Stvarnopravni dnevi 2018


23. in 24. maj 2018


PRAVNA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI

RDEČA DVORANA

Aktualna pravna vprašanja s področja stvarnega prava

Tema posveta Stvarnopravni dnevi 2018 je zastavna pravica.

Na posvetu bodo sistematično in poglobljeno obravnavana vsa pravna področja povezana s pridobitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice. Predstavitve posameznih tem bodo osredotočene na področja, na katerih v poslovni praksi pogosto prihaja do zapletov ali težav. Predavatelji bodo o pravnih vprašanjih, ki v praksi povzročajo težave, oblikovali in utemeljili odgovore, kako te težave mogoče najbolj učinkovito razrešiti.

Med drugim bodo pojasnili:


• kako je mogoče s hipoteko zavarovati sindicirani kredit v korist več bank kot skupnih imetnic hipoteke,
• kako izvedemo prenos dela terjatev, zavarovanih s hipoteko, na novega upnika,
• kakšna je razlika med zastavo terjatve in fiduciarnim prenosom terjatev v zavarovanje, in kdaj zastavni upnik pridobi zastavno pravico na terjatvi,
• katere stvari so lahko predmet neposestne zastavne pravice in kakšen je pomen registra neposestnih zastavnih pravic,
• kakšna je odgovornost zastavnega upnika, če neupravičeno ali nepravilno uveljavi zastavno pravico z zunajsodno prodajo,
• kdaj in kako lahko zastavni upnik uveljavi zastavno pravico na finančnem instrumentu s prevzemom (prilastitvijo) tega instrumenta,
• kako mora zastavni upnik opraviti zunajsodno prodajo vrednostnih papirjev zaradi uveljavitve zastavne pravice (pravila dobre poslovne prakse pri prodaji),
• kako lahko zastavni upnik opravi zunajsodno prodajo poslovnega deleža in kako doseže vpis prodanega poslovnega deleža v korist kupca v sodnem registru.


Posvet Stvarnopravni dnevi je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah rešujejo pravna vprašanja in dileme, povezane z uporabo pravil o zastavni pravici: sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet.

Posebna pozornost bo namenjena praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.

Vabljeni, da se nam pridružite – 23. in 24. maja 2018 v Ljubljani –, saj boste na posvetu dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri svojem delu čim bolj uspešni.

Vabljeni!

Ob dogodku bo v zbirki Sodobno stvarno pravo izšla monografija ZASTAVNA PRAVICA, katere urednika sta dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur.

Udeleženci posveta boste monografijo prejeli kot del gradiva posveta, katerega cena je vključena v kotizacijo.

Ob dogodku bo v zbirki Sodobno stvarno pravo izšla monografija ZASTAVNA PRAVICA, katere urednika sta dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur.

Udeleženci posveta boste monografijo prejeli kot del gradiva posveta, katerega cena je vključena v kotizacijo.

Program

Sreda, 23. maj 2018
8:00 - 9:00

Registracija udeležencev

9:00 - 9:15

Uvodni nagovor organizatorjev

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ZASTAVNE PRAVICE

Vodi dr. Miha Juhart

9:15 - 10:45

Splošne značilnosti zastavne pravice, hipoteka in maksimalna hipoteka

Dr. Nina Plavšak

10:45 - 11:15

Odmor za kavo in druženje

11:15 - 12:00

Komisorna klavzula – kje in do kod

Dr. Miha Juhart, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

12:00 - 12:30

Razprava o temah obeh prispevkov prve sekcije

12:30 - 13:30

Odmor za skupno kosilo

ZASTAVA TERJATEV IN NEPOSESTNA ZASTAVA

Vodi dr. Renato Vrenčur

13:30 - 15:00

Zastava terjatev, fiduciarni prenos v zavarovanje in globalna cesija

Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

15:00 - 15:30

Odmor za kavo in druženje

15:30 - 16:15

Neposestna zastavna pravica

Miha Verčko, sekretar na Ministrstvu za pravosodje

16:15 - 17:00

Razprava o temah obeh prispevkov druge sekcije

Četrtek, 24. maj 2018

FINANČNA ZAVAROVANJA

Vodi dr. Renato Vrenčur

9:00 - 9:45

Uveljavitev zastavne pravice s prodajo in odgovornost zastavnega upnika

Dr. Nina Plavšak

9:45 - 10:30

Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom (prisvojitvijo) predmeta zavarovanja

Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

10:30 - 11:00

Odmor za kavo in druženje

11:00 - 11:45

Ureditev finančnih zavarovanj v nekaterih tujih pravnih redih

Dr. Miha Šlamberger

11:45 - 12:30

Razprava o temah vseh prispevkov tretje sekcije

12:30 - 13:30

Odmor za skupno kosilo

UVELJAVITEV ZASTAVNE PRAVICE

Vodi dr. Nina Plavšak

13:30 - 14:30

Uveljavitev zastavne pravice na vrednostnih papirjih

Dr. Blaž Hrastnik, odvetnik, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

14:30 - 15:00

Uveljavitev zastavne pravice na poslovnem deležu

Dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

15:00 - 15:30

Odmor za kavo in druženje

15:30 - 16:15

Uveljavitev pogodbene zastavne pravice v izvršbi

Mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

16:15 - 17:00

Razprava o temah vseh prispevkov četrte sekcije

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Predavatelji

 
Dr. Nina Plavšak

Doktorica pravnih znanosti

Nina Plavšak je doktorica pravnih znanosti. Po sodniški karieri je postala svetovalka finančnim institucijam ter sodelovala pri nastajanju več temeljnih zakonov v Republiki Sloveniji, predvsem na civilnopravnem in gospodarskopravnem področju.

Nina Plavšak je doktorica pravnih znanosti. Po sodniški karieri je postala svetovalka finančnim institucijam ter sodelovala pri nastajanju več temeljnih zakonov v Republiki Sloveniji, predvsem na civilnopravnem in gospodarskopravnem področju. Je članica uredniškega odbora revije Podjetje in delo in vsakoletna vodja sekcij nekaterih osrednjih pravnih znanstvenih konferenc v Sloveniji.

V svojih znanstvenih in strokovnih delih je postavila nekatere neomajne temelje v slovenskem pravnem prostoru. Osrednje mesto v njenem bogatem opusu zasedajo monografija Obligacijsko pravo: splošni del, Obligacijski zakonik s komentarjem, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z uvodnimi pojasnili, Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, E-paket), Sodobno stvarno pravo: izbrana poglavja, prav tako je komentatorka Zakona o gospodarskih družbah, predvsem njegovih bilančnopravnih določb in določb, ki urejajo materialna statusna preoblikovanja.

 
Dr. Renato Vrenčur

Izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 1999 je postal član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter leta 2002 član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi.

Več.

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 1999 je postal član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter leta 2002 član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi.

V letu 2005 mu je Zveza društev pravnikov Slovenije podelila priznanje "Pravnik leta". Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega prava in zemljiškoknjižnega prava.

 
Dr. Miha Juhart

Redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Dr. Miha Juhart je redni profesor in dekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dr. Miha Juhart, univ. dipl. prav. je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dekan Pravne fakultete, član Katedre za civilno pravo in nosilec večih predmetov s področja civilnega, gospodarskega in nepremičninskega prava.

 
Miha Verčko

Sekretar na Ministrstvu za pravosodje

Miha Verčko je sekretar na Ministrstvu za pravosodje.

 
Dr. Gregor Dugar

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 
Mag. Damjan Orož

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 31.3.2018
330 €

Vključuje monografijo Zastavna pravica, delovno gradivo, e-potrdilo o udeležbi, kosilo prvi in drugi dan ter osvežilne napitke med odmori.

Velja za prijave in plačila do vključno 31. marca 2018.

V ceno ni vključen DDV.

REDNA PRIJAVA
390 €

Vključuje monografijo Zastavna pravica, delovno gradivo, e-potrdilo o udeležbi, kosilo prvi in drugi dan ter osvežilne napitke med odmori.

Velja za prijave in plačila po 31. marcu 2018.

V ceno ni vključen DDV.

ZA SODNIKE
130 €

Vključuje monografijo Zastavna pravica, delovno gradivo, e-potrdilo o udeležbi, kosilo prvi in drugi dan ter osvežilne napitke med odmori.

Velja za sodnike.

V ceno ni vključen DDV.

Popust za člane Notarske zbornice Slovenije

Člani Notarske zbornice Slovenije lahko izkoristite 10% popust pri kotizaciji. Ob prijavi na posvet vpišite kodo NZ.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4199-matična št. plačnika.

Lokacija

Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

______________________________________________

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI