Stvarnopravni dnevi 2018


23. in 24. maj 2018


PRAVNA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI

RDEČA DVORANA

PREZENTACIJE PREDAVATELJEV

Na voljo so vam predstavitve vseh sodelujočih predavateljev na posvetu. S klikom na spodnji gumb se vam bodo prezentacije prenesle na vaš računalnik.

VAŠE MNENJE

Vaše mnenje šteje! Prosimo vas, da nam podate nekaj povratnih informacij o samem posvetu, predloge za izboljšave in skupaj z nami soustvarjajte naša prihodnja srečanja. Vabimo vas, da izpolnite kratek anketni vprašalnik in nam pomagate biti vedno boljši.

FOTOUTRINKI SPD 2018

Več fotoutrinkov je na voljo na naši Facebook strani oziroma tukaj.

AKTUALNA PRAVNA VPRAŠANJA S PODROČJA
STVARNEGA PRAVA

Zastavna pravica je v poslovnem prometu najpomembnejši instrument stvarnega zavarovanja terjatev. Zastavna pravica je izvedena stvarna pravica. Zato jo ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Ureditev zastavne pravice in nekaterih drugih institutov v SPZ je deloma nedosledna oziroma nekonsistentna. To v poslovni praksi povzroča številne probleme oziroma nejasnosti.
Zato je letošnji posvet Stvarnopravni dnevi 2018 v celoti posvečen zastavni pravici.
Predstavitve posameznih tem bodo osredotočene na področja, na katerih v poslovni praksi pogosto prihaja do zapletov ali težav. Predavatelji bodo o pravnih vprašanjih, ki v praksi povzročajo težave, oblikovali in utemeljili odgovore, kako te težave mogoče najbolj učinkovito razrešiti.

Med drugim bodo pojasnili:

• kako je mogoče s hipoteko zavarovati sindicirani kredit v korist več bank kot skupnih imetnic hipoteke,
• kako izvedemo prenos dela terjatev, zavarovanih s hipoteko, na novega upnika,
• kakšna je razlika med zastavo terjatve in fiduciarnim prenosom terjatev v zavarovanje, in kdaj zastavni upnik pridobi zastavno pravico na terjatvi,
• katere stvari so lahko predmet neposestne zastavne pravice in kakšen je pomen registra neposestnih zastavnih pravic,
• kakšna je odgovornost zastavnega upnika, če neupravičeno ali nepravilno uveljavi zastavno pravico z zunajsodno prodajo,
• kdaj in kako lahko zastavni upnik uveljavi zastavno pravico na finančnem instrumentu s prevzemom (prilastitvijo) tega instrumenta,
• kako mora zastavni upnik opraviti zunajsodno prodajo vrednostnih papirjev zaradi uveljavitve zastavne pravice (pravila dobre poslovne prakse pri prodaji),
• kako lahko zastavni upnik opravi zunajsodno prodajo poslovnega deleža in kako doseže vpis prodanega poslovnega deleža v korist kupca v sodnem registru.


Posvet Stvarnopravni dnevi je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah rešujejo pravna vprašanja in dileme, povezane z uporabo pravil o zastavni pravici: sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet.

Posebna pozornost bo namenjena praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.

Vabljeni, da se nam pridružite – 23. in 24. maja 2018 v Ljubljani –, saj boste na posvetu dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri svojem delu čim bolj uspešni.

Vabljeni!

Ob dogodku bo v zbirki Sodobno stvarno pravo izšla monografija ZASTAVNA PRAVICA, katere urednika sta dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur.

V monografiji so sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice.

Udeleženci posveta bodo monografijo prejeli kot del gradiva posveta, katerega cena je vključena v kotizacijo.

Redna cena monografije Zastavna pravica je 100€ + DDV. Izide 23. maja 2018 na posvetu Stvarnopravni dnevi 2018. Možnost prednaročil tukaj.

DODATNI VIRI IN LITERATURA

PROGRAM

Sreda, 23. maj 2018
8:00 - 9:00

Registracija udeležencev

9:00 - 9:15

Uvodni nagovor organizatorjev

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ZASTAVNE PRAVICE

Vodi dr. Miha Juhart

9:15 - 10:45

Splošne značilnosti zastavne pravice, hipoteka in maksimalna hipoteka
Dr. Nina Plavšak

10:45 - 11:15

Odmor za kavo in druženje

11:15 - 12:00

Komisorna klavzula – kje in do kod
Dr. Miha Juhart, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

12:00 - 12:30

Razprava o temah obeh prispevkov prve sekcije

12:30 - 13:30

Odmor za skupno kosilo

ZASTAVA TERJATEV IN NEPOSESTNA ZASTAVA

Vodi dr. Renato Vrenčur

13:30 - 15:00

Zastava terjatev, fiduciarni prenos v zavarovanje in globalna cesija
Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

15:00 - 15:30

Odmor za kavo in druženje

15:30 - 16:15

Neposestna zastavna pravica
Miha Verčko, sekretar na Ministrstvu za pravosodje

16:15 - 17:00

Razprava o temah obeh prispevkov druge sekcije

Četrtek, 24. maj 2018

FINANČNA ZAVAROVANJA

Vodi dr. Renato Vrenčur

9:00 - 9:45

Uveljavitev zastavne pravice s prodajo in odgovornost zastavnega upnika
Dr. Nina Plavšak

9:45 - 10:30

Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom (prisvojitvijo) predmeta zavarovanja
Dr. Renato Vrenčur, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

10:30 - 11:00

Odmor za kavo in druženje

11:00 - 11:45

Ureditev finančnih zavarovanj v nekaterih tujih pravnih redih
Dr. Miha Šlamberger

11:45 - 12:30

Razprava o temah vseh prispevkov tretje sekcije

12:30 - 13:30

Odmor za skupno kosilo

UVELJAVITEV ZASTAVNE PRAVICE

Vodi dr. Nina Plavšak

13:30 - 14:30

Uveljavitev zastavne pravice na vrednostnih papirjih
Dr. Blaž Hrastnik, odvetnik, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

14:30 - 15:00

Uveljavitev zastavne pravice na poslovnem deležu
Dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

15:00 - 15:30

Odmor za kavo in druženje

15:30 - 16:15

Uveljavitev pogodbene zastavne pravice v izvršbi
Mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

16:15 - 17:00

Razprava o temah vseh prispevkov četrte sekcije

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PREDAVATELJI

 
Dr. Nina Plavšak

Doktorica pravnih znanosti

Nina Plavšak je doktorica pravnih znanosti. Po sodniški karieri je postala svetovalka finančnim institucijam ter sodelovala pri nastajanju več temeljnih zakonov v Republiki Sloveniji, predvsem na civilnopravnem in gospodarskopravnem področju.

Nina Plavšak je doktorica pravnih znanosti. Po sodniški karieri je postala svetovalka finančnim institucijam ter sodelovala pri nastajanju več temeljnih zakonov v Republiki Sloveniji, predvsem na civilnopravnem in gospodarskopravnem področju. Je članica uredniškega odbora revije Podjetje in delo in vsakoletna vodja sekcij nekaterih osrednjih pravnih znanstvenih konferenc v Sloveniji.

V svojih znanstvenih in strokovnih delih je postavila nekatere neomajne temelje v slovenskem pravnem prostoru. Osrednje mesto v njenem bogatem opusu zasedajo monografija Obligacijsko pravo: splošni del, Obligacijski zakonik s komentarjem, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z uvodnimi pojasnili, Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, E-paket), Sodobno stvarno pravo: izbrana poglavja, prav tako je komentatorka Zakona o gospodarskih družbah, predvsem njegovih bilančnopravnih določb in določb, ki urejajo materialna statusna preoblikovanja.

 
Dr. Renato Vrenčur

Izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 1999 je postal član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter leta 2002 član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi.

Več.

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Leta 1999 je postal član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter leta 2002 član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi.

V letu 2005 mu je Zveza društev pravnikov Slovenije podelila priznanje "Pravnik leta". Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega prava in zemljiškoknjižnega prava.

 
Dr. Miha Juhart

Redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Dr. Miha Juhart je redni profesor in dekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dr. Miha Juhart, univ. dipl. prav. je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dekan Pravne fakultete, član Katedre za civilno pravo in nosilec večih predmetov s področja civilnega, gospodarskega in nepremičninskega prava.

 
Miha Verčko

Sekretar na Ministrstvu za pravosodje

Miha Verčko je sekretar na Ministrstvu za pravosodje.

 
Dr. Gregor Dugar

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 
Mag. Damjan Orož

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

 
Dr. Miha Šlamberger

Odvetnik

Miha Šlamberger je odvetnik v Odvetniški pisarni Šlamberger iz Maribora, predtem pa je bil 12 let zaposlen v večji slovenski banki, kot glavni pravnik in nazadnje pooblaščenec uprave banke.

Več.

Miha Šlamberger je doktor pravnih znanosti Univerze v Mariboru, magisterij znanosti pa je pridobil na Univerzi v Ljubljani. Je avtor več kot 70 strokovnih in znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tuji pravniški ter bančni literaturi. S področja finančnega prava in bančništva se je dodatno izobraževal doma in v tujini.

 
Dr. Blaž Hrastnik

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Dr. Blaž Hrastnik je odvetnik v največji gospodarskopravni odvetniški družbi v Sloveniji z najvišjimi ocenami v vseh ocenjevanih kategorijah največjih svetovnih presojevalcev odvetniških družb (Chambers Europe/Global, IFLR 1000 in Legal 500).

Več.

Pri svojem delu se poglobljeno ukvarja z nepremičninskim pravom in v tem okviru še zlasti z gradbenimi zadevami, kjer svetuje domačim in tujim strankam zlasti pri večjih in kompleksnejših investicijskih projektih, aktiven pa je tudi na področju insolvenčnega prava, kjer svetuje različnim udeležencem v sodnih in izvensodnih postopkih zaradi insolventnosti.
Ob odvetniškem delu aktivno sodeluje kot predavatelj na različnih specializiranih izobraževanjih s (Dnevi slovenskih pravnikov, Dnevi insolvenčnega prava, Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, izobraževanja za upravitelje, Dnevi stvarnega prava), občasno objavlja strokovne članke in druge v domačih in tujih revijah (Pravnik, The Insolvency Law Review) ter sodeluje pri pripravi monografij s področja njegovega dela.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Popust za člane Notarske zbornice Slovenije
Člani Notarske zbornice Slovenije lahko izkoristite 10% popust pri kotizaciji. Ob prijavi na posvet vpišite kodo NZ.

Različni popusti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4199-matična št. plačnika.

Ob dogodku 23. maja 2018 bo v zbirki Sodobno stvarno pravo izšla monografija ZASTAVNA PRAVICA, katere urednika sta dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur. Redna cena monografije Zastavna pravica je 100€ + DDV. Možnost prednaročil omejenega števila izvodov je na voljo tukaj.

Ob dogodku 23. maja 2018 bo v zbirki Sodobno stvarno pravo izšla monografija ZASTAVNA PRAVICA, katere urednika sta dr. Nina Plavšak in dr. Renato Vrenčur. Redna cena monografije Zastavna pravica je 100€ + DDV. Možnost prednaročil omejenega števila izvodov je na voljo tukaj.

LOKACIJA

Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

______________________________________________

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI