Nabavni manager leta
Nabavna managerka 2018 -
Irena Rimac Gaspari, Direktorica korporativne nabave v podjetju Hidria, d.o.o.


Štiričlanska strokovna komisija je na Nabavni konferenci 2018 10. maja 2018 v Portorožu Ireno Rimac Gaspari izbrala za Nabavno managerko leta zaradi njenih številnih dosežkov na profesionalnem področju in dolgoletnih izkušenj.

V podjetju Hidria ima dolgoletne bogate izkušnje. Leta 2005 je prevzela vodenje livarne aluminijastih odlitkov v Hidrii Rotomatiki. Leta 2008 s se je podala v komercialne vode; ob širitvi Hidrine proizvodnje aluminijastih odlitkov na koprsko lokacijo je prevzela vodenje nabave. Leta 2009 se je vključila v delo na področju Korporativne nabave Hidrie, kjer še danes opravlja delo Direktorice korporativne nabave Hidrie.

V organizaciji jih odlikuje okrepljeno sodelovanje tima znotraj nabavne funkcije, ki povezuje 7 poslovnih enot Hidrie ter 3 družbe v tujini (Nemčija, Madžarska, Kitajska). Irena Rimac Gaspari je sodelovala pri vzpostavitvi nabavnega portala za dobavitelje Hidrie (B2B) ter digitalizacije nabavnega procesa v smislu »on line« izmenjave informacij z dobavitelji. Prav tako je sodelovala pri vzpostavitvi in uporabi »on line« kazalnikov uspešnosti nabavnega procesa Hidrie.

Med njene številne dosežke se uvrščajo tudi:

- optimizacija stroškov v nabavi, merjenje in kvartalno poročanje o doseganju nabavnih prihrankov

- vzpostavitev enotnega nabavnega procesa Hidrie s poudarkom na pomembnosti vhodnih in izhodnih korakov

- okrepljeno med - funkcijsko sodelovanje znotraj Hidrie, ki je predpogoj za doseganje učinkovitega nabavnega procesa

- vzpostavljanje Category Managementa

- povezovanje nabavne strategije s poslovno strategijo Hidrie

- sistemsko kreiranje nabavne strategije materialnih skupin

- proaktivno sodelovanje na projektu vzpostavitve sistemskega razvoja dobaviteljev

- skrb o prenosu dobrih poslovnih praks znotraj nabavnega tima

- promocija vizije in poslanstva nabavnikov Hidrie ter poslanstva nabavne stroke

- sodelovanje pri oblikovanju in promociji Etičnega kodeksa Hidrie s poudarkom na nabavni etiki.

Irena Rimac Gaspari je sodelovala tudi pri vpeljavi inovativnega modela sodelovanja z dobavitelji, pri projektu Leonardo. Aktivna je tudi v Združenju nabavnikov Slovenije. Pod njenim vodstvom postaja nabava Hidrie prepoznavna strateška funkcija, ki svojim delovanjem prispeva dodani vrednosti Hidrie, kar je ključen doprinos in tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, da je Irena Rimac Gaspari dobitnica letošnjega priznanja Nabavni manager leta.
Z izborom nabavnega managerja leta želimo:

  • pospešiti profesionalizacijo nabavne funkcije,
  • vzpodbuditi skrb za razvoj nabavne stroke,
  • povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo,
  • nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih managerjev,
  • povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju,
  • povečati vplivnost nabavnih managerjev v organizacijah,
  • širiti dobre primere nabavne prakse.

Nabavni manager leta je vodja nabave, ki se prijavi na razpis in strokovno komisijo najbolj prepriča s svojimi dosežki in rezultati.


Na izbor lahko kandidata - nabavnega managerja prijavijo:


- predsedniki in člani uprav oz. direktorji organizacije

- Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS)

- sodelavci

- nabavni managerji sami.


Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:


 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nabave
 • da opravlja funkcijo vodenja nabave
 • 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja nabave
 • na izbor se ne more prijaviti oseba, ki:

- je že prejela priznanje »nabavni manager leta«,
- sodeluje v strokovni komisiji za izbor nabavnega managerja leta.


Merila za izbor nabavnega managerja leta:


 • optimizacija stroškov v nabavi,
 • uporaba kazalnikov poslovanja v nabavi (kateri kazalniki in kako pogosto se uporabljajo),
 • izboljšanje kvalitete izdelkov ali storitev (število reklamacij, vrednost reklamacij v EUR, odstotek reklamiranega blaga v skupnem prihodku),
 • skupen razvoj z dobavitelji (skupni razvojni projekti z dobavitelji),
 • organizacija nabavne službe in popis procesov s področja nabave (organizacijska shema in popis nabavnih procesov),
 • inovacije v nabavi (nove metode in orodja, izboljšave obstoječih procesov),
 • uspešno izpeljani posebni projekti v nabavi ali projekti nabave v povezavi z drugimi oddelki v podjetju,
 • promocija poslanstva nabavnih managerjev in nabavne stroke navzven (delovanje v združenjih, društvih, nagrade in priznanja za delo nabavnika v zadnjih treh letih, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih),
 • delovanje v skladu s kodeksom nabavne etike (po etičnem kodeksu Združenja nabavnikov Slovenije)
 • mednarodno udejstvovanje,
 • certifikati in nagrade: certifikati in nagrade z nabavnega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij
 • drugi pomembnejši projekti v podjetju oziroma družbene aktivnosti, nepovezane s podjetjem.
Kdo so dosedanji nabavni managerji leta?


Nabavni manager 2017: Uroš Primožič, direktor nabave v podjetju Helios Domžale, d.o.o.


Uroš Primožič že 17 let deluje na področju nabave, kar 15 let pa je vodja nabave, trenutno 28 sodelavcem v intenzivno rastoči in dinamični organizaciji. Nabavni manager leta vodi nabavo celotne skupine Helios, v kateri je devet proizvodnih premaznih podjetij v osmih evropskih državah. S svojim vodenjem premaguje tako kulturne kot vse ostale razlike med njimi. Nabavna funkcija v Heliosu je pod vodstvom Uroša Primožiča usmerjena v zagotavljanje sinergij in možnih prihrankov; ob vseh prevzemih so sledile tudi ustrezne reorganizacije nabavne funkcije, ki so bile speljane hitro in učinkovito.


Nabavni manager 2016: Naziv nabavni manager v letu 2016 ni bil podeljen.


Nabavni manager 2015: mag. Vesna Svenšek, vodja nabave v podjetju Arcont, d.d.


Najvidnejši dosežki v zadnjih treh letih, ki so prepričali tudi strokovno komisijo: dvig ugleda nabavnega managementa podjetja Arcont in pomena nabavne funkcije v korporativni politiki, uvedba kazalnikov v upravljanju nabavnega in skladiščnega poslovanja in optimiranje nabavnega poslovanja.

Nabavni manager 2014: Marko Lekše, direktor direkcije in sektorja Nabava v Adria Mobil, d. o. o.


Strokovna komisija je Marka Lekšeta izbrala za Nabavnega managerja leta zaradi njegovih pomembnih dosežkov na profesionalnem področju in dolgoletnih izkušenj. Izpostavljeni dosežki so vodenje projekta Odličnost v Nabavi – optimizacija stroškov nabave, reorganizacija nabavnega oddelka in zagotovitev IT podpore projekta Odličnosti v nabavi.


Nabavni manager 2013: Valči Plut, direktorici nabave in logistike v podjetju Iskra Sistemi, d. d.


Dosežki: nabavni proces je vpeljala kazalnike merjenja uspešnosti nabavnega procesa: pravočasnost dobav, nabavne cene, vrednost reklamacij, strateški materiali in ocena dobaviteljev. Tako je podjetje lahko objektivno spremljalo uspešnost nabavnega procesa hkrati pa tudi načrtovalo odvisne procese kot npr. denarni tok v financah, proizvodne procese, itd.


Z izdelano strategijo izbire dobaviteljev in vrhunskimi pogajalskimi sposobnostmi ji vsako leto uspe znižati stroške nabave ključnih materialov.
V nabavo je uvedla optimizacijo odnosov z OEM dobaviteljev ter tako dosegla stroškovno učinkovit in hitrejši razvoj izdelkov. Konsolidirala je nabor dobaviteljev, zaradi njenega vpliva so le-ti postali nosilci inovativnosti. Povečala je njihovo diferenciacijo in se še bolj naslonila na razpršitev dobave iz celega sveta.


Nabavni manager 2012: Marjana Drolc, direktorica nabave, Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.


Dosežki, ki so Marjani prinesli naziv nabavni manager 2012: uvedba centralizirane nabave za strateške surovine na nivoju skupine SIJ, vzpostavitev mrežnega vodenja in optimizacija dela med posameznimi družbami znotraj skupine, optimizacija in centralno vodenje nakupov materiala in storitev, ki so skupne vsem družbam v skupini SIJ.


Nabavni manager 2011: Trpimir Štiglic, vodja nabave Danfoss DEN Controls, Danfos Trata, d. o. o.


G. Štiglic si med najpomembnejše dosežke šteje vzpostavitev in nenehni razvoj »zmagovalne« nabavne ekipe v Danfoss Trati; pravi ljudje na pravem mestu (kompetence, motivacija in samostojno odločanje).
Od nastopa funkcije v letu 2005 je strateški nabavi pripojili tudi operativno nabavo in uvedel delovno mesto analitika v nabavi. Nabava v Trati danes deluje kot celota, ki pokriva nabavo repro materialov in storitev za lokacijo kot tudi nabavo komponent za ogrevalne sisteme, ki se dobavljajo direktno v centralno skladišče na Danskem.


Nabavni manager 2010: Srečko Bukovec, direktor projektov v Poslovnem sistemu Mercator d. d.


G. Bukovec je bil izbran za nabavnega managerja 2010 zaradi njegovih številnih dosežkov na profesionalnem področju. Med slednje se uvrščajo tudi oblikovanje in vodenje procesa centalizirane nabave netrgovskega blaga ter storitev v veliki gospodarski družbi, prehod iz decentraliziranega v centralno voden sistem nabave, uvedba različnih modelov, platform in modernih tehnik v nabavni proces, prihrankov na nabavnem področju itd.


Nabavni manager 2009: Barbara Šmalc, vodja nabave v podjetju Trimo Trenje, d.d.


Po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je svojo karierno pot začela leta 1997. Od vsega začetka je zaposlena v podjetju Trimo Trebnje, kjer je leta 2001 prevzela mesto vodje programske nabave, od leta 2006 pa vodi celotno nabavo. Odgovorna je za nabavo materialov in storitev za področje celotnega podjetja, raziskave trga, obvladovanje celotne oskrbne verige, obvladovanje zalog in za delo z dobavitelji.
Aktivno sodeluje tudi v Združenju nabavnikov Slovenije (ZNS).