TOP 10 Izobraževalni management

TOP 10
Izobraževalni management 2017


10 najboljših na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem prostoru


Podelili smo priznanja TOP 10 2017!


Kdo so najboljši gospodarji znanja?


Planet GV v sodelovanju z Inštitutom SOFOS že od leta 2002 meri izobraževalni utrip po podjetjih in organizacijah. V merjenje izobraževalnega utripa se podjetja vključujejo prostovoljno oz. na podlagi vsakoletnega razpisa, podatki pa se zajemajo za preteklo leto. Učinkovitost in uspešnost izobraževalnega managementa spremljamo s pomočjo 7 kazalnikov in glede na vrednost kazalnikov izberemo 10 najboljših gospodarjev znanja.

10 najboljših tako namenja izobraževanju 0,25 odstotkov skupnih prihodkov od rednega poslovanja, 1,59 odstotkov od skupnih stroškov dela, letno pa investirajo v izobraževanje in usposabljanje 497,55 EUR na zaposlenega. Povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja na zaposlenega med 10 najboljšimi znaša 24,60 ur (upoštevane so 60-minutne ure), povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja članov najvišjega vodstva pa 39,15 ure. Pri 10 najboljših gospodarjih znanja delež zaposlenih, vključenih v vsaj eno obliko izpopolnjevanja znanja in usposabljanja, dosega 90,64 odstotkov, delež notranjih mentorjev, trenerjev in coachev med vsemi zaposlenimi pa 12,12 odstotkov


V letu 2017 so se med 10 najboljših gospodarjev znanja uvrstili: • IBM Slovenija, d.o.o.
 • Iskra Mehanizmi, d.o.o.
 • Kolektor Group d.o.o.
 • Krka, d.d, Novo mesto
 • Lek farmacevtska družba d.d.
 • Petrol d.d.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • Tobačna Ljubljana d.o.o.
 • Treves d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.

Najboljšim skrbnikom znanja smo priznanja podelili na tradicionalni konferenci Organizacijsko učenje in razvoj, 19. oktobra 2017 v Portorožu.

10 najboljših močno prekaša slovensko povprečje

Letos smo imeli priložnost narediti primerjavo tudi s podatki Statističnega urada RS, ki po zakonu o državni statistiki raziskuje področje izobraževanja in usposabljanja vsakih 5 let. Njihova zadnja raziskava je bila narejena lani, podatki pa so bili zaradi obsežnosti raziskave ter poročanja po načelih Eurostata, obdelani v letu 2016. Podatki tako prikazujejo nacionalno povprečje 6.170 podjetij, primerjave pa smo lahko naredili vzdolž 4 skupnih kazalnikov.

Kazalniki

SURS

(Nacionalno povprečje)

TOP 10

1

Izobraževalni proračun glede na skupne stroške dela (delež)

0,83

1,59

2

Povprečna letna investicija v izobraževanje in usposabljanje na sodelavca (v EUR)

264,65

597,55

3

Povprečno število ur izpopolnjevanja znanja in usposabljanja na sodelavca

17,75

24,60

4

Delež sodelavcev, vključenih v vsaj eno obliko izpopolnjevanja znanja in usposabljanja

63,44

90,64


Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!TOP 10 Izobraževalni management 2017

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA


PRIJAVA ZA SODELOVANJE NA RAZPISU TOP 10 – IZOBRAŽEVALNI MANAGEMENT 2017

Razpis je odprt od 4. septembra do 4. oktobra 2017. Zadnji rok za oddajo izpolnjenega vprašalnika je 4. oktober 2017 do 14. ure.


Izobraževalne ustanove lahko sodelujejo v razpisu TOP 10 za namen internega benchmarkinga, vendar ne bodo vključene v podelitev priznanj TOP 10, saj je njen namen spodbujanje izobraževanja v organizacijah.


VARSTVO PODATKOV

Organizator razpisa se zavezuje, da bo skrbno varoval vse podatke, ki jih bo pridobil od podjetja oz. organizacije.

S prijavo na razpis podjetje/organizacija jamči, da so podatki, ki jih navaja v vprašalniku, resnični.

Organizator si pridržuje pravico do pridobivanja javno dostopnih podatkov o sodelujoči organizaciji, ki jih bo uporabil pri strokovni oceni prijave. Prav tako si po potrebi pridržuje pravico, da organizacijo pozove k posredovanju dodatnih podatkov, ki jih bo potreboval za objektivno presojo.

Rezultate vprašalnika (brez imena organizacije) bo organizator razpisa posredoval tudi strokovni komisiji za izbor TOP 10.

Rezultate vprašalnikov bodo lahko uporabili tudi vsi partnerji projekta za nadaljnje preučevanje managementa izobraževanja ter izdelavo klasterskih analiz, vendar brez navedbe imen in drugih zaupnih podatkov o podjetju oz. organizaciji.

Primerjalno analizo bo organizator ali njegov pooblaščeni partner objavil v sredstvih javnega obveščanja ter na strokovnih srečanjih, vendar brez navedbe imena sodelujočih organizacij in jih uporabljal pri svojem strokovnem raziskovanju.

Podjetje oz. organizacija s prijavo na razpisu dovoljuje uporabo navedenega e-naslova partnerjem projekta TOP 10 Izobraževalni management in morebitnim sponzorjem, ki so/bodo projekt podprli.

V primeru, da strokovna komisija uvrsti podjetje oz. organizacijo med finaliste, ti dovoljujejo objavo svojega imena v sredstvih javnega obveščanja kot tudi na zaključnem dogodku projekta.


DRUGO

Informacijo strokovne komisije o izboru finalistov, bo organizator sporočil najkasneje 7 (sedem) dni pred zaključnim dogodkom.

Podjetja ali organizacije, ki bodo uvrščena v ožji izbor, se zavežejo da pošljejo svojega izbranega predstavnika na podelitev priznanj, ki bo potekala na zaključnem dogodku, konferenco Organizacijsko učenje in razvoj 19. oktobra 2017.


PRIMERJALNE ANALIZE

Vsa podjetja oz. organizacije, ki bodo sodelovale na razpisu, lahko po 20. oktobru 2017 naročijo poglobljeno primerjalno analizo za svojo organizacijo. V analizi bomo podatke primerjali z vsemi sodelujočimi organizacijami ter raziskavo Statističnega urada Republike Slovenije o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podjetjih v Sloveniji, ki so zbrani v skladu z metodologijo EUROSTA-a.

Analizo naročite po e–pošti: izobrazevanje@planetgv.si.

 • Cena poglobljene primerjalne analize za leto 2017 je 390,00 EUR (DDV ni vključen).
 • Cena poglobljene primerjalne analize za leti 2017 in 2016 je 490,00 EUR (DDV ni vključen). To analizo priporočamo tistim organizacijam, ki so tudi lansko leto sodelovala na razpisu.
 • Druga podjetja in organizacije, ki niso sodelovala na razpisu, lahko naročijo splošno analizo, kjer bomo primerjali podatke TOP 10 – Izobraževalni management 2017 z raziskavo Statističnega urada republike Slovenije.  Dobitniki priznanj
  TOP 10 Izobraževalni management 2016


  Na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2016 so se uvrstila naslednja podjetja in organizacije:


  • Center of Excellence in Finance (priznanje je prejela Ajda Turk, Program Facilitator)
  • IBM Slovenija, d.o.o. (priznanje sta prejeli Maja Stopajnik, izvršna direktorica poslovanja in Jana Rejc, vodja kadrovske službe)
  • Iskra Mehanizmi, d.o.o. (priznanje je prejela Vesna Ogrinec, Koordinatorka projektov in izobraževanj)
  • Kolektor Group, d.o.o. (priznanje je prejela Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadre v koncernu Kolektor)
  • Krka, d.d. (priznanje je prejela mag. Simona Torkar Flajnik, Vodja Izobraževanja in razvoja kadrov)
  • Lek, d.d. (priznanje je prejel Fikret Bašanović, Izobraževalni manager v oddelku Razvoj kadrov in izobraževanje)
  • Petrol, d.d. (priznanje je prejela Anita Lovše, Vodja izobraževana in razvoja kadrov)
  • Plastika Skaza, d.o.o. (priznanje je prejela Barbara Kitek, vodja kadrovske službe)
  • Unija, računovodska hiša, d.d. (priznanje je prejela Polona Kovač Pikovnik, direktorica marketinga)
  • Zavarovalnica Triglav, d.d. (priznanje je prejela Zdenka Valjavec, izvršna direktorica za upravljanje s človeškimi viri)


  V 10 organizacijah, ki so se uvrstila na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2016, skupaj zaposlujejo 12.532 ljudi, povprečna dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 66.951,46 eur. Vse organizacije skupaj so za leto 2015 vložile 13,4 mio EUR. To pomeni, da je v povprečju organizacija, ki se je uvrstila na lestvico TOP 10, v izobraževanje vložila 1,3 mio EUR.


  Izobraževalni budžeti so se gibali med 6 mio EUR pri velikih organizacijah in 25 tisoč EUR pri majhnih organizacijah. Precej pa se je povišal izobraževalni budžet na zaposlenega, v najboljših podjetjih v povprečju znaša 1.132 EUR (leta 2014 je znašal 872 EUR). Izobraževalni proračun v povprečju 10 najboljših tako znaša 3,2 odstotkov skupnih stroškov dela (lani 2,5) in 0,84 odstotkov prihodkov od prodaje (lani 0,50).


  Najboljših 10 je skupaj opravilo 1 milijonov ur izobraževanja in usposabljanja. Nekoliko se je povišalo povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega - v povprečju se je vsak zaposleni usposabljal 66 ur (leto poprej pa 48 ur).


  V vseh 10 organizacijah skupaj pa smo letos našteli 255 notranjih trenerjev, 81 coachev in 1013 mentorjev, vsi redno zaposleni v teh organizacijah.


  Izobraževanje je še vedno najbolj donosna investicija v prihodnost! Rezultati najboljših izobraževalcev v državi dajejo jasno sporočilo. Uspešne organizacije vlagajo v prihodnost – razvijajo intelektualni kapital zaposlenih in vlagajo v izobraževanje in usposabljanje.