Akademija vodenja


od 7. marca 2019

z zaključkom 23. maja 2019


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

POSTANITE ODLIČEN VODJA, obiščite Akademijo Vodenja!

PROGRAM AKADEMIJE po modulih:

1. modul - 7. marec 2019:
METODE IN TEHNIKE VODENJA za dvig osebne moči vodje ter organizacijske energije

Dr. Danijela Brečko


O modulu
Vodenje se nanaša na uresničevanje osebne vizije in motiviranje ljudi, ki naj bi to vizijo dosegli. Če želite uspešno voditi druge, organizacijo ali tim, morate najprej znali voditi sebe To je eden izmed najpomembnejših razlogov, da podjetja vedno več vlagajo v razvoj svojih vodij in da vodje vedno več investirajo vase.
• Veliki vodja vodi z močjo svoje osebnosti.
• Veliki vodja zavedno uporablja tehnike in orodja, s katerimi navdušuje sodelavce za dosego skupnih ciljev.
• Veliki vodja s tenkočutnostjo glasbenega virtuoza upravlja z organizacijsko energijo ter zavzetostjo zaposlenih

V modulu metode in tehnike vodenja, bomo spoznali tehnike in orodja, ki vodji omogočajo prestopiti omejitve dane situacije in nadgraditi moč svoje osebnosti.


Program modula
• Osebna moč vodje so vizija in vrednote
• Skozi vizijo in vrednote do jasnih strateških in osebnih ciljev
• Prepričanje v uspeh in zavezanost k uresničevanju ciljev
• Modeliranje vlog, postavljanje ciljev in delegiranje nalog
• Večanje dodane vrednosti posameznika s pomočjo ustrezne povratne informacije
• Orodja za povečanje zavzetosti zaposlenih in spreminjanja nezaželenih čustev ter vedenj
• Metode za upravljanje organizacijske energije – kako preobraziti uničevalno energijo v ustvarjalno2. in 3. modul - 21. in 28. marec 2019:
OBVLADOVANJE TEŽAVNIH KOMUNIKACIJSKIH SITUACIJ PRI VODENJU

Mag. Franka Bertoncelj

O modulu

Veliko vodij ima odlične ideje, jasno vizijo in so dobri strokovnjaki, pripravljeni na spremembe in motivirani za realizacijo ciljev. Vendar za to potrebujejo ekipo, ki zna, zmore in hoče slediti njegovemu vodstvu.

Kaj so sanje vsakega vodje? Motivirani, pripadni in zadovoljni sodelavci. Taki, ki z veseljem pridejo na delo, samoiniciativno vlagajo dodaten napor, so polni zanimivih in uporabnih idej, so nekonfliktni in sodelovalni... in takrat je užitek delati. Vendar velikokrat ni tako. V poslovnih okoljih, kjer je stopnja medsebojne odvisnosti visoka, je tudi veliko konfliktov. Glavno orodje vodenja in sodelovanja je komunikacija. Do težavnih situacij v medsebnih situacij pa v resnici ne prihaja toliko zaradi konfliktov kolikor zaradi načina komuniciranja. Običajno nismo bili vzgajani za konstruktivno, dialoško in asertivno komunikacijo, zato se je moramo, če želimo biti v vodenju ljudi uspešni, naučiti.

Vodja je uspešen toliko, kolikor je uspešna njegova ekipa. Zato uspešen vodja ne »šefuje«, ampak z ustreznimi komunikacijskimi in socialnimi veščinami sodelavce motivira in vodi k uresničevanju rezultatov, hkrati pa ustvarja delovno klimo sodelovanja in zaupanja. Ključna lastnost dobrega vodje je čustvena inteligentnost, zato je kapetan celotne flote, tudi tistega dela, ki bi sicer želel leteti v drugo smer.

Na delavnici bomo osvetlili psihološko ozadje težavnih situacij v vodenju ter skozi praktične vaje in treninge osvajali socialne veščine. Na delavnici se bomo tako ukvarjali z naslednjimi vprašanji:

- Kako doseči, da nas sodelavec resnično posluša in tudi resnično sliši?
- Kako konfliktnih situacijah komunicirati asertivno, ne da bi umaknili v pasivnost in sabotirali sebe ali izbruhnili v agresivnost ter spodbudili odpor pri drugih?
- Zakaj so nekateri konfliktni in kako z njimi?
- Kaj je konflikt in kaj največkrat mislimo da je?
- Kako konstruktivno reševati konflikte?
- Kako komunicirati z napadalnimi, agresivnimi, arogantnimi, tihimi, zaprtmi, pretirano zaskrbljenimi, nesamostojnimi…?
- Zakaj jemljemo kritiko kot osebni napad?
- In kako suvereno sprejeti ali zavrniti kritiko?
- Kako izreči kritiko in nezadovoljstvo in kako izreči pohvalo, zahvalo ali priznanje, da bodo besede dosegle svoj namen?
- Kaj pa pohvala? Ali je dobro in prav, da hvalimo kar »vse«?
- Kako ustvariti timski duh in prijetno komunikacijsko vzdušje v katerem se bomo vsi počutili spoštovane in upoštevane?


Program modula

  • Kakovostna komunikacija in sodelovalni medosebni odnosi
  • Zakaj se nam v odnosih tolikokrat zatika?
  • Agresivnost, pasivnost in asertivnost v komunikaciji
  • Vodja in konfliktne situacije z in med sodelavci
  • Poslušanje – pomembno orodje vodenja
  • Konstruktivno izražanje in sprejemanje povratne informacije
  • Kako izraziti nezadovoljstvo in kako zadovoljstvo na povezovalen način4. modul - 18. april 2019:
VODITELJSTVO

Rudi Tavčar, dipl. psih, MBA


O modulu
Če pogledamo vodje, vidimo veliko različnih načinov oz stilov vodenja. Eni so bolj uspešni drugi manj. Način vodenja je v prvi meri najbolj odvisen od osebnostnih značilnosti vodje. Res pa je, da ni vsak stil vodenja primeren za vsako situacijo oz cilje, ki jih želimo doseči. Pa tudi skupine in sodelavci, ki jih vodimo se med seboj razlikujejo. Tako je naloga dobrega vodje pozna sebe, svoje vodstvene lastnosti, svoje sodelavce, kakšen način vodenja potrebujejo in ter kakšen stil vodenja je najprimernejši v dani situaciji. V delavnici se bomo torej učili žonglirati v trikotniku vodja – sodelavci – situacija.


Program modula
Vodenje: biti šef ali vodja
• Vodstveni stili
• Osnovne predpostavke situacijskega vodenja
• Uporaba različni strategij vodenja glede na situacijo, cilj in sodelavce
• Pomen gradnje odnosov za učinkovitost pri delu
• Vodenje s cilji
• Opredeljevanje ciljev – kakšni naj bodo cilji
• Dajanje povratnih informacij pri vodenju s cilji
• Spoštljivo postavljanje meja in kako reči NE
• Povratna informacija za nazaj (ocena) in za naprej (rast)


Udeleženci bodo po zaključenem modulu znali razumeti pomen lastnega načina vodenja na sodelavce in kako uporabiti različne strategije vodenja za različne situacije. Na delavnici bomo s praktičnimi primeri, igro vlog ter (tudi zabavnimi) nalogami praktično preizkusili nekaj načinov vodenja. Naučili se bomo dajati povratne informacije, ki jih bodo sodelavci sprejeli z veseljem in kot spodbudo za rast in ne z odporom.
5. modul - 24. april 2019:
MOTIVIRANJE SODELAVCEV IN DOSEGANJE UČINKOVITOSTI TER IZBIRA KADROV

Rudi Tavčar, dipl. psih, MBA


O modulu

Zakaj počnemo to kar počnemo? To je ključno vprašanje na katerega moramo odgovoriti če želimo voditi druge in tudi samega sebe. Na delavnici se bomo posvetili tako lastni motivaciji vodje, kot tudi temu, kaj motivira naše sodelavce. Osnovne življenjske potrebe bomo preslikali v poslovno situacijo da bomo kot vodja razumeli motive, ki nas ženejo, ne samo da delamo za denar ampak, da smo za nam pomembne cilje pripravljeni tudi premikati gore.

Ko se bomo konkretno posvetili motivaciji bomo šli preko korenčka in palice. »Nagrada in kazen« sta seveda v nekaterih situacijah še vedno učinkoviti, na dolgi rok pa ne ne spodbujata pripadnosti, kreativnosti, razvoja in rušita zavzetost zaposlenih. Govorili bomo o notranji motivaciji in o tem, kakšne psihološke pogodbe sklepamo vsak sam med lastnimi potrebami in organizacijo v kateri delamo. Graditi odnose s tem, da razumemo motive sodelavcev in temu prilagoditi stil vodenja je rešitev, ki edino dolgoročno zveča učinkovitost organizacije. Saj so zaposleni, ki so pri svojem delu srečni, tudi najbolj zagnani.Program modula:
Klasični pogledi in zmote o motivaciji
• Pogled vase: Zakaj počnemo to kar počenemo?
• Osnovne psihosocialne potrebe in motivacija
• Ali lahko motiviram nekoga drugega?
• Kako do samomotivacije zaposlenih?
• Osebne vrednote in motivacija
• Usklajevanje zadovoljevanja osebnih potreb s cilji organizacije in potrebami sodelavcev
• Povezava med motivacijo, vedenjem in postavljanjem ciljev
• Kako narediti delo tako, da občutimo zanos (FLOW)
• Kako brez povišanja plač motivirati, ko je delo težko in nezanimivo?Na modulu se bodo slušatelji najprej naučili prepoznati lastne potrebe in motivacijo, ki jih žene, da počnejo to kar počnejo. Šele v naslednjem koraku se bomo učili kako prilagoditi svoje vedenje in komuniciranje, da bodo znali spodbuditi notranjo motivacijo zaposlenih in temu prilagoditi tudi postavljanje ciljev in organizirati delo.6. modul - 9. maj 2019:
VZDRŽEVANJE NOTRANJEGA RAVNOVESJA ZA BOLJŠE DELOVNE REZULTATE

Dr. Franc Gider


O modulu:
Ljudje so v današnjem času vse bolj podvrženi stresu. Predolga izpostavljenost stresu lahko vodi v različne oblike obolenj (psihične ali fizične narave). Še posebej je pomembno, da se ljudje na vodstvenih in vodilnih položajih naučijo obvladovati stres, saj je od njihovega dojemanja situacij odvisno tudi odzivanje sodelavcev. S tem pa tudi uspešnost organizacije kot celote.
Modul je oblikovan tako, da udeleženci na začetku spoznajo širši vidik človeškega bitja in njegovega poslovnega oziroma službenega življenja. Iz človekovega dojemanja sveta izhajajo vzroki za nastanek stresa, ki se jih lahko udeleženci naučijo prepoznavati. Za ljudi na vodstvenih in vodilnih položajih je pomembno, da se naučijo razvijati antistresne kompetence. Spoznali boste praktične sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa - vaje či gong, s pomočjo katerih lahko izboljšamo energijsko ravnovesje telesa. S tem izboljšamo fizično počutje in dosežemo boljšo osredotočenost na delovnem mestu.


Program modula:
• Človek iz energijskega vidika
• Služba in posel iz vidika osebnostnega razvoja
• Mehanizmi in vzroki za nastanek stresa
• Vpliv stresa na delovno učinkovitost
• Antistresne kompetence
• Sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa in doseganje notranjega ravnovesja7. zaključni modul - 23. maj 2019:
ZAKLJUČNI ASSESSMENT VODSTVENIH KOMPETENC (vaje po skupinah)