Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb


26.11., 30.11. in 7.12. 2015


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Podjetje Planet GV, d. o. o., v skladu s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja in izvaja program izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Izobraževanje je obvezno za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb,
ki jih imenUJE vlada!

Vodenje družbe je osebna odgovornost članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter vodij. Ravno zato morate imeti za učinkovito in odgovorno vodenje družb široko pravno in finančno znanje, poznati zakonodajo, znati ocenjevati poslovne priložnosti, partnerje in konkurente, se odzivati na težave v podjetju in jih preprečevati. Tako obširnega znanja ne uspemo pridobiti s formalno izobrazbo, ampak le v usmerjenih izobraževalnih programih, ki so namenjeni sedanjim članom in bodočim članom nadzornih svetov in upravnih odborov. V našem programu smo k sodelovanju povabili ugledne strokovnjake za posamezna področja, ki jih mora član nadzornega sveta ali upravnega odbora poznati. Program so-ustvarjajo strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami, ki vam bodo posredovali najnovejša spoznanja in obilico praktičnih primerov ter kompetentno odgovarjali na vaša vprašanja.

Poleg izbranih uglednih in uveljavljenih strokovnjakov, ki bodo z vami delili svoja znanja in izkušenj, pri izvajanju programa sodelujemo z največjo mednarodno svetovalno družbo na svetu Deloitte, ki deluje na strokovnih področjih kot so revizija, davčno svetovanje, poslovno svetovanje, obvladovanje tveganj in finančno svetovanje. Deloitte je globalna družba, ki zaposluje več kot 200.000 vrhunskih strokovnjakov v 150 državah in zagotavlja storitve več kot 80 odstotkom največjih svetovnih podjetij.

Udeleženci izobraževalnega programa, ki bodo prisotni na vseh vsebinskih sklopih bodo po končanem izobraževanju pridobili potrdilo o usposobljenosti.

Udeleženci izobraževalnega programa, ki bodo prisotni na vseh vsebinskih sklopih bodo po končanem izobraževanju pridobili potrdilo o usposobljenosti.

Cilji programa:

Po končanem usposabljanju boste:

 • suvereno in strokovno izpolnjevali vlogo člana nadzornega sveta
 • suvereno in samozavestno sprejemali odgovornosti članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev
 • uporabljali vzvode organizacijske kulture in etike
 • strokovno pristopili k reševanju finančnih težav v družbi
 • strokovno analizirali letna poročila, vsebino računovodskih izkazov
 • uporabljali notranjo revizijo pri upravljanju ter preprečevali morebitne prevare in gospodarski kriminal

Program v treh srečanjih

Program traja 24 pedagoških ur in zajema tri srečanja po osem pedagoških ur, vsakič od 9. do 16. ure. Vanj so vključene obvezne vsebine, ki jih je predpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dopolnjene pa so s tematikami, ki se predavateljem zdijo tako pomembne, da so jih vključili v program.

 
1. srečanje

26. novembra 2015

Pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta

Uvajanje enotirnega sistema upravljanja s poudarkom na vlogi upravnega odbora

Odgovornost članov nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in izvršnih direktorjev

Osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov pri upravljanju družb

Predavatelja:

Mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave Kapitalske družbe d.d.

Aleš Avbreht, odvetnik, partner, direktor družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.


  •Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.
  Podrobnejši program:

  Vrste gospodarskih družb in temeljne razlike med njimi

  Splošno o delniški družbi (ustanovitev, organi družbe ipd.)

  Vloga in položaj nadzornega sveta

  Pristojnosti nadzornega sveta

  Razmerje nadzornega sveta do skupščine in uprave

  Poročanje uprave nadzornemu svetu

  Vloga nadzornega sveta pri sprejemu letnega poročila

  Vloga nadzornega sveta pri izbiri in nadzoru revizije poslovanja

  Vloga in naloge komisij nadzornega sveta

  Uvajanje enotirnega sistema upravljanja delniške družbe s poudarkom na vlogi upravnega odbora

  Primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja v delniški družbi

  Vpliv nestrokovnega dela nadzornega sveta ali upravnega odbora na poslovanje in obstoj družbe

  Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, uprave in upravnega odbora ter izvršnih direktorjev

  Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta po ZFPPIPP

  Odgovornost nadzornega sveta in upravnega odbora v povezanih družbah

  Osnove kulture in etike poslovanja ter vloga kodeksov o

   
  2. srečanje

  30. novembra 2015

  Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah

  Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta

  Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik


  Predavatelji:

  Mag. Sandra Anterič, B&L Dobre prakse

  Dr. Tina Škerlj, partnerka in poslovna svetovalka

  •Katarina Kadunc, Deloitte d.o.o.


  Podrobnejši program:

  Vloga nadzornega sveta v družbi v finančnih težavah (mag. Sandra Anterič)

  9.00– 12.00

  Kakovost poslovanja podjetja

  Ocenjevanje kakovosti poslovanja podjetja v praksi

  Prepoznavanje znakov krize v družbi

  Priporočila pri reševanju in dileme nadzornega sveta ob nastanku znakov krize v družbi.


  12.00 - 12.30 ODMOR


  Vloga nadzornega sveta pri strateškem usmerjanju podjetja in izvajanju strateškega načrta (dr. Tina Škerlj)

  12.30 – 13.45

  - Sistem strateškega načrtovanja in izvajanja

  - Strateško pozicioniranje in konkurenčne prednosti podjetij

  - Ključne strategije podjetja (generične, funkcionalne, itd.)

  - Analiza panoge

  - Nadzor, merjenje in preverjanje uresničevanja strategije

  13.45 - 14.00 ODMOR


  Letno poročilo, vsebina računovodskih izkazov in računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik
  (Katarina Kadunc)

  14.00 – 16.00

  Kratka predstavitev obveznih sestavin Letnega poročila

  Izkaz finančnega položaja

  Izkaz poslovnega izida

  Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

  Izkaz denarnih tokov

  Izkaz sprememb kapitala

  Uporaba SRS in MSRP

  Pomembne računovodske usmeritve

  Pomembna pojasnila in razkritja računovodskih izkazov

  Posebnosti konsolidiranih računovodskih izkazov

  Računovodske pasti, na katere mora biti pozoren nadzornik

   
  3. srečanje

  7. decembra 2015

  Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu

  Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanju

  Vloga nadzornikov pri preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala  Predavatelja:

  • Bojan Brank, Abena d.o.o.
  • Dr. Yuri Sidorovich, Deloitte d.o.o.


  Podrobnejši program:

  Kaj mora nadzornik vedeti o sodobnem voditeljstvu (Bojan Brank)

  9.00 – 12.00

  - Komu je zavezan nadzornik – lastnikom ali podjetju

  - Kako zagotoviti optimalno sestavo članov uprave

  - Kompetenčni profil vodilnih managerskih timov

  - Evalvacija managerskega potenciala vodilne ekipe

  - Nabor orodij za preverjanje managerskega potenciala

  - Nabor ukrepov za kakovostno voditeljstvo

  12.00 - 12.30 ODMOR

  Notranja revizija kot ključno orodje korporativnega upravljanja
  (Dr. Yuri Sidorovich)

  12.30 – 14.30

  - Neodvisnost notranje revizije – organizacijska umeščenost, linija poročanja, vloga revizijske komisije in vloga upravnega odbora

  - Dodana vrednost notranje revizije – pomembna je vloga svetovanja

  - Kakovost in strokovnost – izkušnje kadrov notranje revizije, prava mera raznolikosti in specializacije

  - Zaupanje – notranja revizija je pomemben del trikotnika »uprava«, »nadzorni svet (revizijska komisija«, »notranja revizija«

  - Model zrelosti notranje revizij – orodje za samoocenjevanje-


  14.30 - 14.45 ODMOR

  Vloga nadzornikov pri preprečevanju prevar in gospodarskega kriminala

  (Dr. Yuri Sidorovich)

  14.45 – 16.00

  - Tveganje prevar kot eno izmed tveganj v vsaki družbi

  - Kaj so prevare?

  - Drevo prevar

  -Koncept preprečevanja prevar v primerjavi z odvračanjem od prevar

  - Najpogostejši znaki prevar

  - Najpogostejše kontrole, ki so vzpostavljene z namenom preprečevanja prevar

  - Poslovodske prevare

  - Elementi dobrega sistema za preprečevanje in odkrivanje prevar

  - Primeri slabe poslovne prakse nekaterih nadzornih svetov

  Sodelujoči predavatelji

  Kotizacija in prijava

  • Mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave Kapitalske družbe d.d.
  • Aleš Avbreht, odvetnik, partner, direktor družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.
  • Borut Zajc, odvetnik, partner, prokurist družbe Avbreht, Zajc in Partnerji o.p., d.o.o.
  • Mag. Sandra Anterič, magistra ekonomije in članica večih nadzornih svetov družb različnih dejavnosti
  • Dr. Tina Škerlj, partnerka in poslovna svetovalka
  • Katarina Kadunc, višja managerka v oddelku revizije, Deloitte d.o.o.
  • Bojan Brank, poslovni svetovalec, trener poslovnih veščin in coach, Abena, d.o.o.
  • Dr. Yuri Sidorovich, odgovorni partner za revizijo in upravljanje s tveganji za jadransko regijo ter odgovorni partner Deloitta v Sloveniji

  Pridobite potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe!

  Pridobite potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe!

  Lokacija

  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 433928-3928-matična št. plačnika.

  Planet GV 

  Likozarjeva 3
  1000 Ljubljana


  T: 080 33 44
  E: izobrazevanje@planetgv.si

  Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.