drugi strani pa se delovno in socialno pravo soočata z retrogradnimi težnjami odločevalcev po vnovičnem izpraševanju že uveljavljenih standardov, ki jih je ta pravna disciplina v preteklosti že razvila kot možne konkretne ukrepe za udejanjanje temeljne pravice do človekovega dostojanstva.

Stroka svari pred vračanjem razvoja nazaj na začetek. Potrebujemo široko javno in strokovno razpravo o teh izzivih in kongres predstavlja najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji.

Predavatelji na kongresu bodo vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev. Med predavatelji najavljamo profesorja Ulricha Beckerja, direktorja Max – Plank Inštituta za socialno pravo in socialno politiko iz Münchna, ki bo predstavil nemške izkušnje pri reformiranju zdravstvenega sistema.

Za prakso bo dragocen tudi analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča.


Pričakujemo živahno razpravo in prijetno ob kongresno druženje.

Prisrčno vabljeni, da se nam tudi letos pridružite na XV. Dnevih v Portorožu.

Dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, koordinatorka organizacijskega odbora

Kongres organizirajo:

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društvo za delovno pravo in socialno varnost in Planet GV
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru

ČETRTEK, 2. JUNIJ

PROGRAM

8:45 - 9:45

Sprejem udeležencev

9:45 - 10:00

Uvodni nagovori

10:00 - 13:00

PLENUM: ZA KOGA VELJA DELOVNO PRAVO?

Vodi dr. Darja Senčur Peček

Vključujoč trg dela in dostojno delo v Sloveniji - izzivi in ukrepi
Peter Pogačar

Pojem delavca s primerjalnega in EU vidika
Izr. prof. dr. Darja Senčur Peček

Domet inšpekcijskega nadzora - kdo so delavci?
Nataša Trček

11.30 – 12.00 Odmor


Obstoj delovnega razmerja kot predhodno vprašanje v delovnih sporih
Izr. prof. dr. Barbara Kresal

Učinki in vpliv ugotovitve obstoja delovnega razmerja na socialna zavarovanja in status zavarovanca
Mag. Irena Žagar

Praktični vidiki uveljavljanja obstoja delovnega razmerja – pogled iz prakse
Ljuba Zupančič Čokert

Razprava

13:00 - 14:30

Odmor za kosilo
Skupno kosilo za predavatelje in udeležence v restavraciji GH Bernardin

14:30 - 16:00

PLENUM: VPLIV DIGITALIZACIJE NA DELOVNO PRAVO

Vodi dr. Luka Tičar

Vpliv digitalizacije na pojav novih oblik dela
Doc. dr. Luka Tičar

Digitalizacija – izzivi za delovno pravo
Zasl. prof. dr. Polonca Končar

Varstvo delavčeve informacijske zasebnosti
Mag. Andrej Tomšič

Razprava

16:00 - 16:15

Odmor

16:15 - 18:30

PLENUM: SODNA PRAKSA NA PODROČJU DELOVNIH SPOROV

Vodi mag. Ivan Robnik

Obnova postopka v delovnih sporih
As. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

Vročanje in vsebina odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1
Mag. Ivan Robnik


17.15 – 17.30 Odmor


Sodna praksa v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu
Borut Vukovič

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
Biserka Kogej Dmitrovič

Razprava

21:00

Družabni večer v News Cafe, kompleks Bernardin

PETEK, 3. JUNIJ
9:00 - 12:00

PLENUM: REFORMA ZDRAVSTVENEGA IN POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Vodi dr. Grega Strban

Organisation and financing of German Statutory Health Insurance *
Prof. dr. Ulrich Becker

Predvidene novosti v zdravstvu
Milojka Kolar Celarc

Posamična ali celovita prenova obveznega zdravstvenega zavarovanja?
Prof. dr. Grega Strban


10.30 – 10.45 Odmor


Prednosti in pomanjkljivosti dvojnega statusa v pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Marijan Papež

Ugotovitve in predlogi Bele knjige o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Dr. Andraž Rangus

Razprava

12:00 - 12:30

Odmor s prigrizkom

12:30 - 15:30

PLENUM: SOCIALNI DIALOG: MED USTAVNO VREDNOTO IN PRAKSO

Vodi dr. Katarina Kresal Šoltes

Ustavnosodne presoje na področju kolektivnega delovnega prava
Doc. dr. Etelka Korpič Horvat

Pravni izzivi vloge delavskih predstavnikov v organih upravljanja gospodarskih družb
Izr. prof. dr. Valentina Franca

Pravni vidiki normativne analize kolektivnih pogodb
Dr. Katarina Kresal Šoltes

Prioritete delodajalcev v kolektivnih pogajanjih
Mag. Maja Skorupan

Vloga socialnih partnerjev pri urejanju plačnega sistema v zasebnem sektorju
Mag. Andreja Poje

Vloga socialnih partnerjev pri urejanju in organiziranju delovnega časa
Jakob Krištof Počivavšek

15:30 - 16:00

Zaključek kongresa

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.


ORGANIZACIJSKI ODBOR

dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
izr. prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
dr. Danijela Brečko (partner Planet GV d.o.o.),
Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica in prodekanja na Fakulteti za socialno delo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani),
prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost),
izr. prof. dr. Darja Senčur Peček (izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij),
Miran Kalčič, univ.dipl.prav.


OSTALI PREDAVATELJI IN VABLJENI GOSTJE

prof. dr. Ulrich Becker (Director of the Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Germany),
Milojka Kolar Celarc (ministrica za zdravje, Vlada Republike Slovenije),
doc. dr. Etelka Korpič Horvat (sodnica Ustavnega sodišča),
mag. Ivan Robnik (vrhovni sodnik svetnik, Vrhovno sodišče RS),
Borut Vukovič, univ.dipl.prav. (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
Biserka Kogej Dmitrovič, univ.dipl.prav. (višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča),
mag. Irena Žagar (višja sodnica, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani),
izr. prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem),
doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc (asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
Peter Pogačar, univ.dipl.prav. (državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
Marijan Papež, univ.dipl.prav. (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
Nataša Trček, univ.dipl.prav. (glavna inšpektorica RS za delo),
dr. Andraž Rangus (generalni direktor na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
mag. Andrej Tomšič (namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije),
Jakob Krištof Počivavšek, univ.dipl.prav. (predsednik KSS Pergam),
mag. Maja Skorupan (Združenje delodajalcev Slovenije),
mag. Andreja Poje (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije),
Ljuba Zupančič Čokert, univ.dipl.prav. (odvetnica, partner, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki).

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, okrepčila med odmori in skupno kosilo.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na transakcijski račun Planet GV, d.o.o. - IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d., Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 3988-matična številka plačnika.

________________________________

Člani Inštituta za delo pri Pravni Fakulteti v Ljubljani so upravičeni do znižane kotizacije (brez DDV):

Kotizacija 1: 265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2016

Kotizacija 2: 315 EUR za prijave po 30.4.2016

Člani IDPF znižano kotizacijo uveljavljajo izključno preko prijave na inst.delo@pf.uni-lj.si.

LOKACIJA

KOTIZACIJA IN PRIJAVA


CENIK HOTELSKIH STORITEV - HOTELI BERNARDIN

Cene vključujejo: nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na dolžino bivanja.
Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči.ene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV.

Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si.

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba (na osebo)
GH Bernardin***** 150 € 85 €
Hotel Histrion**** 110 € 60 €
Hotel Vile Park*** 80 € 45 €

Hoteli Bernardin, d.d.

Obala 2
6320 Portorož

T: 05 690 70 00
F: 05 690 70 10

E: booking@bernardingroup.si

W: www.bernardingroup.si


Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.